Изх.№Ря-34/11. 01. 2016г. До „Център за градска мобилност” еадДата17.08.2018
Размер0.84 Mb.
#79815Изх.№РЯ-34/11.01.2016г. До

„Център за градска мобилност” ЕАД

гр. София

бул. „Княгина Мария Луиза“ №84

факс 02  831 90 71


Във връзка с провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки, изпращаме следната:


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

Българско национално радио – бул.”Драган Цанков” № 4, гр.София, Република България, тел.02 9336746, факс: 02 9336307, електронна поща: borisova@bnr.bg, интернет адрес: www.bnr.bg, лице за контакти Евгения Борисова, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио“І. Вид на възложителя – публичноправна организация.

ІІ. Обект на обществената поръчката

ІІ.1) Описание:

ІІ.1.1. Наименование на поръчката, дадено от възложителя – осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио.

ІІ.1.2. Обект на поръчката и място на изпълнение – услуга. Място на изпълнение на услугата – град София.

ІІ.1.3. Кратко описание на поръчката - издаване, зареждане и предоставяне на срочни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Българското национално радио. Доставките ще са съобразно направени от Възложителя отделни заявки за срок от 2 (две) години, считано от 06.02.2016г.

ІІ.1.4. Обособени позиции в обекта на поръчката – не.

ІІ.1.5. Приемат ли се варианти – не.ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1. Общо количество – ориентировъчен общ брой на превозните документи е 95 броя, като може да варира в зависимост от нуждите на БНР.ІІ.3. Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката – 2 години, считано от 06.02.2016г.

II.4. Прогнозна стойност на поръчката – 100 000.00 лева без ДДС

ІІІ. Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация:

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1. Условия и начин на финансиране и плащанеВъзложителят ще заплаща на Изпълнителя договореното възнаграждение за съответния срок по банков път в срок до 5 (пет) календарни дни, от приемане на заявката на Възложителя и издаване на проформа фактура от Изпълнителя.ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1. Изисквания към участника: • - представяне на участника, съгласно Приложение №2 към настоящата покана (оригинал);

- декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгласно Приложение №3 към настоящата покана (оригинал);

- документ за внесена/представена гаранция за изпълнение на договора в избрана от Вас форма (парична сума или банкова гаранция) в размер на 1% от прогнозната сума на поръчката;

- първоначална ценова оферта по образец, съгласно Приложение № 4 към настоящата покана (оригинал);

- друга информация посочена в документацията.ІV. Процедура

ІV.1) Вид на процедурата - процедура на договаряне без обявление;

ІV.1.1. Избрани участници – Център за градска мобилностЕАДІV.2.) Административна информация

ІV.2.1. Срок за получаване на оферти – в случай, че проявявате интерес за участие в процедурата на договаряне без обявление, следва да представите първоначалната оферта в запечатан непрозрачен плик с изписани на него име, адрес и телефон на участника, както и предмета на обществената поръчка до 17.00 ч. на 18.01.2016г. в БНР, ПРС, дирекция „Правна и човешки ресурси” (бул.”Драган Цанков” №4, ет.6, стая 12).

ІV.2.2. Срок на валидност на офертата – 90 дни от крайния срок за получаване на офертите;

ІV.3) Условия при отваряне на офертите

ІV.3.1. Лица, които присъстват на отварянето на офертите – надлежно упълномощен представител на “Център за градска мобилност” ЕАД

ІV.3.2. Дата, час и място за провеждане на процедурата на договаряне без обявление – по време на договарянето ще бъдат обсъдени клаузите от проекта на договор (Приложение №4) и представената от Вас първоначална ценова оферта. Договарянето ще се проведе от назначена комисия на основание чл.34, ал.1 от ЗОП и представители на “Център за градска мобилност” ЕАД на 19.01.2016г. от 13.00ч. в БНР, бул.”Драган Цанков” №4.

V) Друга информация

V.1.Допълнителна информация - поканата и документацията за участие в процедурата са одобрени с Решение № РЯ-33/11.01.2016г. на Генералния директор на БНР.С уважение: (п) чл.23 ЗЗЛД

Радослав Янкулов

Генерален директор


Приложение №1
ЗАДАНИЕ
Артикул

Изисквания

Брой

1.

Карта за градски транспорт за всички линии за срок от една година

Неперсонализирана на електронен носител

95


Забележка: Заданието е примерно и служи за избор на изпълнител.
Изисквания към изпълнението на обществената поръчка:

 • Абонаментните карти се отнасят до всички видове и линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община ( трамваен, тролейбусен, автобусен и метро);

 • Възложителят подава заявка за необходимия му брой месечни, тримесечни, шестмесечни или годишни абонаментни карти;

 • Абонаментните карти се зареждат от Изпълнителя след подаване на заявка и извършено плащане;

 • Максималното време за преиздаване на загубена или дефектирала карта е 1 работен ден след подаване на заявление от определеното лице за контакт на Възложителя и заплащане на дължимата такса , съгласно Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Приложение № 2
ДО

ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет “Осигуряване на превозни документи ( абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио“Административни   сведения

Наименование на участника:

ЕИК/БУЛСТАТ

Седалище:

- пощенски код, населено място:

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:

-пощенски код, населено място:

- ул./бул.№, блок №, вход, етаж:

Телефон:

Факс:

E-mail адрес:

Лица, представляващи участника по учередителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес_____________

______________

______________

Участникът се представлява заедно или 1………………... поотделно (невярното се зачертава) 2…………………

от следните лица:

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………………………

IBAN……………………………………………………

BIC………………………………………………………

Титуляр на сметката…………………………………


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКУЛОВ,

 1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура на договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет «Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територята на Столична община за служители на Българското национално радио», като подаваме оферта при условията, обявени от Вас в поканата за участие и приети от нас.

 2. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде…………календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
 1. Неразделна част от настоящия документ е декларация по чл.47, ал.9 ЗОП за обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация.
Дата

Име и фамилия

Подпис на лицето и печат

Приложение № 3


ДЕКЛАРАЦИЯ 1

по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата………………………………………………………………………………

(трите имена)


данни по документ за самоличност…………………………………………………………………………………..

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)


в качеството си на ………………………………………………………………………………….

(длъжност)


на……………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)


ЕИК/БУЛСТАТ……………………………………………………………………………
в изпълнение на чл.47, ал.9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет «Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територята на Столична община за служители на Българското национално радио»


ДЕКЛАРИРАМ:


 1. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс; 1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
 1. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

________________________________________________________________________ 1. Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация

 1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителня процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;


б) има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителня процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;


 1. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4ЗОП не съм свързан по смисъла на §1, т.23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
 1. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.


Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1-4 са:

1…………………..

2………………….

3…………………..


Компетентният орган (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), който е длъжен да предоставя служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т.1-4 е:

1……………….


2……………….

3………………..
Дата

Име и фамилия

Подпис на лицето и печат

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи:
1. Документ за внесена/представена гаранция за изпълнение на договора в избрана от Вас форма (парична сума или банкова гаранция) и в размера, определен с настоящата покана.

 1. Валидно свидетелство за съдимост на лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП в дружеството (оригинал или заверено копие).

 2. Документ от компетентен орган, удостоверяващ, че представляваното от Вас дружество не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация, с дата на издаване не по-рано от 3 месеца от датата на сключване на договора ( оригинал или заверено копие).

Представянето на този документ не е необходимо, ако обстоятелствата са оповестени и могат да бъдат проверени от възложителя в Търговския регистър.

 1. Удостоверение за липса на задължения за местни данъци и такси, издадено от общината по седалището на представляваното от Вас дружество.

Приложение № 4


ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНОВА ОФЕРТА

от .......………………………………………………………………………………………

в качеството си на представител на …………………………………………………….

(наименование на участника)

предлагам първоначална ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка, както следва::

1. Цена за издаване и зареждане на 1 бр. абонаментна карта за всички линии (неперсонализирана, на електронен носител) за 3 месеца..................................... без ДДС ...................... с ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. без ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. с ДДС.

2. Цена за издаване и зареждане на 1 бр. абонаментна карта за всички линии (неперсонализирана, на електронен носител) за 6 месеца..................................... без ДДС ...................... с ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. без ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. с ДДС.
3. Цена за издаване и зареждане на 1 бр. абонаментна карта за всички линии (неперсонализирана, на електронен носител) за 12 месеца..................................... без ДДС ...................... с ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. без ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. с ДДС.
4. Обща стойност за издаване и зареждане на 95 бр. абонаментни карти за всички линии (неперсонализирани, на електронен носител) за 3 месеца..................................... без ДДС ...................... с ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. без ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. с ДДС.
5. Обща стойност за издаване и зареждане на 95 бр. абонаментни карти за всички линии (неперсонализирани, на електронен носител) за 6 месеца..................................... без ДДС ...................... с ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. без ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. с ДДС.
6. Обща стойност за издаване и зареждане на 95 бр. абонаментни карти за всички линии (неперсонализирани, на електронен носител) за 12 месеца..................................... без ДДС ...................... с ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. без ДДС.

(словом .............................................................................................) лв. с ДДС.

Предлагаме следните отстъпки: • в размер на ……..% от стойността на картите, при заявяване над………………………бр. абонаментни карти.

Дата.............................. Подпис...........................

Приложение № 5

Д О Г О В О Р (проект)

ЗОП……………./…………………………..2016 г.


Днес, …..............,  в гр. София, между:
БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 000672343, ИН по ДДС BG 000672343, със седалище и адрес на управление: гр.София 1040, бул.”Драган Цанков” № 4, представлявано от Радослав Янкулов – генерален директор и Цветанка Станишева – финансов директор, от една страна, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

…………………., със седалище и адрес на управление: ………………………, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК ………………., представлявано от …………………………… в качеството му на ………………………., от друга страна, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,


на основание чл. 92а, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор, по силата на който страните се споразумяха за следното:

I. Предмет И СРОК на договора

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение и по писмена заявка да зарежда и предоставя за ползване на Възложителя превозни документи – срочни абонаментни карти на електронен носител.

(2) Изпълнителят се задължава да извършва зареждането на електронните носители, съгласно договореното в ал. 1- по писмена заявка на Възложителя. Заявката следва да съдържа най-малко следната информация: брой на превозните документи, вид, срок на валидност, обхват.

Чл. 2. (1). Срокът за изпълнение на договора е от 06.02.2016 – до 05.02.2018 г.

(2). Срок за зареждане на превозните документи - абонаментни карти на електронен носител е 2 (два) работни дни от подаване на заявката от Възложителя..

(3). Срока на валидност на превозните документи - абонаментни карти на електронен носител – съобразно заявката на Възложителя, но не по-късно от 05.02.2018г. включително.

Чл. 3. Предаването на заявените и заредени електронни носители, съдържащи превозни документи – абонаментни карти се извършва с подписан от страните приемателно-предавателен протокол за извършената доставка. Възложителят определя в заявката отговорно лице, което да приеме заредените електронни носители от Изпълнителя в посоченото в настоящия договор абонаментно бюро.

Чл. 4 (1). За изпълнение на възложената поръчка Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя възнаграждение за зареждането на съответния брой превозни документи-абонаментни карти на електронен носител за съответния срок, намалено със съответната търговска отстъпка, съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26. 09. 2013 г., изм. И доп. С Решение № 617 по Протокол № 52 от 21. 11. 2013 г.)

(2) Възложителят ще заплаща на Изпълнителя договореното възнаграждение за съответния срок по банков път в срок до 5 (пет) календарни дни, от приемане на заявката на Възложителя и издаване на проформа фактура от Изпълнителя. Възнаграждението се заплаща по сметка на Изпълнителя:

Банка…………………………

IBAN…………………………

BIC……………………………ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. Изпълнителят се задължава:

(1). Да зарежда и предоставя абонаментните карти на Възложителя срещу уговореното възнаграждение в срока по чл. 2, ал. 2.

(2). Да уведоми Възложителя за реда на изпълнение на възложената му задача и да предоставя възможност за контролирането й.

(3). Да подменя дефектирали или изгубени карти в срока, определен в чл. 5, ал. 4 от настоящия договор.

(4). Максималното време за преиздаване на загубена или дефектирала карта е един работен ден след подаване на заявление от определеното лице за контакт на Възложителя и заплащане на дължимата такса съгласно Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

(5). Страните по договора определят свои служители за контакт, както следва:

1. За Възложителя: …………………………………………………………………..;

2. За Изпълнителя: …………………………………………………………………...;

Чл. 6. Изпълнителят има право:

(1). Да получава уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2). Да получава от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

(3). Да получава своевременно заявките за съответните превозни документи.
ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. Възложителят е длъжен:

1. Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнение на договора.

2. Да приеме издадените карти в случай, че съответстват на изискванията по договора.

3. Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение, съгласно реда и условията по чл. 4 от настоящия договор.

4. Да определи свой представител за осъществяване на контакти с Изпълнителя за времето на действие на договора.

Чл. 8. Възложителят има право:

(1). Да изисква от Изпълнителя точно изпълнение на доставката, в срок и без отклонение от поръчката.


ІV. отговорност

Чл. 9. (1). В случай на забава при изпълнението на предмета на договора по чл. 2, Изпълнителят дължи неустойка за всеки просрочен ден в размер но 0, 05 % (нула цяло нула пет на сто) от стойността на договорената цена, но за не повече от 1 % (едно на сто).

(2). При незаплащане на дължимата цена в определения срок, зареждането на електронните носители, ще стане след реализирано плащане.

Чл. 10. (1). Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряка последица от действието на непреодолима сила, като например: земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, блокади, ембарго и други обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от компетентен орган и се фиксира със съставяне на двустранен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни по договора.

(2). Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 12. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.


V.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % /едно на сто/ от прогнозната стойност на договора без включен ДДС и се представя пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора, със срок на валидност до 1 /един/ месец от датата на изтичане срока за извършване на доставка.

Чл. 14. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по банковата гаранция по предходния член, в случаите на прекратяване на договора, при условията на чл. 17, ал. 1.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията по чл.13, в 15 /петнадесет/ дневен срок от прекратяване на договора, при условията на чл. 15, ал. 1, т.1.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на валидност на всички абонаментни превозни документа, заредени в електронните носители, съгласно посоченото в чл. 1 от договора

2. по взаимно писмено съгласие между страните;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в 7-дневен срок от настъпване на обективната невъзможност;

4. с прекратяване на юридическото лице – страна по договора, без правоприемство.

Чл. 16. Прекратяването на договора по чл. 15, т. 2, 3 и т. 4 не води до санкции и финансови последствия за двете страни.

Чл. 17. (1) Възложителят има право при условията на чл. 87-88 от ЗЗД едностранно да развали договора в 7-дневен срок от писменото уведомяване на Изпълнителя: 1. при пълно или частично неизпълнение, лошо или забавено изпълнение от страна на Изпълнителя;

 2. при отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди или предотврати, като в този случай не се дължи обезщетение.VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението му или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал.
Приложения:

 1. Приложение № 1: Ценова оферта на изпълнителя.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Радослав Янкулов ………………………..

Генерален директор

Цветанка СтанишеваФинансов директорКаталог: uploads -> 1470
1470 -> По въпроса дали има електронно гласуване и представяне на прогнозните резултати по бнр“ приложения към публичната покана
1470 -> Решение за архивиране и възстановяване на виртуалната среда и физически сървъри на бнр забележка
1470 -> Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
1470 -> Задание за Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт „Аладин”
1470 -> Уважаеми господа
1470 -> Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
1470 -> За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „проектиране и изпълнение на основен ремонт на студийна база „звукозаписна продукция – радио студия 5 и 7“ в бнр софия“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница