Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 гДата29.01.2017
Размер47 Kb.
ТипДоклад
МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА НА „СОФАРМА” АД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.05.2009 г. ОТ 11:00 ЧАСА

Предложения на Съвета на директорите на „Софарма” АД за решения по отделните точки от дневния ред на редовното ОСА, насрочено за 27.05.2009 г.:


По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
Приложени материали: Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;
Приложени материали: Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.
ДОКЛАД

за дейността на Директора за връзкa с инвеститорите на „Софарма” АД за 2008 година

През изминалата 2008 година “Софарма” АД продължи да предприема стъпки в съответствие с политиката си за силно регионално присъствие и усъвършенстване на производствените мощности. Дирекция „Връзки с инвеститорите” положи максимални усилия да информира широката общественост своевременно за всички настъпили събития, които имат съществено значение за стабилното развитие на дружеството.Работата на Дирекцията беше съсредоточена основно в няколко направления:

 • Поддържане на законоустановените регистри:

  • регистър съдържащ всички протоколи от събрания на Съвета на директорите на „Софарма” АД

  • регистър съдържащ кореспонденцията от името на дружеството и в частност Дирекция за връзка с инвеститорите, с Комисията по финансов надзор, „Българска фондова борса - София” АД, Централен депозитар, медиите, акционери, инвеститори и т.н.

  • регистър по чл. 15 от Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

  • регистър за документи и кореспонденция свързана с общото събрание.

 • Предоставяне на информация според законовите разпоредби и в срок:

  • “Софарма” АД предостави на КФН и БФБ – годишния и тримесечните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети и Доклада за дейността на дружеството

  • текущата информация за оповестяване на корпоративни събития, които могат да окажат значимо влияние върху цената на акциите на дружеството

 • Общи събрания:

  • На 26 юни, 2008 година „Софарма” АД проведе своето редовно общо събрание, на което беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. в размер на 30 630 206.83 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 5 750 882.35 лв. или общо 36 381 089.18 лв., след заделяне на 10 % за законови резерви, да се разпредели както следва: 6 600 000 лв. за дивидент на акционерите; остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви.

  • На 20.11.2008 год. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което бе избран Одитен комитет на „СОФАРМА” АД в състав от трима души: Цветанка Стойнова Златева, Станой Георгиев Касапов и Васил Найденов с 3-годишен мандат. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

 • Информиране на широката общественост:

  • Чрез интернет страницата на компанията

  • Чрез страниците на КФН и „БФБ – София” АД

  • Чрез Екстри Нюз

  • Чрез интернет страницата на investor.bg

  • Чрез медиите

 • Членство в професионални организации и организиране на мероприятипя:

  • Директорът за връзка с инвеститорите на „Софарма” АД е член на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България

  • Ръководството на „Софарма” АД участва в редица инициативи на „БФБ – София” АД, КФН, investor.bg и редица други дискусии засягащи капиталовия пазар

  • Ръководството и директорът за връзка с инвеститорите участва в редица международни срещи, срещи с инвеститори в „Софарма” АД и медийни изяви

 • Софарма” АД беше включена в редица международно признати индекси и сертификати, което доказва стабилната позиция на дружеството като публична компания:

  • Акциите на дружеството са включени в индекса Down Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index с тегло 0,11%. Индексът е част от семейството индекси Down Jones STOXX, които покриват Европа, еврозоната, региона на присъединилите се страни към Европейския съюз, Америка и Тихоокеанска Азия.

  • Ациите на „Софарма” АД са включени с най-голяма тежест (40%) в Erste Bank Bulgaria Basket сертификат, който се търгува в евро на борсите във Виена и Щутгарт.

  • Акциите на компанията участват и в CECE MID на Виенската фондова борса, в сертификата на Райфайзенбанк – Raiffeisen Osteuropa Fonds както и в сертификата ABN AMRO SOFIX – Open-end-certificate.

  • „Софарма” АД е в базата на новия blue-chip индекс Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index, който представя движението на 50-те най-големи и най-ликвидни акции, търгувани на борси на Балканите. Тежестта на всеки компонент (компания) от структурата на Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index е фиксирана и е равна на 2 %, тъй като индексът е равно-претеглен и обхваща 50 публични дружества.

С уважение:/Пелагия Виячева – Директор за връзка с инвеститорите на “СОФАРМА” АД/

По т. 3 от дневния ред: Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.; Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;
Приложени материали: Одиторския доклад

По т. 5 от дневния ред: Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;
Приложени материали: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.


По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2008 год.;

Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 год., а именно: печалбата за 2008 год. в размер на 19 295 057.28 лв. /деветнадесет милиона двеста деветдесет и пет хиляди и петдесет и седем лева и 28 стотинки/, както и 573 983.24 лв. /петстотин седемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и три лева и 24 стотинки/ неразпределена печалба от минали години (отписан резерв през 2008 год. на дълготрайни материални активи) или общо 19 869 040.52 лв. /деветнадесет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди и четиридесет лева и 52 стотинки/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница