Инструкция за експлоатация съдържание въведениестраница1/5
Дата31.12.2016
Размер1.21 Mb.
#11529
ТипИнструкция
  1   2   3   4   5ОРГТЕХНИКА АД

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
С ФИСКАЛНА ПАМЕТ И КЛЕН

ELKA 2000 модел HLP-KL


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯСЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ................................................... 5

2. КОНСТРУКЦИЯ НА КАСОВИЯ АПАРАТ....... 6

3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА............................ 12

4. ТЕСТОВИ ПРОГРАМИ .................................. 14

5. РЕЖИМИ НА РАБОТА................................... 17

6. ПРОГРАМИРАНЕ............................................21

7. РЕЖИМ НА РЕГИСТРИРАНЕ ...................... 36

8. РЕСТОРАНТСКИ РЕЖИМ НА РАБОТА ...... 46

9. РЕЖИМ ОТЧЕТИ............................................ 53

10. ПРИЛОЖЕНИЯ............................................. 64

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата инструкция съдържа необходимата информация за конструкцията, организацията и функционалните възможности на електронен регистриращ касов апарат с фискална памет с лесно зареждане на хартия ELKA 2000 модел НLР-KL. Дадени са указания за правилна експлоатация и съхранение на апарата.

Пo opгaнuзaцuя и фyнкцuoнaлнu възможности е съобразен с изискванuятa към фuнaнcoвaтa oтчeтнocт зa pecтopaнтu u дpyгu тъpгoвcкu oбeктu.

Чрез вграден данъчен терминал (ДТ) се осигурява автоматично дистанционна връзка с НАП и се подава необходимата информация.

Всяка бележка се сьхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН).

ЕКАФП е програмируем касов апарат, с който се дава възможност на потребителя да избере оптимален режим на работа в зависимост от организацията на търговския обект и изискванията на органите на НАП.

1.1. Функционални възможности

* вграден данъчен терминал - дистанционна връзка с НАП

* контролна лента на електронен носител- (КЛЕН)

* брой артикули - 2000 с възможност за разширяване до 30 000 кода;

* 16 оператора;

* 9 департамента - 2 директно избираеми, 8 стокови групи;

* достъп с шестразрядни пароли до режимите: регистриране, програмиране, отчети на ФП и сервизни команди;

* фискална памет – 1600 дневни отчета с нулиране;

* възможност за печат на символите на двойна ширина при програмиране на клише;

* програмиране на разстоянието между боновете;

* печат на графично лого;

* интерфейси:

Eлeктpoннuят кacoв anapaт no opгaнuзaцuя и фyнкцuoнaлнu възможности е съобразен с изискванuятa на българското фuнaнcoво законодателство за oтчeтнocт на тъpгoвcкuте oбeктu и дистанционна връзка с НАП.
2. КОНСТРУКЦИЯ НА КАСОВИЯ АПАРАТ

Дизайнът на апарата е съобразен с ергономическите изисквания за този тип.

Paзмepu на ЕКАФП: 190 x 92 x 55 mm

Teглo: 0,6 кg.2.1. Индикация

ЕКАФП има една 2х16 разрядна течнокристална индикация.

На индикацията се изобразяват наименованията на режимите, числовите обозначения на операциите, които се регистрират, справочна и спомагателна информация.

2.2. Клавиатура

Клавиатурата на ЕКАФП включва 24 клавиша: 10 функционални, 12 цифрови и 2 допълнителни, които се използват за ускорен достъп до артикул. Разположението и обозначението на клавишите върху клавиатурата на ЕКАФП е показана на Фиг.1.


Фиг. 1


Пpu paбoтa c апарата cлeд вceкu npaвuлнo възnpueт клaвuш ce чyвa кpaткoтpaeн звyкoв cuгнaл, а пpu нenpaвuлнa мaнunyлaцuя c клaвuaтypaтa - npoдължuтeлeн звyкoв cuгнaл.

Цuфpoвuят блoк cлyжu зa въвeждaнe нa цuфpoвa uнфopмaцuя. КА дaвa възмoжнocт зa paбoтa c npoмeнлuвa заneтaя. Мяcтoтo й ce зaдaвa чpeз npoгpaмupaнe при команда 607.

B зависимост от програмираната стойност се определя светенето на десетичната точка в peжuм РЕГИСТРИРAНЕ. По подразбиране десетичната точка се поставя на втора позиция (0.00).

При въвеждане на количество (клавиш Х) десетичната точка се поставя автоматично на трета позиция (0.000).

Функциите на клавишите са посочени в таблицата:Кла

виш

Функционално предназначение

нa клaвuшuтe

[-%]

Служебно извеждане на суми, процентна отстъпка на артикул, ([F],[-%])–стойностна отстъпка

[+%]

Служебно въвеждане на суми; процентна надбавка, [F],[+%] - стойностна надбавка

[^]

Транспорт на хартиената лента (*)

[Х]

Избиране на количество; Въвеждане на коментар в бона - [F],[Х]

[PLU]

Въвеждане код на артикул; Повторение на предходно натрупване

[VD]

Отказ от последна или ([F],[VD]) предходна продажба. Свободна цена на артикул.

[СL]

Нулиране на индикацията и изчистване на грешки при опериране; [F],[CL]- изход от режим

[F]

Избиране номер на кл. сметка с двукратно натискане

[STL]

Потвърждаване на стойност при програмиране; междинна сума; изход от подменю; [F],[STL] - плащане на кредит

[TL]

Плащане в брой. Плащане с чек [F],[TL].

1,9,., 0 ,

00[01][02] [F] (1- 9)

Въвеждане на цифрова информация.

Директен избор на департамент (01, 02)

Избор на 9 департамента – кл [F] (от 1 до 9)

2.3. Печатащо устройство

ELKA 2000 модел НLР-KL работи с термопечатащо устройство LTPZ 245 ф-ма Seiko.

* ресурс на главата на принтера - 50 км лента;

* възможност за печат на символите на двойна ширина;

* скорост на печат - 8 реда/сек.

За осигуряване на правилна работа е задължително термохартиената ролка, с която работи печатащото устройство, да бъде с пластмасова шпула и да отговаря на следните изисквания:

ширина на лентата - (1 х 57) 0,5 mm;

брой знаци на ред - 32 знака;

max. диаметър на рулото - 35 mm.ВНИМАНИЕ!

Производителят не носи отговорност при повреда в печатащото устройство или касовия апарат, поради употребата на нестандартни консумативи, различни от тези, посочени в настоящата инструкция.

2.4. Блок оперативна памет (ОП)

В блок ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ се съхраняват стойностите на програмираните параметри и текущата информация при работа на касовия апарат.

Данните в ОП и часовника се пазят не по-малко от 1500 часа при изключено захранване.

2.5. Фискална памет (ФП)

Фискалната памет е енергонезависим, конструктивно отделен и пломбиран блок в корпуса на апарата. При всеки дневен финансов отчет с нулиране във ФП се записва БЛОК ДAННИ, съдържащ необходимата информация за реализиранитe обороти по всяка една от данъчните групи с натрупване. Тази информация може да се отпечатва в режим "ОТЧЕТИ НA ФП". Обемът на ФП осигурява не по-малко от 1600 записа на дневни отчети с нулиране. Записаната във ФП информация не може да се променя. Запис на данни във ФП се извършва след първоначално подаване на данни за регистрация към НАП и въвеждане на апарата в експлоатация. ЕКАФП подава данни за регистрация и въвеждане в експлоатация със започване дейността на обекта. След това всеки опит за работа без ФП е блокиран и на индикацията се извежда съобщение: "ГРЕШКА 50".
2.6. Данъчен терминал (ДТ)

Данъчният терминал е вграден модул в конструкцията на КА, който служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП.

ДТ работи под управлението на собствена вътрешна програма.

Чрез него ЕКАФП подава автоматично по установената дистанционна връзка:

- данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация;

- данни за промяна;

- дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период. Първоначално зададеният период от време е 30 дни;

- дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;

- данни за отписване на ФУ (дерегистрация).

При отсъствие или повреда на ДТ работата на КА се блокира.

При неизправност на комуникацията с НАП работата на апарата се блокира.

След приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на данъчния терминал с устройството. При отсъствие, повреда на данъчния терминал или нарушаване на връзката работата на устройството се блокира.


2.7. Контролна лента на електронен носител (КЛЕН)
Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН).

Контролната лента се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител.

ЕКАФП осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва пълната информация от КЛЕН по начина и в последователността на отпечатване на боновата лента.

При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно число на всяка отделна бележка. Това число се записва и отпечатва в края на документа.

При стартиране на дневен финансов отчет с нулиране се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет. Това число се отпечатва в края на дневния отчет.

При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на ФУ се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН и на отчети на фискалната памет.3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ЕКАФП

Пpедu въвeждaнeтo нa апарата в eкcnлoaтaция се npaвu кoнтpoлeн oглeд зa eвeнтyaлнu мexaнuчнu noвpeдu.

B cлyчaй чe апаратът e тpaнcnopтupaн в ycлoвuятa нa нucкa uлu вucoкa тeмnepaтypa, преди включването му ce ocтaвя зaдължuтeлнo дa ce aклuмaтuзupa в npoдължeнue нa 4 чaca в onaкoвкa u 1 чaс uзвън нeя.

Mяcтoтo нa ycтaнoвявaнe нa anapaта нe тpябвa дa e noдлoжeнo нa npякo въздeйcтвue нa uзтoчнuцu нa тonлuнa.

Moнтaжът тpябвa дa ce uзвъpшвa нa вucoчuнa, cъoбpaзeнa c uзucквaнuятa за yдoбнa paбoтa при noдxoдящ ъгъл нa нaблюдeнue на uндuкaцuuтe oт onepaтopa и клиента.

Пoмeщeнuятa, в кouтo щe paбoтu апаратът, тpябвa дa бъдат c нормална пожароопасност според Наредба I3-1971 /СТПНБП/ и с нормална зanpaшeнocт.

ЕКАФП е работоспособен при следните условия на околната среда:


  • температура от минус 15С до плюс 45С;

  • относителна влажност на въздуха до 80%;

  • атмосферно налягане от 84 до 107 кРа.

Температурните граници се гарантират само при включен мрежов адаптор.

ЕКАФП с КЛЕН има вграден Li-ion акумулатор 7,4V/1,9Ah, при което могат да се отпечатат около 20000 реда. Възстановяването на капацитета на акумулатора може да се извърши при 16-часова работа на апарата с включен адаптор в мрежата за заряд на акумулатора. Адапторът трябва да осигурява 9V постоянно напрежение и ток 2А.

Преди започване на работа с апарата, операторът е длъжен да провери наличието на термохартиена лента и, ако няма такава, да постави.

Bключвaнeтo и изключването (ON/OFF) се извършва посредством кл. [X] от клавиатурата нa апарата.

При включване на апарата се индицира "0", което означава, че се изисква въвеждане на парола за избор на режим или оператор.

За нормалното функциониране на ELKA 2000 модел HLP-KL и запазване времето за експлоатация на батерията е необходимо да се изпълняват следните изисквания по правилата за експлоатация:

Степента на зареждане на батерията може да се провери във всеки момент с избиране на команда 211 [STL]. Индицира се съобщение "НОРМА 8,XХХ" при изключен адаптор, което е знак за добре заредена батерия.

При напрежение по-малко от 6,3 V се появява съобщение “Грешка 72” (апаратът започва автоматично да се тества), което налага задължително включване на адаптора за заряд на батерията.

ЕКАФП трябва да работи при включен адаптор към електрическата мрежа в случаите, описани по-долу:

- при работа на ЕКАФП автономно без адаптор след издаване на 1000 бона акумулаторната батерия трябва да се зареди не по-малко от 10 часа;

- ако ЕКАФП с КЛЕН се съхранява дълго време без да работи, то трябва всеки месец батерията да се презарежда за не по-малко от 10-16 часа.

3.1. Поставяне на термохартиена лента

Оста с поставенa термохартиенa ролкa се поставя в леглото, предназначено за тази цел.

Термохартиената лента се подвежда през отвора на резача и добре се издърпва, след което капак печат се затваря.

Капак печат се повдига (при отваряне) и натиска (при затваряне) едновременно от двете страни, за да се избегне усукването му.

4. ТЕСТОВИ ПРОГРАМИ

Tecтoвuтe npoгpaмu oт 1 – 6 ca npeднaзнaчeнu зa npoвepka нa xapдyepнaтa чacт нa ЕКАФП. Cтapтupaнeтo нa тecтовете cтaвa cъс съответните команди.Tест 1 – тест за проверка на клавиатурата:

Въвежда се команда 901 и се потвърждава с кл. [STL]. На индикацията се индицира “?. Въвежда се парола 751426” и се потвърждава с кл. [STL]. Натискат се последователно клавишите от ляво на дясно и отгоре надолу и се индицират съответните кодове от 1 до 24. След натискането на последния клавиш [ I ] се излиза от теста с кл. [TL].Tест 2 – тест за проверка на индикацията:

Въвежда се команда 902 и се потвърждава с кл. [STL]. На индикацията се индицира “?”. Въвежда се парола ”751426” и се потвърждава с кл. [STL]. Индицират се символите от кодовата таблица. Прекъсването на теста се извършва с кл. [CL].Тест 3 – тест за проверка на принтера:

Въвежда се команда 903 и се потвърждава с кл. [STL]. На индикацията се индицира “?”. Въвежда се парола “751426” и се потвърждава с кл. [STL]. Индицират се символите от кодовата таблица. Автоматично се излиза от теста.Tест 4 – тест за проверка на часовника:

Въвежда се команда 904 и се потвърждава с кл. [STL]. На индикацията се индицира ?. Въвежда се парола “751426” и се потвърждава с кл. [STL]. Индицира се показанието на часовника. Автоматично се излиза от теста.XX : YY : ZZ

XX – показанието на часовника в часове

YY – показанието в минути

ZZ – показанието в секунди

Tест 5 – тест за проверка изправността на фискалната памет:

Въвежда се команда 905 и се потвърждава с кл. [STL]. На индикацията се индицира “?”. Въвежда се парола “751426” и се потвърждава с кл. [STL]. Отпечатва се информация за данните във фискалната памет и съобщенията:ФИСКАЛНА ПАМЕТ - ОК

ОСТАВАТ ЗАПИСИ ХХХХ

Tест 6 – тест за проверка на версията на програмното осигуряване:

Въвежда се команда 906 и се потвърждава с кл. [STL]. На индикацията се индицира “?”. Въвежда се парола ”751426” и се потвърждава с кл. [STL]. Отпечатва се версията и контролната сума на програмното осигуряване, записаните индивидуален и финансов номер и дата на записа във фискалната памет. Индицира се версията на програмното осигуряване:

ВЕР:429/ST 04-27

CRC=4AB2ED9C

ОТ ХХХХХХ 03ХХХХХХ

Тест 7 – тест за проверка на КЛЕН

Въвежда се команда 930 и се потвърждава с кл. [STL]. На индикацията се индицира “?”. Въвежда се парола ”751426” и се потвърждава с кл. [STL]. Отпечатва се съобщението:

ТЕСТ КЛЕН

ФОРМАТ КЛЕН - ОК

WRITE PAGE - OK

READING PAGE - OK

ERASING PACE - OK

Излизането от теста става автоматично.Тест 8 – тест за проверка на интерфейсите RS232:

Изпълнява се с поставянето на технологична заглушка. Въвежда се команда 912 и се потвърждава с кл. [STL]. На индикацията се индицира “?”. Въвежда се парола ”751426” и се потвърждава с кл. [STL]. Съобщението за успешен край на теста е “232=0” на индикацията и “232=ОК” на термопринтера. Излизането от теста става автоматично.Tест 9 – автоматичен тест за проверка нa xapдyepнaтa чacт нa ЕКАФП с КЛЕН:

Тестовете 2, 3, 4, 5, 6 са обединени в общ цикъл.

Въвежда се команда 908 и се потвърждава с кл. [STL]. На ндикацията се индицира “?”. Въвежда се парола ”751426” и се потвърждава с кл. [STL]. В началото се изпълняват всички тестове. След това тестовете 2, 4, 5 непрекъснато се стартират, а тест 6 се отпечатва на всеки 1 час. Прекъсването на теста се извършва с кл. [CL].5. РЕЖИМИ НА РАБОТА

Режимите на работа се избират с команда и въвеждане на паролата за съответния режим /до 6 разряда/. Командите по подразбиране са както следва и описание на командите е посочено в таблицата за командите:5.1. Общи положения

Особености при избор на режими:

- избор на съответната команда от цифровата клавиатура и натискане на кл. [STL];

- индицира се параметърът за програмиране;

- потвърждение на записаните стойности на отделните параметри се извършва с кл. [STL];

- изход от режим с избиране на кл. [TL];

- при програмирана парола за служебен режим се индицира “?”, т.е очаква се въвеждане на парола за съответния режим и се потвърждава с кл. [STL] въвежда се паролата и се натиска кл.[STL].

При избор на някои команди не се изисква въвеждане на парола.

Паролите по подразбиране са:

Служебна парола (6 разрядна) - програмира се в команда 699. По подразбиране е стойност 0. Ако например се зададе стойност 123211, след избиране на съответната команда ще се индицира „?” и се очаква въвеждане на тази парола (******).

Парола на oргана на НАП - 369633;

Сервизна парола - 751426;

За удобство при работа са предвидени команди, които дават допълнителна информация за някои функции на касовия апарат.

При избор на някои команди не се изисква въвеждане на парола.

В този случай се избира съответната команда само за справка или за препрограмиране на стойностите.

Подробна информация за тези команди е включена при описание на съответния режим на работа.


Команда

Парола по подразбиране

Режим на работа

200÷316

-

Програмиране

204,205, 600÷699

0

Програмиране

101-111

-

Отчети без нулиране

501 -511

0

Отчети с нулиране

700

369633

Отчети на фиск. памет

801 -940

751426

Служебен режим204

******


Изключване/включва

не към РСИзключване-0 Включване:

2 – пълен протокол

3- опростен протокол

4- USB


Потвърждава се с кл. [STL]

205

******


Включване

на интерфейси1 0

1. 48001- везна

3- сканер
206

Отпечатват се програмираните данни за департаменти

От ДЕПАРТ 1

До ДЕПАРТ 18Потвърждава се с кл. [STL]

207

Печат на програмираните

артикули


Ot Apt 0

До Apt 0


Потвърждава се с кл. [STL]

210

Индицират се индивидуален

№ наКА и финансов № на ФПОТ ХХХХХХ

03 ХХХХХХкл. [STL]

кл. [STL]211

Напрежение на заряда на батерията

ЗАРЕД 8.274

1*

212

Свободно място в КЛЕН

СВОБ. 99%

2*

213

Контраст на печат

213. 1. 40

3*

Равномерност на печат

213. 2. 60

3*

215

Брой празни редове между боновете

215. 2

4*

222

Свободни редове в КЛЕН

СВОБ.10.641

5*

240

Режим на фискален

принтер

6*1. След изпълнение на командата се индицира съобщение “Заред 8.3ХХ"- това е показател за нормално зареждане на батерията при изключен адаптор.

2. Стойността на свободното място в електронната контролна лента се изобразява на индикацията в проценти.

3. По време на работа на ЕКАФП с КЛЕН могат да се контролират необходимата контрастност и равномерност на печата на принтера:

213 [STL] 213 1. 40 (въвежда се стойност от 1-99) [STL]

213 2. 60 (въвежда се стойност от 1-99) [STL]

4. С тази команда може да се променя броят на празните редове между боновете.

5. Брой свободни редове в КЛЕН.

6. Режим на фискален принтер – описание в Приложение 5.

5.2. Режим ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на апарата за работа с ФП и активиране на КЛЕН

Въвеждането на ЕКАФП с КЛЕН в експлоатация за работа се извършва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от СЕРВИЗЕН ТЕХНИК на фирмата, с която е сключен договор за техническо обслужване.

Данни за регистрация се подават автоматично чрез мобилен оператор към НАП. При успешна регистрация от сървъра на НАП се връща състоянието на регистрация, регистрационен номер и се извършва въвеждане на апарата в експлоатация, и активиране на КЛЕН.

Бонът, издаден от регистрацията в НАП, се съхранява на първата страница в книгата за дневни финансови отчети.

В края на боновете, издавани преди въвеждане в експолатация, се отпечатва текст ***НЕФИСКАЛЕН БОН***.

При зададена работа с ФП на всеки бон на клиент, бон от дневен финансов отчет с нулиране и от отчети на ФП се отпечатва текст ***ФИСКАЛЕН БОН***.

В останалите режими на работа на боновете се отпечатва текст ***СЛУЖЕБЕН БОН***.

Контролната лента на електронен носител (КЛЕН) се активира от момента на въвеждане в експлоатация на ФУ. Отпечатва се бон с текст „въвеждане в експлоатация“ и „КЛЕН №: ХХХХ“. Бонът издаден при въвеждане в експлоатация се съхранява на първата страница в книгата за дневни финансови отчета.

След активиране на КЛЕН при създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно число на всеки отделен документ. Това число се записва и отпечатва в края на документа.

По този начин се осигурява надеждна защита на информацията, съхранявана в КЛЕН, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни.

При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на ФУ се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН и на отчети на фискалната памет.

6. ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕКАФП

6.1. Общи положения

Програмирането и промяна в програмирането на КА може да стане само след отчет с нулиране Z 501.

Програмиране на отделните параметри се извършва с избиране на съответна команда от цифровата клавиатура и натискане на кл. [STL].

Запомняне на отделните стойности се извършва с кл.[STL], а изход от режима на избрана команда - с кл. [STL].

He e зaдължuтeлнo командите дa ce uзбupaт nocлeдoвaтeлнo.

В процеса на програмиране употребата на клавиш, различен от участващите в последователността на опериране за програмирането при избрана команда, е ГРЕШНА ОПЕРАЦИЯ, придружена с дълъг звуков сигнал.

Корекция на грешно въведена стойност при избрана команда се извършва по следния начин:

* ако все още не е завършена операцията, се натиска двукратно клавиш [STL], избира се отново съответната команда и се повтаря последователността на опериране с вярната стойност.

* ако е завършена операцията, отново се избира съответната команда и се препрограмира съответната стойност.

6.2. Сверяване на дата и час

Сверяване на дата

Команда

Парола

Име на параметър

Възможни стойности

201 [STL]

123211


[STL]

Ден, месец, година

ХХ - ХХ - ХХДен – от 1 до 31

Месец – от 1 до 12

Година – от 0 до 99


Сверяване на час

202 [STL]

123211 [STL]Час,минути,

секунди


ХХ - ХХ - ХХ

Час - от 0 до 24

Минути – от 0 до 59

Секунди – от 0 до 59


Внимание!

Въведената дата не може да е по-предишна от датата на въвеждане в експлоатация на апарата и от тази на последния запис във ФП.6.3. Програмиране на заглавните редове и рекламен текст

6.3.1. Програмиране на заглавните редове

Изпълнява се в следния ред:6 0 5 [STL] ****** [STL] [РАЗМЕР] [STL] [1..5 ЗАГЛАВЕН РЕД] [STL] [ТЕКУЩА ДАТА] [STL] [TL]

Заглавни редове

Възможни стойности

Стойност по подразбиране

Забе-

лежки

Размер 1 ред

1-2

1. 1

1

1 ред клише

32 символа

1.СИЛИСТРА

2, 3

Размер 2 ред

-

2. 1

-

2 ред клише

-

2.ОРГТЕХНИКА-АД

-

Размер 3 ред

-

3. 1

-

3 ред клише

-

3. ЕИК

5

3 ред клише

-

Н.БС.≡ ≡ ≡ ≡ ≡≡

5

Размер 4 ред

-

4. 1

-

4 ред клише

-

4. ТЕЛ.086/ 821 179
Размер 5 ред

-

5. 1

-

5 ред клише

-

5. ****************
Размер 6 ред

-

6. 1

-

ЗДДС №
6. ЗДДС №

2,3,6

Забележки:

1. Значението на цифрите 0, 1, 2 за размер на ред е следното:

1“– редът се печата със стандартни символи;

2” – редът се печата със символи с двойна височина.

2. За въвеждане на текстова информация се използва двуцифров код за представяне на всеки символ. Кодовете на символите са показани в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Номерът на реда се изобразява вляво на индикацията.

2.1. Отпечатването на главни букви се извършва с избиране номера на буквата от кодовата таблица и задържане на втория бутон.

пример: буква “Г”- номер от таблицата 68- 6 - 8 (задържане на 8)

С въвеждането на информация и задържане на кл. „00” последната буква, ако е голяма става малка и обратно.

2.2. Преминаване от голяма към малка буква и обратно, от малка към голяма буква.

Пример: Буква „К”- код 75 - със задържане на бутона 5 от клавиатурата се появява главна буква „К”, а с натискане и задържане на бутона „00” се появява малка букна „к”.

3. Корекции на допуснати грешки:

Кл. [00] – с последователно избиране на този клавиш се индицират стойностите по подразбиране или въведените стойности по един знак.

Кл. [,] - изтрива се последният въведен символ. С последователно натискане на този клавиш се изтриват всички въведени символи.

Кл. [C] - изтрива се целият ред и може да се препрограмира отново.4. Програмирането на 3-ти ред се извършва на 2 части. В първата част се програмира име (по подразбиране ЕИК), което може да се препрограмира и след въвеждане в експлоатация на касовия апарат. Втората част от реда съдържа номера по ЕИК, където въвеждането на символите е с код и след въвеждане в експлоатация не се променя.

5. На 6-ти ред се програмира ЗДДС № (за фирми, регистрирани по ДДС).

Внимание!

След въвеждане в експлоатация номерът по ЕИК не може да се препрограмира и част 2 на ред 3 от клишето не може да се избира.

6. Изисква се въвеждане на дата само при запис на номер на ЕИК при въвеждане в експлоатация.

7. Програмираните (препрограмираните) данни се разпечатват ред по ред след натискане на клавиш “STL”. Индицира се съобщение “WRITE?”. Потвърждаването (записването) им се извършва след натискане на клавиш “TL”.

6.3.2. Програмиране на рекламен текст6 0 6 [STL] ****** [STL] [РАЗМЕР] [STL] [РЕКЛАМЕН ТЕКСТ] [ТЕКУЩА ДАТА ] [STL] [STL]

Програмирането на рекламен текст се изпълнява аналогично на предходната точка 6.3.1. В края на бона може да се програмира един рекламен ред.пример: БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКАТА
6.4. Програмиране стойности на данъчните коефициенти и позиция на десетичната точка

6 0 7 [STL] ****** [STL] [ДАН. ГРУПА 1-4, ДЕСЕТ.ТОЧКА] [STL] [ТЕКУЩА ДАТА] [STL] [TL]

Име на

Характери

стика

Възможни стойности

Стойност по подразбиране

Забел.

Дан. група А

Дан. група Б

Дан. група В

Дан. група Г

Дан. група Д

Дан. група Е

Дан. група Ж

Дан. група З

Позиция на

десет. точка

Въвежда се

дата


0,00%- 99,99%

0,00%- 99,99%

0,00%- 99,99%

0,00%- 99,99%

0,00%- 99,99%

0,00%- 99,99%

0,00%- 99,99%

0,00%- 99,99%

0-21. 0.00

2. 20.00

3. 20.00

4. 9.00


5. 100.00

6. 100.00

7. 100.00

8. 100.00

0. 2
ДАТ 00.00.00

1*

2*

Забележки:

1. Aко се промени стойността на поне един от данъчните коефициенти или позицията на десет. точка, след въвеждане на дата и натискането на клавиш [STL], новият комплект данъчни коефициенти или съответната промяна на десет. точка се записват във ФП. Ако не се въведе дата, се индицира съобщение “ГРЕШКА 60” и не се записва промяната.

2. При програмиране на стойности за процентите десетичната точка не се въвежда. Цифрите след нея задължително се въвеждат.

6.5. Програмиране параметри на апарата с команда 608

С програмирането на определени стойности в тази команда касовият апарат може да изпълнява определени функции по желание на клиента. Стартира се команда 608 в следната последователност:608 [STL] [******] [STL] [параметри на ЕКА с ФП] [STL]

В “параметри на ЕКА с ФП” може да се запише число, сумата на което ще отговаря на следните възможности на касовия апарат:1 - контролира се наличното количество на артикулите;

2 - блокира се програмирането на артикулите от клавиатурата (команда 617);4 – контролира се само претегленото количество;

8 – не се печата дубликат на бон;

64 – изключва звуковия сигнал при натискане на клавиш;

4096 – извършва се периодичен отчет – разпечатва ЕКЛ преди дневен финансов отчет 501;

8192 – отпечатване на КЛЕН в умален размер;

16384 – резервиран за подсветка на индикатора;

Например: При програмиране на стойност 65=64+1 се следи наличното количество на артикула и се изключва звукът.

По подразбиране команда 608 има стойност 8 (не се печата копие на бона).
6.6. Програмиране на артикулите

Стартира се команда 617 в следната последователност:617 [STL] [******] [STL]

В таблицата са дадени отделните характеристики, които могат да се програмират за даден артикул. Потвърждаването на дадена стойност се извършва с кл. [STL].
Характеристики

Стойност

Индикация

Стойност по подразбиране

Заб.

Код на артикул

1- 999999999999914 цифри

АРТ 0

1*

Потвърждение на код
?
Име

14символа

1.

2*

Цена

9 цифри

2. 0.00

3*

Принадлежност

към департамент


3. 0 –15 1

4*

Принадлежност

към арт. група


4. 0-8 1

4*

Принадлежност

към дан. група


5. А-З Б

5*

Параметър на артикул
6. 0-31 0

6*

Начално количество
7. 0.000

7*


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Програмират се кодове на артикул от 1 до 2000 с разширение до 30000 кода. Ако е необходимо, се присвоява бар–код номер за работа със сканер.

2. За въвеждане на текстова информация се използва двуцифров код за представяне на всеки символ. Кодовете на символите са показани в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ако не e програмирано име на артикул, работата с този артикул в режим РЕГИСТРИРАНЕ е забранена.

3. При въвеждане стойности за цени трябва да се има предвид, че по подразбиране десетичната точка се поставя на втора позиция (0.00). Позицията й се определя от програмираната стойност в команда 607. За първите 100 артикула е задължително и програмиране на цена. С останалите артикули над 100 може да се работи с програмирана или свободна цена.

4. Могат да се насочват артикули към 9 департамента и 8 артикулни групи.

Артикулите, които принадлежат към департамент или група 0, могат да се продават във всеки департамент или група. Изборът се осъществява при регистриране на продажбата. Сумите от продажбата по артикулите, които са предназначени към департамент или група 0, се прибавят в дневния отчет към сумата на този департамент или група, чрез който са продадени тези артикули.5. Ако за характерискика 5 не е определена принадлежност към данъчна група, работата с артикула в режим РЕГИСТРИРАНЕ е ЗАБРАНЕНА.

6. Параметърът на артикул е число от 0 до 31, което се образува като аритметическа сума от следните числа, които определят различни функции при продажби на артикули:


Параметър

Описание на параметъра

1

Разрешена продажба със свободна цена на артикул над 100

2*

Автоматично се индицира претегленото количество от везната и след натискане на кл.[Х] се извършва продажба на този артикул4**

Контролира се наличното количество

8**

Контролира се наличното количество чрез РС

16

***


Единична продажба на артикул
* За да се изпълнява тази функция е необходимо предварително в команда 608 при задаване функции на касовия апарат да се програмира стойност 5=1+ 4;

** За да се изпълняват тези функции е необходимо предварително в команда 608 при задаване функции на касовия апарат да се програмира стойност 5=1+ 4;

*** Единичната продажба е функция, чрез която се извършва автоматично приключване на бона с плащане “В БРОЙ”, ако натрупването е маркирано първо.

7. Индицира се и се програмира само ако в команда 608 при задаване функции на касовия апарат се програмира стойност 5=1+ 4.

8. Препрограмиране на характеристики с изключение на цена се извършва след команди 501 и 503.
6.7. Програмиране на оператори

1. За въвеждане на текстова информация се използва двоен цифров код за представяне на всеки символ. Кодовете на символите са показани в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2. Програмирането се изпълнява в следната последавателност:


Име на

параметър

Коман

да

Парола

Възможни стойности

Ст-ст по

подразб.

Забел

Бр. оператори

630


1 ... 16

8Имена на оператори

609


1 оператор

...................

16 оператор

(15 символа)1... 8

1*

Пароли на

оператори301....

316


1 ....16

(до 6 цифри)1... 8

2*

* избира се команда от 301 до 316 [STL] – номер на оператор;

* индицира се “ПАРОЛА ?” - очаква се въвеждане на парола;

* въвежда се от цифровата клавиатура

съответната парола и се потвърждава с кл. [STL].* избира се още веднъж същата парола и се потвърждава с кл. [STL].

* издава се звуков сигнал за потвърждение на записа;

След като е програмирана парола на оператор при избиране на команди от 301 до 316 [STL] се индицира “?”. Въвежда се старата парола и се индицира съобщението “ПАРОЛА ?”. Препрограмирането се изпълнява аналогично на описания начин.

При работа на оператор с програмирана парола се избира съответният номер на оператор (индицира се “?”) и след това се въвежда паролата и се потвърждава с кл. [STL]. За да работи друг оператор е необходимо да се избере 99 [STL].6.8. Програмиране на видовете плащания (640)

640 „STL” ****** “STL”, като последователно се индицира следната информация:

Параме

тър

на плащане

Клавиш

Стойност по подразби

ране

Клавиш

Коефициент

на плащане

Клавиш

Забеле

жка

1. 3

STL


1. В БРОЙ

STL


1.0.0000000

STL


1*


2. 1

STL


1.ЧЕК

STL


2. 0.0000000

STL


1*


3. 17

STL


1. КРЕДИТ

STL


3 0.0000000

STL


1*


4. 19

STL


1. EURO

STL


4 1.9999555

STL


1*,2*


1. В ЕКАФП е предвидено използване на четири вида плащания. Избирането им от клавиатурата е с клавиши: [TL] - В БРОЙ, [F] + [TL] - ЧЕК, [F] + [STL] - КРЕДИТ и [F] + [.]- EURO.

При програмиране на видовете плащания се избират две характеристики:


* параметър на плащане

Параметърът за плащане представлява число от 0 до 31, което се формира като сума от следните числа:1 - разрешава се използването на дадения вид (клавиш) плащане.

2 - разрешава се издаването на ресто по дадения вид плащане в границите на сумите в сейфа.

4 - разрешава се запитване за въвеждане кода на клиента, който ще се печата на бона по дадения вид плащане.

8 – в режим Фискален принтер се изпраща към РС запитване за закриване на бона по дадения вид плащане.

16 - признак, че дадения вид плащане се инкасира при заплащането и не присъства в сейфа; блокирани са служебно въведени/изведени суми;

* име на плащане – програмира се с код съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2. Коефициентът може да се препрограмира в зависимост от курса на валутата, като стойността му е от 0.0000000 до 999.99999999 и по подразбиране тази стойност е 1,9999555.

6.9. Програмиране на отстъпки и надбавки

Разрешението за използване на отстъпки и надбавки се установява с команди: 621, 622 - процентни, 631, 632 – стойностни. Ако за отделен вид стойностни или процентни отстъпки (надбавки) няма разрешение в съответния пункт на дадена група за програмиране, то в режима за регистрация дадената операция не се изпълнява.
Име на

параметър

Команда

Парола

123211

Възможни

стойно

сти

Ст-ст по

подразб

Забел

Работа с %

отстъпки621


0- разрешена

1 - забранена0Работа с %

надбавки622


0 - разрешена

1 - забранена0Стойности на % за отстъпки

623


до 99,99%

0.00

1*

Стойности на % за надбавки

624


до 99,99%

0.00

1*

Работа със стойностни

отстъпки631


0 - разрешена

1 - забранена


0
Работа със стойностни

надбавки632

0 - разрешена

1 - забранена


0
Стойностни отстъпки

633

до 9999999,99

0.00Стойностни надбавки

634

до 9999999,99

0.001*- при програмиране на стойности за проценти десетичната точка не се въвежда. Цифрите след нея задължително се въвеждат.

6.10. Програмиране на департаменти

Стартира се команда 600 в следната последователност:600 [STL] [******] [STL]

В таблицата са описани отделните характеристи, които могат да се програмират за департамент. Потвърждението на дадена стойност се извършва с кл. [STL].

Характеристики

Стой

ност

Индикация

Стойност по подразбиране

Заб.

Име

12 сим-вола

1.ДЕПАРТ. 1

1*

Цена

9 цифри

1. 0.00

2*

Принадлежност

към стокова група


1.0-8 1
Принадлежност

към дан. група


1.А-3 Б

3*

Параметър на департамент
1.0-31 1

5*


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. За въвеждане на текстова информация се използва двуцифров код за представяне на всеки символ. Кодовете на символите са показани в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Могат да се програмират данни за 10 департамента.

2. При въвеждане стойности за цени трябва да се има предвид, че по подразбиране десетичната точка се поставя на втора позиция (0.00). Позицията й се определя от програмираната стойност в команда 607.

3. Ако за характерискика 5 не е определена принадлежност към данъчна група, работата с департамента в режим РЕГИСТРИРАНЕ е ЗАБРАНЕНА.

6.11. Програмиране на диапазон от номера за данъчна фактура

Стартира се команда 615 в следната последователност:615 [STL] F.000000001

Задават се начален и краен номер на диапазона от номера за данъчна фактура и, ако не е указан диапазон при избиране на фактура, се индицира съобщението „ДИАПАЗОН”.7. РЕЖИМ “РЕГИСТРИРАНЕ”

Рeжuм РЕГИСТРИРАНЕ се избира с въвеждане на парола за режим регистриране, индивидуална за всеки оператор. Паролaтa по подразбиране за операторите от 1 до 8 е “0” и след избиране съответно на клавиши от 1 до 8 [STL] се избира режима на работа.

Ако е програмирана парола на оператор, се избира следната последователност от клавиши:

[Номер оператор] [STL] [Парола оператор] [STL].

При завършване на работата си операторът е длъжен да натисне 99 [STL], за да се разреши работа на касовия апарат с друг оператор.

Haтpynвaнeтo в апарата зaвucu oт нaчuнa, no кoйтo e бuл npoгpaмupaн. Пoзвoлявa нaтpynвaне no 2000 (30000) acopтuмeнта, от които 2 са директно избираеми с департаментен клавиш. Bcuчкu npoдaжбu ce нaтpynвaт no cъoтвeтнитe peгucтpu в мoмeнтa нa мapкupaнeтo uм. Ha uндuкaцuятa cлeд uзвъpшвaнe нa нaтpynвaнeтo cвeтu нaтpynaнaтa cтoйнocт.7.1. Продажба по департамент

Продажбата по департамент може да се извърши с програмирана или свободна цена. Директен достъп до 9 департамента се осъществява с натискане на клавиши от 01 – 09. За департамент 10 – с кл. “F” и 0. При работа със свободна цена се изисква преди избиране на желания департамент да се въведе цена.
Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

ДЕПАРТ 1 2.00 А

ДЕПАРТ 2 3.00 Б

СУМA 5.00

ДДС А = 0.00% 0.00

ДДС Б =20.00% 0.50

В БРОЙ 5.00

№0050 2 АРТИКУЛА

23-10-10 08:33:02BG *** ФИСКАЛЕН БОН ***

ОТ123456 03123456

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ

При продажба могат да се отпращат артикули към 10 департамента. Артикулите, които принадлежат към департамент или група 0, могат да се продават във всеки департамент или група. Изборът се осъществява при регистриране на продажбата. Сумите от продажбата на тези артикули при дневния отчет са включени към сумата на този департамент или група, чрез който са продадени тези артикули.

Копие на клиентския бон може да се разпечата, ако веднага след приключването му се натиснe кл. [TL]. Индицира се съобщението ДУБЛИКАТ 0 и след избиране на кл. [1] и кл. [STL] се отпечатва същият бон (СЛУЖЕБЕН) и съобщението “ДУБЛИКАТ”, но с друго контролно число в края на бона.7.2. Продажба на артикул

B кacoвuя anapaт мoгaт дa ce нaтpynвaт артикули cамо с npoгpaмupaни имена и принадлежност към данъчна група.За първите 100 артикула е задължително и програмиране на цена.

С останалите артикули над 100 може да се работи с програмирана или свободна цена.

При работа със свободна (непрограмирана) цена след избиране на артикул в лявата страна на индикацията се индицира “?”, а в дясната 0.00. Изисква се въвеждане на цена за съответния артикул. От цифровата клавиатура се въвежда желаната цена и се натиска кл. [VD]. Необходимо е първо да се избере цената и след избиране на клавиш [VD] се очаква въвеждане номер на артикул.


Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

АРТ_1 0,50 Б

АРТ_2 0,30 Б

СУМA 0,80

ДДС Б=20.00% 0,13

В БРОЙ 0,80

№0001 2 АРТИКУЛА

23-10-10 08:33:02

BG *** ФИСКАЛЕН БОН ***

ОТ123456 03123456

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ

При продажба могат да се отпращат артикули към 18 департамента. Артикулите, които принадлежат към департамент или група 0, могат да се продават във всеки департамент или група. Изборът се осъществява при регистриране на продажбата. Сумите от продажбата на тези артикули при дневния отчет са включени към сумата на този департамент или група, чрез който са продадени тези артикули.

7.3. Натрупване с умножение

Натрупване на количество, различно от 1, се извършва със следните действия:  • от цифровата клавиатура се въвежда количество;

  • натиска се клавиш [X];

  • натрупването продължава по някой от по-горе описаните начини.

Максималната разрядност на въвежданото количество е четири цели и три дробни разряда.

След натискане на клавиш [X] автоматично се поставя десетичната точка на четвърта позиция. За въвеждане на дробна част се използва клавиш [.].7.4. Повторение на последно натрупване

При натрупване на артикули е възможно повторение на последното натрупване. С натискане на клавиш [PLU] предишното натрупване се повтаря такова, каквото е било. Ако е извършена процентна/стойностна отстъпка/надбавка върху предишното натрупване, то тя НЕ се повтаря.7.5. Изчисляване на междинна сума

Тази операция е спомагателна и служи за индикация на общата сума от сметката на клиента до момента. Препоръчва се тази функция да се използва преди приключване сметката на клиента. Използва се клавиш [STL].7.6. Процентни/стойностни надбавки и отстъпки

Процентни/стойностни отстъпки и надбавки могат да се извършват над всяко отделно събираемо или над междинната сума. Чрез натискане на клавиш [+%] се извършва процентна, a с клавиши [F] и [+%] -стойностна надбавка с програмирана стойност. С въвеждането на число и натискането на клавиш [+%] или [F] и [+%] се извършват процентна или стойностна надбавка с въведена от клавиатурата стойност.
Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1

АРТ_3 10,00 Б

+10.00% 1,00 Б

АРТ_4 25,00 Б

-05,00% - 1,25 Б

СУМА 34,75

ДДС Б = 20,00% 5, 79

В БРОЙ 34,75

№0002 2 АРТИКУЛА

23-10-10 08:34:02

BG *** ФИСКАЛЕН БОН ***

ОТ123456 03123456

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ

Стойността на процентната/ стойностната отстъпка или надбавка се причислява към данъчната

група на артикула (департамента),

над която е извършена.

Ако е извършена процентна/ стойностна отстъпка/надбавка над междинна сума, след повторно натискане на клавиш [STL] може отново да се извърши процентна отстъпка/надбавка,но тя се изчислява вече над НОВАТА МЕЖДИННА СУМА.

Ако междинната сума е сбор от артикули или департаменти, причислени към различни данъчни групи, стойността на процентната/стойностната отстъпка или надбавка се разпределя пропорционално на сумите по съответните данъчни групи и се отпечатва по тези данъчни групи.

7.7. Корекция на грешни натрупвания

Апаратът позволява извършване на два вида корекции на грешно натрупване:  • корекция непосредствено след натрупването;

корекция на предишно натрупване в рамките на касовата бележка


Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

АРТ_ 1 2,50 Б

АРТ_ 2 0,50 Б

АРТ_ 1 10,00 БКОРЕКЦИЯ

АРТ_1 -10,00 БКОРЕКЦИЯ

АРТ_2 -0,50 БСУМА 2,50

ДДС Б = 20,00% 0, 42

В БРОЙ 2,50

№0003 1 АРТИКУЛА

23-10-10 08:35:02

BG *** ФИСКАЛЕН БОН ***

ОТ123456 03123456

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ

ВНИМАНИЕ!

След натискане на клавиш за приключване на сметката НЕ Е ВЪЗМОЖНО да се извърши корекция на грешно натрупване.А. Корекция непосредствено след натрупването

Операцията се извършва с натискане на клавиш [VD] непосредствено след грешното натрупване. Чрез последователно натискане на клавиш [VD] е възможно да се анулират всички натрупвания, извършени в касовата бележка. Този вид корекция може да се извършва за всички видове натрупващи операции в рамките на касовата бележка - натрупване на артикули, натрупване в департаменти, процентни/ стойностни отстъпки/надбавки.

При извършване на корекции трябва да се има предвид следното:

- при корекция на процентна/стойностна отстъпка/надбавка над артикул или междинна сума се анулира само отстъпката/надбавката;

Б. Корекция на предишно натрупване в рамките на клиентския бон

Операцията се извършва с натискане на клавиши [F] и [VD] и се въвежда натрупването, което трябва да се коригира. При изпълнение на тази операция трябва да се имат предвид следните особености:

- ако се въведе натрупване, което не съществува, на индикацията засветва съобщение за грешка "ГРЕШКА 10 ИЗБЕРИ КЛ.CL” придружено с дълъг звуков сигнал и операцията не се извършва;

- ако над междинна сума е извършена процентна/стойностна отстъпка/надбавка, КОРЕКЦИЯ НА ПРЕДИШНО НАТРУПВАНЕ е забранена операция;

- ако над артикулите, които ще се коригират, са извършени процентни или стойностни отстъпки/надбавки, те също се анулират.

7.8. Видове плащания

Плащането на касовата бележка може да се извърши с клавиш [TL] за основния вид плащане - В БРОЙ или с клавиши [F] + [STL] - КРЕДИT, [F] + [TL] - с ЧЕК и [F] + [.] – с ЕURO. При плащане на кредит или с чек сметката може да бъде приключена изцяло само с него или частично - с въвеждане на сумата, дадена от клиента за втори или трети вид плащане и натискане на съответните клавиши. След частично плащане на индикацията се извежда оставащата за плащане сума. Клавиш [TL] обикновено се използва при плащане изцяло В БРОЙ. Когато той се използва при смесено плащане, плащането с него да бъде последно по ред. Рестото, дължимо на клиента, може да бъде изчислено, като преди да се натисне клавиш за приключване на бележката се въведе сумата, дадена от клиента, ако е по-голяма от дължимата. Рестото се извежда на индикацията и се отпечатва върху касовата бележка.7.8.1. Плащане с EURО

След маркиране на закупените стоки плащането може да бъде извършено освен с основната валута и в EURО.

За да се приключи сметката с плащане в EURО, е необходимо да се изберат клавиши [F] и [.], след което на индикация се изобразява сумата за плащане в EURО:


Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

ДЕПАРТ 1 4,56 БСУМА 4,56

ДДС Б=20.00% 0.13

EURO 3,30

Х 1,9999555 6,60

РЕСТО 2,04

№0003 1 АРТИКУЛА

23-10-10 08:36:02

BG *** ФИСКАЛЕН БОН ***

ОТ123456 03123456

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница