Приложение 2 организация на дейноститеДата15.12.2017
Размер233.4 Kb.
#36801


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В IХ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017 2018 ГОДИНА СЪГЛАСНО §1, АЛ. 3 ОТ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Ученици се приемат в IХ клас в профилирани гимназии, в професионални гимназии, в средни училища, както и в непрофилирани паралелки, в професионални паралелки или в профилирани паралелки в тези училища.

Приемането се извършва по документи или с изпити за проверка на способностите.

Ученици, които кандидатстват по профили и за специалности от професии, за които не се изисква изпит за проверка на способностите, както и за обучение в непрофилирани паралелки, се приемат по документи.

Балообразуването и балообразуващите предмети се определят с решение на педагогическия съвет на училището.

Ученици, които кандидатстват за:

 • профил „Изкуства - изобразително изкуство“ и/или за специалности от професиите от област на образование „Изкуства” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение полагат изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство;

 • профил „Изкуства - музика”, полагат изпит за проверка на способностите по музика;

 • профил “Изкуства - хореография” полагат изпит за проверка на способностите по хореография;

 • профил „Спорт” полагат изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт.

За учениците, които кандидатстват за специалности от професиите от област на образование „Изкуства” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, профил „Изкуства“ и профил „Спорт“, оценката от изпита за проверка на способностите е задължителна част от балообразуването.

Във всяка паралелка в рамките на утвърдените места по документи за обучение по профили или по специалности от професии, които не са противопоказни за здравословното им състояние, както и в непрофилирани паралелки може да се приемат не повече от 3 (трима) ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, а в професионалните гимназии – и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.Началото на изпитите за проверка на способностите е 9:00 часа.

Продължителността на изпитите за проверка на способностите е съгласно учебно-изпитните програми, като не включва времето за съобщаване на изпитната тема и техническата подготовка за започване на приемния изпит. Продължителността на изпитите за проверка на способностите за ученици със специални образователни потребности се удължава до 40 (четиридесет) минути спрямо продължителността, посочена в учебно-изпитните програми.

I. Изготвянето и утвърждаването на приема на ученици в IX клас в професионални гимназии, в профилирани и в непрофилирани паралелки в средни училища, както и в професионални или в профилирани паралелки в тези училища, които през учебната 2016/2017 година завършват основно образование след VIII клас, се осъществяват при спазването на разпоредбите на чл. 50, 52 и 53 и § 1, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 10/01.09.2016 г.

II. Началникът на регионалното управление на образованието (РУО) организира, координира и контролира дейностите по приемането на ученици с полагане на изпити за проверка на способностите след завършено основно образование (VIII клас) в съответната област, като:

 1. Приема мотивирани предложения относно броя на паралелките и броя на учениците в тях от директорите на училищата, които ще осъществяват прием през учебната 2017/2018 година в IX клас в професионални гимназии, в профилирани и в непрофилирани паралелки в средни училища, както и в професионални паралелки или в профилирани паралелки в тези училища, които завършват основно образование след VIII клас – до 15 януари 2017 г.

 2. Приема от национално представените работодателски организации становища относно необходимостта от кадри за дадена специалност от професия за професионалните паралелките в професионални гимназии и в средни училища, които предлагат прием – до 15 януари 2017 г.

 3. Изготвя обобщено предложение за цялата област за броя на паралелките и броя на учениците в тях, за вида на профилите и специалностите от професии по форми на обучение след съгласуване на предложенията на директорите със съответните общини и анализ на спецификата на областта – до 1 февруари 2017 г.

 4. Предоставя обобщеното предложение на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие – до 15 февруари 2017 г.

 5. Представя на министъра на образованието и науката обобщеното предложение – до 1 март 2017 г.

 6. Утвърждава със заповед броя на паралелките и броя на местата във всяка от тях по §1, ал. 1 от ПЗР от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование по училища – до 30 март 2017 г., а при доказана потребност промяна в утвърдения държавен план-прием може да се извършва в срок до 30 април 2017 г.

 7. Определя със заповед комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настанавяне от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, работното време, задълженията, мястото й на работа и мястото за съхраняване на документацията за срок от една учебна година – до 3 април 2017 г.

 8. Оповестява на интернет страницата на РУО информация за графика и мястото на работа на комисията по т. 7 – до 10 април 2017 г.

 9. Извършва промени в броя на местата при доказана потребност по т. 6 – до 30 април 2017 г.

 10. Определя със заповед училищата, залите (в това число и резервните) за провеждане на изпитите за проверка на способностите, както и броя на работните места във всяка зала – до 11 май 2017 г.

 11. Организира оповестяването на информацията за датата, мястото и/или началния час на провеждане на изпита за проверка на способностите по хореография, по музика и по спорт в съответните училища в областта най-късно до 3 (три) дни преди датата за провеждане на съответния изпит.

 12. Утвърждава броя на местата за приемане във всяка паралелка след записване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, и го обявява в РУО, като предоставя копие от заповедта в съответните училища до 20 юни 2017 г.

 13. Определя със заповед паралелките, в които не се извършва прием преди началото на втори етап на класиране, и уведомява директора на съответното училище до 10 юли 2017 г.

 14. Определя със заповед приема на учениците близнаци и\или с двама починали родители, в съответствие със заявеното от тях желание, и изпраща копия от заповедта на директорите на съответните училища за изпълнение до 4 септември 2017 г.

 15. Закрива паралелка, когато след третия етап на класиране записалите се ученици са под норматива за минимален брой, със заповед до 5 септември 2017 г.

 16. Контролира дейността на директорите на училищата по пренасочване на учениците за попълване на незаетите места, когато прием в определена паралелка не се извършва.

III. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настанавяне от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, включва трима експерти от РУО, юрист и лекар-педиатър, определен от съответния регионален център по здравеопазване, и осъществява своята дейност, като:

 1. Приема заявленията на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настанавяне от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

 2. Завежда във входящ дневник по пореден входящ номер подадените по т. 1 документи.

 3. Разглежда внесените документи, доказващи тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения.

 4. Насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

 5. Съставя протокол за извършеното подреждане и насочване на учениците.

 6. Изпраща препис-извлечение от протокола по т. 5 до директорите на училищата до 14 юни 2017 г.

 7. Уведомява насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настанавяне от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, че в срок до 19 юни 2017 г. следва да се запишат в училището, в което са насочени.

IV. Директорът на училището, в което се провежда изпит за проверка на способностите, ръководи, организира и контролира дейностите по подготовката и провеждането на изпитите, като:

 1. Определя със заповед:

1.1. училищна комисия по организирането на изпита и обработка на документацията по оценяването, задълженията, времето и мястото й на работа срок до 24 април 2017 г.;

1.2. училищна комисия за проверка и оценка на способностите, задълженията, времето и мястото й на работа до 22 май 2017 г.;1.3. училищна комисия по засекретяване и разсекретяване – за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство, задълженията, времето и мястото й на работа – до 22 май 2017 г.;

1.4. комисия за разработване на изпитните материали и на конкретните правила за оценяването в съответствие с учебно-изпитните програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, задълженията й, включително за опазване на сигурността на изпитните материали и конкретните правила за оценяването до 22 май 2017 г.;

1.5. квесторите за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство, задълженията, мястото и работното им време (заповедта се връчва до три дни преди провеждане на изпита) до 22 май 2017 г.;

2. Утвърждава със заповед в деня преди съответния изпит изпитните материали, конкретните правила за оценяването и отговаря за опазване на сигурността им.

3. Определя със заповед най-късно до 5 (пет) дни преди датата за провеждане на съответния изпит:

3.1. конкретната дата, мястото и началния час на провеждане на изпита за проверка на способностите по спорт в училището и ги оповествява на интернет страницата на училището и на общодостъпно място в сградата;

3.2. мястото и началния час на провеждане на изпита за проверка на способностите по хореография и по музика в училището и ги оповествява на интернет страницата на училището и на общодостъпно място в сградата.4. Осигурява материали и работни места за всички ученици в изпитните зали.

5. Приема от квесторите в училището изпитните работи от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство и протоколи за дежурство.

6. Предава изпитните работи от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство на председателя на училищната комисия по засекретяване и разсекретяване, а протоколите за дежурство – на комисията по организирането на изпита и за обработка на документацията по оценяването.

7. Обявява тестовете и критериите за оценка на технико-тактическите умения на учениците и тестовете и нормативите за оценка на двигателните способности на учениците за провеждане на изпита за профил „Спорт“ и инструктира за прилагането им комисията за проверка и оценка.

8. Обявява резултатите от проведените изпити за проверка на способностите до 30 юни включително.

9. Издава служебна бележка с резултатите от съответния изпит за проверка на способностите при заявено желание на ученика от 3 до 21 юли 2017 г. включително.

10. Определя място в училището и лице, отговорно за съхраняването на оригиналните протоколи с резултатите от изпитите за проверка на способностите за срок от една година.V. Училищната комисия по организирането на изпита и за обработка на документацията по оценяването включва лица, които заемат учителска длъжност по учебни предмети, като поне едно от тях е специалист с компютърни умения. Комисията организира, осъществява и координира дейностите по подготовката и провеждането на съответния изпит, както и по документиране на резултатите от него, като:

 1. Осъществява от 3 май до10 май 2017 г. приемането на:

  1. заявленията по образец, утвърден от министъра на образованието и науката;

  2. копия от медицински свидетелства, удостоверяващи, че профилите или специалностите от професиите, за които кандидатстват, не са противопоказни за здравословното им състояние;

  3. копия от застрахователна полица “Злополука” за дните на изпита за проверка на способностите по спорт.

2. Завежда в определена за целта тетрадка (прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището) по пореден входящ номер подадените по т. 1 документи.

3. Подготвя протоколи за дежурство и списъци на учениците по изпитни зали.

4. Подготвя училището и съответните изпитни зали, в които ще се провеждат изпити за проверка на способностите, като осигурява:4.1. добре осветени помещения, подходящи за съответната изобразителна дейност за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство;

4.2. специалист със съответното висше образование, на когото се възлага аранжирането на работните места в изпитните зали за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство;

4.3. пиано в изпитната зала – за изпита за проверка на способностите по музика;

4.4. корепетитор за изпита за проверка на способностите по хореография;

4.5. лекар-педиатър/лекар-ортопед за изпита за проверка на способностите на учениците по хореография;

4.6. специалист по съответния вид спорт в училищната комисия за проверка и оценка за изпита за проверка на способностите по спорт.

5. Осигурява необходимата документация за работа на квесторите (списъци, протоколи) и необходимите канцеларски материали.

6. Осигурява на всеки от учениците глина или рисувателен лист с размери 35 х 50 см, подпечатани с печата на училището върху работната страна на листа за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство.

VI. Училищната комисия по засекретяване и разсекретяване за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство включва лица, които заемат учителска длъжност по учебни предмети, различни от изобразително изкуство. Комисията организира, осъществява и координира дейностите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи, като:

1. Получава от директора на училището изпитните работи.

2. Организира процедурата по засекретяване на изпитните работи, която включва:

2.1. поставянето на фиктивен номер върху малкия плик и/или върху горния десен ъгъл на рисувателния лист от работата на ученика и/или върху пластиките по изобразително изкуство;

2.2. подреждането на изпитните работи в нарастваща последователност на фиктивните номера в папки, като всеки лист в папката се номерира в долния десен ъгъл, а всяка папка се номерира, след което се описва броят на листовете, съдържащи се в нея.

3. Съхранява на малките пликове с поставени фиктивни номера по т. 2.1. до разсекретяването.

4. Получава срещу подпис от председателя на училищната комисия за проверка и оценка на способностите по изобразително изкуство общите протоколи с окончателните оценки по фиктивни номера.

5. Вписва фиктивния номер върху листчето с трите имена на ученика след отварянето на малкия плик.

6. Вписва в общия протокол трите имена и входящия номер на учениците срещу съответния фиктивен номер.

7. Предава на директора на училището общия протокол с попълнени трите имена и входящия номер на учениците.

8. Предава на директора на училището малките пликове с листчетата с трите имена на учениците.

VI. Комисията за проверка и оценка на способностите по съответния учебен предмет се състои от най-малко двама членове, единият от които е председател. Тя включва лица, които заемат учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът, в същото или в друго училище, определени със заповед на директора на съответното училище.

1. Комисията за проверката и оценка на способностите по изобразително изкуство осъществява дейността си, като:1.1. председателят на комисията приема изпитните работи с приемно-предавателен протокол от председателя на комисията по засекретяване и разсекретяване;

1.2. всяка изпитна работа се проверява и оценява едновременно от цялата комисия, като се оформя общ протокол;

1.3. решението на комисията за окончателната оценка на всяка изпитна работа не може да се променя и не подлежи на арбитриране;1.4. председателят на комисията вписва съответната оценка от общия протокол върху поставения печат и се подписва;

1.5. оценителите предлагат на председателя на комисията да анулира изпитните работи, по които са поставени знаци, нарушаващи изискванията за анонимност;

1.6. при анулиране на изпитна работа се съставя протокол, съдържащ мотивите за анулирането, подписан от оценителите и от председателя на комисията по проверка и оценка; върху анулирана писмена работа не се поставя оценка.

2. Комисията за проверката и оценка на способностите по музика, по хореография или по спорт осъществява дейността си, като способностите на всеки ученик се проверяват и оценяват колективно от всички членове на комисията, които формират една оценка в точки и отразяват резултатите в общ протокол, който се подписва от комисията.VII. Квестори за проверката на способностите по изобразително изкуство не може да бъдат лица, които имат завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, и/или преподават изобразително изкуство. Разпределят се от директора на училището, в което се провежда изпитът, по изпитни зали в деня на изпита, непосредствено преди началото му.

1. Квесторите в залата преди началото на изпита:

1.1. се явяват в съответното училище в деня на изпита не по-късно от 7:30 часа;

1.2. заемат местата си в изпитните зали не по-късно от 8:00 часа;

1.3. допускат в залата учениците по списък след представяне на документ за самоличност;

1.4. събират мобилната комуникационна техника на учениците в залата и я съхраняват до окончателното напускане на ученика на залата;

1.5. инструктират срещу подпис учениците за правата и задълженията им по време на изпита и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа;

1.6. раздават на учениците рисувателен лист и непрозрачно листче или глина (за работа с глина) и малък плик с листче, или други материали, ако такива са необходими;

2. Квесторите в залата по време на изпита:

2.1. записват на дъската темата за всяка от двете композиционни задачи;

2.2. предоставят на всеки ученик размножени темите за всяка от двете композиционни задачи;

2.3. записват на дъската началния и крайния час на изпита;

2.4. не напускат изпитната зала и с действията си не нарушават нормалното протичане на изпита;

2.5. вписват в протокола за дежурство броя на допълнително раздадените рисувателни листове, както и времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала;

2.6. не допускат в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

2.7. отстраняват от изпит ученици, които пречат на нормалното му протичане;

2.8. съобщават за оставащото време 15 (петнайсет) минути преди крайния час на изпита;

2.9. приемат от всеки ученик изпитните работи, като контролират да не се поставят знаци, нарушаващи анонимността;

2.10. контролират учениците за правилното вписване на трите имена върху обратната страна на рисувателния лист (зад печата), като върху името залепват непрозрачно листче и проследяват върху надписа да не попадне лепило; поставят всички изпитни рисунки от всяка изпитната зала в папка; под всяка изпитна работа, изработена от глина, се закрепва съответният запечатан малък плик;

3. Квесторите в залата след приключване на изпита:

3.1. попълват и подписват протоколите за дежурство;

3.2. предават на директора на училището протоколите за дежурство, изпитните работи и неизползваните рисувателни листове и/или глина.

4. Квесторите извън изпитната зала:

4.1. се явяват в съответното училище в деня на изпита не по-късно от 7:30 часа;

4.2. заемат определените им места не по-късно от 8:00 часа;

4.3. не допускат в училището лица, които нямат служебни задължения към провеждането на изпита;

4.4. организират и контролират влизането и изпращането на учениците от и до входа на училището;

4.5. придружават учениците, които временно напускат изпитната зала, и не допускат обмяна на изпитна информация между тях.

5. Квесторите в изпитната зала и извън нея не ползват мобилна комуникационна техника от началото на изпита до приключването му.

VIII. Квесторите на изпит за проверка на способностите по музика, хореография и спорт.

1. Се явяват в съответното училище в деня на изпита не по-късно от 7:30 часа.

2. Заемат определените им места не по-късно от 8:00 часа.

3. Не допускат в училището лица, които нямат служебни задължения към провеждането на изпита.

4. Организират и контролират влизането и изпращането на учениците от и до входа на училището.

5. Квесторите в изпитната зала и извън нея не ползват мобилна комуникационна техника от началото на изпита до приключването му.IХ. Учениците:

1. Преди началото на изпита:

1.1. се явяват в изпитната зала с документ за самоличност;

1.2. заемат определените им работни места 15 (петнайсет) минути преди началото на изпита;

1.3. за проверка на способностите по изобразително изкуство носят и ползват собствени материали и пособия;

1.4. за проверка на способностите по музика носят и ползват необходимия музикален инструмент (в изпитната зала се осигурява само пиано);

1.5. за проверка на способностите по спорт – според вида спорт носят и ползват необходимото спортно облекло, съобразено с изискванията на съответната спортна федерация, и работят с определения за изпита спортен специалист;

1.6. за проверка на способностите по хореография носят и ползват необходимото игрално облекло и работят с определения за изпита корепетитор;

1.7. изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време на изпита, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа за изпита по проверка на способностите по изобразително изкуство;

1.8. получават необходимите изпитни материали.

2. По време на изпита:

2.1. не ползват мобилна комуникационна техника;

2.2. не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

2.3. не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство;

2.4. не напускат изпитната зала по-рано от 30 (трийсет) минути след началния час на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство.

3. След приключване на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство предават на работното си място изпитните работи, вписват собственоръчно трите си имена върху обратната страна на рисувателния лист (зад печата), като върху името се залепва непрозрачното листче, така че надписът да се съхрани, а работещите с глина вписват трите си имена на листчето, поставят го в малкия плик, който залепват, и закрепват плика под изпитната работа; подписват се в протокола за дежурство и напускат изпитната зала и училището.

4. В срок до 3 (три) работни дни след обявяване на резултата от всеки изпит на проверка на способностите учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с мотивацията за оценките на изпитните си работи по ред, определен от директора на училището; не се разрешава изнасяне, копиране или заснемане на изпитните работи.

Х. Директорът на училището, в което се осъществява прием на ученици в IХ клас, ръководи, координира и контролира дейностите по приемане на документи и по организиране на класирането и записването на ученици, като:

1. Определя със заповед състава на училищната комисия по приемане на документи, класиране и записване на ученици, която включва учители и други педагогически специалисти от училището, като задължително сред тях има специалисти в областта на информационните технологии с председател заместник-директор или главен учител срок до 10 април 2017 г.

2. Със заповедта по т. 1 се определят задълженията на членовете на комисията, времето и мястото за изпълнение на задълженията им, а директорът ги инструктира срещу подпис.

3. Осигурява оповестяването на интернет страницата на училището и на общодостъпно място в сградата на графика на дейностите по приемането на ученици в съответното училище и времето, през което училищната комисия ще извършва дейността си до 10 април 2017 г.

4. Предоставя на началника на РУО информация относно броя на записаните ученици и/или предложение за закриване на паралелката, в случай че записалите се ученици са под норматива за минимален брой до 5 септември 2017 г.

6. Определя със заповед отговорно лице и място за съхраняване в срок от една година на оригиналите на документите от организацията и провеждането на дейностите по приемане на ученици в IХ клас и на оригиналния протокол за резултатите от класирането.

7. Уведомява в тридневен срок и пренасочва учениците по реда на следващите им желания към други паралелки, в които има незаети места, като им предоставя оригиналите на свидетелствата за основно образование, когато след третия етап на класиране записалите се ученици в дадена паралелка са под норматива за минимален брой и по решение на началника на РУО не се извършва прием.

XI. Училищната комисия по т. X.1. осъществява дейностите си, като:

1. Организира в съответствие с утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите по приеменето на учениците за учебната 2017/2018 година приемането на следните документи:  1. заявление за участие в класиране по образец, утвърден от министъра на образованието и науката, в което се посочват по реда на желанията профилите, специалностите от професии и/или непрофилираната паралелка;

  2. копие от свидетелство за завършено основно образование след VIII клас;

  3. копия от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от изпитите за проверка на способностите (в случаите, когато такива се изискват);

  4. копие от медицинско свидетелство, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно на здравословното състояние на ученика, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за профил “Спорт” и за специалности от професии в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, в обединени и в средни училища;

  5. служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място на световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

2. Сверява подадените копия на документи с оригиналите и ги вписва в определена за целта тетрадка (прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището) по пореден входящ номер.

3. Класира на всеки етап в съответствие с приетите от педагогическия съвет балообразуване, балообразуващи предмети, бал за прием съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите по приеменето на учениците за учебната 2017/2018 година.

4. Когато след всеки етап на класиране има ученици с равен бал и броят им е по-голям от броя на местата за приемане, те се подреждат по ред, определен с решение на педагогическия съвет на училището.

5. Съставя протокол с имената на учениците, подредени в низходящ ред по бал, като се отбелязват учениците, които са класирани за приемане.

6. Обявява информация за класираните и приети ученици по входящи номера, както и незаетите места след всеки етап на класиране съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите по приеменето на учениците за учебната 2017/2018 година на общодостъпно място в училището при спазване на Закона за защита на личните данни до 17,30 часа на съответната дата.

7. Организира и контролира записването на класираните ученици след всеки етап на класиране съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностити по приеменето на учениците за учебната 2017/2018 година, като приема документите за записване: заявление за записване, оригинал на свидетелството за основно образование, медицинско свидетелство за профил “Спорт” и за специалности от професии, проверява редовността им и ги вписва във входящия дневник на училището.

8. До 4 септември 2017 г. организира и контролира попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записването на ученици в срокове и по ред, определен от директора, като резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РУО.

9. Връща документите на неприетите ученици, както и на приети, но незаписали се ученици.XII. Учениците близнаци, отговарящи на условията по чл. 55 и ползващи правото си по чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г., следва да подадат заявление за кандидатстване с посочено желание до директора на училището, документите по т. XI.,7. и копие от акт за раждане, като представят оригинала за сверяване до 4 септември 2017 г.

ХIII. Учениците кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 55 и ползващи правото си по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г., следва да подадат заявление за кандидатстване с посочено желание до директора на училището документите по т. XI.,7. и копие от документ, удостоверяващ статута на ученика до 4 септември 2017 г.


Каталог: rioup -> actuality
actuality -> Стимулиране на процеса на обучение /възприемане с цел създаване на продуктивна учебна среда в класната стая
actuality -> Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година
actuality -> Вп- / резултати от националното външно оценяване през 2011 Г
actuality -> Конкурс за детска рисунка на тема: "Капчица вода пътува…" По случай Международната година на сътрудничеството
actuality -> Уведомяваме училищата, че при възникнали проблеми с влизането в системата „Делегирани бюджети трябва да напишат този адрес
actuality -> Гранд тур -белите нощи в Санкт Петербург, Прибалтика, Хелзинки
actuality -> На вниманието на всички педагогически специалисти от област сливен гранд тур -белите нощи в Санкт Петербург, Прибалтика, Хелзинки
actuality -> Министерство на образованието, младежта и науката


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница