Доклад за второ гласуванеДата24.07.2016
Размер29.22 Kb.
#3301
ТипДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИДОКЛАД

ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г., № 702-01-39, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 14 септември 2007 г.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007 г.

(обн. ДВ., бр. 105 от 2006 г. изм. бр. 41 и 53 от 2007 г.)Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1.В т. 2 думите “31 декември” се заменят с “30 септември”.

2. Създава се т. 3:

“3. от 1 октомври до 31 декември - 102.85 лв.”


Предложение от н.п. Антонела Понева и Веселин Методиев:

В § 1, чл. 9, т. 3 числото „102,85 лв.” се заменя с числото „133,50 лв.”

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
§ 2. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1:

а) в б. “а” думите “23 на сто” се заменят с “от 1 януари до 30 септември – 23 на сто; от 1 октомври до 31 декември – 22 на сто”;

б) в б. “б” думите “18 на сто” се заменят с “от 1 януари до 30 септември – 18 на сто; от 1 октомври до 31 декември – 17 на сто”;

2. В т. 4 думите “3 на сто” се заменят с “от 1 януари до 30 септември – 3 на сто; от 1 октомври до 31 декември – 1 на сто”.
Предложение от н.п. Мартин Димитров:

В § 2, т. 1:

1. В буква „а” числото „22 на сто” се заменя със „17 на сто”;

2. В буква „ б” числото „17 на сто” се заменя с „12 на сто”

Работната група не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.

§ 3. В Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (ДВ, бр. 53 от 2007 г.) се правят следните допълнения:

1. В § 2, ал. 1 накрая се добавя “и от 1 октомври – с 10 на сто”;

2. В § 3 след думите “чл. 9, т. 2” се добавя “и 3”.


Предложение от н.п. Антонела Понева и Веселин Методиев:

В т. 1 изразът “и от 1 октомври – с 10 на сто” се заменя с изречението „От 1 октомври пенсиите се увеличават с по 40 лв. на всяко пенсионирано лице”.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от н.п. Хасан Адемов:

Точка 1 да се измени така:

1. В § 2, ал. 1 накрая се добавя „и от 1 октомври – с 10 на сто, а пенсиите отпуснати от 1 януари до 30 юни 2007 г. се индексират от 1 октомври с 10 на сто”.”Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, като предлага следната редакция:

§ 3. В Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (ДВ, бр. 53 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 2, ал. 1 се изменя така:

(1) За 2007 г. пенсиите се индексират с 10 на сто, както следва:1. От 1 юли и от 1 октомври - пенсиите отпуснати до 31 декември 2006 г.;

2. От 1 октомври - пенсиите отпуснати от 1 януари до 30 юни 2007 г.”

2. В § 3 след думите “чл. 9, т. 2” се добавя “и 3”.
§ 4. В чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд на Република България от 2000 г., изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г , бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41 и 52 от 2007 г.) се правят следните изменения:

1. В т. 1 числото “29,5 се заменя с “26,5”;

2. В т. 2 числото “32,5 се заменя с “29,5”;

3. В т. 3 числото “32,5 се заменя с “29,5”;

4. В т. 4 числото “26,5 се заменя с “25,5”, а числото “29, 5” с “28, 5”;

5. В т. 5 числото “23” се заменя с “22”, а числото “26” с “25”;

6. В т. 6 числото “26,5” се заменя с “25,5”;

7. В т. 7 числото “23” се заменя с “22”.Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
§ 5. Законът влиза в сила от 1 октомври 2007 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
19.09.2007 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

РУМЕН ОВЧАРОВ
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница