Характеристика на инвестиционното предложение:. Информация за контакт с възложителяДата23.05.2017
Размер69.98 Kb.
#21856
Уведомление
по чл.10 (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Характеристика на инвестиционното предложение:

. Информация за контакт с възложителя

- възложител – ЗП Елица Маринова Колева

- седалище - град Силистра, ул.”Добрич” № 162, ет. 7, ап. 37

- пълен пощенски адрес гр. Силистра, ул.”Добрич” № 162, ет.7, ап. 37

- телефон-

- лице за контакти- Стоян Иванов Павлов


Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
Описание на основните процеси по проектни данни, капацитет.

“На база сключен Договор за наем от 11.02.2015 г. със Огнян Господинов Бошнаков, ЗП Елица Маринова ще експлоатира една животновъдна сграда, намираща се в имот №063038 на територията на бившия стопански двор в село Срацимир, Община Силистра. Предвижда се да се извърши реконструкция на съществуваща свинеферма, с цел увеличаване на капацитет до 70 броя прасета за угояване и изграждане на лагуна с капацитет 50 куб.м., облицована с фолио. Сградата е взета от собственика като свинеферма и ще продължи да се експлоатира като такава.В момента се отглеждат 30 броя прасета. Към категорията прасета за угояване се отнасят свинете от 3-4 месечна възраст до края на угояването при жива маса 105-115 кг. Във фермата ще постъпват подрастващи прасета – прасета от отбиването им на 28-35 дневна възраст и жива маса 7-8 кг до 3-4 месечна възраст, когато достигнат 30-40 кг и след това преминават в групите за угояване. Същите ще се закупуват от друга ферма, специализирана за производство на подрастващи прасета. Реконструкцията включва вътрешно преустройство и изграждане на още два бокса за угояване на прасета и достигане на разрешения капацитет от 70 броя прасета за угояван.

В свиневъдството се прилагат различни технологии на производство, които може да се разделят на две групи: традиционно и промишлено. Възложителят възнамерява да внедри промишлени технологии на отглеждане със съвременна материално-техническа база, а за животните да се създадат условия на отглеждане в съответствие с физиологичните им изисквания и спазване на европейските изисквания за хуманно отношение към животните.

Угояването е най-важният и завършващ цикъл на цялостния технологичен процес в производството на свинско месо. От особено значение за угояването е познаването на биологичните особености и закономерности в растежа и развитието на животинския организъм.Схема на нова или промяна на съществуващата пътна мрежа.
Предложението не изисква изграждането на нова пътна мрежа. Към фермата има достъп- път. При необходимост ще се извърши неговото закърпване и поддържане.
Въздействие върху защитената зона
Побиогеографско райониране (Б.Груев и Б.Кузманов, 1994) площадката, на която би се реализирало инвестиционното намерение попада в Севернобългарски биогеографски район, Дунавски подрайон.

Инвестиционното намерение (по данни от География на България, 2002) попада по геоботаническо райониране в Евроазиатска степна и лесостепна област, Долнодунавска провинция, Крайдунавски окръг, Силистренски район.

Районът на с. Срацимир се намира в една от провинциите на т.н. лесостепен район на Средноевропейската растителногеографска област. В съответствие на това основният фонд на флората (дървета, храсти, едно-, дву- и многогодишнш тревисти растения) идва от Средна Европа, по-точно имат евро-сибирско разпространение. Поради особеното географско положение на България, на кръстопът между степния пояс на Евразия, Предна Азия и Средиземноморската зона тук се пресичат южните граници на разпространение на много северо -и средно- европейски видове със северните окрайнини на ареалите на много южни, субсредиземноморски, а и чисто средиземноморски заселници.

Пресеченият релеф и голямото разнообразие от топлинни, хидрографски и почвени условия са създали подходящи условия за развитие на множество растителни вида. Високата степен на биоразнообразие е следствие на разнообразието на местообитанията.

В района, около имота преобладават земеделска растителност. Природния ландшафт в голяма степен е променен от дейността на човека. Теренът, върху който ще се реализира ИП е антропогенно увреден- бивш стопански двор, с бетонирана площадка и наличие на дървесна растителност- черници, орехи и други плодоносни.

В по-отдалечените участъци на юг от разглежданото инвестиционното намерение има сухоливадни и частично влажни съобщества в по-голямата си част първични по състав: Садина- Andropogon gryllus; Власатка- Festuca sp.,; Черна cадина- Черна cадина; Жълт лук- Allium flavum; Кръгъл лук- Allium rotundum; Грудест лапад- Rumex tuberosus; Скорпионова зайчина- Coronilla scorpioides; Твърда люцерна- Medicago rigidula ; Полска люцерна- Medicago orbicularis;

Растителност в имоти с №:

- 063038 – почти липсва растителност. Основно се срещат: каисии, круши, сливи, черници, орехи.Теренът е бивш стопански двор с антропогенно увреден ланшафт- бетонирана площадка с изградена на нея сграда, които ще се реконстроир, чрез изграждане на два нови бокса.

От направените наблюдение в района на инвестиционното предложение са установени следните земноводни и влечуги: Зелена крастава жаба( Bombina viridis)
Влечуги :Зелен гущер (Lacerta viridis) Стенен гущер (Podarcis muralis) Жълтоуха водна змия (Natrix natrix)

Голям стрелец (Coluber caspius)

За обитаване района от бозайници, има литературни данни за наличие на:

Насекомоядни Insectivora- Таралеж- Erinaceus concolor; Обикновена къртица- Talpa europaea;

Зайцеподобни Lagomorpha- Див заек- Lepus europaeus;

Гризачи Rodentia- Катерица- Sciurus vulgaris; Горски сънливец- Dryomys nitedula; Обикновен сънливец- Myoxus glis; Обикновена горска мишка- Apodemus sylvaticus; Полска мишка- Apodemus agrarius; Черен плъх- Rattus rattus; Домашна мишка- Mus musculus; Горска полевка- Clethrionomys glareolus; Сива полевка- Microtus arvalis;

Хишници Carnivora- Европейски вълк- Canis lupus; Чакал- Canis aureus; Лисица- Vulpes vulpes; Невестулка- Mustela nivalis; . Бялка- Martes foina.

Чивтокопитни Artiodactila

Свине Suidae- Дива свиня- Sus scrofa meridionalis

Плътнороги Cervidae- Благороден елен- Cervus elaphus; Сърна- Capreolus capreolus;

При направените наблюдения в района на инвестиционното намерение бяха установени следните видове птици: Бял щъркел- Ciconia ciconia; Ciconia ciconia- Alauda arvensis; Селска лястовица - Hirundo rustica; Кос- Turdus merula; Черен синигер- Parus ater; Син синигер- Parus caeruleus; Щиглец- Carduelis carduelis; Домашно врабче- Passer domesticus; Сойка- Garrulus glandarius; Сврака- Pica pica; Посевна врана- Corvus frugilegusРеализацията на инвестиционното предложение не попада в защитена зона

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство: отглеждане на прасета, изграждане на два нови бокса

. Няма да има ново строителство.

Характеристика на въздействието на инвестиционното предложение върху предмета и целите на защитените зони
Съгласно писмо с изх. № 3995/17.08.2016г. на РИОСВ-Русе, площадката не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии - ЗЗТ /ДВ. Бр.. 133/1998 г изм. и доп. БР. 61/2015 г/., и/или в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените зони са както следва:

- BG0000106 “Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет /ДВ.бр. 85/2007 г./, която отстои на около 337 м от поземления имот , и - BG0002039 “Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 767/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ. Бр. 102/2008 г., променене със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ. Бр. 10/2013 г./, която отстои на около 1375 м от поземления имот.Оценка на значимостта

Това е процесът на оценяване на значението или значимостта на въздействията от инвестиционното предложение (били те неблагоприятни или благоприятни). Тя се базира на фактори като следните:

• особеностите и възприетата стойност на засегнатата среда;

• степента на обществен интерес и загриженост по отношение на разглежданите екологични ресурси и въпросите, свързани с предложения проект;

• дейности за смекчаване на въздействията, устойчивост и реверсивност.

Не се очаква въздействие върху защитена зона “Хърсовска река”.

а) оценка на възможностите за осъществяване на целите на проекта: висока – подбран е най-добрият вариант за осъществяване на обекта – по време на реконструкцията няма да се предизвика унищожаване на растителни видове. Не се очаква загуба на животински видове. Дейностите ще се извършват вътре в обора.

б) оценка на възможностите на околната среда да поеме прогнозните въздействия от реализирането на проекта: Околната среда ще поеме въздействието безкомфликтно.

в) териториален обхват на въздействието: локален

г) степен на въздействие при отчитане на съществуващ фон: ниска

д) продължителност на въздействието - краткотрайно

е) честота на въздействието: ниска, еднократна

ж) оценка на кумулативните и комбинираните въздействия върху околната среда: Не се очаква кумулиране или комбиниране на вредни въздействия, което би се отразило върху растителността, животинския свят, защитените зони и защитените територии в района при реализацията на обекта.

Възможно е да се допусне временно и краткотрайно безпокоене на птиците, размножаващи се, прелитащи или почиващи в района. Реализацията на инвестиционното предложение не засяга местообитания на дивата флора и фауна, предмет на защита.

Всички дейности ще се извършват извън размножителния период на птиците, както и извън вегетационния период на растенията – след периода март –юли.

Като цяло от изпълнението на дейностите и експлоатацията на свинефермата, не се очаква отрицателно въздействие върху факторите на околната среда и заобикалящия ландшафт.Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки, тъй като в периода на реконструкцията не се очакват негативни въздействия. Сградния фон е съществуващ и ще се извърши изграждане на два бокса за прасета за угояване..

Нулева алтернатива – в случай, че настоящото предложение не се реализира, това ще се отрази негативно на икономиката и развитието на животновъдството.

Кумулативни въздействия

Това са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания проект, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи проекти. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и проекти с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време.В този смисъл не се очакват кумулативни въздействия.


Възложител: Е. Колева.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница