Технологичен факултет



Дата27.09.2016
Размер305.96 Kb.
ТипПротокол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА



УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES - PLOVDIV


ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Приет с решение на АС Утвърждавам,

Протокол № 17/30.06.2009 г. Ректор:

/проф. д-р инж. Г.Вълчев/

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

на специалност: шифър 1-13
“БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ”

Професионална област: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Professional Field: 5. TECHNICAL SCIENCES

С професионално направление: 5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ISCED 1997 - code 54 MANUFACTURING AND PROCESSING



За образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

For the educational-professional Degree: MASTER

Професионална квалификация: МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР

Professional Qualification: MASTER-ENGINEER

Срок на обучение: 1 година

Training Term: 1 year

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

Form of Education: FULL-TIME, PART-TIME

І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА




Магистърът по специалност Безопасност на храните получава задълбочена научно-теоретична и научно-приложна подготовка относно химичните, микробиологичните, технологичните и управленските аспекти на безопасността на храните. В основата на обучението е концепцията за синергично обвързване на добрите технологични практики с изискванията на съвременните системи, базирани на процесния подход за управление на риска в хранителната верига.

Продължителността на обучението е 1 година – след придобита ОКС “БАКАЛАВЪР” или “МАГИСТЪР” по специалности от професионалното направление 5.11 “Биотехнологии” или 5.12 “Хранителни технологии” и 2 години – след придобита ОКС “БАКАЛАВЪР” или “МАГИСТЪР” по специалности от други професионални направления.

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност Безопасност на храните притежава знания и умения, които му дават възможност да:


 • идентифицира и оценява различните опасности за здравето на консуматорите, свързани със съществуващи или разработвани нови хранителни продукти или технологични процеси, и планира и осъществява специфични мерки за тяхното елиминиране или минимизиране;

 • разработва, внедрява и валидира системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

 • консултира разработването на системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

 • одитира системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

 • осъществява изследователска дейност и интерпретира резултатите от интердисциплинарни научни изследвания, свързани с безопасността на съществуващи или разработвани нови хранителни продукти;

 • извършва организационно-управленска дейност;

 • провежда обучение на специалисти със средно и висше образование.

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност Безопасност на храните може да се реализира като:

 • ръководител на HACCP екип (съгласно CA), ръководител на екип по безопасността на храните (съгласно ISO 22000) или представител на ръководството по безопасността на храните (съгласно IFS) в производствени или търговски предприятия;

 • мениджър (отговорник) по качеството на храните в производствени или търговски предприятия;

 • инспектор или експерт по безопасността на храните в системата на официалния контрол (РИОКОЗ, ДВСК, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването);

 • консултант по разработването на системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

 • одитор на системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

 • ръководител или експерт в колективи за разработване на нови продукти и технологии.



II. ФОНД УЧЕБНО ВРЕМЕ (седмици)




Година

Аудиторна

заетост


Изпитни сесии след

Опознавателна практика

Учебна практика

Преддипломен стаж

Подготовка

Дипл.


проект

Защита

Дипл.


проект

Обща заетост за уч.год.

Ваканции

Всичко

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І

15

10

5

3

-

-

-

-

-

3

6

1

43

-

43


ІІІ. УЧЕБЕН ПЛАН - CURRICULUM
СПЕЦИАЛНОСТ “Безопасност на храните

SPECIALITY “Food safety

Образователно-квалификационна степен – МАГИСТЪР, редовно обучение

Qualification degree – MASTER, full time




Шифър на

катедрата и дисциплината

Code


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Аудиторна заетост

Teaching hours



Контрол

Control


Кредити

Credits - ECTS



SUBJECTS

Общо

Total


Лекции

Lectures

Сем.

Seminars



Практ.

Practical



И/ТО

Exams/


Current Mark

КП/КР

Projects


Общо

Total


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




I курс, I семестър (15 седмици) - I course, I semester (15 weeks)

1.

02-04

Инструментални методи за анализ на храни

60

30




30

И




6,0

Instrumental methods for foodstuff analysis

2.

18-34

Микробиологична безопасност на храните

60

30

2

28

И




5,0

Microbiological food safety

3.

10-26

Добри производствени практики (ДПП)

60

30

30




ТО




5,0

Good manufacturing practices

4.

08-30

Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ)

60

30

30




И




4,0

Food safety management systems

5.

05-01

Органолептичен анализ

45

15




30

ТО




2,0

Sensory analysis

6.

10-27

Контрол и регулация на безопасността на храните

60

30

30




ТО




3,0

Control and regulation of food safety

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА (1/3) - OPTIONAL SUBJECT (1/3)

7.

25-17

Компютърни комуникации

45

15




30

ТО




5,0

Computer communications

8.

06-20

Инвестиционно проектиране

45

15




30

ТО




5,0

Investment projecting

9.

18-36

Безопасност на генетично модифицирани храни

45

15




30

ТО




5,0

Safety of genetically modified foods

ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА - OPTIONAL SUBJECT

10.

20-78

Бизнесетика

(30)

15

15




ТО




(2,0)

Business ethics







ОБЩО

390

180

92

118

3/4




30,0

TOTAL




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




I курс, II семестър (10 седмици) – I course, II semester (10 weeks)

1.

20-51

Управление на предприятието

45

30

15




И




3,0

Management of the factory

2.

02-13

Химична и физична безопасност на храните

60

30




30

И




2,0

Chemical and physical food safety

3.

10-28

Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните (ИСУКБХ)

60

30

30




И




3,0

Food quality and safety integrated management systems

4.

18-35

Автентичност на храните

45

30




15

ТО




2,0

Food authenticity

5.

08-31

Одит на системи за управление на качеството и безопасността на храните (ОСУКБХ)

60

30

30




ТО




2,0

Auditing on food quality and safety management systems

6.

10-21

Преддипломен стаж 3 седмици

(90)
















3,0

Industrial training

7.

10-22

Дипломен проект/работа

(250)










И




15,0

Master thesis







ОБЩО

270

150

75

45

4/2




30,0

TOTAL







ОБЩО ЗА ГОДИНАТА

660

330

167

163

7/6




60,0

TOTAL FOR YEAR

ІІІ. УЧЕБЕН ПЛАН - CURRICULUM
СПЕЦИАЛНОСТ “Безопасност на храните

SPECIALITY “Food safety

Образователно-квалификационна степен – МАГИСТЪР, Задочно обучение

Qualification degree – MASTER, part time




Шифър на

катедрата и дисциплината

Code


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Аудиторна заетост

Teaching hours



Контрол

Control


Кредити

Credits - ECTS



SUBJECTS

Общо

Total


Лекции

Lectures

Сем.

Seminars



Практ.

Practical



И/ТО

Exams/


Current Mark

КП/КР

Projects


Общо

Total


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




I курс, I семестър (15 седмици) - I course, I semester (15 weeks)

1.

02-04

Инструментални методи за анализ на храни

30

15




15

И




6,0

Instrumental methods for foodstuff analysis

2.

21-11

Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

23

8




15

И




5,0

Modeling and optimization of technological processes

3.

18-34

Микробиологична безопасност на храните

30

15

1

14

И




3,0

Microbiological food safety

4.

10-26

Добри производствени практики (ДПП)

30

15

15




ТО




3,0

Good manufacturing practices

5.

08-30

Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ)

30

15

15




И




4,0

Food safety management systems

6.

05-01

Органолептичен анализ

23

8




15

ТО




2,0

Sensory analysis

7.

10-27

Контрол и регулация на безопасността на храните

30

15

15




ТО




2,0

Control and regulation of food safety

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА (1/2) - OPTIONAL SUBJECT (1/2)

8.

25-17

Компютърни комуникации

23

8




15

ТО




5,0

Computer communications

9.

06-20

Инвестиционно проектиране

23

8




15

ТО




5,0

Investment Projection

ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА - OPTIONAL SUBJECT

10.

20-25

Бизнесетика

(15)

8

7




ТО




(2,0)

Business Ethics







ОБЩО

219

99

46

74

4/4




30,0

TOTAL







I курс, II семестър (10 седмици) – I course, II semester (10 weeks)

1.

20-51

Управление на предприятието

23

15

8




И




3,0

Management of the factory

2.

02-13

Химична и физична безопасност на храните

30

15




15

И




2,0

Chemical and physical food safety

3.

10-28

Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните (ИСУКБХ)

30

15

15




И




3,0

Food quality and safety integrated management systems

4.

18-35

Автентичност на храните

23

15




8

ТО




2,0

Food authenticity

5.

08-31

Одит на системи за управление на качеството и безопасността на храните (ОСУКБХ)

30

15

15




ТО




2,0

Auditing on food quality and safety management systems

6.

10-30

Индивидуална работа с преподаватели



















3,0

Individual Work with the Lectures

7.

10-22

Дипломен проект/работа

(250)










И




15,0

Master thesis







ОБЩО

136

75

38

23

4/2




30,0

TOTAL







ОБЩО ЗА ГОДИНАТА

355

174

84

97

8/6




60,0

TOTAL FOR YEAR

IV. СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

Учебният план включва:

1. Задължителни: 12 дисциплини с общ хорариум 660 ч. (93,6%), което гарантира изпълнението на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Безопасност на храните” за образователно-квалификационна степен “Магистър”. Те отразяват и академичната политика на УХТ.

2. Избираеми: 1 от 2, които са с общ хорариум 45 ч. (6,4%).

3. Факултативни: 1 дисциплина с общ хорариум 30 ч., която при избор от студентите носи допълнително 2 кредита.

Общото натоварване за целия курс на обучение е: Часове за учебни занятия – 705; Брой на изпитите – 8;


Брой на текущите оценки – 6; Преддипломен стаж – 90 ч.

V. ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Студентите от тази специалност получават подготовка, която е на равнището на съвременни технологии на обучение. Тя включва:

- работа в технологични и химични лаборатории;

-работа с компютърни класове от персонални компютри.



VІ. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Информационното осигуряване на учебния процес и научно-изследователската работа на студентите, докторантите и преподавателите се осигурява основно от библиотеката на УХТ, библиотеката на катедрата, центъра по компютърни технологии към Университета и персоналните компютри в катедрата.

Информационното обслужване включва справочно-библиографска дейност, научно-техническа пропаганда чрез информационни издания и сигнални листове, научно-технически мероприятия.

От 1992 г. е изградена система за автоматизирано информационно обслужване, работещо в два режима - избирателно разпределяне на информацията и ретроспективно търсене чрез готови база данни. В момента на разположение са 3 бази данни, от които за нуждите на катедрата се ползват най-вече Current contents - Engineering, Technology & Applied Sciences, като полезни за работата са и Current contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences и Food and Human Nutrition in AGRIS.

Библиотеката на катедрата е организирана по близки и сродни дисциплини и съдържа специализирана литература, списания, проспекти, видеофилми и др.
Учебният план е обсъден на заседание на Катедрен съвет (Протокол № 103/30.01.2009 г.)

Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет (Протокол № 12/29.06.2009 г.)


Ръководител КАТЕДРА “Консервиране и хладилна технология”: ДЕКАН НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ:

/проф. д-р инж. П. Моллов/ /проф. дтн инж. А. Стоянова/

Приложение 1.

Структура на учебния план за обучение на специалност

“Безопасност на храните”



ДИСЦИПЛИНИ


Хорариум,

часове
(%)


Изучавани

в брой семестри

I. МАТЕМАТИЧЕСКИ И МАТЕМАТИКО-ПРИЛОЖНИ

45 (6,4)




1. Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

45

един

2. Компютърни комуникации

45

един

II. ХИМИКО-БИОЛОГИЧНИ

60(8,5)




1. Инструментални методи за анализ на храни

60

един

III. ОБЩОИНЖЕНЕРНИ


45 (6,4)



1. Инвестиционно проектиране


45

един

IV. ИКОНОМИЧЕСКИ


45 (6,4)



1. Управление на предприятието


45

един

V. ХУМАНИТАРНИ







1. Бизнес етика

(30)

един

VI. СПЕЦИАЛНИ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ

510 (72,3)




1. Микробиологична безопасност на храните

60

един

2. Добри производствени практики (ДПП)

60

един

3. Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ)

60

един

4. Органолептичен анализ

45

един

5. Контрол и регулация на безопасността на храните

60

един

6. Химична и физична безопасност на храните

60

един

7. Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните (ИСУКБХ)

60

един

8. Автентичност на храните

45

един

9. Одит на системи за управление на качеството и безопасността на храните (ОСУКБХ)

60

един

Общо

705






Приложение 2.


Изучавани дисциплини на специалност

“Безопасност на храните”



ДИСЦИПЛИНИ


часове

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ


660

1. Инструментални методи за анализ на храни

60

2. Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

45

3. Управление на предприятието


45

4. Микробиологична безопасност на храните

60

5. Добри производствени практики (ДПП)

60

6. Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ)

60

7. Органолептичен анализ

45

8. Контрол и регулация на безопасността на храните

60

9. Химична и физична безопасност на храните

60

10. Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните (ИСУКБХ)

60

11. Автентичност на храните

45

12. Одит на системи за управление на качеството и безопасността на храните (ОСУКБХ)

60

ИЗБИРАЕМИ – 1 от 2

45

1. Компютърни комуникации

45

2. Инвестиционно проектиране

45

ФАКУЛТАТИВНИ

(30)

1.Бизнес-етика

30

Общо

705



Технологичен факултет



Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница