Докладите научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник "Научни трудове"Дата02.01.2018
Размер66.86 Kb.
ТипДоклад

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник “Научни трудове” на УХТ, Пловдив. Представените след срока доклади няма да бъдат включени в сборника.


ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 • за български участници – 80 лв.

 • за чуждестранни участници – 80 €

В таксата се включват материалите на конферен-цията (програма, сборник “Научни трудове”, помощни материали, а също и кафе-паузите и официалната вечеря).

Таксата следва да бъде платена по банков път.Банкова сметка на УХТ:

УниКредит Булбанк

Филиал Тримонциум, Пловдив

Банкова сметка: BG17UNCR75273154631900Swift bic: UNCRBGSF
УХТ, за Научната конференция – 2011


ВАЖНИ СРОКОВЕ

 • 10.06.2011 г. – изпращане на заявки за участие и пълен текст на доклада, адрес за кореспонденция, E-mail;

 • 12.07.2011 г. – потвърждение от Организационния комитет за приемане на заявените доклади;

 • 29.07.2011 г. – изпращане на копие от документа за платена такса от участниците с одобрени доклади за участие в конференцията

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

4002 Пловдив, бул. “Марица” № 26

УХТ, за Научната конференция - 2011


e-mail: nk_uht@abv.bg; тел. 032/644 118

Интернет адрес на УХТ: www.uft-plovdiv.bg

Изисквания КЪМ оформянето на докладите


   • Шрифт - Arial (Word for Windows);

   • Page Setup - Top: 47 mm, Bottom: 50 mm;

   • Left: 34 mm, Right: 34 mm;

   • Paper Size - A4;

   • Mеждуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing, Single;

   • Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 0.7 cm;

   • На първата страница отгоре да се оставят три празни реда - Font Size 12;

   • Заглавие - Font Size 12, центрирано, Bold;

   • Един празен ред;

   • Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 10, центрирано;

   • Един празен ред ;

   • Кратко резюме на български език - Font Size 10, Italic,
    5-6
    реда, (Justified);

   • Заглавието и имената на автора (авторите) на английски език - Font Size 11 Bold, центрирано. Следва резюме на английски - Font Size 10, Italic, 5-6 реда (Justified);

   • Един празен ред;

   • Текст на доклада - Font Size 10;

   • Докладите трябва да съдържат ясно отделени
    (с подзаглавия): увод, същинска част, евентуално експеримент или числен пример, заключение и литература, и накрая - трите имена на автора (авторите), с научното звание и степен, месторабота, телефон,
    E-mail;

   • Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано;

   • Таблиците да имат номерация, подравнена в дясно и наименование - над тях – центрирано;

   • Формулите да имат номерация - с цифри в скоби подравнено в дясно от тях;

   • Цитираната в текста литература да се означава с цифри, заградени в средни скоби;

   • Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта на библиографските списания;

   • Страниците да не бъдат номерирани;

   • Общ обем - не повече от 6 стр., вкл. резюмето;

Оригиналът на доклада трябва да бъде отпечатан на лазерен принтер и записан на дискета или диск.
УНИВЕРСИТЕТ ПО
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛОВДИВПОКАНА


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ХРАНИТЕЛНА НАУКА,


ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ –2011
14 – 15 октомври

Пловдив, 2011 г.
Конференцията се провежда със съдействието на

Съюза на учените в България –клон Пловдив,

Федерация на НТС в България,

Национална Академия по опаковане и Университетска франкофонска агенция

под знака на:

 • Обсъждане на новости и тенденции в Приоритетно тематично направление 5 „Качество, безопасност и здравословност на суровините и храните”ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

Проф. д-р инж. Георги Вълчев - ректор на УХТЗам. председатели:

проф. д-р инж. Костадин Василев –

зам. ректор по НД и КП

доц. д-р Калинчо Иванов – Декан по СД и ЦПК

Членове:

 1. проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова

 2. проф. д-р инж. Ана Кръстева

 3. проф. д-р инж. Атанас Ламбрев

 4. проф. д-р инж. Георги Сомов

 5. проф. д-р инж. Гроздан Караджов

 6. проф. д-р инж. Димитър Кузманов

 7. проф. д-р инж. Димитър Хаджикинов

 8. проф. д-р инж. Желязко Симов

 9. проф. д-р инж. Иван Янчев

 10. проф. д-р инж. Йовчо Кабзев

 11. проф. д-р инж. Марин Маринов

 12. проф. д-р инж. Милчо Ангелов

 13. проф. д-р инж. Пламен Моллов

 14. проф. д-р инж. Симеон Василев

 15. проф. д-р инж. Стефан Янков

 16. проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов

 17. доц. д-р инж. Димитър Димитров

 18. доц. д-р инж. Йорданка Алексиева

Почетни членове:

 1. Проф. д.т.н. Дмитрий Еделев – ректор на Московски държавен университет по хранителни производства, Русия

 2. проф. д.т.н. Богдан Егоров – ректор на Одеска национална академия по хранителни технологии, Украйна

 3. проф. д.т.н. Александър Бараненко – ректор на Санкт-петербургски държавен университет по нискотемпературни и хранителни технологии, Русия

 4. проф. д.т.н. Вячеслав Шаршунов – ректор на Могильовски държавен университет по продоволствие, Беларус

 5. проф. д-р Дитер Орцесек – президент на университет Анхалт, гр. Кьотен, Германия

 6. проф. д-р Златко Жоглев – ректор на Университет „Св. Климент Охридски”,
  гр. Битола, Македония

 7. проф. д-р Енвер Дуран – ректор на Тракия университет, гр. Одрин, Турция

 8. проф. д-р Низаметин Шенкьойлю – ректор на Намък Кемал университет, гр. Текирда, Турция

 9. Акад. Куралбек Садибаевич – ректор на Алматински технологичен университет,
  гр. Алмати, Казахстан;

 10. Проф. Георгиос Харалампидес – ректор на Технологичен образователен университет на Западна Македония, гр. Козани, Р Гърция

 11. д-р инж. Стефан Кьолер – директор на Института по екологични проекти към Хумболдт университет, гр. Берлин, Германия

 12. Проф. д-р Саша Митрев – ректор на Университет „Гоце Делчев”, гр. Щип,
  Р Македония

Секретариат:

 1. гл. ас. инж. Борислав Миленков

 2. инж. Ана Костова

 3. инж. Мария Тодинова

 4. инж. Недялка Спаски

 5. Даниела Атанасова

 6. Иванка Иванова

ТЕМАТИЧНИ направления:

 1. Технология на храните и функционални храни;

 2. Технология на напитките;

 3. Технология на тютюна, захарта, етеричните масла, козметичните и парфюмерийни продукти;

 4. Биотехнологии и екология;

 5. Качество, безопасност и здравословност на суровините и храните – приоритетно направление;

 6. Химия и микробиология на хранителните продукти;

 7. Туризъм, хранене и кетъринг;

 8. Индустриален мениджмънт;

 9. Автоматика, компютърни и комуникационни системи и технологии;

 10. Машини и апарати, технологично обзавеждане на ХВП и БТП;

 11. Опаковане, опаковъчни технологии и техника;

 12. Енергийна ефективност, топлотехнически, хладилни и климатични инсталации;

 13. Електротехника и електроника;

 14. Лингвистика;

 15. Франкофонско обучение.


Работни езици:

български, руски, английски, френски.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Всеки автор може да участва с не повече от 2 /два/ доклада самостоятелно или в съавторство;

Допустим обем на докладите – 6 страници;

Материалите /разпечатка на доклада и дискета или диск/ се приемат само с копие от документа за платена такса-правоучастие;

 • Спазване на всички посочени срокове.

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

З А Я В К Аза участие в НК с международно участие

ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – 2011”14 – 15 октомври
Автори (н.зв., н.ст. име, презиме и фамилия):

1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Научна(и) организация(и): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Адрес(и) за кореспонденция: п.к._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

гр._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

тел./факс _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Тематично направление: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заглавие на доклада: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вид на представяне:  доклад;  постер

Резервация за нощувка:

 хотел;  ед. стая;  дв. стая; дата(и).....10.2011 г.

общежитиеед. стая;дв. стая; дата(и).....10.2011 г.

Дати на: пристигане .............10.2011 г.отпътуване..............10.2011 г.


Каталог: site files
site files -> 14: 20 почивка обяд
site files -> Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”
site files -> Специална оферта за
site files -> Технологичен факултет
site files -> Технологичен факултет
site files -> Книгопис на научните трудове на акад. Проф. Д-р борислав йорданов владимиров, Д. М. Н. Владимиров б
site files -> Упътване за експлоатация на абсорбатори ariston
site files -> Технологичен факултет
site files -> “магистър” по специалност “Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница