Изпълнително дело №48/2015 гДата28.10.2018
Размер18.91 Kb.
#103798

ОБЯВЛЕНИЕ


Изпълнително дело № 48/2015 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.02.2017 г. до 23.03.2017 г. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе публична продан на недвижим имот, собственост на Панайот Николаев Панайотов от гр. Варна, след определяне на нова начална цена, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 15703.59.123 по кадастралната карта на с. Голяма Желязна, обл. Ловешка, общ. Троян, м. Башов рът с площ 2560 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, стар № 059114, при съседи: имот с идентификатор 15703.59.103 – ливада, имот с идентификатор 15703.59.122 – ливада, имот с идентификатор 15703.59.62 – ливада, имот с идентификатор 15703.166.10 – горска територия, имот с идентификатор 15703.109.2 – овощна градина, имот с идентификатор 15703.109.3 – овощна градина

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 19 148,25 /деветнадесет хиляди сто четиридесет и осем лв., двадесет и пет ст./ лв.

По делото няма данни за учредени ипотеки върху имота. Вписани са възбрани под № 130, т. 1 от 10.05.2014 г. и № 188, т. 1 от 14.07.2015 г. в полза на „Ист Интернационал” ООД гр. Варна.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това по местонахождението му в с. Голяма Желязна, общ. Троян, обл. Ловешка.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Районен съд гр. Троян в “Централна Кооперативна Банка” АД IBAN BG 98 СЕСВ 9790 33F8 9117 00 по изп. дело № 48/2015 г.

За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица   Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица   Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 2 от ГПК/.

На 24.03.2017 год. в 09,30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

09.01.2017 год. /А. Йонкова/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница