Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предметстраница1/4
Дата28.02.2018
Размер0.77 Mb.
#60545
  1   2   3   4

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Основни ремонти в сгради на БНР-София по две обособени позиции: 1. Основен ремонт на покрив столова в ПРС на БНР-София; 2. Удължаване на покрива в ПД на БНР в парк Витоша“
Забележка: Документацията за участие в процедурата е безплатна и до нея се предоставя пълен достъп по електронен път в профила на купувача на интернет адреса на Българско национално радио (посочен в обявлението за откриване на процедурата): www.profilnakupuvacha.com/1470,10641.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.


До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Възложителят публикува разяснението в профила на купувача на интернет адреса на Българско национално радио: www.profilnakupuvacha.com/1470,10641.

Ако участникът е посочил електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.


Всяко заинтересовано лице може да направи искане за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.
Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти чрез обявяване в профила на купувача на интернет адреса на Българското национално радио: www.profilnakupuvacha.com/1470,10641.
Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на офертите.
За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към отдел „Обществени поръчки“, на вниманието на г-жа Евгения Борисова, тел:02 9336 746; e-mail: borisova@bnr.bg

Приложение 1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ СТОЛОВА В ПРС НА БНР- СОФИЯ ”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящия обект включва подмяната на стар ламаринен покрив над столовата в Програмно Редакционна Сграда (ПРС) на Българско Национално Радио (БНР) – град София и представлява определена последователност от различни видове строително монтажни работи (СМР). Същите са отразени в приложена количествена сметка.

Задължително е преди демонтажните работи обекта да бъде обезопасен от движение на хора и коли. По време на демонтажните работа трябва задължително да се опазят фасадата и прозорците на основната сграда.

Ремонтните дейности започват с внимателно демонтиране на съществуващата антизамръзваща система - с цел възможен последващ монтаж и доокомплектоване. Демонтажа на старата ламарина от покрива се изпълнява със стриктно спазване на правилата и нормите за безопасност и здраве при този вид дейност.

За топлоизолиране на плочата да се използва каменна вата с технически характеристики, посочени в количествената сметка, положена по бетоновата плоча.

Върху съществуващата метална конструкция се монтират „OSB-3”- влагоустойчиви плоскости с дебелина 1.8 см. Местата на снаждане на плоскостите по металната конструкция са укрепени и усилени предварително по предписание на инж. конструктор. От същия материал се оформя наклона в уламата и стените на същата.

Местата, където ще се нанася течна хидроизолация два пласта, трябва да бъдат грундирани. Върху готовия покрив от „ОSB-3” се полага паропропускаща мембрана и ниско профилна ЛТ- ламарина с параметри :

LTP 20

Характеристики на материала - Дебелина t (mm) 0.50

Качество на материала- съгласно EN 10147 FeE 250 G

Тегло kg/m2 - 4.66

Граница на провлачване MPa - 250 

Цветовете на всички материали, зададени в КС трябва да бъдат предварително съгласувани с Възложителя, като Изпълнителя направи предложение с мостра .

Улука, страниците му и до един метър от OSB покрива да се хидроизолира с течна хидроизолация 2 пласта и текстил. Оттичането на водата от водосточните тръби става върху ерозирала бетонова настилка. Предвидено е същата да се подравни и хидроизолира с течна хидроизолация 2 пласта и текстил . Да се оформят улей за оттичане на водата от водосточните тръби към шахтите - гравитачно. Местата и размера на дъждоприемните шахти да се съгласуват с Възложителя.

Следва монтаж на нова антизамръзваща система, краищата на която трябва да завършват във водосточните тръби.

Изпълнителят да подготви обезопасена стълба за качване и слизане от покрива.

Извършваните СМР дейности трябва да бъдат съпроводени от събиране, почистване и извозване на отпадъците от обекта до определените за целта специални места.Изпълнителят да спазва стриктно изискванията на

НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ”/Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството В сила от 06.11.2004 г.Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г/.


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
за основен ремонт в сгради на Българско Национално Радио - София
Основен ремонт на покрив столова в ПРС на БНР - София

Наименование на видовете работи

Мярка

Коли-чество
Част " Архитектурно- строителна "
1

Демонтаж на покривна ламарина

м2

300
2

Демонтаж на лежащ улук и антизамръзваща система

мл

30
3

Разширяване на отворите на барбаканите за отвор ф 110

бр.

4
4

Укрепване на съществуваща метална конструкция по чертеж от инженер-конструктор за монтаж на водоустойчиво "OSB - 3" - плоскост с дебелина 1.8 см

м2

300
5

Доставка и полагане на каменна вата с дебелина 10 см. и коефициент на топлопреминаване 0.038 W/mK по покрив столова

м2

300
6

Оформяне от "ОSB-3" плоскост - 1.8 см. страниците на уламата

мл.

30
7

Оформяне на наклоните в уламата към четирите броя барбакани (без мокри процеси)

мл.

30
8

Доставка и монтаж на водоустойчиво "OSB -3"- плоскост с дебелина 1.8 см за монтаж върху метална конструкция.

м2

300
9

Доставка и полагане на паропропускаща мембрана с Ш = 1.20 м. по "OSB" - плоскости с 10 см препокриване и залепване с двойнозалепващо тиксо

м2

300
10

Хидроизолиране на уламата ,отворите на барбаканите и до един метър от покрива с течна хидроизолация 2 пласта и гео тексти под ламаринена пола.

м2

60
11

Изработване, доставка и монтаж на надулучна пола от ламарина с ПВЦ покритие и ширина до 1.00 мл.

мл.

30
12

Доставка и монтаж на ниско профилна ЛТ покривна ламарина с ПВЦ покритие ,дебелина 0.5 мм и височина на вълната до 3 см цвета се уточнява с възложителя

м2

300
13

Изработване, доставка и монтаж на надулучна пола с ширина до 40 см. за връзката покрив - фасада и надзид

мл.

50
14

Доставка и монтаж на отдушници по покрива за вентилация на същия

бр.

6
15

Доставка и монтаж на П - образна шапка от ламарина с ПВЦ покритие по надзид с разгъвка 85 см. Цвят: RAL 9002

мл

55
16

Доставка и монтаж на барбакан Ф110 дължина 50 см, с изкърпване около отвора на барбакана

бр

4
17

Доставка и монтаж на нова водосточна тръба Ф 110- Цвят: RAL 9003 с превързване към барбакан и на скоби по фасадата

мл

16
18

Направа на канал ф110 за отвеждане на водата от водосточните тръби в канала

мл.

45
19

Направа на дъждоприемна шахта с (изкоп ,пробиване на отвор в ревизонна шахтата и превързване) до 3 м с ПВЦ Ф110

бр.

2
20

Доставка и полагане на бетон М200 за покриване на тръби и укрепване на водосточна тръба пред вход трафопост

м3

2
21

Доставка и монтаж на фитинги към водосточна тръба ф110 със същия цвят като на водосточните тръби

бр

15
22

Възстановяване на антизамръзващата система в улука и водосточната тръба , включително с аксесоарите за монтаж на кабела 1900 W , TIP18

мл

105
23

Частична подмяна на пана "Амстронг"- 60/60 в залата на столовата

бр.

50
24

Направа на улей 20 см в настилката за отвеждане гравитачно на водата в дъждоприемната шахта

мл.

40
25

Подравняване на бетонова настилка за нанасяне на течна хидроизолация

м2

40
26

Грундиране на основата за нанасяне на течната хидроизолация

м2

85
27

Хидроизолация с течна хидроизолация 2 пласта на бетоновата настилка и по пода и стените на английския двор

м2

45
28

Почистване и отпушване на сифон в английския двор и шахта

бр.

4
29

Товарене и извозване на строителни отпадъци

м3

7ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Цвета на всички елементи се уточнява с Възложителя на място


2.Участниците следва задължително да извършат пълен оглед на място на обекта и да се запознаят с всички условия, които биха повлияли върху цената .


Барбакан PVC - Описание: ф -110 мм, L -500 мм, 90°, черен
В случай на наставяне на ЛТ ламарината да се предвиди изолираща паста при наставките !!


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „УДЪЛЖАВАНЕ НА ПОКРИВА В ПД НА БНР

В ПАРК „ВИТОША”“

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящия обект е за ремонт на покрива в ПД на БНР в парк Витоша.Той включва различни СМР, описани в приложена количествена сметка. Следва да се разработи конструктивно решение от инженер-конструктор за удължаване на стрехата на покрива, като се използват заложените в КС метални греди и колони от квадратен профил 8/8/0.4 см, с представяне на чертежи и детайли на отделни възли на покривната конструкция.

За изпълнението на предвидените СМР по стрехата е необходимо да се достави, монтира и в последствие демонтира тръбно скеле.

СМР започват с демонтаж, като се запазват за следващ монтаж, челната дъска и надулучната пола от ламарина с ПВЦ покритие. Демонтират се сайдинга и каменната вата от стрехата на покрива, като се запазват ламелите и изолацията.

Доставят се и се монтират метални колони и греди от квадратен профил 8/8/0.4 см за монтаж на дървените ребра 10/10 см за удължаване и усилване на покривната конструкция. По челото на ребрата се монтира челна дъска, надулучна пола и скоби за монтаж на улуци за термо панели.

Обшивката е от импрегнирано „ОSB-3” с дебелина 1.8 см. За защита от пари и вода е предвиден монтаж на паропропускаща мембрана.

Доставя се и се монтира покривен термо панел с горен пласт от ламарина „LТ- 55” с ПВЦ покритие и цвят уточнен с възложителя. При снаждането на двата панела да се предвидят мероприятия за недопускане на течове. Доставят се и се монтират трайно и здраво устройства за срязване на снега. За новите улуци с ПВЦ покритие за термо панели, да се предвидят елементи за оттичане на водата (барбакани) и капачки за затапване на улука в двата края .

Металната покривна конструкция от квадратен профил 8/8/0.4 см се монтира по терасата на подготвени пети – планки монтирани в плочата по детайл, изготвен от конструктора. Демонтират се компрометираните плочки по терасата, възстановява се хидроизолацията и се полага от същия по размер и цвят гранитогрес. Импрегнира се цялата тераса с разтвор за спиране проникването на вода под гранитогреса.

Шпаклова се със силикатна мазилка гредата на терасата, а останалата част се грундира и боядисва с фасадна боя/фасаген/. Възстановява се сайдинга и ватата по стрехата на покрива.

В пристройката на ПД е предвидено репариране на една от фасадните стените с монтирането на каменна вата за топлоизолация. Подготвя се стената за грунд и нанасяне на цветен латекс - 3 пласта.

В пространството около ПД е предвидено фундирането, монтирането и боядисването в подходящ цвят на метален парапет с височина 1.10 м на опасно за децата място.

Изпълнителят да спазва стриктно изискванията на

„НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ”

/Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството В сила от 06.11.2004 г.Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г/.
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

относно : Удължаване на покрива в ПД на БНР в парк ВИТОША


НАИМЕНОВАНИЕ

мярка

Количество

 

 

 

 

1

Конструктивно решение на покривното удължаване от инж.конструктор с представяне на чертежи и детайли на покривната конструкция

компл.

1

2

Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле

м2

80

3

Демонтаж със запазване за следващ монтаж на челна дъска и надулучна пола от ламарина

мл.

15

4

Демонтаж на сайдинг от стрехата на покрива със запазване на ламелите за следващ монтаж

м2

40

5

Доставка и заваряване на метални колони и греди от квадратен профил 8/8/0.4 за монтаж на дървените ребра от покрива по терасата

мл

40

6

Удължаване и усилване на покривна конструкция с дървени ребра 0.10/0.10/3.00 м (60 бр)

м3

2

7

Доставка и монтаж на челна дъска

мл

12

8

Доставка и монтаж на импрегнирано "ОSB-3" с Д = 1.8 см. за обшивка

м2

30

9

Полагане на паропропускаща мембрана под термо панела

м2

30

10

Доставка и монтаж на термо панел с LТ-55 ламарина с ПВЦ покритие и цвят уточнен с възложителя (светло сиво )RAL 9006

м2

30

11

Доставка и монтаж на надулучна пола

мл

15

12

Доставка и монтаж на устройства за срязване на снега

бр.

15

13

Доставка и монтаж на скоби за улуци

бр.

30

14

Доставка и монтаж на нови улуци с ПВЦ покритие за термо панели

мл.

15

15

Доставка и монтаж на елемент за оттичане на водата с ПВЦ покритие

бр.

2

16

Доставка и монтаж на елемент за затапване на улука с ПВЦ покритие

бр.

2

17

Демонтиране на компрометирани плочки по терасата

м2

15

18

Възстановяване на компрометирания участък с хидроизолиране и полагане на същия по вид и цвят гранитогрес.

м2

15

19

Ипрегниране на гранитогреса по терасата със специален разтвор за спиране на влагата да прониква към плочата

м2

32

20

Шпакловка със силикатна мазилка на греда тераса

м2

32

21

Репариране на таван тераса

м2

70

22

Възстановяване на сайдинга по покривна стреха със съществуващия +10 % нов

м2

30

23

Изкопаване на фундаменти 50/50/80 см за метални колове за парапет

бр.

6

24

Доставка и монтаж на квадратни метални колове 8/8/0.4 за парапет

мл

20

25

Монтаж (заваряване) на метална ограда от готови елементи h = 1.10 см.

мл.

10

26

Почистване и боядисване на метална ограда с ББ цвят уточнен с възложителя

мл.

10

27

Доставка и полагане на бетон М 25 за фундаменти на парапет и рампа

м3

3

28

Направа на плочник от цепени плочи с оформяне на улей за оттичане на водата от покрива

м1

15

29

Изолация с каменна вата зад печка

м2

5

30

Изолация с каменна вата в пристройка

м2

35

31

Репариране на стена в пристройка

м2

40

32

Събиране на строителни отпадъци, товарене и извозване на депо

м3

3Приложение №2
Каталог: uploads -> 1470
1470 -> По въпроса дали има електронно гласуване и представяне на прогнозните резултати по бнр“ приложения към публичната покана
1470 -> Решение за архивиране и възстановяване на виртуалната среда и физически сървъри на бнр забележка
1470 -> Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
1470 -> Задание за Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт „Аладин”
1470 -> Уважаеми господа
1470 -> Изх.№Ря-34/11. 01. 2016г. До „Център за градска мобилност” еад
1470 -> За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „проектиране и изпълнение на основен ремонт на студийна база „звукозаписна продукция – радио студия 5 и 7“ в бнр софия“


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница