Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка чрез публична покана деловодна информацияДата06.02.2018
Размер45.22 Kb.
#55696
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида на Възложителя: 00353

Изходящ Номер: ЗОП - И – 2304 от дата 05.11.2015г.

Коментар на Възложителя: __________________________________________________

____________________________________________________________________________


РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 по чл. 7, т.1 - 4 от ЗОП (класически)

 по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП (секторен)


Официално наименование:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАДГрад:

Козлодуй


Пощенски код:

3321


Държава: РБългария


За контакти:

Отдел „Договори”

Управление “Търговско”


Телефон: 0973 7 38 73Лице за контакти: Маргарита Михайлова – Експерт “Договори”


Електронна поща: MVMihaylova@npp.bg


Факс: 0973 7 60 30

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):

www.kznpp.orgРАЗДЕЛ II: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ІІ.2) Обект на поръчката

 Строителство  Доставки  Услуги

II.4) Уникален № на поръчката в Портала на обществените поръчки

2015-9044386

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 850000023 от 18/08/2015 г.

III.2) Настоящият договор е сключен след публикувана публична покана


III.3) Изпълнител по договор: “Атлас Травелс” ЕООД 130026450

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)


Адрес: бул. “Симеоново шосе” Ν276

гр. София

Район Витоша


Пощенски код

1434


Държава БългарияТелефон 0888 860 809


Интернет адрес (URL): admin@atlas-travels.net

Факс 03025/ 2083

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да  Не 
Официално наименование на подизпълнителя

Дейност, изпълнявана от подизпълнителя:


Дял на участие на подизпълнителя (% от договора):
III.5) Предмет на договора: “Осигуряване на самолетни билети за превоз с въздушен транспорт при служебни пътувания в чужбина на лица, командировани от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 договорът е изпълнен

 договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване: 02/11/2015 дд/мм/гг
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)IV.3) Договорът е изменян / допълван подизпълнители Да  Не 


Променено условие от договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание за промянатаIV.4) Договорът е изпълнен в срок Да  Не 
Причини за забавата (когато е приложимо):IV.6) Информация за изплатената сума по договора (приложена справка за плащанията по договора в цифри)

Стойност: 24 151,71 Валута: BGN При разменен курс към BGN: ____________________________
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да  Не 
 от Изпълнителя Размер: ___________Валута: BGN

 от Възложителя Размер: ___________Валута: ______________

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)
V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
Забележка: Информацията е попълнена въз основа на наличните документи в досието на договор № 850000023
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница