По въпроса дали има електронно гласуване и представяне на прогнозните резултати по бнр“ приложения към публичната поканаДата12.02.2017
Размер171.34 Kb.
#14777

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРОУЧВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ В ДЕНЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015Г. ПО ВЪПРОСА ДАЛИ ИМА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО БНР“


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 1. Техническо задание – образец 1 1. Критерии за оценка на офертите
 1. Изисквания към участниците
 1. Проект на договор
 1. Техническо предложение – образец 2
 1. Ценово предложение – образец 3
 1. Представяне на участника – образец 4
 1. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – образец 5
 1. Декларация от участника – образец 6


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

При интерес от участие в настоящата обществена поръчка съответният участник подава оферта. Всеки участник може да представи само една оферта.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Възложителят предоставя документацията за участие безплатно и същата може да бъде намерена на интернет адреса на Българското национално радио: http://www.profilnakupuvacha.com/1470,

Срокът на валидност на офертите е 60 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана.

Изисквания към участниците:
1. Участникът да има опит в провеждане на електорални изследвания.

За доказване на това изискване участникът представя:

1.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

2. Техническо предложение, попълнено по образец (Образец 2)

3. Ценово предложение, попълнено по образец (Образец 3)

4. Представяне на участника, попълнено по образец (Образец 4)

5. Декларация за приемане на условията на проекта на договор (Образец 5)

6. Декларация от участника (Образец 6)

6. Списък на документите, съдържащи се в офертата.Забележка: Техническото и ценово предложение се представят в оригинал, подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника или изрично упълномощено от него лице.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
С класирания на първо място участник Възложителят сключва писмен договор.

При сключване на договора, участникът е длъжен да представи: 1. Документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП – оригинал или заверено от участника копие;

 2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – оригинал.Образец 1
ЗАДАНИЕ


Предоставяне на услуги по проучване на активността на гласоподователите в деня на националния референдум на 25 октомври 2015 г. по въпроса дали да има електронно гласуване и представяне на прогнозните резултати по БНР.

Описание на предмета на поръчката: предоставяне на резултати от „Exit Poll” и „Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции”.
Информацията трябва да разкрие:


 • активността на гласоподавателите в деня на националния референдум;Изисквания към ритъма на подаването на информацията на БНР:
 1. До 19 часа в деня на референдума в предварително съгласувани с БНР часове социологическата информация да бъде предоставяна на програма “Хоризонт” по схема, уточнена с директора на програмата.
 1. В случай, че в националната извадка са попаднали някои от градовете с регионални радиостанции на БНР (София, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Стара Загора и Шумен), ръководителите на местните екипи на социологическата агенция за съответните градове трябва да подават информация на Регионалните радиостанции на БНР за активността на гражданите по съгласувана схема с директорите на РРС.
 1. В края на изборния ден в ефира на програма “Хоризонт” представител на социологическата агенция обявява резултатите от “Екзит пол”.
 1. След приключване на работата на наблюдаваните секции се обявяват прогнозните резултати и от паралелното преброяване.
 1. Социологическата агенция в нощта след изборите или на сутринта след изборния ден трябва да представи коментар с анализ на особеностите на гласоподаването и избирателната активност в страната като цяло и за попадналите в извадката градове с РРС на БНР.Критерии за оценка

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия “най-ниска цена”


Участниците се класират с цената, посочена като обща стойност.

При равни окончателни оценки на две или повече оферти, изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен чрез жребий. Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила:

Тегленето на жребий се извършва от комисията, назначена от възложителя да разгледа, оцени и класира офертите. Жребият се провежда на дата, място и в час, за които участниците, предложили еднакви най-ниски цени, ще бъдат писмено уведомени.

При тегленето могат да присъстват представители на участниците, които са техни законни представители или са изрично упълномощени от законните представители на участника. Лицата представят пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.

Комисията подготвя билети с имената на участниците предложили еднаква най-ниска цена. Билетите се поставят в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето се извършва чрез избор на един от пликовете, съдържащи наименованието на участниците. Изтегленият участник се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

Проведеното теглене на жребия се отразява в протокола, който се предоставя на възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация.

Образец №2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От……………………………………………………………………………………….

(име, презиме и фамилия)

представител на………………………………………………………………………..

( изписва се наименованието на участника)

в качеството му на ……………………………………………………………………

(на длъжност )

Уважаеми Дами и Господа,


След запознаване с публичната покана и документацията за участие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:“………………………………………………………“

предлагаме да организираме и изпълним поръчката като приемаме изцяло изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, като декларираме, че ще изпълним поръчката при условията на възложителя и приложения към документацията проект на договор, както следва:

Срок за изпълнение на поръчката – деня на националния референдум на 25 октомври 2015г. и до окончателното изпълнение по задълженията на страните по договора.


 • Описание на предложението на участника, направено въз основа на заданието, включващо описание на организацията на работа • Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде…………календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана.

Прилагаме изисканите от възложителя документи, посочени публичната покана и документацията за участие.


Приложение:
1……………………..

2……………………..


3…………………….

Дата ………………. Подпис и печат.…………….

Образец 3
ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)

От……………………………………………………………………………………….

(име, презиме и фамилия)

представител на………………………………………………………………………..

( изписва се наименованието на участника)

в качеството му на ……………………………………………………………………

(на длъжност )

Уважаеми Дами и Господа,


След запознаване с публичната покана и документацията за участие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:“………………………………………………………“

предлагаме да организираме и изпълним поръчката като приемаме изцяло изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, като декларираме, че ще изпълним поръчката при условията на възложителя и приложения към документацията проект на договор, както следва:


Обща крайна цена …………………………лв./словом:............................................................./, без ДДС………………………лв./словом/.........................................................../ с ДДС
Забележка: Посочената прогнозна стойност на поръчката в публичната покана е максимална. Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Дата ………………. Подпис и печат.…………….


Образец 4
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Предоставяме на вашето внимание следното:

 1. …………………………………………………………………………………………………

/Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен/

 1. Административни сведения:

2.1.Наименование на участника....................................................................................................

  1. Координати

Адрес.................................................................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................


2.3. Лице, представляващо участника: ..........................................................................................

(трите имена)

................................................................................................................................................................(данни по документ за самоличност)

...............................................................................................................................................................(длъжност)

2.4.Лице за контакти: ......................................................................................................................(трите имена)

................................................................................................................................................................(длъжност)

Телефон/факс/ е-mail: .....................................................................................................................


2.5.Обслужваща банка: ..................................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

................................................................................................................................................................(адрес на банката)
................................................................................................................................................................

(I B A N сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: .......................................................................................................................


Дата .............................. ПОДПИС: .......................Образец 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният/ата…………………………………………………………………………………..

(трите имена)
данни по документ за самоличност………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)


в качеството си на ………………………………………………………………………………….

(длъжност)


на…………………………………………………………………………………………………

(наименование на изпълнителя)ДЕКЛАРИРАМ:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам/ не приемам (ненужното се зачерква) условията в него.Дата

Име и фамилия

Подпис и печат


Образец 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата…………………………………………………………………………………..

(трите имена)
данни по документ за самоличност………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)


в качеството си на ………………………………………………………………………………….

(длъжност)


на…………………………………………………………………………………………………

(наименование на изпълнителя)ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 • няма да предоставя данните, натрупани в изпълнение на този договор, или части от тях, на други доставчици на радиоуслуги.Дата

Име и фамилия

Подпис и печат


ДОГОВОР

№ ............................../.........................2015 г.


Днес ..........................................2015 год. в гр. София между:
БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 000672343, ДДС № BG000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Драган Цанков" № 4, представлявано от Радослав Янкулов – генерален директор и Цветанка Станишева – финансов директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

……………………., със седалище и адрес на управление: ………………………………, ЕИК ............................., ИН по ДДС BG...................., представлявано от .........................................., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение на УС на БНР от …………………………. г. по т. …… от дневния ред, след събирането на оферти чрез публикуване на покана № РЯ-………/………………2015 г.

се сключи настоящият договор за следното:
 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане социологически данни – информация за активността и резултатите от гласуването на национален референдум, който ще се проведе на 25 октомври 2015 г. по методиките «Екзит пол» и «Паралелно преброяване на протоколите от избирателните секции». Информацията трябва да разкрие активността и профила на гласоподавателите в деня на референдума на национално ниво. В случай, че в националната извадка попадат някои от градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора Видин, Шумен и Благоевград, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подаде и информация за избирателната активност и демографския профил на гласувалите в тези градове.

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

1. Предоставя информацията по чл. 1 за излъчване в ефира на програмите на БНР в определени часове по схема, съгласувана с директора на програма „Хоризонт”, до обявяване на края на изборния ден от ЦИК. Схемата се подписва от страните поне 15 дни преди датата на референдума и става Приложение към настоящия договор.

2. Осигури водещ свой социолог, който да обяви резултатите от изследването „Екзит пол” в ефира на програма „Хоризонт” след обявяване на края на изборния ден от ЦИК.

3. Подава информация на Регионалните радиостанции (РРС) на БНР в градовете по чл. 1, които попадат в представителната извадка и да осигури експерт – социолог, който да се включи в ефира на програмите на съответните РРС по схема, уговорена допълнително между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и директора на РРС.

4. Обяви прогнозните резултати и от паралелното преброяване след приключване на работата на наблюдаваните избирателни секции.

5. Представи коментар с анализ на резултатите от референдума – в нощта след референдума, но не по-късно от 11.00 ч. на следващия ден.

6. Предаде на БНР на хартиен и електронен носител справка за резултатите от референдума.
Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при каквото и да било представяне на данните, получени в изпълнение на този договор, да упоменава изрично названието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл.4. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изготвянето на методика: формулиране на въпроси, размер и обхват на извадката и др., съгласно професионалните социологически и статистически стандарти, времевите и бюджетните рамки на проучванията.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи професионалното и добросъвестно изпълнение на услугата, съобразно критериите за добри социологически практики и изискванията на настоящия договор.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема от свое име сътрудници за осъществяване на предмета на настоящия договор.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за изпълнението на поръчката съгласно договорените условия по раздел V от настоящия договор.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да предоставя данните, натрупани в изпълнение на този договор, или части от тях, на други доставчици на радиоуслуги.


Чл.5. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол върху изпълнението на поръчката, без да нарушава технологичния процес и методически и оперативни стандарти и процедури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност пред трети лица за публикувани данни от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консултиране при представянето на данните.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждението съгласно условията по раздел V от настоящия договор.
III. поверителност

Чл.6. Страните се задължават да спазват пълна поверителност относно всяка информация, станала им известна в хода на изпълнение на задълженията им по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълна поверителност на подизпълнителите, които е привлякъл за изпълнение на поръчката.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл.7. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването си и има действие до окончателното изпълнение по задълженията на страните по него.
V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.8. Срещу изпълнение на услугата по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ................ (..........................) лева без ДДС или ................. (..............................) с включен ДДС.

Чл.9. Заплащането на възнаграждението по чл. 8 се извършва на две вноски, както следва:

1. 50% (петдесет на сто) от възнаграждението или .......... (..............) лева без ДДС се изплащат авансово до 5 дни от датата на сключването на настоящия договор и издаване на фактура от страна на Изпълнителя.2. 50% (петдесет на сто) от възнаграждението или .............. (.....................) лева без ДДС се изплащат до 10 календарни дни след приемане на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа без забележки с двустранен протокол и издаване на фактура от страна на Изпълнителя.

Чл.10. Дължимите суми се превеждат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.
VI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ:

Чл.11. Възникналите спорове и противоречия между страните във връзка с този договор ще се уреждат по пътя на преговорите.

Чл.12. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. При непостигане на съгласие, спорните въпроси ще се отнасят до компетентния български съд.
VII. РЕКЛАМАЦИИ И НЕУСТОЙКИ:

Чл.13. При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 2., т. 1 – 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора без предизвестие, като получи обратно авансово заплатеното възнаграждение съгласно чл. 9., т. 1, ведно с неустойка в размер на 2 000 лв.

Чл. 14. Забавата за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 2., т.1 и т.2. с повече от 20 минути, по чл. 2., т.3 с повече от 2 часа и на задължението по чл. 2., т.4. с повече от 1 час ще се считат за пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поради липсата на правен интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от получаване на изпълнението след изтичането на тези срокове.

Чл. 15. При забава за плащане на дължимото възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законовата лихва за забава. При забава за плащане на авансовото възнаграждение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора с двуседмично предизвестие.

Чл. 16. Извън изброените по-горе случаи, всяка от страните има право на обезщетение за виновно причинените вреди от неизпълнение на договорни задължения на другата страна.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Чл.17. Изменения и допълнения в този договор могат да се правят само с изрично писмено съгласие на двете страни.
Настоящият договор бе изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Радослав Янкулов .........................

Генерален директор ........................
Цветанка Станишева

Финансов директор
Съгласували за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
програмен директор.........................................................
юрисконсулт.......................................................................
Каталог: uploads -> 1470
1470 -> Решение за архивиране и възстановяване на виртуалната среда и физически сървъри на бнр забележка
1470 -> Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
1470 -> Задание за Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт „Аладин”
1470 -> Уважаеми господа
1470 -> Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
1470 -> Изх.№Ря-34/11. 01. 2016г. До „Център за градска мобилност” еад
1470 -> За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „проектиране и изпълнение на основен ремонт на студийна база „звукозаписна продукция – радио студия 5 и 7“ в бнр софия“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница