Изграждане на сондажен кладенец“, в имот №010504 местност „Мерата”, землище с. Браниполе, общ. Родопи, обл. ПловдивДата02.02.2018
Размер116.53 Kb.
#53570
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ“,

в имот № 010504 местност „Мерата”, землище с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив

Възложител: „Бодурови“ ЕООД – гр. Пловдив

УВОД

Настоящата информация относно преценка на необходимостта от извършване на ОВОС е изготвена въз основа на писмо на РИОСВ – гр. Пловдив, изх. № ОВОС-275/24.03.2016 г. По обем и съдържание същата отговаря на изискванията на Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.)


 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


 1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Бодурови“ ЕООД, с адрес ул. „Асен Христофоров“ № 22, ет. 6, ап. 17, гр. Пловдив, ЕИК: 203708323

 1. Пълен пощенски код: ул. „Асен Христофоров“ № 22, ет. 6, ап. 17, гр. Пловдив

 2. Телефон, факс и e-mail:

 3. Лице за контакти: инж. Лъчезар Грозев 032/632 660 и 0888/735 407
 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. Резюме на предложението


Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец. Инвестиционното предложение е ново и ще се реализира в имот № 010504 местност „Мерата”, землище с. Браниполе, община Родопи. Площта на имота е 2134 м2. Водата от проектния сондажен кладенец ще се използва за измиване на външни и вътрешни бетонови площадки и противопожарни нужди.

Съгласно становище изх. № 64/23.01.2015 г. на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, поради отдалечеността на имота от водоснабдителната и канализационна системи, експлоатирани от „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, не може да се осигури питейна вода и заустване на отпадните води.

Питейната вода за обслужващия персонал (3 ÷ 5 човека), ще се доставя от дистрибутор на трапезна вода след сключен договор.

Отпадните води ще заустват във водоплътна изгребна яма и периодично ще се извозват на ГПСОВ – гр. Пловдив, чрез сключване на договор с лицензирана фирма.

За водата необходима за нуждите на обекта се предвижда изграждане на СК. Предвижда се СК да бъде с дълбочина 25 м, изграден от PVC тръби с диаметър Ø160.

Изграждането на СК ще стане с автосонда, чрез глинеста промивка, а обсаждането с PVC тръби с диаметър Ø160. Около обсадната тръба ще се изгради филтър от филц, който в горната част на сондажа ще бъде тампониран.

Необходимото водно количество за измиване на външни и вътрешни бетонови площадки и противопожарни нужди е определено на база тяхната площ и необходимото количество за единица площ.

площ – 2000 м2, норма 3 л/м2;

Qден = 2000 х 3 = 6000 л/ден = 6,0 м3/ден = 0,07 л/сек;

Qгод = Qден х 260 дни = 6 х 260 = 1560 м3/год;

Средногодишният проектен дебит е Qср.год. = 0,05 л/сек;

Максималното секундно водно количество е Qмакс = 1,0 л/сек, за време на непрекъсната експлоатация на сондажа до 2 часа на ден

Имота е разположен е в местността „Мерата“, северно от околовръстния път на гр. Пловдив и има съществуващ транспортен достъп до него, поради което няма необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура.

Изкопните работи са само за сондажния кладенец с дълбочина до 25,0 м, чрез автосонда, без използване на взрив.


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение


Имота, върху който ще се изгражда СК е собственост на Възложителя. Водата от проектния сондажен кладенец ще се използва за измиване на външни и вътрешни бетонови площадки и противопожарни нужди.
 1. Връзки с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения


Настоящото инвестиционно предложение e с цел измиване на външни и вътрешни бетонови площадки и противопожарни нужди.
 1. Подробна информация за разгледани алтернативи


Възложителят на инвестиционното предложение е собственик на ПИ 010504 и проектния СК ще се изгражда по негово възлагане. Предвид на това не са разглеждани алтернативи.
 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството


Площадката на обекта, представлява ПИ 010504 по плана за земеразделяне на с. Браниполе, община Родопи, с площ 2,134 дка. Имотът е собственост на възложителя. Имотът не попада в границите на защитени територии и защитени зони по Натура 2000. Няма трансгранично въздействие и необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Географските координати на проектния СК са:Проектен

СК


Геогр. коор. WGS 1984 г.

Правоъгълни коор. БГС 2005 г.

N

E

X

Y

Н

42°05'44.915"

24°45'33.056"

4662843.750

314694.539

165.75

Местонахождението на СК е посочено на приложената извадка от топографска карта в М 1:25000.
 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС


Изграждането на СК ще стане с автосонда, чрез глинеста промивка, а обсаждането с PVC тръби с диаметър Ø160. Около обсадната тръба ще се изгради филтър от филц, който в горната част на сондажа ще бъде тампониран.

Необходимото водно количество за измиване на външни и вътрешни бетонови площадки и противопожарни нужди е определено на база тяхната площ и необходимото количество за единица площ.

площ – 2000 м2, норма 3 л/м2;

Qден = 2000 х 3 = 6000 л/ден = 6,0 м3/ден = 0,07 л/сек;

Qгод = Qден х 260 дни = 6 х 260 = 1560 м3/год;

Средногодишният проектен дебит е Qср.год. = 0,05 л/сек;

Максималното секундно водно количество е Qмакс = 1,0 л/сек, за време на непрекъсната експлоатация на сондажа до 2 часа на ден

Имота е разположен е в местността „Мерата“, северно от околовръстния път на гр. Пловдив и има съществуващ транспортен достъп до него, поради което няма необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура.

Изкопните работи са само за сондажния кладенец с дълбочина до 25,0 м, чрез автосонда, без използване на взрив. Не се използват опасни химични вещества и няма налични такива.

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура


Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът в който ще се изгражда СК е разположен е в местността „Мерата“, северно от околовръстния път на гр. Пловдив и има съществуващ транспортен достъп до него.
 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване


Предвижда се за изграждане на сондажния кладенец да бъде изготвен проект и след получаване на разрешително за изграждане на сондажния кладенец, съгласно Закона за водите, издадено от БДУВ „ИБР“ Пловдив, в рамките на 10 дни той ще бъде изграден.

Експлоатацията на сондажния кладенец ще започне след получаване на Разрешително за водовземане от подземен воден обект, съгласно Закона за водите, издадено от БДУВ „ИБР“ Пловдив.


 1. Предлагани методи за строителство


Строителните дейности ще се извършват при изграждането на нов сондажен кладенец (СК). За сондажния кладенец се предвижда сондиране на дълбочина 25 м и обсаждане с PVC тръби с диаметър Ø160.
 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията


 • По време на изграждането на СК ще се използват основно горива за сондата и компресора.

 • По време на експлоатацията ще се използва вода за измиване на външни и вътрешни бетонови площадки и ППН:

- Годишно водно количество – 1560 м3/год. или Qср.год = 0,05 л/сек;

- Среднодневно водно количество – 6,0 м3/ден или Qср.ден = 0,07 л/сек;

- Максимално водно количество – 1,0 л/сек

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, видове, количества и начин на третиране


Шламът, получен при сондирането ще се събира в яма, която след приключване на сондажните работи ще бъде почистена и рекултивирана.

Шламът представлява смес от глина, земни и скални маси, сходни на изкопаните земни маси. Ще се изхвърля на оторизираното депо за строителни отпадъци.

Водата, черпена при провеждането на опитно-филтрационните работи ще се отвежда в шахта от площадковата канализация и от нея във водоплътна изгребна яма.

 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда


Мерките за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда са свързани преди всичко с прецизиране на технологията за изграждането на сондажния кладенец. Същата ще бъде указана в изготвения проект и издаденото Разрешително за неговото изграждане.

Ще бъдат взети всички мерки за недопускане на разливи на ГСМ, от сондата и транспортните средства, в околните терени. След приключване на сондирането ямата за шлам ще бъде рекултивирана. 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

Не се предвиждат други дейности освен описаните.
 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение


Водоползването от предвидения за изграждане нов сондажен кладенец (СК), ще стане след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. Разрешителното се издава от директора на Басейнова дирекция „ИБР“ – гр. Пловдив.
 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда


Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделяне на вредности и замърсяване на околната среда. По време на сондирането ще се предизвика известно натоварване и дискомфорт на околната среда, свързано с минимално повишаване нивото на шума в района на площадката на обекта. То ще бъде минимално и кратко по продължителност, локализирано само в рамките на работната площадка и няма да предизвика въздействие върху жителите на съседните населени места, растителния и животински свят в района на обекта.

По време на експлоатацията на сондажния кладенец не се очаква никакво замърсяване и дискомфорт на околната среда.


 1. Риск от аварии и инциденти


По време на изграждането (сондирането) на сондажния кладенец рискът от инциденти е само за работниците (сондьорите) при неспазване на изискванията по охрана на труда. Не съществува риск от инциденти за населението.

По време на експлоатацията на сондажния кладенец не съществува никакъв риск от инциденти.


 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях


Предмет на инвестиционното предложение е изграждането на сондажен кладенец, който ще се използва за измиване на външни и вътрешни бетонови площадки и противопожарни нужди.

Сондажният кладенец се разполага в границите на имот № 010504 по плана на с. Браниполе, общ. Родопи.

Няма необходимост от изграждане на нови пътища и не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Местоположението на площадката на обекта е показано на приложените извадка от топографска карта в М 1:25000, геодезическо заснемане в М 1:500 и извадка от карта с нанесена границата на най-близката защитена зона по Натура 2000.


 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи


Имота върху който ще се изгради СК е собственост на Възложителя. С реализирането на инвестиционното предложение няма да се промени съществуващия характер в съседните имоти.
 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове


С реализацията на инвестиционното предложение няма да се наруши земеползването в съседните поземлени имоти. От дейността при изграждането и експлоатацията на сондажния кладенец, не се очаква замърсяване на почвите в съседните земеделски земи. Те ще се използват съобразно одобрените планове.
 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др; Национална екологична мрежа


Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по Натура 2000.

Не се засягат санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за ПБВ и на минерални води.

Дейността по никакъв начин няма да въздейства на сегашния статус на санитарно-хигиенните условия в района.

Не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на хората в с. Браниполе. Няма потенциално засегнато население и територии, зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус.


 1. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси


Дейността по изграждането и експлоатацията на сондажния кладенец не оказва въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтерантиви за местоположение


Не са разгледани други алтернативи за местоположение.
 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 1. Въздействие върху:


 • Хората и тяхното здраве – няма и не се очаква;

 • Земеползването – земеползването в съседните имоти не се засяга;

 • Материалните активи – не се засягат материални активи на други собственици;

 • Атмосферния въздух – качеството на въздуха в района не се засяга, тъй като няма източници на емисии;

 • Водите – не се засяга съществено съществуващия режим на повърхностните и подземните води. За водоизточник се предвижда изграждането на един нов сондажен кладенец (СК). Това ще стане след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. Разрешителното се издава от директора на Басейнова дирекция „ИБР“ – гр. Пловдив.

 • Почвата – почвите на площадката не се засягат съществено;

 • Земните недра – не се засягат;

 • Ландшафта не се променя – запазва се съществуващия характер;

 • Природните обекти – не се засягат;

 • Минералното разнообразие – не се засяга;

 • Биологичното разнообразие и неговите елементи – флората и фауната не се засягат, липсва трайна дървесна растителност и местообитания на редки и защитени видове;

 • Защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности – не се засягат;

 • Очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси – не се очаква въздействие;

 • Различни видове отпадъци и техните местонахождения – по време на експлоатацията на сондажния кладенец не се формират отпадъци;

 • Рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиации – няма;

 • Генетично модифицирани организми – не се очаква поява на генетично модифицирани организми.
 1. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение


Площадката на обекта не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близките защитени зони по Натура 2000 са:

 • ЗЗ „Река Марица“ с код BG0000578 с най-близка точка на 6450 м северно от СК;

 • ЗЗ „Брестовица“ с код BG0001033 с най-близка точка на 6670 м западно от СК;

 • ЗЗ „Река Чая“ с код BG0000194 с най-близка точка на 7570 м източно от СК.

Не се очаква въздействие от страна на реализиране на инвестиционно предложение върху елементите на Националната екологична мрежа.

 1. Вид на въздействието – непряко, краткотрайно.

 2. Обхват на въздействието – локален. Няма засегнато население, растителни и животински видове.

 3. Вероятност на поява на въздействието – ниска.

 4. Продължителност, честота и обратимост на въздействието – дълготрайна, постоянна, необратимо.
 5. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве


От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите на околната среда и здравето на хората. Поради това не са предвидени специални мерки, освен възстановяване на частично нарушения терен след изграждането на сондажния кладенец.

 1. Трансграничен характер на въздействията – няма трансгранични въздействия.

Изготвил: ......................................

/инж. Лъчезар Грозев/

Възложител: .................................

/Георги Бодуров/Приложения:

 • Извадка от топографска карта в М 1:25000

 • Карта на района, с нанесени граница на най-близката защитена зона по Натура 2000 и местоположението на обекта

 • Скица на имота в М 1:1000

 • Трасировъчен чертеж на заснети координати на СК

 • Нотариален акт за имота – представен е към внесеното уведомление за ИП

Април, 2016 г.

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница