I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекцииДата04.01.2018
Размер142.2 Kb.
ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец август 2017 г.
I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец август 2017 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 1 159 броя проверки, от които 696 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

Направени са 463 броя проверки съответно: за осигуряване на проводимостта на речните легла; за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; на обекти потенциални замърсители на Черно море по Заповед на министъра на околната среда и водите; за изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); на обекти посредством облитания с безпилотен летателен апарат тип „дрон“; за обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; за нерегламентирани дейности във водните обекти; за нерегламентирано изземване на наносни отложения; участия в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти ; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.През периода са извършени 82 броя проверки по жалби и сигнали, от които 30 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 409 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 88 броя актове за установяване на административни нарушения(АУАН), като 5 бр. АУАН са за констатирани неизпълнения на дадени от БД предписания при предходна проверка.

От директорите на БД са издадени общо 36 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 71 300 лв.

За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни по реда на ЗВ, през м. август са наложени глоби/имуществени санкции на: „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места - 1 500 лв.; „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД - 500 лв.; Никол Т. Журналов - 500 лв. и др.

За установени нарушения на ЗВ, като водовземане без издадено разрешително по ЗВ, ползване на воден обект без издадено разрешително по ЗВ, неизпълнени предписания, нерегламентирано заустване на отпадъчни води и нерегламентирано изземване на наносни отложения през м. август от БД са наложени глоби/имуществени санкции на: „Ванстрой – ДД“ ООД – 30 000 лв.; „Петканин“ ЕООД – 25 000 лв.; „Билдинг Зах“ ЕООД – 2 000 лв.; „Си Ди Макс“ ЕООД – 2 000 лв.; „Наутилитис“ Н ЕООД – 1 000 лв.; „Дружба – 4“ ООД – 500 лв. и др.

Общо събраните от БД през м. август суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 26 599 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 1 607 751 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания, през м. август от БД са издадени 35 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) на обща стойност 6 369 238 лв.Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 57 529 лв.
II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

 1. Осъществен контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 696 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БД индивидуални административни актове по ЗВ, което представлява около 60 % от общия брой извършени проверки от басейновите дирекции през месец август 2017 г.

При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси.

По Заповед на министъра на околната среда и водите приоритетно в периода на маловодие се извършват проверки, във връзка с осигуряване протичането на минимално допустим отток в реките след водохващанията на водноелектрическите централи.

Акцент в контролната дейност на БД „Източнобеломорски район“ през месец август е осъществяване на проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по ЗВ на ВиК дружествата, с цел питейно-битово водоснабдяване, като основно са давани предписания за провеждане на процедури за учредяване на санитарно- охранителни зони и за подмяна на неизправни измервателни устройства.

От БД „Черноморски район“ са извършени 7 бр. проверки на мидени ферми в Черно море за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на ЗВ.


 1. Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 99 бр. проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени на следните водни обекти: р. Топчийска, общ. Разград; р. Макоцевска, общ. Горна Малина; р. Перловска, общ. Столична община; р. Владайска, общ. Столична община; р. Провадийска, общ. Варна; р. Девненска, общ. Варна; р. Чаир дере, общ. Долни Чифлик; р. Равногорска, общ. Созопол; р. Суха река, общ. Шумен; р. Каменица, общ. Каспичан; р. Тунджа, общ. Сливен; р. Луда Яна, общ. Панагюрище; яз. Двата чучура, общ. Ямбол; яз. Овчи кладенец, общ. Тунджа и др.

 1. Други проверки:

Извършени са проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец август, на следните комплексни и значими язовири по Приложение № 1 от ЗВ: яз.„Александър Стамболийски“; яз.„Бели Искър“, яз.„Бели Лом“; яз.„Горни Дъбник“; яз.„Искър“; яз.„Йовковци“; яз.„Кокаляне“; яз.„Кула“; яз.„Огоста“; яз.„Огняново“; яз.„Панчарево“; яз.„Рабиша“; яз.„Сопот“; яз.„Среченска бара“; яз.„Христо Смирненски“; яз.„Ястребино“; яз.„Георги Трайков“; яз.„Камчия“; яз.„Ясна поляна“; яз.„Ахелой“; яз.„Порой“; яз.„Мандра“; яз.„Тича“; яз. „Съединение“; яз.“Доспат“; яз.“Студена“; яз.“Пчелина“; яз.“Дяково“; яз.“Копринка“; яз.“Жребчево“; яз.“Асеновец“; яз.“Малко Шаркова“; яз.“Домлян“; яз.“Пясъчник“; яз.“Тополница“; яз.“Белмекен“; яз.“Голям Беглик“; яз.“Ивайловград“; яз.“Розов кладенец“ и др.

В ход са и съвместните проверки по заповед на Министъра на околната среда и водите, на обектите, потенциални замърсители на Черно море, които се извършват съвместно от експерти на БД „Черноморски район“, РИОСВ-Варна и РИОСВ-Бургас.

През месец август 2017 г. са извършени общо 26 бр. проверки по северното и южното крайбрежие на следните обекти: 3 бр. морски плажа в гр. Бяла; централен плаж кв. Аспарухово, гр. Варна; южен плаж гр. Варна; к.к. Щкорпиловци; плаж Смокиня юг и плаж Смокиня север, гр. Созопол; централен плаж Свети влас, р. Хаджийска в участък от с. Тънково до вливането в Черно море и др.

От БД „Черноморски район“ са извършени и проверки на канализационни системи заустващи в Черно море, като сигналите за замърсяване на Черноморското крайбрежие се отработват с приоритет и при констатирани нарушения на екологичното законодателство се предприемат съответните административно-наказателни мерки.

От БД „Западнобеломорски район“ са извършени 4 бр. проверки на участъци от реки потенциално застрашени от нерегламентирано изземване на наносни отложения, посредством облитания с безпилотен летателен апарат тип „дрон“.

От БД „Източнобеломорски район“ са извършени 3 бр. проверки по постъпили сигнали за нерегламентирано водовземане от р. Съзлийска, обл. Стара Загора, с използването на безпилотен летателен апарат тип „дрон“.През месеца са осъществени общо 82 броя проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по част от тях са:

 • Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на р. Янтра, в района на завод „Мегапорт“ ЕООД е извършена съвместна проверка от експерти на БД „Дунавски район“, РИОСВ-Велико Търново и Регионална лаборатория-Велико Търново. При извършената проверка на място е взета водна проба за анализ на отпадъчните води от последна ревизионна шахта на площадковата канализация на завода. Взетата водна проба е мътна, с черен цвят и съдържание на механични примеси. Извършен е оглед на р. Янтра в два пункта – преди и след заустване на канализационния колектор, при което е констатирано, че в участъка след заустването водата е с по-тъмно оцветяване и мътна. От двата пункта са взети проби от Регионална лаборатория-Велико Търново за анализ по показатели: разтворен кислород, Ph и неразтворени вещества.

 • Във връзка с подаден сигнал за замърсяване с мазутни топчета в района на хотел „Грийн Лайф“, местност Каваци, е извършена съвместна проверка от експерти на БД „Черноморски район“, Регионална лаборатория-Бургас и Морска администрация-Бургас. При извършения оглед на плаж Смокиня север и плаж Смокиня юг не е установено наличието на мазутни частици и топчета. Констатирано е, че морската вода е видимо чиста, без мириз, без опалесценция и без видим филм от нефтопродукти на повърхността. Не е установено изтичане и заустване на отпадъчни води в крайбрежните морски води. От Регионална лаборатория-Бургас е взета водна проба от морската вода в района на хотел „Грийм Лайф“, същата е изследвана за съдържание на нефтопродукти и разтворен кислород. След анализ на пробите е констатирано, че: резултатите за разтворен кислород съответстват на добро състояние и по показател за нефтопродукт такъв не е наличен.

 • В БД „Източнобеломорски район“ е постъпил сигнал за незаконно изградени сондажи в близост до помпената станция на с. Любен, община Съединение. Извършена е проверка от експерти на БД „Източнобеломорски район“, при която е установено наличието на 2 бр. тръбни кладенци, изградени в непосредствена близост до помпена станция „Любен“. По време на проверката е констатирано нерегламентирано водовземане от едното водовземно съоръжение, заснети са географските координати. Образувано е административно наказателно производство.

 • Във връзка с подаден сигнал за незаконно изземване на наносни отложения от коритото на р. Струма, в землището на с. Вълково, община Сандански е извършена незабавна проверка на място от експерти на БД „Западнобеломорски район“. Констатирано е, че в момента на проверката се извършва изземване на наносни отложения. Потърсено е съдействие от служители на Районно управление - Сандански на тел. 112. Изпратено е писмо до Министерство на земеделието, храните и горите и „Пътна полиция“ за предоставяне на информация относно собствеността на багера, с цел ангажиране на наказателна отговорност за констатираното нарушение.

През месец август 2017 г. Басейновите дирекции са извършили общо 1 159 броя проверки, при които са констатирани административни нарушения на ЗВ и са съставени общо 88 броя актове за установяване на административно нарушение.

Част от издадените актове за установяване на административно нарушение са за: • Водовземане без издадено разрешително по реда на Закона за водите;

 • Ползване на воден обект без издадено разрешително по реда на Закона за водите;

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителни за използване на водите;

 • Неизпълнение на предписанията, дадени от контролните органи;

 • Нерегламентирано заустване на отпадъчни води и др.

От директорите на БД са издадени общо 36 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 71 300 лв.

Част от издадените наказателни постановления са за: • Водовземане без издадено разрешително по Закона за водите на: „Дружба – 4“ ООД, в размер на 500 лв.;

 • Ползване на воден обект без издадено разрешително по Закона за водите: „Си Ди Макс“ ЕООД, в размер на 2 000 лв.;

 • Неизпълнение на условията поставени в разрешителните на: „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места, в размер на 1 500 лв.; „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, в размер на 500 лв.; Никола Т. Журналов, в размер на 500 лв.;

 • Неизпълнение на дадено предписание от предходна проверка на: „Наутилиус“ Н ЕООД, в размер на 1 000 лв.;

 • Нерегламентирано изземване на наносни отложения: „Ванстрой – ДД“ ООД, в размер на 30 000 лв.; „Петканин“ ЕООД, в размер на 25 000 лв.;

 • Нерегламентирано заустване на отпадъчни води на: „Билдинг Зах“ ЕООД, в размер на 2 000 лв. и др.

С цел събиране на незаплатени вземания от БД са издадени 35 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) на обща стойност 6 369 238 лв.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец август контрол, от БД са дадени общо 409 бр. предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси, почистване на плажната ивица при констатирано замърсяване и др.

При извършените проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла, включително и в участъците до 500 м. след язовирната стена, които представляват около 10% от общия брой проверки през месеца, са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци, и др.
IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от басейновите дирекции контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БД планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БД превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При установени неизпълнения на дадените предписания, от басейновите дирекции са предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

Във всички БД са открити дежурни телефони за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, вкл. в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БД.В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Отчет за извършената контролна дейност от БД през месец август 2017 г.


Басейнова дирекция

Общ брой извършени проверки

Брой извършени проверки по разрешителни

Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.)

Брой дадени предписания

Общ брой съставени АУАН

Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания

Брой издадени наказателни постановления

Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.)

Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.)

Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане

Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.)

Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.)

Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.)

БДДР

209

148

61

211

0

0

0

0

14 735

0

0

11 890

305 915

БДЧР

248

107

141

70

28

5

15

9 350

5 000

2

871

20 000

736 683

БДИБР

456

345

111

71

55

0

18

5 450

3 514

30

6 357 641

3 600

430 798

БДЗБР

246

96

150

57

5

0

3

56 500

3 350

3

10 726

22 039

134 354

ОБЩО

1 159

696

463

409

88

5

36

71 300

26 599

35

6 369 238

57 529

1 607 751
autoshape 1
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница