Гарантирани вземания на работниците и служителитеДата23.07.2016
Размер203.46 Kb.
Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
Приета с ПМС № 291 от 28.12.2005 г., обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 5 от 18.01.2013 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 8 от 28.01.2014 г., изм., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 34 от 15.04.2014 г., в сила от 4.03.2014 г.
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) С наредбата се урежда редът за внасяне и разпределяне на внесените в Националната агенция за приходите (НАП) суми от задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", както и другите им приходи от установени задължения и лихви.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Осигурителните вноски, установените задължения и лихви за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП за събиране на приходите за социалноосигурителните фондове към Националния осигурителен институт (НОИ).

(2) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Осигурителните вноски, установените задължения и лихви за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка на компетентната ТД на НАП за събиране на приходите за НЗОК.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Осигурителните вноски, установените задължения и лихви за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят по банкова сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната ТД на НАП.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., изм., бр. 17 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г.) (1) Задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се изчисляват, както следва:

1. от средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, и размерите на осигурителните вноски за този фонд – поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице;

2. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица" на държавното обществено осигуряване без осигурителния доход по т. 1, и размерите на осигурителните вноски за тези фондове – поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице;

3. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" на държавното обществено осигуряване, и размера на осигурителната вноска за този фонд;

4. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд, и размера на осигурителната вноска за този фонд;

5. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, в това число средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за този фонд, и размерите на осигурителните вноски за същия фонд – поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице;

6. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд, в това число средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за този фонд, и размерите на осигурителните вноски за същия фонд;

7. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за периодите на отглеждане на дете по чл. 164 и осиновяване по чл. 164б от Кодекса на труда, и съответната част от размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване;

8. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване, в това число средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване, и размерите на осигурителните вноски за здравно осигуряване – поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице;

9. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски само за здравно осигуряване, и съответната част от размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване;

10. от брутното трудово възнаграждение, върху което се дължат вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", и размера на вноската за този фонд.

(2) Вноските по ал. 1 се изчисляват до втория знак след десетичната запетая за всяко осигурено лице поотделно, като закръгляването им се извършва по следния начин:

1. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;

2. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и осигурителните каси внасят задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в сметките по чл. 2 чрез търговска банка, лицензиран пощенски оператор или поделенията им, като в платежните документи вписват съответно ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца), ЕГН (ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Регистрираните с 13-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца клонове и поделения вписват този ЕИК в платежните документи при внасяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" по съответната сметка на компетентната ТД на НАП.

(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) Осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г., подават заявление съгласно приложение № 1 преди внасянето на вноските.

(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Осигурителите, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат заявление съгласно приложение № 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) Заявленията по ал. 3 и 4 се подават в компетентната ТД на НАП.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Събраните по сметките по чл. 2 средства се централизират ежедневно към сметки на НАП в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., отм., бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.).

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., доп., бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и за НЗОК от бюджетните организации, без общините, се превеждат от сметки на централния бюджет по съответните сметки на НОИ и НЗОК в Българската народна банка с изключение на вноските по ал. 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Дължимите вноски за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване от бюджетните организации, без общините, се превеждат от сметките на централния бюджет по сметката за чужди средства на НАП за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Българската народна банка с изключение на вноските по ал. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Дължимите вноски за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за осигурените от НОИ и НЗОК лица се отчитат и превеждат от сметките на НОИ и НЗОК по сметката по ал. 2 по ред, определен от министъра на финансите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Националният осигурителен институт и НЗОК отчитат и се разчитат помежду си за дължимите от тях здравноосигурителни вноски и вноски за държавното обществено осигуряване по ред, определен от министъра на финансите.Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Постъпилите по сметките по чл. 4 на НАП в Българската народна банка суми за държавното обществено осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се превеждат по банковата сметка на НОИ за държавното обществено осигуряване в Българската народна банка, за НЗОК – по банковата бюджетна сметка на НЗОК в Българската народна банка, а за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване – по банковата сметка на НАП по чл. 6, ал. 2.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Преводите по ал. 1 се извършват ежедневно по ред, определен от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.).

(4) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Сумите, отнасящи се за Учителския пенсионен фонд и за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", се прехвърлят от сметката на НОИ за държавното обществено осигуряване по съответните им сметки в Българската народна банка не по-малко от веднъж месечно.

(5) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) За целите на изготвяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и бюджета на НЗОК неуточнените към края на отчетния период суми, постъпили по съответните сметки по чл. 2, ал. 1 и 2, се отчитат по приходни позиции на базата на относителния дял на съответната приходна позиция в общия размер на установените и постъпили за съответния период суми.

(6) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2014 г., отм., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.).

(7) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2014 г.) Сумите по ал. 5 се включват в преводите по ал. 1 – 4.

Чл. 8. (1) Министерството на финансите изпраща необходимите данни на НАП във връзка с извършените преводи по чл. 6.

(2) Министерството на финансите изпраща необходимите данни на НОИ и НЗОК във връзка с извършените преводи по чл. 6, ал. 1.Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Централизираните средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване от осигурителни вноски и лихви върху тях се разпределят по откритите от пенсионноосигурителните дружества сметки на професионалните и универсалните пенсионни фондове съобразно осигурените в тях лица, размера на осигурителните им вноски и данните, представени съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.07.2013 г.) Когато подадените данни за осигурените лица не съответстват на внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преводите към сметките на пенсионноосигурителните дружества и НОИ се извършват пропорционално на осигурителните вноски за лицата в размер, не по-голям от изчисления съгласно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г., предишна ал. 2, изм., бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) Вноските за професионален пенсионен фонд за лицата, работещи при условията на I и II категория труд и получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, се превеждат по сметката на НОИ за държавното обществено осигуряване в Българската народна банка.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., предишна ал. 3, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.).

(5) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., предишна ал. 4, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) Средствата, които поради липсваща, недостатъчна или погрешна информация в данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване или в банковите документи не са разпределени в срока по чл. 159, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, се влагат по депозитни сметки в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Правилата по ал. 5 се прилагат и за сумите от вноски за осигурените лица до избора или служебното разпределение в професионален и/или в универсален пенсионен фонд.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Националната агенция за приходите ежегодно разпределя лихвата от вложените на депозит средства по ал. 5 и ги превежда по сметките на професионалните и универсалните пенсионни фондове, открити от управляващите ги пенсионноосигурителни дружества и фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване. Разпределянето се извършва пропорционално на размера на осигурителните вноски, преведени към професионалните и универсалните фондове и фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване за предходната година.

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.).

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) Националната агенция за приходите предоставя информацията за осигурените лица и за размера на събраните за тях осигурителни вноски на пенсионноосигурителните дружества за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срокове, определени с договорите по чл. 159, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване .

(2) Националната агенция за приходите води електронен регистър на осигурените лица по професионален и универсален пенсионен фонд.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) Националната агенция за приходите предоставя информация на НОИ за лицата по чл. 9, ал. 3 и за размера на събраните за тях осигурителни вноски по ред и в срокове, определени в инструкция.

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.).

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) Взаимоотношенията между НАП и съответното пенсионноосигурително дружество, произтичащи от Кодекса за социално осигуряване, наредбата и другите нормативни актове, във връзка с реда и сроковете за превеждане на осигурителните вноски, установените задължения и лихвите върху тях, обмена на необходимата информация - нейното съдържание, срокове и начин на предоставяне, се конкретизират с договора по чл. 159, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, включително отговорността на страните при неспазване на договорените задължения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.)
§ 1. Наличността по разплащателната сметка на НОИ в Българската народна банка за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително лихвата по срочния депозит, се прехвърля в първия работен ден на 2006 г. по сметка на НАП за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Българската народна банка.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) За 2011 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., отм., бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.).

§ 2б. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2014 г. , в сила от 4.03.2014 г.) (1) В срок до 30 април 2014 г. НАП превежда по сметките на НОИ и НЗОК по чл. 7, ал. 1 разликата между установената сума на събраните приходи за администрираните от НОИ социалноосигурителни фондове, съответно за НЗОК, отчетена в периода от 1 януари до 28 февруари 2014 г., и сумата на извършените от НАП през този период преводи за 2014 г. към съответната сметка на НОИ и НЗОК.
(2) Наличните към 28 февруари 2014 г. неуточнени суми, събрани чрез съответната сметка на ТД на НАП, се отчитат като приходи на администрираните от НОИ социалноосигурителни фондове, съответно на НЗОК, след тяхното установяване и превеждане от сметката на съответната ТД на НАП за приходите на централния бюджет по съответните сметки на ТД на НАП по чл. 2, ал. 1 и 2.
(3) Преводите по ал. 2 се отразяват като намаление на приходите на централния бюджет.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Наредбата се приема на основание чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

————————————————————————————————


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 7 на Министерския съвет от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

(ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.)

........................................................................

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му, и § 9, т. 1, която влиза в сила от 1 юли 2013 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 80 на Министерския съвет от 10 април 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

(ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 4.03.2014 г.)

§ 9. (1) Неуточнените суми, постъпили по съответните сметки за приходите от публични вземания на централния бюджет на Националната агенция за приходите, включително и неуточнени суми към 28 февруари 2014 г., ежемесечно се разпределят пропорционално по съответните отчетни позиции за публични вземания на централния бюджет на база на относителния дял на съответната отчетна позиция в общия размер на установените приходи от публични вземания на централния бюджет за съответния период.
(2) За целите на ал. 1 в общия размер на установените приходи от публични вземания на централния бюджет не се включват обособено отчетените по предвидения за това код за приходи на централния бюджет постъпления от сметките за чужди средства на Националната агенция за приходите за принудително събиране и конфискувани активи.

..............................................................................Приложение № 1

към чл. 3, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 5 от 2013 г.,

в сила от 1.01.2013 г.)

Вх. №.........../.................
До ТД ……...................


З А Я В Л Е Н И Е

за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.

От .....................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция


................................................................................

................................................................................

Адрес по чл. 8 ДОПК


................................................................................

................................................................................

Представлявано от


................................................................................(трите имена на представителя/пълномощника)


Заявявам, че внасям осигурителни вноски, които се отнасят за месец
година

г.,

в следните размери:
1.

ДОО

лв.

2.

Учителски пенсионен фонд


лв.

3.

Дължими вноски за ДЗПО – Универсален пенсионен фонд


лв.

4.

Дължими вноски за ДЗПО – Професионален пенсионен фонд


лв.

5.

Дължими вноски за здравно осигуряване


лв.
Дата на възникване на задължението за внасяне на осигурителните вноски: _________ г.


Дата: ………………….....................


Подпис: ................................................(печат)

Заявлението се подава на основание чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ от осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 ЗЗО, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.


Приложение № 2

към чл. 3, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 5 от 2013 г.,

в сила от 1.01.2013 г.)

Вх. №.........../.................

До ТД ………...............….


З А Я В Л Е Н И Е


по чл. 3, ал. 4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

От .......................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАПЕИК по БУЛСТАТ
..................................................................................................


Адрес за кореспонденция


...................................................................................................

...................................................................................................


Адрес по чл. 8 ДОПК


....................................................................................................

....................................................................................................


Представлявано от
(трите имена на представителя/пълномощника)


Заявявам, че:


Желая да погася задължението си за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд по реда на чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване за съответните месеци и години в следната последователност:


Месец

Година

1.2.3.4.5.6.


Желая да погася задължението си за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд по реда на чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване за съответните месеци и години в следната последователност:
Месец

Година

1.2.3.4.5.6.


Дата: …………………..


Подпис: ............................
(печат)

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg, и на информационните табла в териториалните дирекции.

Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. Дондуков № 52


Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT%3DNORMATIVE%20DOCUMENTS -> Pensions -> Ordinances
Pensions -> Кодекс за социално осигуряване (Загл изм. Дв, бр. 67 от 2003 г.)
BG TPOOUT%3DNORMATIVE%20DOCUMENTS -> Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
Ordinances -> Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
BG TPOOUT%3DNORMATIVE%20DOCUMENTS -> Решение №1020 на мс от 28. 12. 2015 г за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г
BG TPOOUT%3DNORMATIVE%20DOCUMENTS -> Наредба №10 от 7 декември 2004 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница