Екологична информация за преценяване на необходимостта от овосстраница1/3
Дата08.02.2017
Размер0.96 Mb.
#14497
  1   2   3


ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ
НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Инвестиционно предложение за обект:
Път Е-85 (І-5) „Кърджали- Подкова” от км 343+200 до км 367+427” и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 – реконструкция на засегнати инженерни съоръжения на други ведомства”

Възложител: „ АГЕНЦИЯ „ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
С О Ф И Я

11.2011 г

1. Информация за контакт с инвеститора:

1.1. Име, седалище и единен идентификационен номер / ЕИН/ на юридическото лице.

гр. София

Агенция „ Пътна инфраструктура

ЕИК : 000 69 50 89


1.2. Пълен пощенски адрес.

гр. София, 1606, бул. „Македония” № 3


1.3. Телефон, факс и E-mail.

Тел.521993; факс: 52191484 E-mail: lebanov.dir.bg


1.4. Лице за контакти:

инж. Виктор Лебанов, тел.: 02/ 521993

гр. София, 1606, бул.”Македония” №3
2. Характеристика на инвестиционното предложение.


  1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда извършване на реконструкция на засегнати от реализирането на път Е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова” от км 342+200 до км 367 +427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 съществуващи подземни и надземни инженерни съоръжения на техническата инфраструктура като тръбопроводи, електропроводи 20 кV, ТТ кабели, мрежи НН и водопроводи, попадащи на територията на три общини и девет землища:

 • община Момчилград със землищана селата: Върхари, Седлари, Садовица, Загорско и Птичар;

 • община Джебел – с. Великденче и

 • община Кирково и землищата на селата: Върбен, Островец и Хаджийско.

Общата площ за промяна на предназначението на земеделските територии е 0,584 дка, а от горските територии- 0,813дка.

За трасето е изготвен Парцеларен план, който се допълва от настоящата разработка, разглеждаща елементите от техническата инфраструктура по дължина на цялото трасе.

Целта на разработката е да се създаде основа за извършване на земеотчуждителни процедури за обектите на техническата инфраструктура на земеделски земи и земи от горска територия по данни от проекта (1999г.) за трасето на Път E85 (I-5) Кърджали – Подкова - Маказа - II етап, от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368.


  1. Съществуващо положение

В настоящия момент връзките на селищата, засегнати от път І-5 в посока Кърджали-Маказа, се осъществява по трасе на десния бряг на р.Върбица – разклона Джебел към гр.Момчилград и надолу към границата и по трасе на левия бряг на р.Върбица – разклона Джебел към гр. Джебел и надолу към границата. За някои от селищата връзките с тези трасета са по черни пътища. Двете трасета осигуряват както движение на пътници, така и на товари в област Кърджали в посока към границата с Р.Гърция.

Изграждането на път І-5 предоставя на населението първокласен път със съответните предимства на движение. Натоварването по новото трасе ще се увеличи чувствително след отваряне на ГКПП Маказа, но то ще бъде разтоварено за близките маршрути по сега съществуващите две трасета.
  1. Ново решение

Изграждането на път І-5 предоставя на населението първокласен път със съответните предимства на движение. Натоварването по новото трасе ще се увеличи чувствително след отваряне на ГКПП Маказа, но то ще бъде разтоварено за близките маршрути по сега съществуващите две трасета.

Новото трасе е подбрано подходящо спрямо близките населени пунктове, като дава възможност за връзка както чрез съществуващите две трасета от разклона Джебел, така и чрез изграждане на нови директни връзки към него. За такава връзка община Момчилград има изготвен проект. Вероятно в перспектива подобни решения могат да бъдат предприети и в някои от другите общини.

Път E85 (I-5) Кърджали - Маказа е част от Транс-европейски коридор № ІХ Хелзинки-Санк-Петербург-Киев-Кишинев-Букурещ-Пловдив-Димитровград-Хасково-Кърджали-Маказа-Александруполис и е част от Оперативна програма “Транспорт”.

Сервитутът на Път E85 (I-5) Кърджали – Маказа, от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368 попада на територията на област Кърджали. Трасето преминава през землищата на следните населени места: с.Балабаново, с.Върхари, с.Седлари, с.Садовица, с.Загорско, с.Полянец, с.Птичар, с.Рогозари, с.Великденче, с.Илийско, с. Самодива, с. Брегово, с.Карчовско, с.Върбен, , с.Островец и с.Хаджийско.

Сервитутът на елементите на техническата инфраструктура по трасето на Път E85 (I-5) Кърджали-Маказа засяга 9 землища земеделски земи в 3 общини, а именно:

В Община Момчилград:

- с.Върхари, от км 345+454 до км 347+830;

- с.Седлари, от км 347+830 до км 349+384;

- с.Садовица, от км 349+384 до км 352+292;

- с.Загорско, от км 352+292 до км 355+997;

- с.Птичар, от км 358+522 до км 358+873;В Община Джебел - с.Великденче, от км 357+854 до км 360+748;

В Община Кирково:

- с.Върбен, от км 363+842 до км 366+596;

- с. Островец, от км 366+596 до км 367+178;

- с.Хаджийско, пътна връзка Фотиново - от км 0+421 до км 2+368

и от горските територии от 3 държавни лесничейства и 5 землища от 3 общини, както следва:

В Община Момчилград:

- с.Върхари, от км 345+454 до км 347+830;

- с.Седлари, от км 347+830 до км 349+384;

- с.Садовица, от км 349+384 до км 352+292;В Община Джебел - с.Великденче, от км 357+854 до км 360+748;

В Община Кирково:

- с.Хаджийско, пътна връзка Фотиново - от км 0+421 до км 2+368.

Копия от актуалния Лесоустройствен проект от 2007г. с таксационните характеристики са приложени като съгласувателна документация.
Трасето на път І-5 “Кърджали-Маказа” се развива по левия бряг на р.Върбица. Началото на обекта е на 850 m от кръстовището за Момчилград по директното трасе на път І-5. Съществуващото трасе на път І-5 в този участък (от km 343+200 до km 343+800) е четирилентово с разделителна ивица 2 m.

След кръстовището за Момчилград трасето на пътя следва съществуващия път ІІІ-508 за гр.Джебел и след крива № 5 напуска съществуващото трасе на път ІІІ-508 и до включването към І етап на проекта при km 367+427,60 се развива в девствен терен по левия бряг на р.Върбица.

Пътното трасе е проектирано така, че максимално да се вписва в съществуващия терен с оглед на възможно най-малък обем земни работи.

Тъй като теренът е изключително изграден от здрави скали, оста е проектирана така, че да не се налага изграждането на подпорни и укрепителни стени.

Включването към І етап е при km 367+427,26, където е и етапната връзка за с.Подкова. От пътното кръстовище при km 366+262,02 започва пътната връзка за с.Фотиново. От km 0+200 до km 0+380 трасето на пътната връзка минава по съществуващия път, а след това по левия бряг на съществуващ приток на р.Върбица.

От km 364+100 до km 366+030 е проектирана трета лента поради големия надлъжен наклон.

Рехабилитацията на пътя до крива № 5 – разклона за гр.Джебел се изпълнява съобразно необходимостта от привеждане на пътя към първи клас в съответствие с българските и европейските изисквания. Тя има следните основни технически параметри:

- клас на пътя – първи;

- проектна скорост – 80 km/h и 50 km/h;

- минимален радиус на хоризонтална крива:

 за 80 km/h 250 m;

 за 50 km/h 100 m.

В зависимост от състоянието на пътя габаритите се определят, както следва последователно по километража:

- платна за движение – 2х6,00(6,50-10,50) m; 2х7,50; 2х(7,50-9,50) m; 2х8,50(8,50-9,55) m;

- тротоари – 2х(2,00-3,00) m в целия участък;

- разделителна ивица – 1х(2,00-2,50) m в целия участък;

- трета лента за товарни автомобили – вдясно 1х(3,00-3,20) m само в един участък пред гр.Кърджали.

* Тук километражът на участъка от гр.Кърджали до разклона за гр.Джебел е съответно с несъвпадане при разклона (по проекта за рехабилитация километърът при разклона е 350+858,31, а в общата ситуация на пътя е 345+000, но участъкът от гр.Кърджали до разклона е идентичен в двете разработки).

По новото трасе след разклона за гр.Джебел техническите параметри са:

Технически показатели

Мярка

Директно трасе

Връзка за с.Фотиново

1.

Проектна скорост

km/h

80

60

2.

Габарит

m

7/10,5

6/9

3.

Максимален надлъжен наклон

%

6

6

4.

Минимален радиус на изпъкнали вертикални криви

m

при Lсп. - 4400
при L
из. - 10300

2400
7800

5.

Минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви

m

2200

1200

6.

Минимален радиус на хоризонтални криви

m

250

120

7.

Напречен наклон в прав участък

%

2,5

2,5

8.

Категория на движението

-

тежко

тежко

Парцеларният план с допълнителни отчуждения е изготвен от фирма «РУТЕКС» София като е използвана координатна система е 1970г., в мащаб М 1:1000.

Парцеларният план е изработен според изискванията на Подробните устройствени планове по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съответната Наредба №8.

Документацията е изработена при следните предпоставки:

1. Последни актуални данни за картите на възстановената собственост на засегнатите землища, съгласно приложения приемно-предавателен протокол;


 1. Съобразяване с „Указания за обхвата и съдържанието на парцеларния план;

 2. Съобразяване с действителния сервитут на пътя, по Техническия проект;

 3. Определяне на всички допълнително засегнати площи.

За основа при изработването на Парцеларния план са използвани КВС на съответните землища, в които са отразени землищните граници, границите на поземлените имоти, транспортно-комуникационната инфраструктура, гори, водни площи, водностопански съоръжения, ареали на категории на земеделските земи и др.

Съгласно изискванията са представени:

1) Регистър на имоти, други кадастрални единици и собственици, разделени по вида на засягащата се територия, където са отразени:

- кадастрален номер на имота ;

- вид на територията;

- начин на трайно ползване;

- категория на земята;

- обща площ на имота;

- засягаща се площ от имота;

- вид собственост;

- име на собственика /собствениците/;

- регистрационен номер на собственика /ЕГН или входящ номер/;

2) Баланси на отчужденията по видове територии по предназначение

3) Баланси на отчужденията по начин на трайно ползване

4) Баланси на отчужденията по видове собственост

5) Баланси на отчужденията по категория на земята

6) Баланси на отчужденията по начин на трайно ползване, категория на земята и собственост (засегната площ, площ за изключване от горски фонд, площ за вно ползване).

Всички площи са в декари.

Като неразделна част от проекта е приложен и Координатен регистър на сервитута на пътя. Сервитутът на пътния участък от Парцеларния план на пътя е нанесен върху сборна карта с границите на землищата в Област Кърджали. За засегнатите землища от Възложителя са предоставени актуални цифрови модели на КВС.

Изготвено е сечение на сервитута на обектите на техническата инфраструктура от Техническия проект на обекта с информацията от КВС. Съставени са регистри и баланси за всяко землище и общо за обекта автоматизирано, чрез програмен продукт Мкад.

Чертежите – ситуация и профили - са представени в съответните части на Техническия проект за обекта.

При изработването на Парцеларния план за елементите на техническата инфраструктура са констатирани следните особености: 1. В проекта са разгледани общо 65 броя пресичания на елементи на техническата инфраструктура, включително една новопроектирана помпена станция в горска територия. Елементите на техническата инфраструктура с проект за реконструкция са: тръбопроводи, водопроводи, тт кабели, мрежи ниско напрежение, електропроводи 20кV и 110kV.

 2. Парцеларният план е изготвен по Технически проект за елементите на инженерната инфраструктура от 1999г.

 3. Констатирани са разминавания на елементи от техническата инфраструктура по проектен километраж на пресичане и действителен, определен чрез преки геодезически измервания на място като част от настоящата разработка, както следва:

  • тт кабел при км 354+114 на място е при км 354+130

  • водопровод при км 348+462 на място е при км 348+598

  • ел.провод при км 349+060 на място е при км 349+000

  • тт кабел при км 352+880 на място е при км 352+904

  • водопровод при км 365+820 на място е при км 365+790 и др.

В Парцеларния план пресичанията са представени на верните си места и с километража по технически проект.

 1. В проекта са представени пресичанията на съществуващите трасета на електропроводи, които не се нуждаят от реконструкция и не са включени в техническия проект.

 2. За сервитутите на елементите от техническата инфраструктура е изготвен Регистър за имоти с режим на ограничено ползване. В участъците за реконструкция, в които не се излиза от направлението на провода и има учреден сервитут като ограничение за ползване на имотите в КВС, съществуващият сервитут не се изменя.

 3. Изготвена е Таблица на реконструираните обекти на техническата инфраструктура. Надлъжните профили на реконструираните обекти са приложени в съответните части от проекта.

 4. В проекта не са предвидени шумозащитни валове и озеленителни пояси.

 5. Според изходните данни, настоящата разработка не засяга обекти на културно-историческото наследство и защитени територии.

 6. Проектното трасе засяга Земеделска, Горска територия, Територия на транспорта и Водни площи по изходните данни от КВС. В парцеларния план са включени както площи за постоянни отчуждения, така и площи от засегнатите имоти , за които се налага режим на временно ползване.

 7. Засегнатите площи са частни и общинско- публични по отношение на земеделските земи, държавно-частни по отношение на горските площи и водни площи държавно-частна собственост.

 8. Общата площ за промяна на предназначението е 0.584дка земеделски земи и 0,813дка земя от горския фонд .


Таблица 2.3.1. Отчуждени земеделски земи и земи от горския фонд за реконструкцията на обектите на техническата инфраструктура и площи за временно ползване при обект „Път E85 (I-5) Кърджали – Подкова - Маказа - II етап, от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368”по ред

ЗЕМЛИЩЕ (ЕКАТТЕ)


Брой имоти -зем.

земи


Площ за промяна предназначението на зем.земи, дка


Площ за временно ползване, дка


Брой имоти от горски фонд


Площ за промяна предназначението на земи от ГФ, дка


Площ за временно ползване, дка
Община Момчилград


38


0,303


7,069


4


0,107


3,614

1.

с.Върхари(86030)

9

0,049

0,576

1

0,007

0,198

2.

сСедлари(65961)

13

0,116

3,002

1

0,004

0,030

3.

с.Садовица(65098)

2

0,006

0,088

2

0,096

3,386

4.

с.Загорско (30154)

12

0,130

3,397

-

-

-

5.

с.Птичар (58757)

2

0,002

0,006

-

-

-
Община Джебел

1

0,016

0,402

1

0,689

3,723

6.

с.Великденче (10389)

1

0,016

0,402

1

0,689

3,723
Община Кирково

21

0,265

8,220

2

0,017

0,371

7.

с.Върбен(00120)

11

0,113

4,661

-

-

-

8.

с Островец (54393)

4

0,064

0,378

-

-

-

9.

с. Хаджийско (77092)

6

0,088

3,181

2

0,017

0,371
ОБЩО:
0,5840,813


2. 4.Ситуационно разположение и засегнати обекти на други ведомства

В близост до трасето на път І-5 се намират: • изградени кладенци за водоснабдяване при km 345+250; km 353+200 и km 353+800. Най-близко разположените кладенци са на 40 m и 95 m от оста на пътя. Има очертан пояс “А” (по старата наредба за СОЗ), като при km 345+250 край пътя преминава окоп по границата на зона “А”. Водите се използват за водоснабдяване на градовете Джебел и Момчилград и други селища;

 • земеделски земи, засети със зеленчуци в началото на трасето на пътя при km 355+100 и km 356+000, както и от km 364+000 до km 366+000 се напояват от р.Върбица;

 • в началото на трасето в регулацията на гр.Кърджали се намира опашката на яз.”Студен кладенец”;

 • от разклона на трасето за гр.Момчилград е развито трасето на съществуващия път Кърджали-Момчилград-Шумнатица (Лозенградци, Чакаларово) и от разклона за Джебел път Джебел-Кирково;

 • в началото на трасето е индустриалната зона на гр.Кърджали.


Таблица 2.4.1. Реконструирани елементи от техническата инфраструктураЕлементи от техн.инфраструктура

Землище

При км

Дължина, м

Забележка

1.

Тръбопровод "Т2" Ф150

Върхари

345+903

22.70

шахта

2.

Електропровод 20kV, "Джебел"

Върхари

346+227

94,00

стълб

3.

Напорен тръбопровод "Т2" Ф150

Върхари

346+293

21.70

шахта

4.

Тръбопровод "Т1" Ф150

Върхари

346+560

30.90

шахта

5.

ТТ кабел - ТЗБ, 12x4x1.2 в стом. тръба

Върхари

346+900

32,00

шахта

6.

Мрежа НН /4АС - 50/

Върхари

347+496

50,00

стълб

7.

ТТ кабел - ТПП в стом.тръба

Върхари

347+500

90,00

шахта

8.

Електропровод 20КV -съществуващ

Върхари

348+127

225,00

същ. стълб

9.

Електропровод 20КV - съществуващ

Върхари

348+138

223

същ. стълб

10.

Електропровод 20kV

Седлари

348+312

65,00

стълб

11.

Водопровод при с.Градинка Ф90

Седлари

348+598

33,00

шахта

12.

Мрежа НН

Седлари

348+530


28+35

стълб

13.

Мрежа НН

Седлари

348+886


43

стълб

14.

ТТ кабел - ТЗБ, 12x4x1.2


Седлари


349+000


195,00


шахта

15.

ТТ кабел - ТПП в стом.тръба


Седлари


349+022


141,00


шахта

16.

Електропровод 20kV


Седлари

349+060


144,00

стълб

17.

Мрежа НН

Седлари

349+030

50 + 26


шахта

18.

Напорен тръбопровод на ПС "Седларе" Ф800

Седлари

349+030

29.80


шахта

19.

Електропровод 20kV


Садовица


350+220


252,00


стълб

20.

ТТ кабел - ТПП в стом.тръба


Садовица

350+900


54,00


шахта

21.

Електропровод ВЛ 110kV "Върбица" - съществуващ

Садовица

351+000


422,00


същ. стълб

22.

Електропровод 20kV


Садовица

351+118


102,70


стълб

23.

Електропроводи 20kV- съществ., без необходимост от реконструкция

Садовица

от350+500

до351+550


същ. стълб

24.

Водопровод Ф350 - съществуващ

Загорско

352+595
шахта

25.

Електропровод 20КV- съществуващ

Загорско

352+710
същ. стълб

26.

ТТ кабел - ТПП в стом.тръба

Загорско

352+880

96,00

шахта

27.

ТТ кабел - ТПП в стом.тръба

Загорско

353+188

95,00

шахта

28.

Електропровод 20kV

Загорско

353+240

100,00

стълб

29.

Водопровод при с.Загорско Ф400

Загорско

353+471

20,00

шахта

30.

Електропровод ВЛ 110 КV "Върбица"

Загорско

353+740

452,00

същ. стълб

31.

ТТ кабел - ТПП в стом. тръба

Загорско

354+114

146,00

шахта

32.

Тръбопровод "ВТ-4" Ф200

Загорско

354+120

21.50

шахта

33.

Напорен тръбопровод на "ПС-Загорско" Ф273

Загорско

354+620

25,50

шахта

34.

Електропровод 20kV

Загорско

354+685

143,00

стълб

35.

Електропровод 20kV

Загорско

355+150

116,00

стълб

36.

Тръбопровод "ВТ-1"

Загорско

355+488

22,50

шахта

37.

Тръбопровод "ВТ-2" Ф200

Загорско

355+670

22,50

шахта

38.

Водопровод при с.Птичар Ф200

Птичар

356+361


19,90

шахта

39.

Електропровод 20kV към

нова помп. СтанцияВеликденче

от360+200

до360+680496,00

стълб

40.

Нова помпена станция

Великденче

360+65341.

Смукателен тръбопровод


Великденче


42.

Тръбопровод "ВВ-2-3" Ф250

Върбен

364+940

27,50

шахта

43.

Мрежа НН /4АС - 50/

Върбен

365+110

88,00

стълб

44.

ТТ кабел - ТПП 20x2 в стом. тръба

Върбен

365+114


50,00

шахта

45.

Тръбопровод "ВВ-2-3" Ф

Върбен

365+420

23,50

шахта

46.

Електропровод 20kV

Върбен

365+440

73,00

стълб

47.

ТТ кабел - ТПП 150x2

Върбен

365+590

240,00

шахта

48.

Електропровод 20kV

Върбен

365+680

112,00

стълб

49.

Водопровод Ф150

Върбен

65+820
шахта

50.

ТТ кабел - МКБ 4x4, МККБ15x4 в стом. тръби

Върбен

366+155

15,00

шахта

51.

ТТ кабел - ТПП 150x2 в стом. тръба

Върбен

366+230

133,00

шахта

52.

Електропровод ВЛ 110kV "Върбица"

Върбен

366+403

342,00

стълб

53.

Електропровод 20kV

Островец

366+920


60,00

стълб

54.

Електропровод 20kV

Островец

367+120

88,00

стълб

55.

Електропровод 20kV - съществуващ

Кърчовско

0+304
същ. стълб

56.

Електропровод ВЛ 110 КV "Върбица"

Хаджийско

0+440
същ. стълб

57.

Водопровод Ф200

Хаджийско

0+470
шахта

58.

Електропровод 20kV откл.Фотиново

Хаджийско

0+553

130,00

стълб

59.

Електропровод ВЛ 110 КV "Върбица" - съществуващ

Хаджийско

0+890
същ. стълб

60.

Тръбопровод "Т-12" Ф300

Хаджийско

0+950

23,50

шахта

61.

Електропровод ВЛ 110 КV "Върбица"

Хаджийско

1+350
стълб

62.

Тръбопровод "Т-10" Ф350

Хаджийско

1+840

49,05

шахта

63.

Водопровод Ф150

Хаджийско

2+150
шахта

64.

Тръбопровод "Т-9" Ф300

Хаджийско

2+160

52.20

шахта

65.

Електропровод ВЛ 110 КV "Върбица"

Хаджийско

от 2+180 до 2+368
същ. стълб


3.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Път І-5 “Кърджали-Подкова” е ІІ етап от път І-5 “Кърджали-Подкова-Маказа” и е част от 9-ти Трансевропейски коридор “Север-Юг” – Хелзинки, Санкт Петербург, Киев, Кишинев, Букурещ, Русе, Пловдив, Димитровград, Александрополис.

Проектирането и изграждането на път І-5 се регламентира и със сключена спогодба между правителствата на Република България и Република Гърция за откриване на три нови ГКПП и пътни връзки между двете страни.

Спогодбата е ратифицирана от Народното събрание на Р.България и Парламента на Република Гърция.

С реализирането на ИП ще се постигне една модерна пътна комуникация ,която ще доведе до подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътното тяло в този участък, ще повиши безопасността на движението в селищата, през които преминава, ще намали концентрацията на газовите емисии, ще подобри чистотата на повърхностните води, акустичната среда, цялостната естествена природна обстановка и здравословното състояние на хората и безопасност и комфорт на движението и пътуващите.
4.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Изграждането на път І-5 “Кърджали-Подкова-Маказа” и ГКПП е един от обектите, който осигурява 9-ти Трансевропейски коридор на територията на Р.България (останалите обекти са: разширение и модернизация на граничен преход Русе-Гюргево и модернизация на пътната инфраструктура по трасето Русе – Велико Търново – Стара Загора – Димитровград).

Участъкът е с дължина 24,227 km.

Път І-5 е линеен обект и строителството ще напредва по трасето на пътя. Наличието на обработваеми земеделски земи предлага черни селскостопански пътища, които могат да се използват по време на строителството. До всички населени места в близост до пътя (чиито землища се засягат) има развити пътища при различно състояние на пътната настилка (асфалтова при с.Върбен, чакълирана при с.Градинка).


5.Подробна информация за разгледани алтернативи

Алтернативите по местоположение са разглеждани в Предварителните проучвания и в Предварителния доклад за ОВОС. Окончателното трасе, което е утвърдено от ЕТИС на ГУП и ВЕЕС на МОСВ, е както следва: • Участък в рехабилитация – по съществуващото трасе;

 • Нов участък- комбинация от разглежданите варианти, съобразен с най-подходящи инженерни решения за релефа, възможно максимално избягване на конфликти с населените места, защитено от високите води на поройни реки като р.Върбица, с възможност за сигурна и безопасна експлоатация. С оглед на посочените предимства този вариант е най-приемлив за опазване на околната среда (размер на засегнати земи, въздействие върху населението, качество на водите на р.Върбица и притоците й и др.) и икономически оправдано.

Нулева алтернатива

Нулевата алтернатива не е предмет на дискусия поради следното: • Изграден е първи етап от път І-5 “Кърджали-Маказа” – “Подкова-Маказа”;

 • Република България изпълнява сключено и ратифицирано споразумение с Р.Гърция за изграждане на участък от двете страни, всяка на своята територия, като част от 9-ти Трансевропейски коридор Хелзинки-Александрополис;

 • Път І-5 се изпълнява и експлоатира съгласно българските и европейските изисквания за път І клас, при което област Кърджали ще има много добри възможности за връзка на отделните селища по трасето и в близост до него. При това се запазват двете паралелни на новото трасе артерии през гр.Момчилград и гр.Джебел, които ще поемат част от вътрешния трафик;

 • Изграждането на път І-5 е с доказани предимства за икономическото развитие на твърде голям район от страната (области Пловдив, Хасково, Смолян, Кърджали и областите, разположени по линията Русе – Стара Загора – Димитровград);

 • Развитие на активен стокообмен по направление север-юг с използване на възможностите, които предлага Средиземно море за изгодна икономическа връзка и със Западна Европа.


6. Местоположение на участъка за реконструкция, включително необходими площи за временни дейности по време на строителството

Инвестиционното предложение предвижда извършване на реконструкция на засегнати от реализирането на път Е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова” от км 342+639,41 дож км 367 +427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 съществуващи подземни и надземни инженерни съоръжения на техническата инфраструктура като тръбопроводи, електропроводи 20 кV, ТТ кабели, мрежи НН и водопроводи.

Общата площ за промяна на предназначението е 0.584дка земеделски земи и 0,813дка земя от горския фонд .

За целта са изготвени парцеларните планове за отчуждаване на необходимите площи от девет землища на села от три общини: • община Момчилград със землищата селата: Върхари, Седлари, Садовица, Загорско и Птичар;

 • община Джебел – с. Великденче и

 • община Кирково и землищата на селата: Върбен, Островец и Хаджийско.

В парцеларния план са включени както площи за постоянни отчуждения, така и площи от засегнатите имоти, за които се налага режим на временно ползване. Следващо е промяна на предназначението на земята от Областна дирекция „Земеделие”- Кърджали.

Основна част от необходимите материали за реконструкцията на участъка ще се доставят на обекта в готов вид. Фирмата изпълнител ще има временна потребност от терен за краткотрайно складиране на материали и техника и за временно депониране на отстранения хумус и на изкопаните земни маси.

Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за пътищата е определена ограничителна строителна линия, която се разполага на 50m при автомагистрали и на 25m при останалите категории републикански пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на платното за движение или на лентата за аварийно спиране. В тази площ може да се прокарват обслужващите пътища по време на строителството, може да се разполагат строителните машини или съоръжения за работа по строителството, да се складират или комплектоват строителните материали, както и да се складират временно отпадналите в процеса на работа материали. В рамките на тази ограничителна линия могат да се обособяват временните строителни площадки за всеки участък от пътната отсечка. Местата на обособените временни площадки се определят в проекта за организация и изпълнение на строителството. Препоръчваме изборът на тези временни площадки да се съобрази с недопускане на допълнително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда в района.
7. Описание на основните процеси/ по проспектни данни/, капацитет

Участъкът е с дължина 24,227 km. Проектното трасе засяга земеделска, горска територия, територия на транспорта и водни площи по изходните данни от КВС. В парцеларния план са включени както площи за постоянни отчуждения, така и площи от засегнатите имоти , за които се налага режим на временно ползване.

Общата площ за промяна на предназначението е 0.584дка земеделски земи и 0,813дка земя от горския фонд .

Трасето на път І-5 “Кърджали-Маказа” се развива по левия бряг на р.Върбица. Началото на обекта е на 850 m от кръстовището за Момчилград по директното трасе на път І-5. Съществуващото трасе на път І-5 в този участък (от km 343+200 до km 343+800) е четирилентово с разделителна ивица 2 m.

След кръстовището за Момчилград трасето на пътя следва съществуващия път ІІІ-508 за гр.Джебел и след крива № 5 напуска съществуващото трасе на път ІІІ-508 и до включването към І етап на проекта при km 367+427,60 се развива в девствен терен по левия бряг на р.Върбица.

Пътното трасе е проектирано така, че максимално да се вписва в съществуващия терен с оглед на възможно най-малък обем земни работи.

Тъй като теренът е изключително изграден от здрави скали, оста е проектирана така, че да не се налага изграждането на подпорни и укрепителни стени.

Включването към І етап е при km 367+427,26, където е и етапната връзка за с.Подкова.

От пътното кръстовище при km 366+262,02 започва пътната връзка за с.Фотиново.

От km 0+200 до km 0+380 трасето на пътната връзка минава по съществуващия път, а след това по левия бряг на съществуващ приток на р.Върбица.

От km 364+100 до km 366+030 е проектирана трета лента поради големия надлъжен наклон.

Рехабилитацията на пътя до крива № 5 – разклона за гр.Джебел се изпълнява съобразно необходимостта от привеждане на пътя към първи клас в съответствие с българските и европейските изисквания. Тя има следните основни технически параметри:

- клас на пътя – първи;

- проектна скорост – 80 km/h и 50 km/h;

- минимален радиус на хоризонтална крива:

 за 80 km/h 250 m;

 за 50 km/h 100 m.

В зависимост от състоянието на пътя габаритите се определят, както следва последователно по километража:

- платна за движение – 2х6,00(6,50-10,50) m; 2х7,50; 2х(7,50-9,50) m; 2х8,50(8,50-9,55) m;

- тротоари – 2х(2,00-3,00) m в целия участък;

- разделителна ивица – 1х(2,00-2,50) m в целия участък;

- трета лента за товарни автомобили – вдясно 1х(3,00-3,20) m само в един участък пред гр.Кърджали.* Тук километражът на участъка от гр.Кърджали до разклона за гр.Джебел е съответно с несъвпадане при разклона (по проекта за рехабилитация километърът при разклона е 350+858,31, а в общата ситуация на пътя е 345+000, но участъкът от гр.Кърджали до разклона е идентичен в двете разработки).

По новото трасе след разклона за гр.Джебел техническите параметри са:

Технически показатели

Мярка

Директно трасе

Връзка за с.Фотиново

1.

Проектна скорост

km/h

80

60

2.

Габарит

m

7/10,5

6/9

3.

Максимален надлъжен наклон

%

6

6

4.

Минимален радиус на изпъкнали вертикални криви

m

при Lсп. - 4400
при L
из. - 10300

2400
7800

5.

Минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви

m

2200

1200

6.

Минимален радиус на хоризонтални криви

m

250

120

7.

Напречен наклон в прав участък

%

2,5

2,5

8.

Категория на движението

-

тежко

тежко

В участъка, предвиден за рехабилитация, включително в регулацията на гр.Кърджали по-големите пътни кръстовища и пътни възли са:

- кръгово кръстовище към бул.”България”;

- вдясно – кръстовище за гр.Ардино;

- за бетонов възел;

- четириколонно за с.Глухар и с.Пепелище;

- триколонно за гр.Джебел;

- пътен възел за кв.Опълченец.

От km 342+639, независимо че се извършва рехабилитация до разклона за гр.Джебел, пътят е представен окончателно като ІІ етап от път І-5.

За целия участък са предвидени следните кръстовища и пътни връзки:

Директно трасе

 п.к.”Момчилград” km 343+860

 п.к.”Джебел” km 345+037

 п.к.”Градинка” km 348+960

 п.к.”Загорско” km 354+830

 п.к.”Брегово” km 362+180

 п.к.”Върбен” km 365+143

 п.к.”Фотиново” km 366+262

Пътна връзка “Фотиново”

 пътно кръстовище km 0+380

 пътно кръстовище km 2+276

Пътните кръстовища по директното трасе са от ІІ тип, а по връзка “Фотиново” – от І тип.

По трасето на пътя в рехабилитация се предвижда ремонт на моста пред гр.Кърджали на km 342+625.

Големите съоръжения (мостове) по новото директно трасе са:

- Мост на Читак дере km 345+360. Отвор L = 100 m

- Мост над р.Джебелска km 356+015. Отвор L = 100 m

- Мост над р.Саръяр дере km 357+220. Отвор L = 120 m

- Мост над р.Безименна km 360+730. Отвор L = 60 m

- Мост над р.Голяма река km 361+630. Отвор L = 200 m

- Мост над р.Върбица km 366+580. Отвор L = 180 m

Малките съоръжения в двата участъка са:

В участъка за рехабилитация на съществуващите водостоци се оценява състоянието и на част от тях не се предвижда реконструкция. Не се предвижда и изграждане на нови водостоци.

В новия участък са предвидени:

- тръбни водостоци отвори 0,5 m - 3 бр.;


отвори 1,0 m - 71 бр.;
отвори 1,5 m - 3 бр.

- правоъгълни водостоци (кахони) отвор L = 2 m - 17 бр.


отвор L = 3 m - 2 бр.
отвор L = 2х3 m - 1 бр.

- овоидални водостоци отвор L = 3 m - 2 бр.

По трасето на пътя водостоците са през 200 до 300 m в зависимост от конфигурацията на терена.

Трасето на пътя преминава в непосредствена близост до жилищни терени на с.Градинка (20÷110 m) и на махала Масларово на с.Върбен (20÷50 m). При km 353+700 в речната тераса извън пътното платно, което е изтеглено максимално в ската, има изградени кладенци за водоснабдяване. При km 360+700 има ПС, която остава за експлоатация. Пътни подлези има при с.Градинка (km 348+600), а при km 355+400 е проектиран подлез за връзка със земеделските земи.

Трасето по цялото си протежение се развива в девствен терен като само в началния участък следва съществуващия път ІІІ-508 до гр.Джебел и при р.Джебелска пътното трасе съвпада със съществуващ черен път.

Пътното трасе е проектирано така, че максимално да се вписва в съществуващия терен. Най-тежките участъци на пътя са при km 349+300 (пресечен терен) и при km 357+200 след р.Саръяр дере, където пътното трасе се врязва в изключително стръмен терен с отвесни скали в близост до р.Върбица.

Включването на път ІІ етап към І етап става при km 367+427, където е и етапната връзка за с.Подкова.

Конструктивни решения


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница