Кодекс за поведение на държавния служител и Утвърдените на основа на кодекса Вътрешни правила за поведение на държавните служители в Община-Търговищестраница1/9
Дата17.09.2017
Размер1.56 Mb.
#30413
ТипКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Анализ на съществуващата практиказа отчетност и прозрачност

в областните и общински администрации

и формулиране на предложения

за оптимизирането им”

Изпълнител: Агенция за регионално развитие Варна

Варна

м. май. 20
СЪДЪРЖАНИЕ
Област с административен център гр. Търговище......... стр. 3
Област с административен център гр. Добрич................ стр. 15

Област с административен център гр. Шумен................ стр. 38
Област с административен център гр. Варна.................. стр. 54

Настоящият анализ е изготвен в резултат на проучване на нормативни документи, регламентиращи дейността на общинските и областни администрации, анкетиране на служители на администрациите, граждани и представители на бизнеса, разговори по време на организирани приемни от областните администрации във Варна, Добрич, Шумен и Търговище и в общинските администрации в гр. Добрич, гр. Шумен и гр. Търговище. Изследвани са публикациите в местния печат и медии за отразяване работата на администрациите по подобряване на отчетността пред гражданите и бизнеса и мерките за повече прозрачност при обсъждане и рeшаване проблемите на общините и административното обслужване.

Проучването е по проект А08-12-21/30.07.2008 год. на областна администрация Варна в партньорство с областните администрации Търговище, Добрич и Шумен „За прозрачни и открити областни и общински администрации”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Област с административен център гр. Търговище


 1. Общинска администрация Търговище

Проучени:

Харта на клиента;

Кодекс за поведение на държавния служител и Утвърдените на основа на кодекса Вътрешни правила за поведение на държавните служители в Община-Търговище;

Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Община Търговище;

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Търговище;

Правилник за вътрешния ред на Община Търговище;

Устройствен правилник на общинската администрация Община Търговище.
Констатации:

Организацията и условията за обслужване на гражданите в Общинска администрация Търговище са отлични. Общинската администрация е сертифицирана по международния стандарт Система за управление на качеството ISO 9001:2000 до 15.11.2010 год. и по Системата за упарвление на околната среда ISO 14001:2004 до 18.12.2011 година. Изграден е самостоятелен „Център за административно обслужване” със специална платформа за обслужване на лица в неравностойно положение на входа. Работното време е посочено на входа на центъра, като е заявено, че когато има чакащи потребители на услуги, обслужването може да се извършва с удължено работно време до два часа. Помещенията са просторни със самостоятелни работни места за служителите по видове услуги и със свободен достъп на гражданите до тези работни места. Има отлично подредено информационно табло за обяви, съобщения, заповеди и решения на администрацията. Ясно видими на български и английски език са таблата за различните видове услуги, с поставени образци на заявления. На видно място е поставена харта на клиента и декларация на ръководството-кмет и екип за политика на качеството. Определена е самостоятелна приемна за граждани, оборудвана с всички средства за комуникация и размножителна техника. Обявени са дните за прием през седмицата от кмета, зам. кметовете и секретаря на общината.

В „Центъра за административно обслужване” са поставени интерактивни информационни устройства за различните видове услуги извършвани по служебен път с посочване на правното основание за издаване на документа, комплектовъчни документи, срок за изпълнение и срок за валидност, такса, място за подаване и получаване на документи, място на издаване и отговорно за изпълнението на услугата длъжностно лице. На разположение на гражданите на хартиен носител има и каталог на извършваните услуги с ценоразпис. Поставена е пощенска кутия за мнения и препоръки попшовод на административното обслужване.

Електронният сайт на Община Търговище http://www.targovishte.bg е разработен много професионално в двуезичен (български и английски език) вариант. В рубриката „Общинска администрация” е посочена структурата, местонамирането на пощенската кутия за сигнали срещу корупцията, тел., факс и ел. адрес за корупционни действия на служители от администрацията с възможност за обратна връзка. Оповестени са Хартата на клиента и Декларация за политика на качеството и околната среда. Оповестени са и стандартите за обслужване- отношение към клиентите, информация за клиентите, комуникация с клиентите, спазване на сроковете, механизъм за обратна връзка, отговорност и отчетност. Изложен е тел. указател на администрацията и заповедите на кмета. В „Центъра за административно обслужване” са записани извършваните услуги с информация за всяка услуга, отзиви за качеството на обслужването и списък на кодовете за плащане на сметките за данъци и социални осигуровки. Отзивите за оценка на качеството на обслужването се извършват чрез портала за онлайн справки към СЕМКО (Система за Експресно Мнение за Качеството на Обслужване) в община Търговище. Целта на този портал е да публикува оценката на гражданите и бизнеса за качеството на административното обслужване, увеличавайки прозрачността на административния процес и спомагайки за непрекъснатото му усъвършенстване. СЕМКО се състои от устройство, чрез което клиента дава своето мнение, както и софтуерна система за обработка на данните, тяхното съхранение и визуализация.

В „е-услуги” е предоставена възможност за деловодни справки, записване за приемен ден, подаване на сигнали и предложения, заявления за достъп до обществена информация и сигнали срещу корупцията в общинската администрация. Последните три функции не са действащи.

Английската електронна страница дава информация за структурата на администрацията, наименованията на местни такси и видовете цени на административните услуги. Преведена е Хартата на клиента и Декларацията за политика на качеството и околната среда.

В администрацията има действаща система за молби, предложения и сигнали на гражданите. Контролът по изпълнението се осъществява чрез деловодната система, вкл. и в режим онлайн.

Служителите в „Центъра за административно обслужване” са в подходящи облекла, с баджове с имената, длъжността и службата на български и английски език. Има система за обучение и подготовка, която е свързана с тяхната атестация.

Служителите в общинската администрация преобладаващо са жени над 50 години, с висше и средно образование. Имат продължителен общ стаж, но не много продължителен на настоящите длъжности, като повечето са преминали някаква форма на обучение. За информиране на гражданите те преценяват за полезни информационните табла и срещите с обслужваните лица, както и сайта на общината. За отчет на работата на службата с най-голям ефект се смята електронния сайт. Те посочват, че гражданите срещат повече трудности от фирмите при ползването на предоставената информация от администрацията. Като професионализъм, компетентност и психическа подготовка за работа с емоционални граждани самооценката е за добра способност да се справят. Като средства за по-добро управление те дават предпочитание на системата за вътрешен контрол, етичния кодекс, системата за обратна връзка, хартата за правата на клиента и обслужването на „едно гише”. Материалните условия за работа и обслужване те считат за добри, екипа в който работят като положителен. Не са получавали негативни оценки за работата си. Нямат информация за получени сигнали за корупция през мандата. Приемат, че администрацията използва целесъобразно и в пълните им възможности средствата за информиране на гражданите и политиката за прозрачност като положителна.

На поставените въпроси от анкетата гражданите и бизнесът дават почти еднакви отговори. Анкетираните живеят продължително време в централното селище на общината и посещават администрацията за услуги. За информация те ползват главно информацията на обикновенните табла, сайта наобщината, средствата за масова информация и посещенията в администрацията. Като източник на информация бизнесът ползва и специализирани брошури и кореспонденция. По същия начин се определят и информационните канали с най-голям ефект. Мнението на бизнеса за обслужването в общинската адмнинистрация е по-добро отколкото при оценката на областна адмнистрация. В отговорите тук се среща оценката, че общината е партнъор на бизнеса. Гражданите не познават документита на общинската администрация – стратегията за прозрачно управление, хартата за правата, системата за обратна връзка. Те са получавали информация за корупция като слухове, но самите не са били обект на корупционни практики и не са подавали сигнали за това. Оценяват положително политиката за разширяване на прозрачността и отчетността в работата на администрацията.


Препоръки:

 • Да се разработят функциите за подаването на сигнали и предложения, заявления за достъп до обществена информация и сигнали срещу корупцията в общинската администрация в електроната страница на общината;

 • Да се използва по-широко пресата за вътрешно-нормативните документи и указания за работа на административните служители с цел повече прозрачност и възможност за граждански контрол върху общинската администрация.
 1. Общинска администрация Попово

Проучени:

Морално-етичен кодекс на служителите в община Попово;

Правилник за работата на комисията по етика в община Попово;

Вътрешни процедури за работата на комисията по етика;

Правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и юридически лица в община Попово.
Констатации:

Сградата на Община Попово е нова и има създадени подходящи условия за административно обслужване на гражданите. Функционира „Център за административни услуги и информация” с две основни помещения за прием на гражданите: за гражданско състояние и технически услуги и финансови услуги и местни данъци и такси. На входа на центъра за услуги е поставена кутия за мнения, препоръки и сигнали.

Пред помещението за гражданска регистрация и административно обслужване има поставени Етични норми на поведение на български и английски език. В същото помещение има гише за приемане на сигнали, оплаквания и жалби и регистрация на желаещи за прием от кмета на общината. Следенето на отговорите за подадени сигнали, жалби и препоръки се осъществява чрез системата за деловодство. Помещенията са с два различни входа и с изградени подходи за лица в неравностойно положение. За тях има информация къде могат да бъдат обслужени и на кои телефони могат да заявят желание за получаване на различните услуги. Във всяко помещение има място за попълване на документи и поставено табло с примерни образци. Информацията на таблата се актуализира своевременно. За обслужващите звена има обявено работно време. Но в сградата няма обявени приемни дни и часове за кмета и неговите заместници. Практиката е след като се съберат 7 молби от граждани да се насрочи приемен ден на кмета. Информация за датата и часа на приема се съобщава по телефона от техническия сътрудник на кмета. Зам. кметовете и секретаря на общината нямат приемни дни. На практика при служебно отсъствие на кмета приемните дни се отлагат.

На разположение на гражданите е предоставен каталог под формата на брошура за видовете административни услуги, който съдържа списък на услугите по: гражданска регистрация и административно обслужване, местни данъци и такси, управление на собствеността, териториално и селищно устройство и екология, икономически дейности и защита на потребителите. За всеки документ в брошурата има: записани за всеки документ правното основание за издаване на документа, срок за изпълнение и срок за валидност, такса, необходими окомплектовъчни документи, на кого се дава и място за подаване и получаване на документи, отговорно за изпълнението лице.

Обстановката в звената за обслужване е много делова и приятна. Но се забелязва, че не всички служители, които извършват обслужване на посетителите в двете помещения, носят идентификационните си баджове.

Нормативните документи за работа на администрацията са обявени на сайта на общината http://www.popovo.bg. Той се поддържа в актуално състояние и съдържа телефонните номера и електронните адреси на служителите, работното време на общинската администрация, извършваните административни услуги от администрацията, приемните дни на кмета. Електронният сайт е двуезичен, на български и английски език. В английската версия все още има празни рубрики и липса на информация, вкл. няма обяви и съобщения, информация за видовете услуги и условията за обслужване, няма посочено работно време на администрацията. За финансовите услуги са посочени номерата на банковите сметки, кодовете за различните плащания, телефоните за контакт, индивидуални обяви до данъкоплатци. В българския вариант са публикувани и списък на административните услуги с пълната информация за всяка една услуга по направления, но все още не е възможно подаване на документи за електронно обслужване онлайн. На страницата се публикуват заповеди и решения на администрацията и общинския съвет, обяви и съобщения за търгове и конкурси, вкл. и препращания към сайтовете на в-к „Държавен вестник” и Агенцията за обществените поръчки. Посочен е безплатен „горещ”/”зелен” телефон за сигнали на граждани, но той работи само в рамките на работното време. Записано е, че приемът на кмета е в зависимост от неговите служебни ангажименти, което не е много удобно за гражданите когато той отсъства.

Съществува система за атестация на служителите, като ежегодно се оценява тяхната работа. Те имат личен план за обучение и чрез заявка могат да се обучават в Института за публична администрация.

Акетираните служители са мъже между 20 и 50 години, с висше образование, със средно продължителен стаж , но сравнително кратък на заеманата в момента длъжност. В случая преобладават участвали в обучение служители. Преобладават отговорите за начини за информиране на гражданите чрез информационните табла, електронния сайт, както и всички други възможни форми. Най-голям информационен ефект, според анкетираните, имат специализираните брошури, средствата за масова информация и интерактивните табла. Гражданите са сравнително по-неподготвени от фирмите да ползват информацията от службите. Своята подготовка те преценяват като добра от гл. т. компетентност и психическа устойчивост. За положителни в дейността си считат прилагането на Етичен кодекс и на Харта за правата на клиента, както и действието на системата за вътрешен контрол. Считат, че екипът с който работят е добър и службата не е получавала негативни оценки за работата си. Преценяват, че предоставяната на гражданите информация е своевременна и пълна, цялата необходима за решаване на проблемите. Политиката на прозрачност на общината считат за необходима и положителна.

Гражданите и бизнеса са почти единодушни в оценките си за администрацията и провежданата от нея политика на прозрачност и отчетност за дейността. Гражданите предпочитат средствата за информиране чрез информационните табла, книжни носители и едва след това интернет сайта, докато бизнесът предпочита интернета и кореспонденцията, както и посещенията на място. Анкетираните лица живеят от дълги години в Попово и може да се каже, че познават практиката на администрацията. Те не са се сблъсквали със случаи на корупция и не са подавали такива сигнали. Считат, че служителите са компетентни и внимателни, а те самите подготвени да ползват предоставяната информация от администрацията. Оценката и на двете страни-граждани и бизнес, е за своевременното и в пълен обем предоставяне на информация от администрацията. Участвалите в анкетата дават положителна оценка за качеството на обслужване, макар че не познават всички работни документи на администрацията.
Препоръки:


 • Да се подобри организацията за прием на гражданите, да се обявят приемни дни и за зам. кметовете и секретаря на общината и не се допуска нарушаване на регулярността на приема;

 • Да се осигури непрекъсната 24-часова работата на горещия телефон;

 • Да се обогати английската версия на сайта на общината, като се обяви най-необходимата информация за дейността на администрацията и нейните решения;

 • Да се разработи електронно административно обслужване чрез сайта на общината.
 1. Общинска администрация Омуртаг

Проучени:

Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация – Омуртаг;

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Омуртаг;

Система за докладване и отчети в Общинската администрация Омуртаг;

Процедура за докладване на грешки, измами и нердности в Общинска администрация Омуртаг;

Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2008 година в Общинска администрация гр.Омуртаг;

Механизъм за получаване на информация в Общинска администрация гр.Омуртаг.
Констатации:

Общинската администрация на Омуртаг е разположена в три различни сгради, няма единно деловодство и подходящи условия за прием на гражданите и за работа на служителите. В сградата на районния съд на партера се намира информационно бюро, което дава информация и за други услуги, извършвани от общинската администрация. Има информационно табло, което е общо със съда, което не е представително, без много пространство за обяви и документи. В основната сграда са разположени службите „ГРАО”, техническите служби, общинска собственост, икономическа политика, търговия. Във втората сграда са разположени службите за проекти и програми, част от службите по устройство на територията, строителство и контрол и част от службите за данъци и такси. В третата сграда е изнесена службата за останалата част от местни данъци и такси. При тези условия няма и създадени условия за достъп в сградите на общината на лица в неравностойно положение. Няма „горещ” телефон за сигнали, предложения и съобщения за корупция в общинската администрация.

Няма брошури и материали за предварително предлагане на обслужваните, както и формуляри, поради липса на място за поставяне и ползване от гражданите. Служителите ги предлагат и много често те ги попълват, помагайки по този начин на обслужваните лица.

Има обявени приемни дни от ръководството на общинската администрация. Кметът и заместниците му приемат в кабинетите си поради липса на приемна. Работното време на администарцията е публично. Сроковете за отговор на предложенията, молбите и сигналите се контролират чрез деловодството на общината. Но няма цялостно завършена централизирана система за молби, сигнали и предложения.

Не се предлага и каталог за извършваните услуги от общинската администрация. Няма обявени на информационно табло или чрез достъп по електронен път на наредби, правилници, инструкции и др. регулиращи дейността на обслужващите административни звена документи

Общината има отскоро електронен сайт http://omurtag.naymex.com, в който ще има действащи рубрики „Услуги” и „Конкурси”. Сега в сайта се появяват само общите координати за контакти в общината.

Достъп до Интернет страницата имат всички училища и фирми в Омуртаг. Липсва Интернет в съставните кметства на общината. Информацията до тях стига чрез местните радиоточки, като за целта има назначени 2 журналистки на общински щат.

Анкетираните служители са на средна възраст жени с висше образование и с продължителен стаж в администрацията. Преминали са определени форми на обучение. За информиране на гражданите те използват материалите на информационното табло и средствата за масова информация (общината сега разработва електронната си страница). Но затова пък посочват като най-ефектен начин за информиране на гражданите и бизнеса - Интернет сайтовете. Преценяват себе си като достатъчно компетентни за изпълнение на функциите си. Оценката им за подготовката на гражданите и фирмите за участие в обслужването е, че последните са достатъчно добре информирани. От възприетия инструментариум те считат, че най- добре влияят на управлението прилаганата система за вътрешен контрол, спазването на Етичния кодекс, приложението на стратегията за прозрачно управление и Хартата за правата на клиента. Преценяват, че администрацията разполага със сравнителни добра материална база и работят в добър екип. Службата им не е получавала негативни оценки, но един счита, че понякога има основание за някои сигнали за работата на службата. Оценката им за целесъобразно и пълно информиране на гражданите е, че това може да се прави още по-добре. Има колебание в това, че администрацията предоставя своевременно цялата информация, но провежданата политика на прозрачност и отчетност посочват за положителна.

Гражданите и бизнесът считат, че администрацията се старае да бъде компетентна и внимателна при обслужването. Служителите подпомагат попълването на документите на недостатъчно подготвените. Най-удобната форма за информация са посещенията на място и средствата за масова информация. Бизнесът ползва и средствата за комуникация и кореспонденцията. Разработените от администрацията документи не се познават от всички, но се оценява положително политиката за прозрачност и по-голяма отчетност на дейността.

Препоръки:


 • Да се подобрят материалните условия за обслужване на гражданите и работа на общинските служители чрез кардинално решаване на въпроса за общинска сграда или самостоятелно обособено изнесено звено за административно обслужване;

 • Въвеждане на електронен сайт на общината с пълна информация за извършваните услуги, нормативните документи за осъществяване на дейността на общинската администрация и всички форми на публичност и прозрачност за гражданите и бизнеса на общината;

 • Подготовка и размножаване на брошури, информационни листи и материали за различните видове услуги и начина за извършването на услугите от общинската администрация.
 1. Общинска администрация Антоново

Проучени:

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

Инструкция за документационната и деловодната дейности в общинската администрация.
Констатации:

Условията за обслужване в общинската администарция Антоново са много добри. Има създаден „Общински център за услуги и информация” на партера на сградата на общината. Центърът е създаден с финансовата подкрепа на USAID (Американска агенция за международно развитие) и Фондация за реформа на местното самоуправление (ФРМС) през 2002 година. Пред входа на общинския център има информационно табло с обща информация. Обявления с мероприятията на общината и администрацията се излагат на видно място. В помещението на центъра са поставени документи и образци в раздели за териториално и селищно устройство и строителство, гражданско състояние, търговия и лицензии, общинска собственост и приватизация. Обявени са и Харта и Вътрешни правила за обслужване на територията на общината. Оформено е „гише на предприемача” със самостоятелно информационно табло за бизнеса. В отделно помещение се извършва обслужването по гражданско състояние и ЕСГРАОН, като заявките за обслужване се приемат също и на гише в центъра. Съществува система за сигнали, молби и предложения. В залата за обслужване няма обявени документи, като Харта на клиента и др. регламентиращи обслужването на гражданите правилници, инструкции и указания поради малката площ за излагане.

Чрез електронна система за деловодство и контрол се осъществява автоматизиран контрол за сроковете за изпълнение на административните услуги. Липсват официално обявени приемни дни от ръководството на общинската администрация, но се осъществява редовен прием на желаещите. Работно време на административните служби в Центъра за услуги е обявено за гражданите.

Общината има сайт http://www.antonovo.bg/site/ с информация на български и английски език. На водещата страница е обявена информация за проекта „За прозрачни и открити областни и общински администрации”. За момента няма възможност за обслужване чрез Интернет. В рубриката „Услуги” е обявен списъка на услугите и техните цени, без по-подробна информация. Разработен е и предстои изпълнението на проект, финансиран от Европейското икономическо пространство, за онлайн (изнесено) обслужване чрез обща база данни в кметствата на общината. С изпълнението на проекта връзките между общинската администрация и кметствата ще позволят ползването на услуги по места независимо от мястото на съхранение и поддържане на информацията. По проекта е предвиден и зелен телефон за случаи на нарушения от страна на служителите от администрацията. На сайта не са записани приемни дни часове за общинската администрация. Частта за конкурсите е в процес на разработване.

Служителите в Общински център за услуги и информация са добре подготвени. Отношението им към гражданите е внимателно и вежливо. Имат идентификационни баджове, но не ги носят постоянно.

Анкетираните служители са жени над 50 години, със средно и висше образование, с продължителен стаж в администрацията и сравнително продължително време на настоящата длъжност. За това време повечето са преминали някаква форма на обучение. Те посочват, че ползват почти всички средства за информиране на обслужваните лица, но за конкретната изпълнявана от тях дейност преценяват най-полезни срещи с гражданите в приемни дни и кореспонденцията с тях. С най-голям ефект като канал за информация се преценява ползването на сайта на общината. Те се колебаят дали гражданите са достатъчно компетентни да се ориентират в информацията, която им се предоставя. За фирмите те преценяват, че по-добре се ориентират в информационните материали от гражданите. За по-добри резултати в управлението на обслужването, те смятат въвеждане обслужването на „едно гише”. Администрацията разполага с добри условия за работа и форми за комуникация, оценката за екипа е добра. Въпреки това, някои посочват, че са получавани негативни оценки за обслужването, макар и невинаги с основание. Отговорите за целесъобразно и в пълни възможности използване на информационни средства за дейността на администрацията са разпределени между „да”, по-скоро „да” и по-скоро „не” Подобни отговори се дават и на въпроса дали се предоставя своевременно и цялата информация за проблемите и начина за тяхното решаване. Политиката за прозрачност се оценява положително.

Гражданите и бизнесът считат, че администрацията е компетентна и внимателна. Информацията за услугите те получават от центъра за обслужване и разположената по информационните табла документи. Бизнесът ползва и средствата за комуникация и кореспонденцията на специализираното гише на предприемача. Разработените от администрацията документи не са познати на всички, но се оценява положително политиката за прозрачност и по-голяма отчетност за дейността.

Препоръки:


 • Да се подобри системата за прием на гражданите - обявяване на приемни часове, системата за обратна връзка; регистрацията на сигнали, молби и препоръки;

 • Да се обогати съдържанието на сайта на администрацията, като се обявят всички нормативни документи регламентиращи обслужването на гражданите в общинската администрация.

 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница