Приложение №1 към публичната покана описание на предмета на публичната покана. Изисквания на възложителяДата25.01.2018
Размер168.21 Kb.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
І. Предмет на публичната покана: „Куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма”


ІІ. Правно основание за провеждане на процедурата: Чл. 14, ал. 4 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.
ІІІ. Прогнозна стойност на поръчката: до 66 000 лв., без ДДС.
ІV. Срок на договора: Срокът на договора за изпълнение предмета на обществената поръчка е 12 (дванадесет) месеца от датата на подписването му или до изчерпване на определения по т. ІІІ лимит от средства.
V. Методика за оценка: Критерият за оценяване на предложенията е „най-ниска цена” и се прилага за оценка на офертите, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

Критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“ при показатели с относителната им тежест и начин за определяне на комплексната оценка, както следва:
Показатели за оценка:

1. Цени:

1.1. Цена на обикновена градска куриерска услуга /от врата до врата/ за пратки с тегло до 1 кг. включително.

1.2. Средна цена на обикновена градска куриерска услуга /от врата до врата/ за пратки с тегло над 1 кг., формирана като средноаритметична стойност от цените в тегловия диапазон над 1 кг., изчислена и посочена от участника в ценовото предложение.

1.3. Средна цена на експресна междуселищна куриерска услуга /от врата до врата/ за пратки с тегло до 1 кг., включително, формирана като средноаритметична стойност на цените за всички зони за пратки с тегло до 1 кг., включително, изчислена и посочена от участника в ценовото предложение.

1.4. Средна цена на експресна междуселищна куриерска услуга /от врата до врата/ за пратки с тегло над 1 кг., формирана като средноаритметична стойност на цените за всички зони в тегловия диапазон над 1 кг., изчислена и посочена от участника в ценовото предложение.

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА В СТРУКТУРАТА НА МИЕТ


ОБЩИНА

/РАЙОН/ГР./С

НАСЕЛЕНО

МЯСТОНАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

Столична

Гр.

София

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ул. Славянска № 8

Столична

Гр.

София

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ул. Триадица № 8

Столична

Гр.

София

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ул. Леге №4

Столична

Гр.

София

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

пл. Света Неделя № 1

Столична

Гр.

София

Склад Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Бул. Илиянци 123 Национално фондово хранилище

Пловдив

Гр.

Пловдив

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ресор «Туризъм»

ул. Железарска № 1

Благоевград

Гр.

Благоевград

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален сектор към Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

Ул.”Стефан Стамболов” №11

Бургас

Гр.

Бургас

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален сектор към Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

Ул.”Апостол Карамитев” №12, ет.2

Варна

Гр.

Варна

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален сектор към Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

Ул.”Преслав” №51

Велико Търново

Гр.

Велико Търново

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален сектор към Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

Ул.”Христо Ботев” №2, ет.3

Враца

Гр.

Враца

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален сектор към Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

Ул.”Мито Цветков” №2, ет.5

Плевен

Гр.

Плевен

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален сектор към Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

Пл.”Възраждане” №1, ет.3

Пловдив

Гр.

Пловдив

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален сектор към Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

Пл.”Централен” №1, ет.6

Русе

Гр.

Русе

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален сектор към Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

Ул.”Мария Луиза” №19

Стара Загора

Гр.

Стара Загора

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален сектор към Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

Бул.”Цар Симеон Велики” №108, ет.1

Столична

Гр.

София

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален сектор към Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

Ул.”6-ти Септември” №21


VІ. Допустимост на офертите и необходими документи:
Допустими са офертите, представени в деловодството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на ул. „Славянска” № 8, до крайния срок: 17:30 ч. на 14.03.2013 г. и съдържащи следните необходими документи:

1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2. техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка (по образец - Приложение № 3);

3. отделен плик с надпис „предлагана цена” (по образец – Приложение № 4 към публичната покана);

4. декларация за срока на валидност на направеното предложение - минимум 60 календарни дни, считано от датата на представянето на предложението (свободен текст);

5. предложение за изпълнение на услугата, съдържащо данни за лицето, което прави предложението (ЕИК, седалище/адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството), съгласно образец на Възложителя – Приложение № 2 към публичната покана;

6. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, съгласно Приложение 5 към публичната покана;

7. Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по образец, съгласно Приложение 6 към публичната покана;

8. Декларация за наличното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 7 към публичната покана;

9. Списък на приложените документи.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, това обстоятелство се декларира, като документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 5, 6 от Закона за обществените поръчки се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверено с подпис на представляващия и печат на участника копие.

Изисквания към начина на представяне на предложенията:

- представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик, от участника или от упълномощен от него представител, в деловодството на МИЕТ, на адрес: София, ул. „Славянска” № 8;

- върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата, както и следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”;

- предложение относно предлаганата цена, без ДДС, приложено в отделен непрозрачен плик, в подписан и подпечатан вид, поставен в плика с офертата;

- при приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ;

- не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
Х. Технически спецификации:
А. Общо описание на дейностите:
Изпълнението на куриерските услуги включва приемане, превозване, дейности и процедури по обработка, доставяне, връчване, а при поискване от Възложителя и осведомяване за движението на куриерските пратки по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за прилагане на Закона за митниците.
1. Събирането и доставянето на пратките от куриер се извършва всеки работен ден от седмицата, от 9:00 часа до 17:30 часа, от и на адресите, посочени в Списъка с административните звена в структурата на МИЕТ («Списъка») по заявка на Възложителя.

Заявките за извършване на куриерска услуга се подават от Възложителя по телефон, факс и електронна поща.

Събирането се извършва в срок до 2 (два) часа след подаване на заявката.

2. Дестинации – от адресите, посочени в Списъка, до получатели в страната и чужбина и от МИЕТ до териториалните му звена и от териториалните звена до МИЕТ.Вътрешните куриерски услуги следва да предлагат доставки "от врата до врата" на територията на Република България, като включват събиране от посочени адреси на Възложителя до всяко населено място в България, транспортиране и доставяне на пратката.

Международните куриерски услуги следва да предлагат доставки „от врата на врата” с местоназначение следните държави:

 • Япония,

 • Китай

 • Виетнам

 • Катар

 • Обединени Арабски емирства

 • Канада

 • Южна Корея

 • Тайланд

 • Бразилия

 • Швейцария

 • САЩ

 • Австралия

 • Естония

 • Швеция

 • Словения

 • Португалия

 • Литва

 • Латвия

 • Кипър

 • Люксембург

 • Хърватия

 • Босна и Херцеговина

 • Черна гора

 • Казахстан

 • Узбекистан

 • Армения

 • Грузия

 • Индия

 • Намибия

 • Египет

 • Сингапур

 • Азербайджан

 • Полша,

 • Гърция,

 • Белгия

 • Норвегия,

 • Холандия,

 • Австрия,

 • Нидерландия,

 • Словакия,

 • Франция,

 • Испания,

 • Великобритания,

 • Чехия,

 • Израел,

 • Италия,

 • Дания,

 • Република Сърбия,

 • Унгария,

 • Франция,

 • Румъния,

 • Молдова,

 • Беларус,

 • Русия,

 • Германия,

 • Турция,

 • Украйна

 • Индия

 • За дестинации, извън посочените, цената на услугата е идентична с цената на услугата за най-близката дестинация, съгласно ценовото предложение на изпълнителя.

Забележка: Териториални звена са всички административни структури на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с местоположение извън сградата на МИЕТ на ул. „Славянска” № 8 са посочени в Списъка.

3. Видове куриерски услуги в зависимост от срока на изпълнение стандартна, експресна и супер експресна доставка на пратки по суша и въздух.

4. Сроковете за изпълнение на куриерските услуги са както следва:

а) за гр. София обикновена услуга – от 6 работни часа до 24 часа;

б) за гр. София експресна услуга – от 3 работни часа до 6 работни часа;

в) за страната обикновена услуга – до 48 часа;

г) за страната експресна услуга – от 8 работни часа до 24 часа.

За чужбина обикновена и експресна услуга следва да бъде с предложени от участника географски зони и срокове, включително цена на съботна и неделна доставка ( с и без определен час на доставяне)

За работен час се счита времето от 9:00 часа до 17:30 часа.

5. Изпълнителят задължително следва:

а) да представи на Възложителя обратна разписка с дата, час, име и подпис на получателя за всяка една куриерска услуга в рамките на два работни дни от деня на доставката;

б) да осигури контролирано наблюдение и проследяване на пратките on-line през Интернет;

в) да обезпечи предварителната подготовка на пратките от Възложителя - пликове, палетиране, товарителници и друго необходимо – за своя сметка.
Б. Изисквания към изпълнението. Допълнителни пояснения.

1. Да има възможност за издаване на минимум три клиентски кода на Възложителя както следва:

Дирекция „ЕФК”

Дирекция „МРИТ”

Останали дирекции

1. Да извършва куриерски услуги на територията на страната и чужбина по поръчка на Възложителя.

2. Да приема куриерски пратки:

а/ от адресите на Възложителя, посочени в Списъка от документацията за участие;

б/ ежедневно;

в/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

г/ в сроковете, посочени в офертата.

3. Да доставя куриерски пратки на получателите, посочени от Възложителя:

а/ на ръка срещу подпис;

б/ в сроковете, посочени в офертата;

в/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

г/ придружени с товарителница- с попълнени всички задължителни реквизити.

4. Да извършва връчването на куриерски пратки лично на получателя срещу подпис, като отбелязва датата и часа на връчване при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК.

5. При невъзможност или затруднение за връчване на куриерски пратки лично на получателя, да връчва пратките при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК, както следва:

а/ за служебен адрес – срещу подпис на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената, длъжността/отдела на лицето, получило пратката, датата и часа на връчване;

б/ за домашен адрес – срещу подпис на член от домакинството, като се отбелязват имената на лицето, получило пратката, връзката му с получателя, датата и часа на връчване.

6. Да връща незабавно като доказателство за връчване оригинали от товарителниците на адресите на Възложителя, посочени в Списъка от документацията за участие. Връщането е за сметка на Изпълнителя.

7. Да подпечатва всяка товарителница и да я попълва ясно и четливо.

8. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, куриер на Изпълнителя да оставя известие, в което се посочва телефон за връзка с обслужващ офис на Изпълнителя, за уточняване на начина на доставка на пратката.

9. Да връща за своя сметка недоставените куриерски пратки на адреса на съответната структура на Възложителя, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.

10. Да не покрива текстовете, изписани от Възложителя или неговите служители върху пратката при обработката на куриерските пратки.

11. Да приема само правилно оформени и адресирани куриерски пратки и незабавно

да уведомява координатора по договора за възникнали затруднения и нередности от страна на представители на Възложителя.

12. Да предоставя информация по електронен път и/или на хартиен носител за движението на куриерските пратки при поискване от Възложителя. Изпращането на информацията е за сметка на Изпълнителя.

14. Да предоставя услугите по предмета на обществената поръчка, така, че начинът на оформяне и предаване на куриерските пратки от служители на Възложителя да не е определящ за цената и размера на отстъпките.

15. Да документира изпълнението по следния начин:

а/ в края на всяка работна седмица Изпълнителят предоставя на Възложителя обобщена седмична справка /приложение към договора/, съставена въз основа на данните за количествата и стойностите на извършените куриерски услуги за всяка от структурите на Възложителя /съгласно Списъка от документацията за участие/ през предходната седмица, която след одобрение от координатора по договора, е основание за издаване на фактура;

б/ Изпълнителят предоставя 1 (един) брой фактура, издадени въз основа на одобрената от координатора по договора обобщена седмична справка, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя - за извършените куриерски услуги през предходната седмица съобразно източникът на средствата за разплащане ( 1 /един/ брой фактура за разплащане със средства от бюджета на МИЕТ.

16. Митническо посредничество - оформяне на митнически документи и освобождаване от митница, когато е необходимо, при спазване на Закона за митниците, Правилника за неговото прилагане, Митническия кодекс на общността, приет с Регламент ЕО 450/2008г. и др. ( вкл. попълване на митническа декларация, транзитиране до желана митница, митническо освобождаване, заплащане на митнически сборове в полза на клиента, и др.) Възложителят заплаща на Изпълнителя заплатените от него митнически сборове след представяне от Изпълнителя на фактура издадена съгласно изискванията на Закона за счетоводството придружена с надлежно оформени документи, заверени с подпис и печат „Вярно с оригинала” , които удостоверяват заплащането от страна на Изпълнителя на митническите сборове в полза на Възложителя.

17. Доставка до определена дата – Изпълнителят следва да доставя пратката на съответния адрес на получателя, посочен от Възложителя в заявката и върху самата пратка, като задължително следва да издава документ за извършване на услугата при получаване и предаване на пратката.18. Тайна на кореспонденцията – изпълнението предмета на настоящата поръчка следва да бъде при гарантирани мерки за опазване тайната на кореспонденцията съгласно Закона за пощенските услуги.

Изпълнителят няма право да:

 • присвоява пощенски пратки;

 • отваря пощенски пратки, освен в случаите по чл. 93 от ЗПУ;

 • взема от съдържанието на отворени пощенски пратки;

 • предава пощенски пратки на трети лица с цел да узнаят тяхното съдържание, освен в случаите по чл. 93 от ЗПУ;

 • предоставя справки и информация за пощенски пратки и за съдържанието им освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица;

 • предоставя информация за пощенския трафик между отделни лица.

19. Рекламации – Давност

Изпълнителят дължи обезщетение на Възложителя в случаите на:

 • загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично, вътрешни и международни куриерски пратки ;

 • върнати куриерски пратки, когато липсват мотиви за недоставянето им;

 • неспазване на сроковете за доставяне на куриерските пратки , посочени в общите условия на договора с потребителите;

 • неизплатени или неправилно изплатени суми по вътрешни и международни куриерски пратки

Право на писмена рекламация в тези случаи има Възложителят или получателят на пощенската пратка.

В сроковете, посочени от Изпълнителя в Общите му условия, той следва да направи проучване относно получената писмена рекламация за забавянето или за загубването на пратката.

За резултата Възложителят следва да бъде писмено уведомен. При уважаване на рекламацията, обезщетението следва да бъде изплатено в срока, посочен от определеното за изпълнител лице, но не повече от 1 месец от датата на уведомлението.

Изпълнителят не носи отговорност:

 • за повреждане или унищожаване на пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;

 • когато пратките не е възможно да бъдат издирени поради унищожаване на служебните документи за тях от непреодолима сила;

 • когато повреждането или унищожаването на пратките е настъпило по вина на Възложителя;

 • когато поради непълен или погрешен адрес пратката е доставена на друго лице;

 • когато подателят на пратката не е предявил писмена рекламация в срока, посочен в Общите условия на Изпълнителя.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница