Биография на доц дфн Ана Йовкова ПройковаДата17.01.2017
Размер47.01 Kb.
#12834
Професионална биография на доц. дфн Ана Йовкова Пройкова,

катедра Атомна физика, Софийски Университет


Хабилитации: 1993 г. доцент, 2008 г. доктор на науките

Образование:

кандидат на физическите науки (1981) – област 01.03.04 (Физика на атомното ядро)висше образование (1974) – физика на твърдото тяло, Софийски университет

Работа:

 • Софийски университет, Физически факултет (1975-1978 на длъжност ‘физик’, 1980-1982 ‘научен сътрудник’; 1983-1985 старши асистент; 1985-1992 главен асистент; 1993 до сега доцент, 01.03.04)

 • Католически университет на Льовен, Белгия (1993 г. – 6 месеца; 1998 г. – 4 месеца)

 • Чикагски университет (1995 г. 10 месеца) – професор-изследовател (Фулбрайт) (2001г. – 2 месеца)

 • Университет в Нагоя ( 2000 г. 2 месеца) - професор-изследовател (JSPS senior fellow)


Професионални дейности:

 • Член на Научния комитет SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) на Ewropejskata Komisiq (март 2009 – до сега)

 • Член на изпълнителния съвет на Европейското физическо дружество (Март, 2008 –до сега)

 • Член на Националния съвет по нанотехнологии към БАН (1999 – до сега)

 • Зам.-предсадетел на Националния съвет по нанотехнологии към БАН (2005 – до сега)

 • Член на програмния комитет на (NMP) на Седма рамкова програма (2007 – до сега)

 • Представител на България в Съвета на страните членки на ЕС за отговорно използуване на нанотехнологиите ( от Март, 2007 – до сега)

 • Национален делегат в Европейския стратегически форум за изследователски (ESFRI) инфраструктури (от септември, 2007 – до сега)

 • Член на борда на съветниците на INSCIENCES organization (април 2009 – до сега)

 • Рецензент на международните научни списания Computer Physics Communications, Journal of Chemical Physics, Internet Journal of Molecular Science, Central European Journal of Physics

 • Член на редакционните съвети на Internet Journal of Molecular Science, Central European Journal of Physics (раздел Atomic and Molecular Physics)

 • Член на Административния Борд на Европейската платформа на жените в науката (EPWS), финансирана от Шеста и Седма рамкови програми (2005 – до сега)

 • Главен редактор и основател на реферирания сборник от научни статии ‘Meetings in Physics@ University of Sofia (1999-) (международна редакционна колегия; публикува се само на английски)

 • Рецензент на Европейски проекти за научни изследвания (FP6 & FP7)


Други професионални дейности:

 • Зам.-декан (научни изследвания и международни програми) (1999-2003)

 • Национално контактно лице за Тема 3 Науки за наноразмерното състояние, Нанотехнологии, Производство (NMP) на Шеста рамкова програма (2002 – 2006)

 • Член на програмния комитет на (NMP) на Шеста рамкова програма (2004 – 2006)

 • Член на комисии към Фонд „Научни изследвания” : ‘физика’ (2002-2004), ‘нанотехнологии’ (2003-2008), ‘стимулиране на научните изследвания в университетите’ (2003-2007)

 • Член на комисията за международен обмен на студенти (2001-2004)

 • член на Управителния съвет на Съюза на Физиците в България,, (2001-2004)

 • Президент на Асоциацията на Фулбрайтовите стипендианти в България (1998-2004)

 • член на Управителния съвет на Фондация 'Образование 21', (2001 до сега )


Професионални посещения (2002-2007):

 • 2007 (May-June) Visiting Scientist at the Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Israel

 • 2006 (February) Visiting Researcher at National Chung-Hsing University, Taiwan

 • 2005 (Sep-Nov) Visiting Professor, University of Chicago

 • 2004 (Oct-Nov) Visiting Researcher at the University of Cologne

 • 2004 (January-February) Visiting Scientist, National University of Singapore

 • 2003 (August) Invited Scholar, Aspen Physics Center, USA

 • 2003 (March) Visiting Scientist at the Department of Physics and Engineering, Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva and Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Israel

http://www.bgu.ac.il/BIDR/research/phys/docs/dseep02-03rep.pdf

 • 2003 (June) Visiting Researcher at the University of Cologne

 • 2002 (March) Visiting Researcher at the University of Cologne

 • 2002 (January-February) Visiting Researcher at the University of Chicago (NATO CLG)


Членство в професионални организации:

 • Съюз на физиците в България (1975 до сега)

 • Европейско физическо дружество (индивидуален член 2008 – до сега )

 • Международна Асоциация на Фулбрайтерите (1996 до сега)

 • Българско-ядрено дружество (член-основател, 1987 до сега )

 • IRPS, International Radiation Physics Society (1985-1999)

Научни награди и лични грантове:

 • Европейска комисия, Европейски грант IMG-96-BG-2061 (1993)

 • Комисия Фулбрайт, 1994

 • Японско дружество за подпомагане на научните изследвания JSPS/FF2/99036 (1999)

 • NATO-CLG (2000)

 • Балканско физическо дружество (2002)

 • WISE (Women in Science & Engineering) (2007)

Езици:

Английски, руски – много добре писмено, говоримоФренски, италиански – разбиране

Лекционни курсове в Софийския университет:

Бакалаври:

 • Атомна физика и взаимодействие на лъченията с веществото за физика за специалностите „физика” и «ядрена техника и ядрена енергетика» (2005 – до сега)

 • Ядрена физика (летен семестър) за специалност „физика” (2005-2007)

 • Атомна и ядрена физика за специалност „ядрена химия” от 2007 до сега

 • Атомна и ядрена физика за смесени специалности (химия и физика, 1988-2005; физика и математика, 1988-2005)

 • Моделиране в карйномерни системи специализиращ, изборен курс за всички бакалаври

Магистри:

 • Моделиране на физични процеси (2002 до сега)

 • Програмиране с MPI (за магистри във факултета по математика и информатика, ФМИ) 2005 – до сега

 • Високопроизводителни изчисления (2006- до сега)

В петгодишен курс на обучение:

 • Атомна и ядрена физика за метеоролози, геофизици, радиофизици (1995-2000)

 • Атомна и ядрена физика за химия-физика (1998-2000)

 • Статистически методи във физиката на ядрото и елементарните частици

Поканен лектор (обучение на английски на магистри и докторанти в други университети)

 • 2000 Lectures on "Special Topics in Phase transitions in Small Systems" (Kobe University, Japan)

 • 1999 Lectures on "Nanostructured Materials – computational aspects", University of Chemical Technology & Metallurgy Sofia

 • 1998 "Finite-Size Scaling in Small Systems" Institute for Nuclear Theory (USA, Washington)

 • 1997 Lecture (3-lectures: 13, 14, 20 Nov.) on "Stopping power of slow charged particles” http://www.fynu.ucl.ac.be/librairie/rapports/cyclone/1997/cyclone97.pdf

 • 1997 "Fractal Properties of Charged Particles Trajectories", the Catholic University of Louvain, LLN, Belgium

Научни изследвания в следните области:

 • Нискоразмерни и ограничени системи (свободни атомни (молекулни) клъстери, нанотръби, магнитни наночастици)

 • Магнитни свойства на метални частици в наноразмерната област

 • Оптимизация на пресмятания с Теория на функционала на електронната плътност, Молекулна динамика, методи Монте Карло

 • Самоорганизация в малки системи

 • Приложения на статистическата физика в други области (икономика, социални науки, медицина)


Автор и съавтор на 108 научни публикации (в международни списания, доклади на конференции, глави от монографии), 14 научно-популярни статии (на български) , 5 прогнозни научни доклада за Европейската комисия, комисия Фулбрайт, ЮНЕСКО. Автор на Учебник по Атомна и ядрена физика (задочници) (1988) издателство на Софийския университет.

Ръководител на десет научно-изследователски договора, финансирани от научния фонд на Софийския университет, на пет договора, финансирани от Фонд Научни изследвания, ко-директор на проект, финансиран от НАТО (NATO-CLG).
Ръководител на под-теми в един проект, финансиран от пета рамкова прогама, три проекта, финансирани от шеста рамкова програма, един проект от седма рамкова програма на Европейската комисия (координаторите на проектите са от други държави)
Каталог: event -> department-council -> materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet -> arhiv
arhiv -> Основни научни и научно-организационни приноси
arhiv -> Климент охридски
arhiv -> Климент охридски
arhiv -> Доц д-р Леандър Литов
arhiv -> Биография на Борислав Атанасов Павлов Роден в гр. София, България, на 4 февруари 1977 г. Адрес за кореспонденция: Група по Физика на Елементарните Частици
arhiv -> Календарната 2012 г
arhiv -> Sofia university faculty of physics
arhiv -> Календарната 2009 г. Начало на докторантурата 10. 01. 2007г
arhiv -> Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлементарните частици
arhiv -> Факултет: Физически


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница