Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средаДата22.07.2016
Размер107.24 Kb.
#1252МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


1618, София, бул. “Цар Борис III” No 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15


УТВЪРЖДАВАМ, (п) печат

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ВАНЯ ГРИГОРОВА/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ С ПРЕДМЕТ:

Отдаване под наем на помещение – кафе-стол, находящо се на първия етаж в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда на бул. „Цар Борис III” № 136, гр. София.”


СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за участие


 1. „Условия за участие”

 2. „Приложения - Образци”

гр. София, април, 2013 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

1. Обект на търга: Отдаване под наем на помещение – стол-кафе, ведно с обслужващите го такива, с обща площ 58,50 /петдесет и осем цяло и петдесет стотни/ кв. метра, находящо се на първия етаж в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда на бул. „Цар Борис III” № 136, гр. София.

2. Предназначение на обекта: помещение, изградено да функционира като стол-кафе, с цел осигуряване на възможност за хранене на служителите на ИАОС. Наемателят няма право да променя предназначението на обекта, предмет на тръжната процедура. Наемателят няма право да пренаема обекта, да го преотстъпва за ползване или да го ползва съвместно по договор с трети лица.

3. Първоначална /минимална/ месечна наемна цена: 900 /деветстотин/ лева. Определената със сключването на договора за наемна цена се плаща по следния начин: наемателят заплаща първата месечна вноска в срок до 7 /седем/ дни от датата на сключване на наемния договор, а всяка следваща месечна наемна вноска – най-късно до пето число на всеки текущ календарен месец.

4. Срок на наемния договор: 2 /две/ години, считано от датата на подписване на договора за наем.

5. Вид на търга: търг с тайно наддаване.

Когато две или повече предложения съдържат една и съща най-висока наемна цена, търгът продължава с явно наддаване, по реда на чл. 47 до чл. 50 /вкл./ от ППЗДС, само между кандидатите, предложили еднаква най-висока цена, като наддаването започва от предложената цена, със стъпка на наддаване 10 /десет/ на сто от тази цена съгласно чл. 48, ал. 3 от ППЗДС.6. Цена на документацията за участие в тръжната процедура: 25 /двадесет и пет/ лева.

7. Срок за закупуване на тръжната документация: 25 /двадесет и пет/ календарни дни от датата на публикуването на обявата за търга.

8. Място за закупуване и получаване на документацията за участие в тръжната процедура – заплащането на документацията се извършва в касата на ИАОС на адрес: бул. „Цар Борис III” № 136, стая № 609, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа; тръжната документация се получава на ет. 7, стая 715 на горепосочения адрес всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, след представяне на документ за платена тръжна документация.

9. Депозит за участие в търга – размер, срок и място на внасяне – депозит в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, внесени по сметка на ИАОС: Общинска банка – клон „Денкоглу”, гр. София, SWIFT BIC код: SOMBBGSF, IBAN BG38 SOMB 9130 3337 0251 01, най-късно до датата на подаване на предложението за участие на съответния кандидат. Депозитът ще бъде задържан от органа по провеждане на тръжната процедура, когато спечелилият кандидат неоснователно не сключи договор за наем в законоустановения срок.

10. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 31 /тридесет и един/ дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на тръжната процедура.

11. Време и място за подаване на предложенията за участие в търга - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на ИАОС на адрес: бул. „Цар Борис III” № 136, стая № 101 /първи етаж/ в рамките на срока по т. 10 от настоящата документация.

12. Дата, място и час на провеждане на търга: На 32-я /тридесет и втория/ ден от публикуването на обявата на търга, от 10:00 часа в залата за втория етаж, находяща се в сградата на ИАОС на бул. „Цар Борис III” № 136, гр. София.

13. Условия, на които трябва да отговарят кандидатите в тръжната процедура: в търга могат да участват само търговци, по смисъла на Търговския закон, разполагащи с необходимите специалисти и опит, свързани с предмета на процедурата.

14. Условия, на които трябва да отговарят предложенията на кандидатите: Предложенията се поддават в деловодството на Агенцията в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, съдържащ плик „А” и плик „Б”. Пликове, които са незапечатани, прозрачни и с нарушена цялост се връщат на подателя незабавно, както и предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им. В горния десен ъгъл на плика се изписва:

гр. София – 1618

бул. „Цар Борис III” № 136

Изпълнителна агенция по околна среда

За участие в търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на помещение – стол-кафе, ведно с обслужващите го такива, с обща площ 58,50 /петдесет и осем и петдесет стотни/ кв. метра, находящо се на първия етаж в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда на бул. „Цар Борис III” № 136, гр. София”.

В долния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на кандидата, телефон и по възможност факс и e-mail.

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

При подаване на предложението и приемането му върху плика се отбелязва поредния номер, дата и час на получаване, като посочените данни се отбелязват и във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ.15. Задължителни документи, които трябва да съдържат предложенията на кандидатите:

15.1. Списък на документите, съдържащи се в предложението, подписан от кандидата;

15.2. Заявление за участие – попълва се Образец № 1;

15.3. Административни сведения – попълва се Образец № 2;

15.4. Документ за закупена тръжна документация – копие;

15.5. Документ за внесен депозит – оригинал;

15.6. Документ за регистрация на юридическо лице – копие, заверено с подпис и печат на лицето, определено по регистрацията, да представлява участника или единен идентификационен код, съгласно чл 23 от Закона за търговския регистър;

15.7. Удостоверение за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/;

15.8. Банкова референция от обслужваща банка, че кандидатът е коректен клиент;

15.9. Копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година - подписан и подпечатан на всяка страница;

15.10. Кратка анотация за досегашната дейност на кандидата, изясняваща неговия опит, възможности и организация на работа, свързани с предмета на тръжната процедура. Поименен списък на специалистите от колектива, отговорен за изпълнението на договора, с посочена квалификация на същите. Списък с техническото оборудване за ефективно изпълнение на задълженията по договора за наем;

15.11. Най-малко три броя референции издадени през 2013 г за осъществяваната от кандидата дейност, свързана с предмета на търга, като се посочват лицата за контакт, телефон и адрес, от които наемодателят може да получи допълнителна информация;

15.12. Декларация – подписан Образец № 3;

15.13. Декларация – подписан Образец № 4;

15.14. План за работа с посочено в него примерно меню;

15.15. Ценова оферта – попълнен и приложен Образец № 5.

В случаите, в които наемодателят не изисква изрично оригинал на документ, кандидатът може да представи копие на същия, заверен от лицето с представителна власт и подпечатано с печата на кандидата.

Документите, включени в предложенията на кандидатите, се систематизират по следния начин:

ПЛИК „А” - /непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, в долния ляв ъгъл на който е написано „ПЛИК „А”/, в който се съдържат документи от 15.1 до 15.14 /вкл./, посочени в т. 15;

ПЛИК „Б” - /непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, в долния ляв ъгъл на който е написано „ПЛИК „Б – Предлагана цена”/, в който се съдържа Ценовата оферта на кандидата /т. 15.15 от по-горе написаните документи/.

Двата плика се запечатват в един общ, непрозрачен план, по начина, подробно указан в т.14 от настоящата документация.

Кандидати подали предложения и/или съдържащите се в тях документи, които не отговарят на тръжните изисквания или са подадени след изтичане на крайния срок за подаване, се отстраняват от по-нататъшно участие в тръжната процедура.

16. Обявление за търга: Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към кандидатите и срока за подаване на предложенията за участие се обнародват в най-малко един национален и един местен ежедневник и на интернет страницата на Агенцията не по-късно от 31 /тридесет и един/ дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участие в тръжната процедура.

17. Задължения на наемателя:

Наемателят е длъжен: • да осигурява разнообразен асортимент и качествено обслужване;

 • да предлага стоки, напитки, храни, ястия и други продукти с добро качество и гарантиран произход, съгласно сключения договор за наем и всички нормативни изисквания;

 • да спазва всички договорни и нормативни изисквания, свързани с изпълнението на задълженията му по договора;

 • да разполага с необходимото техническо оборудване за ефективно изпълнение на задълженията му по договора за наем.

18. Контрол и отчет на изпълнението по договора за наем:

Наемателят е длъжен: • по всяко време да осигурява достъп на наемодателя в обекта за осъществяване на контрол по изпълнението на договора;

 • ежедневно да посочва на видно място в обекта, предмета на договора за наем, грамажа и цените на обявените за продажба и продавани от него храни, напитки, ястия и стоки;

 • да представя на наемодателя при поискване, копие от калкулациите, с които работи и справки за цените и листовете с обявени за продажба храни, напитки, ястия и стоки;

 • да представя на наемодателя ежемесечно справка и документи за платени наем и консумативни разходи, съгласно договора.

19. Задължение за заплащане на консумативни разходи:

Наемателят е длъжен да заплаща всички консумативни разходи, свързани с експлоатацията на обект, предмет на тръжната процедура.20. Работно време на обекта, посочен в т. 1 от настоящата заповед – всеки работен ден за работниците и служителите на ИАОС от 8:30 до 17:30 часа.

21. Максимална надценка за закупена готова продукция – 20 /двадесет/ % от продажната цена на едро.

22. Максимална надценка за собствена продукция, произведена на място – 30 /тридесет/ % от стойността по калкулационната ведомост.

23. Преференциални /намалени/ цени за консумация – формирани на базата на максималните надценки, посочени в т. 21 и т..22, и конкретизирани със сключения наемен договор. Преференциите са задължителни и се отнасят за всички служители в ИАОС за всеки работен ден във времето от 8:30 до 17:30 часа.

24. Осигуряване на възможност за столово хранене и хранене на ресторантски начала на минимум 50 /петдесет/ служители в ИАОС във времето от 12:00 до 13:00 часа на обяд. Наемодателят не е задължен да осигурява на наемателя столуващите или клиентите, работещи в ИАОС. Наемателят е длъжен да осигури възможност и да има готовност да поеме до горепосочения брой столуващи и клиенти, работещи в ИАОС, когато те пожелаят да се хранят, консумират и купуват в наетия обект.

25. Осигурен минимум за консумация:

А. На алкохолни и безалкохолни напитки:

1. Топли напитки: кафе-еспресо, нес-кафе, капучино, чай, какао, мляко, бульон;

2. Газирани безалкохолни;

3. Негазирани безалкохолни: минерална вода, натурални сокове, чай, айран и др.;

4. Бира: светло пиво, тъмно пиво, специално пиво;

5. Вина: бели вина, червени вина, шампанизирани вина;Б. На хранителни продукти:

1. Закуски: солени закуски, сладки закуски;

2. Салати: минимум три вида салати според сезона;

3. Студени мезета: мезета от месо и постни мезета;

4. Супи: студена, постна и с месо;

5. Готвени: постни, с месо и пържени картофи;

6. Скара: пържоли, шишчета, кюфтета;

7. Захарни изделия: вафли, бисквити, бонбони, шоколад и други;

8. Топли сандвичи: с месо, с колбаси, постни, комбинирани;

9. Хранителни продукти от първа необходимост: кисело мляко, прясно мляко, кашкавал, млечни произведения, месо, колбаси, месни произведения.

26. Оглед на обекта: Кандидатите могат да извършат оглед на място на обекта, предмет на настоящата тръжна процедура до 31 /тридесет и един/ дни от датата на публикуване на обявата за търга. Огледът се извършва в обекта /стол-кафе/, находящ се на първи етаж в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, гр. София, от 14,00 до 16,00 часа.

27. Условия за провеждане на тръжната процедура:

- процедурата се провежда на основание и в съответствие с изискванията на ЗДС, ППЗДС и действащите нормативни актове;

- търгът е с тайно наддаване;

- търгът може да се проведе, в случай че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на условията за провеждането му;

- при възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който се издава заповед за провеждането на нов търг;

- участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.28. Провеждане на тръжната процедура:

А. Проверка на редовността на предложенията на кандидатите:

В деня на провеждането на търга комисията отваря подадените пликове с предложения по реда на тяхното постъпване и проверява редовността на съдържащите се в тях документи и съотвествието им с изискванията на т. 15. от настоящата документация, в следната поредност: проверка на съдържанието на плик „А“ от офертата, след което и на плик „Б“. Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесен депозит, предложените цени и други обстоятелства по редовността на подадените предложения в текстови или таблично - текстови вид.Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат, който:

 • не е представил някой от необходимите документи, посочени в настоящата заповед;

 • е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително обявените в заповедта условия;

 • е подал предложението си след изтичане на определения краен срок.

Нередовните предложения и приложените към тях документи се отстраняват от участие в процедурата и съответно губят възможност да бъдат класирани.

Б. Класиране на кандидатите в тръжната процедура:

Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената наемна цена за обекта, предмет на търга. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока наемна цена, търгът продължава с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената от тях наемна цена. В случай, че търгът с тайно наддаване прерасне в такъв с явно наддаване, се прилагат разпоредбите на глава пета от ППЗДС, уреждащи процедурата за провеждане на търг с явно наддаване.В. Протокол на комисията по провеждане на търга:

Всички обстоятелства, свързани с провеждането на тръжната процедура, съгласно чл. 53, ал.1 от ППЗДС, се констатират с протокол на комисията по провеждане на търга, който се подписва от всичките й членове.Г. В 3-дневен срок от приключване работата на комисията по провеждане на тръжната процедура председателят на комисията представя на изпълнителния директор на ИАОС протоколът от заседанието/ята на комисията, в който е посочено отстранените кандидати и класирането на кандидатите в процедурата.

Д. В 7-дневен срок от датата на провеждане на търга, изпълнителният директор на ИАОС издава заповед, с която обявява спечелилия търга кандидат, определя наемната цена и условията на плащането. Издадената заповед се съобщава на кандидатите по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Е. В 7-дневен срок от датата на влизане в сила на горепосочената заповед се сключва договор за наем с кандидата, спечелил търга.

Заповедта за определяне на спечелилия търга кандидат може да се обжалва от останалите кандидати по реда на АПК.


ОБРАЗЦИ
5.1. Условия за участие в тръжната процедура;

5.2. Образец № 1 - Заявление за участие в търга;

5.3. Образец № 2 - Административни сведения;

5.4. Образец № 3 - Декларация;5.5. Образец № 4 - Декларация;

5.6. Образец № 5 - Ценова оферта.
Каталог: obyavi
obyavi -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obyavi -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obyavi -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ииз) в Черно море”
obyavi -> Програма през 2007 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница