Доклад за дейността Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояниестраница1/12
Дата25.07.2016
Размер0.61 Mb.
#5942
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Междинен доклад за дейността

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
Параходство Българско речно плаване АД
30 септември 2013 г.Съдържание


Страница

Междинен консолидиран доклад за дейността

-

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

1

Междинен съкратен консолидиран отчет за всеобхватния доход

3

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

4

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

5

Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет

6


Междинен доклад за дейността

на

Параходство Българско речно плаване АД, гр. Русе

за третото тримесечие на 2013 г.

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК
консолидиран

1. Важни събития за Параходство Българско речно плаване АД, настъпили през третото тримесечие на 2013 г. (01.07.2013 г. – 30.09.2013 г.)

Периодично разкривана информация :
На 01.07.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Протокол от проведено ОСА на 29.06.2013. Протоколът от ОСА е публикуван на сайта на дружеството.
На 30.07.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-то тримесечие на 2013 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 767 хиляди лева

На 30.08.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2013 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 529 хиляди лева


Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансова информация

Няма подадена такава информация.
2. Важни събития за дружеството-майка Параходство Българско речно плаване АД, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2013 г. с натрупване (01 януари 2012 г. – 30 септември 2013г.)
Периодично разкривана информация :
На 30.01.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2012 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1985 хиляди лева
На 01.03.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2012 г. Дружеството – майка обявява печалба за периода в размер на 2935 хиляди лева.
На 31.03.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2012 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 2004 хиляди лева
На 05.04.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2012 година. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 2004 хиляди лева
На 30.04.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 1-то тримесечие на 2013 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1036 хиляди лева
На 01.05.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г. Дружеството – майка обявява печалба за периода в размер на 3229 хиляди лева.
На 27.05.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ покана за свикване на редовно ОСА на 29.06.2013 година.
На 30.05.2013 г Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 1-то тримесечие на 2013 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 825 хиляди лева
На 05.06.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ публикация на поканата за свикване на редовно ОСА на 29.06.2013 година.
На 01.07.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Протокол от проведено ОСА на 29.06.2013
На 30.07.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-то тримесечие на 2013 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 767 хиляди лева

На 30.08.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2013 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 529 хиляди лева


Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансова информация
На 08.02.2013 г Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ следната информация :

Считано от 07.02.2013, след регистрация в Търговския регистър, са вписани следните промени в управителните органи на "Параходство БРП" АД – гр.Русе

Като член на Управителния съвет е заличен г-н Миролюб Панчев Иванов.

За нов член на Управителния съвет е вписан г-н Тихомир Иванов Митев.

Представители на дружеството са г-н Тихомир Иванов Митев и г-н Драгомир Неделчев Кочанов, които представляват дружеството само заедно.
Информация за горните събития е подадена към обществеността чрез електронната платформа EXTRI News на БФБ.


3. Влияние на важните събития за Дружеството-майка Параходство Българско речно плаване АД, настъпили през третото тримесечие на 2013 г. върху резултатите във финансовия отчет
Важните събития за Параходство Българско речно плаване АД, настъпили през третото тримесечие на 2013 г., отразени в предходните точки, не са оказали негативно влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет.

4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството-майка Параходство Българско речно плаване АД през останалата част от финансовата година
Параходство Българско речно плаване АД извършва международна транспортна дейност на товари по р. Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтови пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на Параходството могат да се разделят на:


  • обективни, върху които емитента не може да влияе;

  • субективни, върху които може да се окаже влияние от страна на емитента.

Към обективните фактори спадат:

Природните – основния фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през периода. Нивото на р. Дунав влияе пряко както върху натовареността на съдовете, така върху и скоростта на конвоите. И двете крайности- критично ниско и критично високо ниво на реката са предпоставка за проблеми в корабоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а приходите намаляват.

Периодът октомври - декември обхваща края на есенния и началото на зимния период. Това е период с неустойчиви и силно променливи атмосферни условия, период, през който слънчевите дни са редуват с продължителни периоди на мъгла, валежите от дъжд често преминават във валежи от сняг. Гъстата мъгла, която се задържа над реката от броени часовe до няколко дни е доста често явление и е една от основните причините за спирането на навигацията през това време на годината. Друга характеристика на периода е сравнително непостоянното ниво на реката, увеличаващо се при обилни валежи от дъжд и намаляващо при минусови температури и валежи от сняг.

Месец октомври 2013 започва със сравнително нормално водно ниво в горните участъци на реката и с ниски водни стоежи в долен Дунав. През лятото, с цел предотвратяване на засяданията на конвоите в плитчините, Дружеството взе мерки за ограничаване на газенето на съдовете. Това доведе до намаление на количествата товар на борда и спадане на общия обем от превозени товари. В началото на октомври, леко завишеното ниво на реката спрямо летните стойности, премахна някои от ограниченията в газенето на съдовете, най-вече на тези работещи в долния участък на реката. За тези съдове, пътуващи към горен Дунав, ограничението в газенето от 20/22 дм остана в сила.

Към момента не може да се направи дългосрочна прогноза за нивото на реката през следващите 2 месеца, но падналите през октомври валежи подобриха навигационните условия и значително облекчиха движението на корабите по реката.Финансови – Приходите на Дружеството се влияят от множество фактори, но през втората половина на 2013 година основния фактор ще бъде излизането от рецесията на отделните държави-членки на ЕО, както и нейно отражение в отделните браншове на икономиката и върху потреблението като цяло.

Валутен риск :

През последните месеци се постигна равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата. Навлата при най-масовия товаропоток за есента – този на зърната- твърдо се котират в евро, докато договарянията на навлата на суровинния товаропоток – руди, въглища и концентрати, с произход Украйна и Русия, си остават в щатска валута.

Промени в навлата по дългосрочните договори за превози в рамките на ЕО също не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.

Пред вид фиксирания курс на лева към еврото, валутен риск за дружеството от загуба на стойност не съществува.Инфлационен и пазарен риск :

Единствения елемент от разходите на дружеството, който е подложен най-силно на влиянието на външите пазарни фактори е цената на горивото. Цената на горивото е силно променлива величина и може да се предвиди най-много за месец напред на база информацията, получавана от борсовите котировки и фючърсни сделки. Съобразявайки се с тази тенденция, дружеството предприема мерки за съответни корекции в навлата най-вече в спот договорите или в тези с кратък срок на изпълнение.

При дългосрочните договори Дружеството използва системата за бункерни добавки за актуализиране на навлата спрямо измененията в цената на горивото. Чрез тази система, навлата растат или намаляват и така се адаптират към разходите за транспорт в зависимост от това в каква посока е изменението в цената на горивото.

Очакванията на превозвачите за цената на лекото гориво ( LSMGO ) за периода октомври – декември 2013 е за цени трайно над 1000 щ.д за тон в зависимост от мястото на бункеровка, с възможен скок и над 1050 щ.д.Търговски риск– Параходството обслужва наличните товаропотоци, появили се вследствие на дадено производство или потребление. Тенденциите, които могат да се развият при отделни групи най-масови товари по р. Дунав за следващия 3-месечен период са следните :

  • Зърнени храни - Периодът октомври-декември е познат на корабособствениците по реката като high grain season, характеризиращ се с голямо предлагане на зърно за превоз. Износът на пшеницата приключва, но започва износа на слънчоглед и царевица. Изключително добрата зърнена реколта от лятото/есента на 2013 година доведе до тотално запълване на закрития тонаж на всички превозвачи до края на годината. При някои превозвачи договорите за превоз на царевица са сключени дори до март/април 2014 година. Наблюдава се завишено търсене на свободен тонаж за превоз на зърна, което тласка спотовите навла към повишение.  • Руди, пелети и кокс – С пускането в експлоатация на металургичния комбинат в Смедерево се забелязва завишена заетост на флота при превозите на руди и рудни концентрати. Очакванията за увеличаване на предлаганите количествата суровини за превоз се оправдаха. В следствие на завишеното предлагане на тези суровини, се наблюдава цялостно запълване на открития флот на БРП.  • Въглища – Със започване на новия зимен сезон, потреблението на енергийни въглища и въглища за населението рязко се покачва. От началото на месец октомври се наблюдава завишено търсене на тонаж за превоз на въглища. Навлата за превоз на въглища отбелязаха леко повишение.
  • Торове - Наблюдава се засилено предлагане на малки и големи партиди торове за превоз, като основните количества се движат от Украйна и Констанца към Сърбия. Очакванията са да се запазят тези темпове на предлагане до края на годината.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2013 г.

Каталог: regulation
regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
regulation -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия
regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
regulation -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст
regulation -> Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве"


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница