Книга на откривателите и изобретателите траян константинов траяновДата08.10.2017
Размер68.64 Kb.
#31923
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
В „ЗЛАТНА КНИГА НА ОТКРИВАТЕЛИТЕ И ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ”


 1. ТРАЯН КОНСТАНТИНОВ ТРАЯНОВ

 2. Роден на 22.04.1944 г. в с. Равна гора Варненско

 3. Служебен адрес:

9000 Варна Институт по океанология БАН Варна

Ул.”Първи май” 40, п.к. 152, тел. 052/370484 /111/

Домашен адрес:

9020 Варна, кв. „Възраждане” бл.28, вх.2, ет.VІ, ап.35

Дом. тел. 052/646877 E-mail: ttrayanov@mail.bg


 1. Списък на изобретенията с наименованията, регистровите номера на заявките

и номера на защитните документи.

1. ЕЛЕКТРОКОНТАКТЕН ДАТЧИК ЗА ВЪЛНОГРАФ

Рег.№ 27658/1974 г., Авторско свидетелство №21142 от 25.12.1975 г.

с приоритет от 07.09.1974 г., Акт за внедряване от 26.08.1975 г.

в научноизследователската практика.

Траян Константинов Траянов и Христо Димитров Слабаков

2. СТЪПКОВ РЕГИСТРАТОР НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОРСКАТА ВЪЛНА

Рег. №30612/1975 г., Авторско свидетелство №22648 от 25.12.1976 г., Акт за

внедряване от 17.04.1976 г. в научноизследователската практика

Светослав Николов Колев, Христо Димитров Слабаков и

Траян Константинов Траянов

3. УСТРОЙСТВО ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОРСКАТА

ВЪЛНА

Рег.№ 38870/1978 г., Авторско свидетелство № 27840 от 15.01.1980 г.с приоритет от 15.01.1978 г., Акт за внедряване от 3.09.1980 г.

Атанас Александров Атанасов, Христо Димитров Слабаков и

Траян Константинов Траянов

4 . ЕЛЕКТРОКОНТАКТНА РЕЙКА ЗА ВЪЛНОГРАФ

Рег. №38869/1978 г., Авторско свидетелство № 27987 от 15.02.1980 г.

с приоритет от 28.02.1978 г., Акт за внедряване 17.10.1978 г. в

научноизследователската практика.

Траян Константинов Траянов и Христо Димитров Слабаков

5. ДАТЧИК ЗА ВЪЛНОГРАФ

Рег. № 43951/1978 г., Авторско свидетелство № 28954 от 11.02.1981 г.

с приоритет от 28.02.1978 г., Акт за внедряване от 17.10.1978 г. в

научноизследователската практика.

Траян Константинов Траянов и Христо Димитров Слабаков

6. УСТРОЙСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА ВОДНИ ПРОБИ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН

СЛОЙ ВОДА

Рег. № 44100/1979 г., Авторско свидетелство № 29226 от 17.12.1980 г.

с приоритет от27.06.1979 г., Акт за внедряване от 26.09.1980 г.

Александър Владимирович Рождественски и Траян Константинов Траянов

7. АВТОНОМЕН РЕГИСТРАТОР НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ И ДЪЛБОЧИНЕН

ПРОФИЛ НА МОРСКАТА СРЕДА

Рег. № 47076/1980 г., Авторско сидетелство № 30275 от 01.10.1980 г.

с приоритет от 21.03.1980 г., Акт за внедряване от 09.05.1983 г. в

научноизследователската практика.

Атанас Александров Атанасов, Христо Димитров Слабаков,

Петър ТодоровДраганчев и Траян Константинов Траянов

8. УСТРОЙСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА ВОДНИ ПРОБИ ОТ ДЪЛБОЧИННИ

ХОРИЗОНТИ

Рег.№ 47074/1980 г., Авторско свидетелство № 30280 от 01.1.1981 г.

с приоритет от 21.03.1980 г., Акт за внедряване от15.04.1984 г.

Траян Константинов Траянов

9. УСТРОЙСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН СЛОЙ

ВОДА


Рег. № 50382/1981 г., Авторско свидетелство № 34713 от 23.05.1984 г.

Акт за внедряване от внедряване от 08.08.1983 г.

АлександърВладимирович Рождественски и Траян Константинов Траянов

10. ПЛАВАЩО ВЪЛНОГАСИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ, ПО-СПЕЦИАЛНО ЗА

ЧАСТИЧНО ЗАЩИТЕНИ АКВАТОРИИ

Рег.№ 52632/1981 г., Авторско свидетелство № 37477 от 21.04 1986 г.

с приоритет от 24.06 1981 г.

Траян Константинов Траянов

11. УСТРОЙСТВО ЗА МАРКИРАНЕ НА ИЗПЛУВАЩИ АВТОМАТИЧНИ

НОСИТЕЛИ


Рег. № 68526/1985 г., Аворско свидетелство № 39257 от 26 .10.1987 г.,

Акт за внедряване от 13.11.1987 г.

Траян Константинов Траянов, Христо Димитров Слабаков и

Атанас Василев Палазов

12. УСТРОЙСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРИДЪННИ СЛОЕВЕ ВОДА

Рег. № 76007/1986 г., Авторско свидетелство № 43310 от 12.04.1990 г. с

приоритет от 30.07.1986 г.

Траян Константинов Траянов и колектив

13. АВТОМАТИЧЕН НОСИТЕЛ НА АПАРАТУРА ЗА ОКЕАНОГРАФСКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Рег. № 92377/1990 г., Авторско свидетелство № 50687 от 22.08.1994г.

с приоритет от 05.07.1990 г.

Траян Константинов Траянов

14. УРЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ЗООПЛАНКТОННИ ПРОБИ

Рег. № 98080/1993 г., Патент за полезен модел № 19 (BG 19 Y1) от .

30.09.1996 г.

Траян Константинов Траянов и Даниела Петрова Георгиева

15. АВТОМАТИЧЕН НОСИТЕЛ НА АПАРАТУРА ЗА ОКЕАНОТГРАФСКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Рег. № 92377/1990 г., Патент за изобретение № 50687 от 10.02.1995 г.

(BG 50687 B1).

Траян Константинов Траянов

16. МЕТОД ЗА МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА КАПТИРАНЕ НА

ПОДВОДНИ ГАЗОВИ ИЗВОРИ С ВГРАДЕНА СТРАНИЧНО ШИРОКА

ТРЪБА И ПЕРФОРИРАНА ТРЪБА ПО РЪБА МУ

Рег.№ 92737/1990 г., Патент за изобретение № 61880 от 01.07.1999 г.

(BG 61880 B1).

Траян Константинов Траянов

17. УСТРОЙСТВО ЗА КАПТИРАНЕ НА ПОДВОДНИ ГАЗОВИ ИЗВОРИ

Рег. № 92580/1990 г., Патент за изобретение № 62499 от 10.02.2000 г.

(BG 62499 B1).

Tраян Константинов Траянов

18. БЛОК ЗА ИЗКУСТВЕН РИФ И МЕТОД ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО МУ

Рег. № 101518 /1997 г., Патент за изобретение № 62817 от 11.09.2000 г.

( BG 62817 B1).

Траян Константинов Траянов

19. УСТРОЙСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ

МОРСКИТЕ ВЪЛНИ

Рег.№ 109382/15.12.2005 г.(Заяв.№ 1113/2006 г.)

Свидетелство за регистрация на полезен модел № 951 (BG 951 U1) от

30.11. 2007 г.

Траян Константинов Траянов

20. УРЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ФИТОПЛАНКТОННИ ПРОБИ

Рег. № 109225/ 08.07.2005 г. (Заяв. № 1112/2006 г.), Свидетелство за

регистрация на полезен модел № 979 (BG 979 U1) от 30.11.2008 г.

Даниела Георгиева Петрова и Траян Константинов Траянов

21. УСТРОЙСТВО ЗА МАРКИРАНЕ НА ИЗПЛАВАЩИ И ДРЕЙФАЩИ

НОСИТЕЛИ НА ОКЕАНОГРАФСКА АПАРАТУРА ИЛИ НА ХОРА

ТЪРПЯЩИ БЕДСТВИЕ НА МОРЕ

Рег. № 108502/23.12.2003 г. (в експертиза)

Траян Константинов Траянов

22. УСТРОЙСТВО ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА

ПОДВОДНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И ЦУНАМИ

Рег. № 109377/14.12.2003 г. (в експертиза)

Петко Стоянов Димитров и Траян Константинов Траянов


 1. КРАТКА АНОТАЦИЯ ЗА ПРИНОСА НА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ В НАУКАТА И

ТЕХНИКАТА

Единият от приносите , признат от рецензентите, от членовете на СНС по “Кибернетика и автоматика” и от ВАК при хабилитацията на изобретателя в конкурс “Контролно измервателни системи за опазване на околната среда” по шифър 02.22.05

“Системи и устройства за опазване на околната среда” е в областта на разработването на технически средства и методи за измерване и регистрация на параметрите на морската среда:


 • Разработване на оригинални конструкции първични преобразователи и схемни

решения за измерване и регистрация на параметрите на морското вълнение ( Авт.

с-ва 1,2,3,4 и 5) – всички внедрени в научно-изследователската практика.

- Разработване на технически средства, схемни решения за измерване и

регистрация, както и методология на измерването на температурно дълбочинния

профил на морската среда (Авт. с-ва 7, 8,13 и патент 15) - всички внедрени

Вторият принос е в разработването на оригинални пробовземни системи и

устройства за вземане на водни проби – от повърхностен слой до придънни слоеве

(Авт. с-ва 6,8,9 и 12) и за зоо и фитопланктон (Патенти14 и 20), като и методологията

за събирането на океанографска информация и вземането на водни проби,

позволяваща автоматизация, намаляване на т.нар. корабно време и повишаване на

репрезантативността , нещо особено важно при мониторинговите изследвания (Авт.

с-ва 11,13 патент 15, както и заявка рег. № 108502).

Третият принос е в разработването на съоръжения за опазване на околната среда:


 • Разработване на каптиращи устройства за намаляване на емисиите в атмосферата

на газ метан от подводни газови извори (Патенти 16 и 17) и за регистриране и ранно

оповестяване на подводни земетресения и цунами ( заявка рег. № 109377).

- Разработването на устройства позволяващи увеличаване на биологичната

продуктивност и самопречиствателна способност на морето (Патент 18).

 1. ДАННИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА (ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА,

ЕКОЛОГИЧНА И ДРУГА) ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО.

От внедряването, например на устройства за каптиране на подводни газови

извори (Патенти 16 и 17) би се получил екологичен, икономически и социален

ефект. Екологичният ефект е двоен: от намаляване еманациите на метан в

атмосферата,свързан с т. нар. “парников ефект”, от използването на метана като

екологично чисто гориво и от съответната замяна на деривати на нефта, при което

има също и икономически ефект, а социалният е от разкриването на нови работни

места. 1. ПОЛУЧЕНИ ЛИ СА ДРУГИ НАГРАДИ ЗА ИЗОБРЕТАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ –

КОГА И КЪДЕ?

 • Награда с ПОЧЕТНА ЗНАЧКА за заслуги като изобретател – от ДКНТПВО и ЦС на БПС от 26.03.1981 г.

 • Грамота от Президиума на БАН “За заслуги в развитието на океанологията у нас”

юли, 1983 г.

 • Включен в книгата “БЪЛГАРИЯ 2000 НОВАТОРИ, КОЙ КАКЪВ Е В БЪЛГАРСКАТА ИНОВАЦИЯ”, София 1987 г., (стр.443) – един от деветте

Представители на ОКЕАНОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМИТЕ НА МОРЕТО.

8. ДРУГИ ДАННИ

- През 2008 г. е подготвен научно-приложен проект между АД “Рифове” Варна

и Институт по океанология БАН Варна за конкурс по Националния иновационен фонд въз основа на патент за изобретение “Блок за изкуствен риф и метод за изработването му” (Патент 18).

- През 2009 г. е подготвен и подаден проект по конкурс “Научна инфраструктура” към МОН “Иновативни технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в бреговата зона “ (INWECO) на полезен модел “Устройство за получаване на електроенергия от морските вълни” (19).

26.10.2009 г. Подпис на директора

Варна на Иститута по океанология БАН:

/Ст.н.с.ІІ ст.д-р инж. Атанас Палазов/


Каталог: compass -> docs -> 2009
2009 -> Арт Галерия Ларго представя изложба – живопис на Явор Витанов “Картини от дома”
2009 -> Международен търговски и културен център ●геопан● на медиите до22 май 2009, 12. 00 ч
2009 -> Програма на видеохолика 2009 международен видео арт фестивал II издание/ патица по пекински или видео по време на криза 4 13 август 2009, варна
2009 -> Отчет на Управителния съвет на бнапд за периода от 29. 03. 2008 г до 28. 03. 2009 г. Уважаеми колеги, дами и господа
docs -> Община белослав – варненска област
2009 -> Бургаска морска асоциация и н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н
2009 -> Протест срещу назначаването на капитан Църнаклийски за шеф на Морската администрация До
2009 -> Община град добрич регионална библиотека “дора габе” добрич
2009 -> Декларация на Съюза на подводничарите в Република България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница