Приложение №11 Термини, дефиниции и литература към Глава 9Дата12.01.2017
Размер77.08 Kb.
#12430

Приложение № 11
Термини, дефиниции и литература към Глава 9

.
В това приложение са дадени пояснения към използваните термини, дефиниции и понятия в Глава 9. Осветление. Те се основават на светлотехнически съображения, а не с оглед на технически инсталационни или конструктивно-строителни аспекти. Светлотехническите термини са в съответствие с публикациите на CIE и стандартите БДС CR14380:2005 и БДС ЕN 16276.


9.1. Термини и дефиниции към Раздел 9.1
9.1.1. Тунелни зони
Тунелните зони на дълъг тунел са показани на фиг. 9.1.1, където: X – разстояние; Y – яркост; 1 – вход на тунела; 2 – изход на тунела; 3 – дължина на тунела; 4 – свободна зона; 5 – зона на приближаване; 6 – входна зона; 7 – преходна зона; 8 – вътрешна зона; 9 – изходна зона.

Фиг. 9.1.1 Тунелни зони9.1.1.1. входен портал: частта от тунелната конструкция, която кореспондира с началото на покритата част от тунела или с началото на слънчево засенчваща конструкция, ако се използва такава.
9.1.1.2. изходен портал: краят на покритата част на тунела или когато се използва открит слънчево засенчващ екран - до неговия край.
9.1.1.3. зона на приближаване: частта от открития път непосредствено пред входа на тунела. Това е дистанцията, при която приближаващия се водач на МПС може да гледа в тунела.
9.1.1.4. дължина на зоната на приближаване: зоната на приближаване започва от началото на спирачния път пред входния портал и свършва до този портал.
9.1.1.5. входна (прагова) зона: това е първата част на тунела, която започва веднага след неговия входен портал.
9.1.1.6. преходна зона: частта от тунела, която започва директно от края на входната зона и достига до началото на вътрешната зона. В преходната зона яркостта се намалява от нивото на яркостта в края на входната зона и достига до нивото на яркостта във вътрешната зона.
9.1.1.7. начална зона: комбинацията от входната и преходната зона.
9.1.1.8. вътрешна зона: започва от края на преходната зона и достига до началото на изходната зона.
9.1.1.9. изходна зона: частта от тунела, в която през деня водачът на МПС визуално се адаптира предимно към яркостта извън тунела. Тази зона започва от края на вътрешната зона и свършва при изходния тунелен портал.
9.1.1.10. напускаща зона: първата част от открития път директно след изходния портал на тунела. Тази зона не е част от тунела, но е тясно свързана с осветлението на тунела. Тя започва от изходния портал.

9.1.2. Осветление
9.1.2.1. визуално водене (насочване): оптично и геометрично обкръжение, което дава на шофьорите достатъчна информация за посоката на пътя в тунела.
9.1.2.2. осветление на входната зона: осветление във входната зона на тунела, което позволява на водача на МПС да вижда в тунела, когато е в зоната на приближаване.
9.1.2.3. осветление на преходната зона: осветлението на преходната зона позволява на шофьорите постепенно да се адаптират към по-слабото осветление във вътрешната зона на тунела.
9.1.2.4. осветление на вътрешната зона: осветлението на вътрешната зона на тунела осигурява достатъчна видимост, независимо от осветлението на фаровете на МПС.
9.1.2.5. осветление на изходната зона: осветлението на изходната зона подобрява видимостта при преминаване от вътрешната зона на тунела в откритото пространство след изхода на тунела.
9.1.2.6. аварийно осветление: осветление което се включва след изключване на работното (нормалното) осветление
9.1.2.7. евакуационно насочващо осветление при пожар: осветление осигуряващо визуално насочване при пожар и задимяване.
9.1.2.8. решетки и прозрачни навеси: средства, които пропускат дневна светлина в тунела. Те могат да бъдат използвани за осветление на входната зона и/или в началната зона на тунела.
9.1.2.9. слънчево засенчващ екран: непрозрачен екран така оформен, че да не пропуска директно слънчева светлина на повърхността на пътя под екрана.

9.1.3. Яркости, осветености
9.1.3.1. яркост в зоната на приближаване: адаптационната яркост в зоната на приближаване.
9.1.3.2. L20 в зоната на приближаване: средната яркост в коничното зрително поле на конус с ъгъл 20° и връх в окото на приближаващ се водач на МПС, чиято ос е насочена в центъра на отвора на тунелния портал. L20 е определена за наблюдател разположен в средата на транспортната лента на разстояние равно на спирачния път от входа на тунела.
9.1.3.3. еквивалентната очна воалираща яркост ( Lseq): светлинният воал в резултат на разсеяната в окото Lseq оценен като яркост.
9.1.3.4. атмосферна яркост (Latm): светлинен воал в резултат на разсеяната светлина в атмосферата изразен като яркост.
9.1.3.5. яркост на стъклото пред водача (Lwinds): светлинен воал в резултат на разсеяната от стъклото светлина представен като яркост
9.1.3.6. яркост във входната зона (Lth): средна яркост на повърхността на напречна част от пътя за определено място във входната зона на тунела.
9.1.3.7. яркост в преходната зона (Ltr): средна яркост на повърхността на напречната част от пътя за определено място в преходната зона на тунела (като функция на мрежата за измерване).
9.1.3.8. яркост във вътрешната зона (Lin): средна яркост на повърхността на напречна част от пътя за определено място във вътрешната зона на тунела (като функция на мрежата за измерване).
9.1.3.9. вертикална осветеност (ЕV+): локална осветеност на височина 0,1 m над пътната повърхност, в равнина срещу посоката на приближаващия се трафик. Височината от 0,1 m на пътната повърхност е избрана като център на обект с размер 0,2 m x 0,2 m.
9.1.3.10. контрастен коефициент на откриване (qc): коефициент представляващ отношение между яркостта на пътната повърхност и вертикалната осветеност (ЕV+) в тази точка
(1)
където qc е контрастен коефициент на откриване, cd. m-2 lx-1
9.1.3.11. яркостно отношение (k) в точка от входната зона: отношение между яркостите във входната зона Lth и яркостта в зоната на приближаване L20
(2)
9.1.3.12. обща равномерност (на яркостта на пътната повърхност, на яркостта на стените) (U0): отношение между най-ниската и средната яркост на указаното (препоръчаното) поле за изчисление или измерване.
9.1.3.13. надлъжна равномерност (на яркостта на пътната повърхност на транспортната лента) (Ul): отношение на най-ниската към най-високата яркост на пътната повърхност установено по протежение на централната линия на транспортната лента.
9.1.3.14. воалираяща яркост (LV): яркостта която, добавена чрез наслагване към яркостта на адаптационния фон и обекта, формира яркостния праг или яркостната прагова разлика между същите при следните две условия:

  • има заслепяване, но няма допълнителна яркост;

  • има допълнителна яркост, но няма заслепяване.9.2. Термини и дефиниции към Раздел 9.2
9.2.1 Пътно-тунелни евакуационни светлотехнически термини
9.2.1.1 аварийно осветление

част от нормалното осветление, което осигурява определено ниво на тунелното осветление в случай на прекъсване на електроснабдяването.


Забележка 1: Резервното осветление се нарича аварийно осветление в CEN/CR 14380:2003.
9.2.1.2 евакуационно осветление

осветление, чието предназначение е да упъти хората в тунела да напуснат пешеходно тунела в случай на обстоятелства като пожар.


9.2.1.3 светлинни маркери на евакуационния път

светлини насочващи пешеходците и очертаващи светлинно евакуационния път към аварийния изход.


9.2.1.4 аварийно осветление на изходите на тунела

осветление осигуряващо видимостта и намирането на тунелните изходи


9.2.1.5 светлинна маркировка на тунелните изходи

светлина използвана да очертае рамката на аварийните изходи


9.2.1.6 осветление на евакуационния път

осветление обезпечаващо виждането и безопасно използване на насочващите средства, когато откриването (виждането) им е затруднено


9.2.1.7 продължителност на евакуацията

време за осъществяване на необходимата евакуационна дейност9.3. Литература към Глава 9
9.3.1. Раздел 9.1
[9.1] Директиви на Европейският парламент 2004/54/ЕО и CEN-CR 14380

[9.2] CETU: 1997 A method for the design of road tunnel entrance lighting

[9.3] CIE Publication 31:1976 Glare and uniformity in road lighting installations

[9.4] CIE Publication 61:1984 Tunnel entrance lighting: a survey of fundamentals of determining the luminance in the threshold zone

[9.5] CIE Publication 66:1984 Road surfaces and lighting

[9.6] CIE Publication 88:1990 Guide for the lighting of road tunnels and underpasses

[9.7] P. Blaser and H. Dudli, Tunnel Lighting: Method of calculating luminance of access zone L20, Lighting Research and Technology, 25 (1993) 25-30

[9.8] CIE (1981). An analytic model for describing the influence of lighting parameters upon visual performance. Publ. No. 19/2 (two volumes), CIE, Paris, 1981.

[9.9] Padmos, P. & Afterdinck, J.W.A.M. (1983) Verblinding bij tunnelingangen II: De invloed van atmosferisch strooilicht. IZF 1983 C-9. IZF-TNO, Soesterberg, 1983.

[9.10] Padmos, P. & Afterdinck, J.W.A.M. (1983a) Verblinding bij tunnelingangen III: De invloed van strooilicht van de autovoorruit. IZF 1983 C-10, IZF-TNO, Soesterberg, 1983.

[9.11] De Roo, F. (1993) Veiling luminance calculations on several Norwegian tunnels. Utrecht, Bouwdienst, Rijkswaterstaat, 1993 (niet gepubliceerd).

[9.12] Schreuder, D.A. (1964). The lighting of vehicular traffic tunnels. Eindhoven, Cenbtrex, 1964.

[9.13] Schreuder, D.A. & Oud, H.J.C. (1988). The predetermination of the luminance in tunnel entrances at day. R-88-1. SWOV, Leidschendam, 1988.

[9.14] Schreuder, D.A. (1991). Tegenstraalverlichting in tunnels: Een overzichtvan Van de beschikbare literatuur. R-91-96. Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1991.

[9.15] Schreuder, D.A. (1990). De veldfaktor bij de bepaling van de verlichtingsniveaux bij tunnelingangen; Verslag van experimenteel onderzoek. R-90-10. SWOV, Leidschendam, 1990.

[9.16] Schreuder, D.A. (1991). De veldfaktor bij de bepaling van de verlichtingsniveaux bij tunnelingangen; een nadere anlyse. R-91-65. SWOV, Leidschendam, 1991.

[9.17] Schreuder, D.A. (1993). Contrastwaarnemingen in tunnels – Een meethmetode. R-93-36. SWOV, Leidschendam, 1993.

[9.18] Schreuder, D.A. & Oud, H.J.C. (1988). The predetermination of luminance in tunnel entrances at day. SWOV, Leidschendam, 1988.

[9.19] Swart L. (1994). Tegenstraalverlichting in tunnels – wat is daar tegen?. Congresdag,12 april 1994. NSVV Amsterdam,1994.

[9.20] Vos J.J. (1983) Verblinding bij tunnelingangen I: De invloed van strooilicht in het oog. IZF 1983 C-8. IZF-TNO, Soesterberg, 1983.

[9.21] Vos J.J. & Padmos P. (1983) Straylight, contrast sensitivity and the critical object in relation to tunnel entrance lighting. CIE, Amsterdam 1983.

[9.22] Dr.-Jng..Klaus Eberbach, Beleuchtung der Einsichtsstrecke nach DIN 67524-1, Ingenieurberatung fuer Lichttechnik, Karlsbad

[9.23] Prof. Dr.– Jng. Wolfgang Baltzer, RABT – DIN 67524, FH Aachen

[9.24] Dr.-Ing. Ulrich Carraro, Beleuchtung von Strassentunneln und Unterfuehrungen, Lichttagung “Stadt- und Aussenbeleuchtung“, Dresden 2010


Раздел 9.2

[9.25] Apvrille Jean Marie, Jalonnement lumineux en tunnel routier. Premiere etude photometriquedes plots a LED quant a leur eblouissement & recommendations,February 2002

[9.26] European Parliament and Council. “Directive 2004/54/EC the European Parliament and council on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network “ Brussels, April 29, 2004

[9.27] Grosse Jean Yves, Jalonnement lumineux en tunnel routier. Elements de mise en oeuvre. May 2001

[9.28] Klote, J. Mikle, Exerpt from Principles of Smoke Management. J. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 2002

[9.29] Wautelet J.-M., Report on the glaring effect of LEDs luminous markers in tunnels. R-Tech. 2006

[9.30] World Road Association PIARC. Fire and Smoke Controls in Road Tunnels. 2004

[9.31] EN 1838:1999, Lighting applications-Emergency lighting

[9.32] EN 12655:2011, Light and lighting- Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

[9.33] EN 50172:2004, Emergеncy escape lighting systems

[9.34] CEN/CR 14380:2003, Lighting applications- Tunnel Lighting

[9.35] World Road Association PIARC. Technical committee C3.3 Road |Tunnel Operations. Human Factors and Tunnel Safety |Regarding User of Road Tunnels. November 2006

[9.36] Wright M.S., Coock G.K. and Webber G.M.B. The Effects of Smoke on People’s

[9.37] Walking Speeds Using Overhead Lighting and Wayguidence Provision. Research Group of Inclusive Environments , The Department of Construction Management&Engineering, The University of Reading, Berkshire[9.38] Wright M.S., Coock G.K. and Webber G.M.B. Visibility of Four Exit Signs and Two Exit Door Markings in Smoke as Gauged by Twenty People. Research Group for Inclusive Environments , The Department of Construction Management & Engineering, The University of Reading, BerkshireП9.1-
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница