Долуподписаният/ата/отоДата06.01.2017
Размер79.67 Kb.


ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният/ата/ото,
__________________________________________________________,

три имена – за ф.л./фирмено наименование – за юр.л.
________________________,

ЕГН – за бълг. ф.л./ЛНЧ/дата на раждане – за чужжд. ф.л./

ЕИК/БУЛСТАТ и ф.д. – за бълг. юр.л./рег. номер за чужжд. юр.л.
__________________________________________________________,

постоянен адрес - за ф.л./седалище и адрес на управление – за юр.л.
представлявано от ___________________________________________,

три имена на законния/те представител/и – само за юр.л.
документ за самоличност:

____________ № ______________, изд. на ___________, валиден до ____________,


имащ/а/о качественото акционер, притежаващ ______________ (словом: _______________ ______________________) броя поименни безналични акции от акционерния капитал на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, всяка с номинал 1 лев, целият в размер на 2,271,980 лева, разпределен на 2,271,980 броя поименни безналични акции, с номинал 1 лев всяка, наричан/а/о тук и по-долу “АКЦИОНЕРА”, на основание Чл. 226 от Търговския закон на България (ТЗБГ), във връзка с Чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на България (ЗППЦКБГ), с настоящото, предоставям следните изрични пълни и достатъчни пълномощия на:

(Вариант 1) Следния пълномощник – физическо лице

Г-н/Г-жа ____________________________________

три имена

гражданин на ___________________

документ за самоличност ____________ № ____________

Издаден на ___________ г., валиден до ___________ г.


или

(Вариант 2) Следния пълномощник – юридическо лице

__________________________________________________________,

фирмено наименование

________________________,ЕИК/БУЛСТАТ и ф.д. – за бълг. юр.л./рег. номер за чужжд. юр.л.

__________________________________________________________,

седалище и адрес на управление.
представлявано от ___________________________________________,

три имена на законния/те представител/и

документ за самоличност:

____________ № ______________, изд. на ___________, валиден до ____________,

Да представлява Акционера пред и на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, което ще се проведе на 19.VI.2013 г., от 11,00 часа, а при липса на кворум - на 08.VII.2013 г., от 11,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 13 и в това му качество ДА ГЛАСУВА ОТ ИМЕТО на Акционера с всички акции в акционерния капитал на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, притежавани от Акционера ПРИ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД на гореспоменатото в настоящото Общо Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, съгласно указания по-долу начин, както следва:
Дневен ред на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България:


 1. доклад за дейността на дружеството за 2012 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2012 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2012 г., отчета на одитния комитет за 2012 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.;

 2. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.;

 3. освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.;

 4. приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД;

 5. одобряване на Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията;

 6. назначаване на регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2013 г.;

 7. изменение и допълнение на Устава на „Унипак” АД;

Предлагани Решения по горните точки:

1. проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2012 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2012 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2012 г., отчета на одитния комитет за 2012 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.;

2. проект за решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството.; Предложение на Съвета на директорите – Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД от цялата печалба на дружеството за 2012 г., в размер на 3 079 058,33 лева, да се разпредели дивидент в общ брутен размер на 90 879,20 лева, представляващ 0,04 лева брутен дивидент на 1 акция, а остатъкът, в размер на 2 988 179,13 лева да бъде отнесен към неразпределена печалба. Правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, т.е лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2013 г. Изплащането да се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар” АД и „УниКредит Булбанк” АД;

3. проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.;

4. проект за решение – общото събрание на акционерите приема разработената и предложена от Съвета на директорите на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

5. проект за решение – общото събрание на акционерите одобрява Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията, изготвен от Съвета на директорите на дружеството;

6. проект за решение – общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2013 г. „Ей Ти Си България” ООД – специализирано одиторско предприятие с рег. № 125, с отговорен (ключов) одитор Тотка Минева Баръмска;

7. проект за решение - общото събрание на акционерите обсъжда направените предложения и приема съответни решения за изменение и допълнение на Устава на „Унипак” АД; Предложение на Съвета на директорите: Съветът на директорите на “УНИПАК” АД предлага на Общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да приеме следните изменения и допълнения на Устава на дружеството:

1. В чл. 25, ал. 2, изр. 1, текстът „притежаващи поне 1/10 от капитала” се заменя с текста „които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала”;

2. В чл. 25, ал. 2, изр. 2, текстът „притежаващи поне 1/10 от капитала” се заменя с текста „които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала”;

3. Чл. 33, ал. 3 от Устава на дружеството придобива следното ново съдържание:

„(3) Съветът на директорите взема решение след изрично овластяване от Общото събрание на акционерите за извършване на сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2% от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделката участват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК.

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, б. ”а”, а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица – над стойността по т. 1, б. „б”;

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, б. "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б";

4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а";

6. се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;

7. дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

4. В чл. 33 се добавя нова ал. 4 със следното съдържание:

„(4) Клаузата на ал. 3 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица, с изключение на сделките по т. 2;

2. на сделки по ал. 1, т. 4 и 5, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, когато сделката се извършва в полза на дъщерно дружество и не се надвишава прагът по ал. 1, т. 1, б. "а";

3. на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

4. когато е налице договор за съвместно предприятие по смисъла на раздел III, Глава VIII от ЗППЦК.

Начин на гласуване по горните точки от дневния ред на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България:
Вариант 1.:

Пълномощникът, с настоящото, е упълномощен да гласува по горните точки от дневния ред на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, както той прецени за добре според най-доброто от неговите знания и убеденост, включително има правата да не гласува, ако прецени за добре според най-доброто от неговите знания и убеденост, а също така да подпише всички Протоколи и/или други документи от Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” AД, гр. Павликени, България.или Ваиант 2.:

Пълномощникът, с настоящото, е упълномощен да гласува по горните точки от дневния ред на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, както следва: 1. _________________________________________________________;

 2. _________________________________________________________;

 3. _________________________________________________________;

 4. _________________________________________________________;

 5. _________________________________________________________;

 6. _________________________________________________________;

 7. _________________________________________________________;

а също така да подпише всички Протоколи и/или други документи от Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” AД, гр. Павликени, България.
Предоставените пълномощия, съгласно настоящото Пълномощно, обхващат също и всичките въпроси, които не са включени в дневния ред на горепосоченото Общо Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, съгласно условията на Чл. 231, Ал. 1 от ТЗБГ, и не са съобщени или обявени съобразно Чл. 223 и чл. 223а от ТЗБГ, а също и всички процедурни въпроси. В случаите по предходното изречение, Пълномощникът, с настоящото е упълномощен да гласува или да не гласува или да гласува за отлагане приемането на решения, както той прецени за добре, според най-доброто от неговите знания и убеденост.
Предоставените съгласно настоящото Пълномощно права не могат да бъдат преупълномощавани. Съгласно Чл. 116, Ал. 4 от ЗППЦКБГ, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
дата: __________, място: ________

ТИТУЛЯР:
________________________________________три имена на акционера – ф.л. или на законния/те представители на акционера юр.л.


____________________

подпис/и

Забележка:

Настоящето пълномощно подлежи на нотариална заверка, а в случай, че заверката е извършена от чужд нотариус, пълномощното подлежи и на легализация!


Каталог: uploads -> ckeditor
ckeditor -> Европейски влияния върху българската скулптура от края на ХІХ и началото на ХХ в
ckeditor -> Програма четвърти фестивален ден 07. 08. 2016 г. / Неделя/ № институция населено място 9,00– 12,00 часа / от №1 до №25
ckeditor -> Конкурс за академична длъжност ‘’доцент’’ по 2 Изобразително изкуство
ckeditor -> Скъпи мой връстнико
ckeditor -> Конкурс за заемане на академична длъжност „професор" по шифър 05. 08. 04 „Сюжетни игри и принадлежности"
ckeditor -> От доц д-р Милена Николова


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница