Договор bg051PO001 06-0231-c-0001 „Специализирани социални услуги за лица със зрителни уврежданияДата17.08.2018
Размер33.06 Kb.
#80377

BG051PO001-5.2.06

„Социални услуги за социално включване”

Договор BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001

„Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания”


„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

„Инвестираме във Вашето бъдеще”


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

КОНСУЛТАНТ МОБИЛНОСТ И ОРИЕНТИРАНЕ

Длъжност: Консултант по мобилност и ориентиране на проект

„Специализирани социални услуги за лица със зрителни

увреждания”
Пряк ръководител: Ръководител проект

Месторабота: гр. София
Роля в организацията: да извършва обучение по мобилност и ориентиране по

проект „Специализирани социални услуги за лица със

зрителни увреждания”
1. Длъжностни задължения

1.1. Обучение на потребители да боравят с различни техники с бял бастун - в открити пространства (улици, тротоари, площади, стъпала), в градски транспорт, в затворени пространства (стъпала, коридори, намиране на врати, ориентиране в стаи);

1.2. Обучение на потребители на избрани от тях маршрути с определена начална и крайна точки (дома на потребителя или друго място);


    1. Обучение и съдействие на потребителите при посещения на важни за тях публични места (учебни заведения, поликлиники, банки, големи магазини и др.);

    2. Наименоване и нанасяне чрез специална програма на мобилен телефон на важни точки от разучаваните с потребителите маршрут; качване на пълните маршрути на сайт, по посочен от работодателя начин, за да могат тези маршрути да се ползват и от други потребители;

    3. Онагледяване на разучаваните маршрути и публични места чрез релефни карти, изпринтени по негова поръчка от работодателя;

    4. Планиране и отчитане на работата си с всеки потребител по указания от работодателя начин.


2. Функционални и длъжностни изисквания
2.1. Спазва изискванията на вътрешния правилник на организацията.

2.2. Спазва политиките на организацията и установените процедури за работа с клиенти.

2.3. Проявява гъвкавост при изпълнението на всякакви други задължения, които могат да бъдат поставени от прекия й ръководител, свързани с работния процес.

2.4. Демонстрира проактивен подход и ангажираност в стила на работа.


3. Изисквания за заемане на длъжността

3.1. Образование

Висше образование и квалификация по социално ориентирани специалности и др.

Компютърна грамотност


3.2. Опит

Най-малко 1 година стаж по специалността

3.3. Умения

Комуникативни умения

Аналитични умения
3.4. Лични качества

- Способности за анализ, обобщение на разнообразна информация, логическо мислене и комбинативност;

- Концентрация, наблюдателност, бързина на интелектуалните реакции, гъвкавост на мисленето и позитивна нагласа към промени и адаптивност.

- Емоционална стабилност, дискретно поведение и спазване на конфиденциалност на личната информация;

- Умения за работа в екип и работа с трудни клиенти;

- Умения за планиране и организиране на дейността.


4. Критерии за оценяване на представянето
4.1. Навременно планиране, изпълнение и докладване на изпълнението по проекта

4.2. Ефективно организиране, планиране и подкрепа на работата на екипа по проекта


5. Подчиненост, организационно-управленски връзки и взаимоотношения:
5.1. Йерархически:

Ръководител на проекта


5.2. Функционални:

Отчита се пред ръководителя на проекта, работата му се контролира текущо от супервайзер;

Възможности за заместване – при отсъствие се замества от лице, определено от работодателя.

Други изисквания: Да спазва работното време, трудовата дисциплина.

Връчена на служителя: .......................................................................

/име, презиме, фамилия/

Дата: ................. 2011г.


Подпис на служителя: ...............................

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация “Хоризонти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.”

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница