Доклад за екологична оценка на подробен устройствен план изменение на план за регулация и застрояване на курортно ваканционно селищестраница1/3
Дата30.06.2017
Размер401.69 Kb.
#24642
ТипДоклад
  1   2   3


НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ
НА

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

НА

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА КУРОРТНО – ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ

БОРОВЕЦ - ЛЕЙКС”МЕСТНОСТ „ЛУКОВИЦА”, ГР. САМОКОВ

(Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми приета с ПМС № 139 от 24.06.2004, обн. ДВ, бр. 57/2.07.2004г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3/10.01.2006г.)

София

Декември, 2008 г.1. Основни цели на плана и връзка с други съотносими планове и програми

1.1. Цели и задачи на екологичната оценка

Главната цел на екологичната оценка на ПУП-ИПРЗ на Курортно-туристическо селище „БОРОВЕЦ-ЛЕЙКС”, м. Луковица, гр. Самоков е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората.

Общите цели на екологичната оценка са насочени към по-добро обвързване на плана към опазването на околната среда, увеличаване на участието в процеса на вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез обсъждания и запознаване с плана и неговата оценка.
1.2. Изходна информация

Изходната информация за изготвяне на екологичната оценка на ПУП-ИПРЗ за обекта е подадена молба от Възложителя на проекта (собственик на имотите) „БСПФ ПРОДЖЕКТ 4 ”ЕАД до Община Самоков (ТС № ТС-Г-613/18.09.07 г.) и Писмо до МРРБ от Община Самоков (ТС-Г-613/22.10.07 г.).

В отговор на молбата, МРРБ (Писмо изх.№08-С-239/03.12.07г.) разрешава изработването на ПУП-ИПРЗ за поземлените имоти №№ 65231.917.469 и 65231.917.517 в м.”Луковица”, з-ще на гр. Самоков, Община Самоков, обл. София, по ОУП на КТЛ „Самоков - Боровец - Бели Искър” - Туристическо ядро „Нисък Боровец” (съгласно актуални скици издадени от Агенцията по геодезия и картография и кадастър).

Проектът за ПУП-ИПРЗ се изработва в съответствие с предвижданията на ОУП на КТЛ „Самоков- Боровец- Бели Искър” и при спазване на установените устройствени показатели и параметри за съответната зона - туристическо ядро „Нисък Боровец”.Основание за разработване на Екологичната оценка е Решение № ЕО-5/2008 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

1.3. Обща концепция и цели на ПУП-ИПРЗ

Възприета е концепцията на курортно -ваканционно селище, като намерението на Възложителя е изграждане на курортно -ваканционно селище, като се създаде оптимална пространствена и функционална структура за развитие, комплексно устройство и изграждане на територията в хармонично единство на урбанизираната структура със съществуващите природни и антропогенни елементи, специфичните социално-икономически условия, и постигане на ограничаване и намаляване на въздействието върху околната среда.

Според изискванията на ЗУТ, при изготвянето и одобряването на подробните устройствени планове следва да се съблюдават предвидените в одобрения ОУП структура и композиция на територията, както и стойностите на показателите за застрояване (плътност и интензивност), които са съобразени с рекреационния капацитет на територията на локализацията за създаване на приятна и природосъобразна курортна среда. Завишаването на тези стойности ще води до преуплътняване на територията, и до влошаване на качествата на средата. Това е основната цел, която следва Възложителя и проектантския екип при разработването на настоящия ПУП-ИПРЗ.Целите и мероприятията, които поставя ПУП-ИПРЗ на курортно-ваканционно селище „Боровец - Лейкс”, дефинирани на база концепцията на Възложителя при отчитане екологичните особености на района са:

 1. Реализиране на инвестиции, свързани с повишаване качеството на живот и привлекателна околна среда

  1. Обособяване на зони с висока степен на „комфорт на обитаване”

  2. Изграждане на водопроводни отклонения и канализационна мрежа;

  3. Изграждане на нови резервоари за питейни води

  4. Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;

  5. Изграждане на транспортни комуникации до комплекса и вътре в него;

  6. Осъществяване на ел.захранване на нови консуматори от страна на съществуващ ВЛ 20 кV и п/ст Самоков 110/20 кV;

  7. Изграждане на нови трафопостове и осигуряване на резервно ел.захранване;

  8. Изграждане на спортни площадки и съоръжения, детски площадки и зони за воден спорт и атракции;

  9. Управление на генерираните на територията на комплекса отпадъци, съгласно изискванията на българското законодателство;

  10. Изпълнение на противоерозионни мероприятия.

 2. Рационално ползване на площите на отредените имоти

  1. Максимално запазване на естествената високостъблена растителност и останалите природни дадености;

  2. Изграждане на подземни паркинги;

 3. Опазване на съседните терени и река Мусаленска Бистрица предвид високата им екологична ценност

  1. Пречистване на отпадъчните води до съответната категория на водоприемника, в който се заустват;

  2. Поддържане на съседните площи в сегашния им вид, забрана за паркиране на автомобили в тях, периодично почистване на отпадъци при изхвърляне на такива от посетителите и т.н.

  3. Изключване на дейности в защитените територии, несъобразени с Плана за управление на НП Рила, защитена зона „Рила” (код BG 0000495 по Директива 92/43/ЕИО) и потенциално защитени зони по Натура 2000

 4. Спазване на заложените занижени параметри на застрояване

 5. Ландшафтно оформяне на комплекса с цел приобщаването му към околната среда

 6. Ограничаване до минимум на емисиите на вредни вещества в атмосферата

  1. Ограничаване на автомобилния транспорт в районна на курортното селище само за автомобили, собственост на пребиваващите в селището туристи;

  2. Газифициране на вилното селище;

  3. Използване на озонощадящи химични вещества в климатичната и охлаждаща техника.

1.4. Основни устройствени елементи, зони и територии

1.4.1. Устройствени територии (зони)

Поземлените имоти №№: 65231.917.517, 65231.917.487 и 65231.917.469 се намират в м. „Луковица” в землището на гр. Самоков и заемат територия на бивш стопански двор и рибарници, разположени в непосредствена близост до пътя Самоков - Боровец и протичащата успоредно на него река Мусаленска Бистрица. Общата площ на имотите, които се обединяват в един имот с Г- образна форма е 123 960 м2.

Съгласно ОУП на КТЛ „Самоков - Боровец - Бели Искър” имотите попадат в териториите, дефинирани като „селищни образувания”, и по-конкретно в туристическо ядро „Нисък Боровец”. Ядрото обхваща свободни терени в близост до гр. Самоков. За ядрото в ОУП е заложено да се развие като курортна зона на град Самоков - бъдещето развитие на града като обслужващ административен и културен център на туристическата локализация ще се ориентира в тази посока чрез изграждане на предимно на малки семейни хотели, жилища и ваканционни вилни селища.

Точното местоположение на имотите – предмет на ПУП-ИПРЗ е представено на следващите фигури:
Извадка от картен материал на ОУП на КТЛ „Самоков.Боровец-Бели Искър” с нанесено местоположение на имотите, обект на ПУП-ИПРЗ


Извадка от картен материал на ОУП на КТЛ „Самоков.Боровец-Бели Искър” с нанесено местоположение на имотите, обект на ПУП-ИПРЗ
Възприети са следните функционални зони:

- зона хотелски сгради (30250 м2 или 24,4% от общата територия) - заема основната и централна част от територията на селището.Показателите на застрояване в зона хотелските сгради са: плътност на застрояване Пз = 22%, интензивност на застрояване Кинт = 0.8, процент на озеленяване Позел = 50%, етажност І височина на застрояване Ет = 3 - 5 етажа, Н = 12 м.

- зона апартаментни сгради (38980 м2 или 31,5% от общата територия) - заема източната част от територията на селището и е оформена като естествено продължение на хотелската зона. Двете зони преливат една в друга като оформят система от улични и площадни пространства.

Показателите на застрояване в зона апартаментни сгради са: плътност на застрояване Пз = 20%, интензивност на застрояване Кинт = 0.6, процент на озеленяване Позел = 50%, етажност I височина на застрояване Ет = 3 етажа, Н = 10 м.

- зона вилни сгради (20745 м2 или 16.7% от общата територия) - разположена е по периферията на имота в северната и североизточната му части.

Показателите на застрояване в зона вилни сгради са: плътност на застрояване П = 13%, интензивност на застрояване Кинт = 0.26, процент на озеленяване Позел = 60%, етажност I височина на застрояване Ет= 2 етажа, Н =7 м.

- зона на езерата (4590 м2 или 3.7% от общата територия) - разположена е върху част от площта на бившите рибарници. Други по-малки декоративни водни площи са предвидени в площадните и уличните пешеходни пространства на селището.

- спортна зона (4990 м2 или 4.0% от общата територия)

- паркова зона - гора (13810 м2 или 11.1 % от общата територия) - заема основно съществуващата иглолистна гора в южния край на имота. Общо парковата територия заема 24042м2 или 19.4% от общата територия, което е в рамките на изискваните в Наредба №7 за курортни комплекси 20% озеленени площи за широко ползване.

1.4.2. Транспортно-комуникационна и инженерно-техническа инфраструктура предвидена с ПУП-ИПРЗ

Достъпът до терена се осъществява чрез изградената в (съответния клас) пътно -улична мрежа. В територията на курортно- ваканционно селище са предвидени алейни отсечки, като елемент на второстепенната улична мрежа. Всички функционални зони са достъпни от една обслужваща алея, преминаваща през цялата територия на селището.Местата за паркиране на лични автомобили са оразмерени при нормативи: 1 паркомясто за 3 - 4 хотелски легла, 1 паркомясто за един апартамент и 2 паркоместа за една вилна сграда (общо - 300 паркоместа). Преобладаващият брой паркоместа са разположени в подземните паркинги (3 броя).

Основните мрежи на техническата инфраструктура са проведени подземно по трасето на обслужващата алея.

ВиК

На територията на курортно - ваканционното селище няма съществуващи ВиК мрежи. Водопроводната мрежа е решена като сключена. Канализационната мрежа е предвидена смесена - за дъждовни и битови води.

В североизточната част е ситуирана помпена станция, осигуряваща отвеждането на отпадъчните води до предвиденото за изграждане локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ), снабдено с биологично стъпало, а условно чистите отпадъчни води ще се заустват в р. Мусаленска Бистрица – ІІ-ра категория водоприемник.

Електрозахранване

Общата инсталирана мощност на новите консуматори ще възлиза на Ринст.=4025 kW.

Отопление

Предвидено е газифициране на района.1.5. Връзка на плана с други съотносими планове и програми

ПУП - ИПРЗ на курортно-ваканционно селище „Боровец Лейкс” е съобразен е с приоритетите и целите на стратегиите, плановете и програмите на регионално и общинско ниво, имащи отношение към плана.

При разработването на предложения ПУП-ИПРЗ е взета предвид и информацията, съдържаща се в следните документи:

А). Общински планове, програми и инвестиционни намерения в текуща процедура

1. Общински план за развитие на община Самоков

2. План за управление на Национален парк „Рила” за периода 2001-2010г. както и защитена зона „Рила” по Натура 2000 – с код BG 0000495 и потенциално защитена зона – „Рила буфер” код BG 0001188 по Директива 92/43/3. ОУП на КТЛ „Боровец-Самоков-Бели Искър”

Анализ на съответствието между предвижданията на ОУП на КТЛ „Боровец-Самоков-Бели Искър” и предвижданията на ПУП-ИПРЗ е направен в следващата таблица:Показател

ОУП на КТЛ „Самоков-Боровец-Бели Искър”

ПУП-ИПРЗ на Курортно-ваканционно селище „Боровец-Лейкс”

Съответствие/

Несъответствие

Основни цели на плана

В основата на плана е залегнала представата, че устройството на територията за развитието на туризма трябва да бъде устойчиво по отношение на околната, икономическата и социалната среди. В записката е отбелязано, че общият устройствен план ще служи като териториална основа за провеждане на политиката на туристическо развитие при гарантирано опазване на околната природна среда – ефективна природозащита и опазване на качествата на природните екосистеми. По-конкретно ще се:

 • координират действията на участниците в осъществяване на туристическата дейност;

 • преодоляват евентуални конфликти между туристическата дейност и природозащитната дейност;

 • привличат инвестиции за развитието на туризма и опазване и подобряване на околната природна среда.

 1. Реализиране на инвестиции, свързани с повишаване качеството на живот и привлекателна околна среда

 2. Рационално ползване на площите на отредените имоти

 3. Опазване на съседните терени и река Мусаленска Бистрица предвид високата им екологична ценност

 4. Спазване на заложените занижени параметри на застрояване

 5. Ландшафтно оформяне на комплекса с цел приобщаването му към околната среда

 6. Ограничаване до минимум на емисиите на вредни вещества в атмосферата

Съответства, като поставените за ПУП-ИПРЗ се открояват с екологичната си насоченост.

Основни предвиждания (мероприятия) на плана

В частта на ОУП, отнасящо се за ядро Нисък Боровец, където попадат имотите обект на ПУП-ИПРЗ е предвидено формиране на имотите като курортна зона на град Самоков. Бъдещето развитие на града като обслужващ административен и културен център на туристическата локализация ще се ориентира в тази посока чрез изграждане на предимно на малки семейни хотели, жилища и ваканционни вилни селища. Ще има устроен снежен стадион за деца и начинаещи скиори, както и покрита писта. Предвижда изграждане на кабинкова въжена линия в посока към ски пистите при Соколец – Иванов камък – Маркуджиците. С изграждането на обширни паркинги при началната станция на кабинковата линия ще се намали потокът от автомобили към Боровец.


 1. Обособяване на зони с висока степен на „комфорт на обитаване”

 2. Изграждане на водопроводни отклонения и канализационна мрежа;

 3. Изграждане на нови резервоари за питейни води

 4. Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;

 5. Изграждане на транспортни комуникации до комплекса и вътре в него;

 6. Осъществяване на ел.захранване на нови консуматори от страна на съществуващ ВЛ 20 кV и п/ст Самоков 110/20 кV;

 7. Изграждане на нови трафопостове и осигуряване на резервно ел. захранване;

 8. Изграждане на спортни площадки и съоръжения, детски площадки и зони за воден спорт и атракции;

 9. Управление на генерираните на територията на комплекса отпадъци, съгласно изискванията на българското законодателство;

 10. Изпълнение на противоерозионни мероприятия.

 11. Рационално ползване на площите на отредените имоти

 12. Максимално запазване на естествената високостъблена растителност и останалите природни дадености;

 13. Изграждане на подземни паркинги;

 14. Пречистване на отпадъчните води до съответната категория на водоприемника, в който се заустват;

 15. Поддържане на съседните площи в сегашния им вид, забрана за паркиране на автомобили в тях, периодично почистване на отпадъци при изхвърляне на такива от посетителите и т.н.

 16. Изключване на дейности в защитените територии, несъобразени с Плана за управление на НП Рила, защитена зона „Рила” (код BG 0000495 по Директива 92/43/ЕИО) и потенциално защитени зони по Натура 2000

 17. Спазване на заложените занижени параметри на застрояване

 18. Ландшафтно оформяне на комплекса с цел приобщаването му към околната среда

 19. Ограничаване на автомобилния транспорт в районна на курортното селище само за автомобили, собственост на пребиваващите в селището туристи;

 20. Газифициране на вилното селище;

 21. Използване на озонощадящи химични вещества в климатичната и охлаждаща техника.

Съответства


Показатели за застрояване

Заложените в ОУП на КТЛ показатели за зоната, в която попадат имотите, обект на ПУП-ИПРЗ са както следва:

Плътност на застрояване : до 30%;

Коефициент на интензивност :до 0.8;

Минимална озеленена площ : 50%;

Кота корниз : до 12 м.


Заложените в ПУП-ИПРЗ показатели за застрояване са както следва:

Плътност на застрояване : средно 14.85% (до 22%);

Коефициент на интензивност :средно 0.39 (до 0.8);

Минимална озеленена площ : 50% - 60%;Височина на застрояване – средно 3 ет (до 5 ет.)

Съответства

Екологични цели на плана

При разработване на общия устройствен план на локализацията са спазвани следните обобщени постановки:

 • съчетаване на туристическото развитие с опазването на природната среда и зачитане на бита и културата на местното население – допълване на икономическия (консумативен) подход с екологически (природосъобразен) и социално-културен (хуманистичен) подходи;

 • използване на наличието на Националния парк Рила за преориентация към нови алтернативни и съвременни форми на екотуризъм и към екологично ориентирани проекти;

 • прилагане на различни устройствени подходи и режими за туристическо ползване и опазване на околната среда в различните части на територията в зависимост от наличието на уникални природни обекти и чувствителността на екосистемите;

 • подобряване на лятната експлоатация на курорта и разнообразяване на предлагания туристически продукт с форми за летни спортове и занимания;

 • подобряване на качествата на околната среда в резултат на туристическото и инфраструктурното развитие, при което се премахва съществуващото нарушаване на средата и природните екосистеми в резултат на непремерено и несъобразено с екологичните норми туристическо строителство;

 • изграждане на нова и подобряване на съществуващата техническа инфраструктура.

Основните цели на плана, изброени по-горе, по своя характер сами по себе си съответстват напълно и представляват екологични цели.

Съответства

Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда

Мерките са изброени подробно в Становище по ЕО № 1/2005 г.

Мерките в т. 7 на настоящия Доклад за екологична оценка са дефинирани като са заложени мерките от Становище по ЕО № 1/2005 г., относими към ПУП-ИПРЗ, като допълнително са предложени и допълнителни мерки от експертите разработили оценката.

Съответства

4. Инвестиционно намерение за „Боровец 1100-западна част” – Пашаница 1 и Пашаница2 ”

5. Голф игрище, предвидено за изграждане в ОУП на КТЛ „Боровец-Самоков-Бели Искър”.

Б). Регионални планове, програми и стратегии

1. Областна стратегия за развитие на Софийска област в периода 2005-2015г.

В). Национални планове, програми и стратегии

1. Национална стратегия за околна среда 2005-2014 и План за действие 2005-2009г.

2. Национален план за опазване на биологичната разнообразие за периода 2005-2010

3. Национален план за действие по околна среда и здраве за периода 2008-2013г

1.6. Етапи за реализиране на плана

ПУП-ИПРЗ се изготвя на два етапа: фаза предварителен проект и фаза окончателен проект.

След приемане на ПУП-ИПРЗ е предвидено комплексът да се реализира на 3 етапа:

І етап - вертикално решение, комуникации, хотели и спортни съоръжения,;

ІІ етап - жилищни сгради с апартаменти;

ІІІ етап – вили.2. Текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на плана

Атмосферен въздух

Районът на терена попада в умереноконтиненталната климатична област.Оценка на качеството на атмосферния въздух

Представения за разглеждане ПУП-ИПРЗ се намира на терен на около 80 м от пътя Самоков – Боровец и заема територия на бившия селскостопански двор и рибарници. Замърсяването на атмосферния въздух от автомобилния транспорт е минимално, почти незначително.

Въздушният басейн над района на разглежданите имоти е слабо натоварен, почти близък до естествения фон.

- евентуално развитие без прилагането на плана

Не се очаква промяна в климатичните и метеорологичните условия, както и в качеството на атмосферния въздух.Повърхностни води

Разглежданият район граничи с река Мусаленска Бистрица (І-ва категория водоприемник на територията на НП „Рила” и ІІ-ра категория водоприемник за гр. Самоков). Речните води са биологично чисти.- евентуално развитие без прилагането на плана

Без прилагане на плана евентуален проблем за повърхностните води в района е опасността от замърсяване на речните води, като последица от съществуващите нерегламентирани сметища.Подземни води

Подземните води в района са поров тип. Те имат безнапорен характер и са в пряка хидравлична връзка с речните води, т.е. през периодите на високи води те се подхранват от речните води, докато през периодите на ниски води (маловодие) подземните води подхранват речните. В някои локални негативни форми (обилни валежи) могат да се образуват временни замочурявания на терена
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница