Конференция по присъединяване към европейския съюз българиястраница1/2
Дата12.05.2017
Размер393.96 Kb.
#21168
  1   2


КОНФЕРЕНЦИЯ ПО

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

- БЪЛГАРИЯ -

Брюксел, 1 април 2004CONF-BG 6/04

ADD 6

Документ, предоставен от БългарияОтносно:

Допълнителна информация: Първи мониторингов доклад (Анекси 10 и 11)

Глава 24 – Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работиПриложение 10
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ”

СОФИЯ, УЛ.”ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” № 29

Д О К Л А Д


ОТНОСНО: Работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS) през 2003 г.

С Постановление на Министерския съвет № 18 от 04.02.2003 г. беше създаден Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS). В Съвета, чрез ръководителите им, са представени три служби от Министерство на вътрешните работи (Национална служба “Полиция”, Национална служба “Борба с организираната престъпност” и Национална служба “Гранична полиция”), от Министерство на финансите - Агенция “Митници”, Агенция за финансово разузнаване, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, Главна данъчна дирекция, Централно звено за финансиране и договаряне, както и съответните дирекции на Министерство на земеделието и горите, отговарящи за координацията и организацията на програми за развитие на селските райони.

AFCOS осигурява взаимодействието с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), със страните-членки, и с аналогичните структури в присъединяващите се страни и в страните-кандидатки за членство в ЕС.

Ръководството на AFCOS се осъществява от председател- министъра на вътрешните работи и заместник-председател - заместник-министър на вътрешните работи.

В изпълнение на нормативно определените му правомощия, през 2003 г. AFCOS предприе действия в две основни направления:


 • укрепване на административния капацитет с оглед ефективно осъществяване на координацията, сътрудничеството и комуникацията между всички органи на национално равнище, ангажирани с превенцията и борбата с нарушенията и престъпленията с фондове на ЕС и осигуряване на сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) по линия на борбата с измамите;

 • оперативни действия, насочени към предотвратяване или разследване и разкриване на случаи на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.
 1. ИЗГРАЖДАНЕ НА AFCOS.

След създаването на AFCOS усилията бяха насочени към полагането на основите на координационния механизъм между компетентните органи на изпълнителната и съдебната власт за предотвратяване и разкриване на правонарушения със средства и имущество от фондове и по програми на Европейския съюз. Беше осъществявано и активно взаимодействие с OLAF и със съответните органи, компетентни в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС, в страните-членки и в присъединяващите се страни.

През м. март 2003 г. на посещение в нашата страна бе директорът на OLAF, г-н Франц Брюнер, който взе участие в работата на AFCOS. Директорът на OLAF бе запознат със съдържанието на ПМС №18/04.02.2003 г. и със създадената организация за работа на AFCOS. По време на посещението си г-н Брюнер даде положителна оценка на създадената организация на работа на AFCOS.

През м.април два екипа експерти от OLAF, екип следователи и екип от отдела за обучение, проведоха срещи в София с представители на AFCOS. Проведени бяха дискусии за параметрите на оперативното сътрудничество по линия на борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и за нуждите, които институциите, членуващи в AFCOS, имат от повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в тази област.

През годината AFCOS предприе действия за изграждане на необходимата за дейността му правна рамка. Разработени и приети бяха правила за работа на AFCOS. Поради необходимостта от координирани действия със съдебната власт в борбата с измамите, бяха разработени и подписани инструкции за взаимодействие между AFCOS и Върховна касационна прокуратура и между AFCOS и Национална следствена служба. Инструкциите бяха подписани през април и май 2003 г. от министъра на вътрешните работи и председател на AFCOS, главния прокурор и директора на Национална следствена служба. Съвместните инструкции регулират условията, реда, компетентните органи и формите за осъществяване на взаимодействието и участието на представители на прокуратурата и следствието в работата на AFCOS. Предвижда се, при участие в работата на AFCOS, представителите на прокуратурата и следствието да имат същите права като членовете на Съвета, представляващи изпълнителната власт.

В хода на работата на AFCOS беше направен и преглед на дейностите, планирани в рамките на Многонационалната програма ФАР за борба с измамите и беше обсъдена възможността страната ни да бъде домакин на някои от семинарите, включени в програмата. Беше прието предложението на OLAF за провеждане през м. май 2004 г. в Р България на семинар за разследващи.

Съгласно процедурите по програма ФАР, бенефициентът, в случая AFCOS, с председател - министъра на вътрешните работи, отговаря за управлението и отчитането на средствата. В тази връзка, на заседание на AFCOS беше взето решение финансовите средства, отпуснати на Р България от Европейската комисия за изпълнение на Многонационалната програма с цел подпомагане административното изграждане на новосъздадената структура да бъдат управлявани от МВР.

Договор между правителството на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ по Програма ФАР за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности беше одобрен от Министерски съвет и министърът на вътрешните работи беше упълномощи да проведе преговорите и подпише договора. от името на правителството. Разходите по изпълнението на договора от страна на правителството на Р България под формата на 5 % съфинансиране са за сметка на бюджетите на ведомствата, представени в Съвета (AFCOS), пропорционално на структурните звена, с които участват съответните ведомства.

Общата стойност на дейностите, определени за финансиране, е в размер на 522 446,80 евро съгласно договора с Европейската комисия за предоставяне на финансова помощ по Многонационалната програма ФАР за противодействие на измамите.
2. УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА AFCOS.
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) отдава голямо значение на подобряване подготовката на експерти от присъединяващите се страни и страните-кандидатки в синхрон с натрупаните ноу-хау и практически умения на експертите от ЕС в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Общността. За постигане на тази цел OLAF разработи Многонационална програма по ФАР, в която е включена и Република България.

Основни цели на програмата са: 1. Да се подпомогне създаването на централни структури (AFCOS) в страните-кандидатки, които да могат да реагират без забавяне на сигнали за измами и нередности, изпратени от OLAF с цел провеждане, координиране или подпомагане на разследвания на случаи на предполагаеми измами и нередности, засягащи бюджета на ЕС.

 2. Да се осигури ефективен обмен на информация относно измами и нередности между всички компетентни национални органи, както и с OLAF и компетентните власти от страните-членки.

 3. Да се увеличи капацитета на AFCOS за провеждане на разследване, откриване и съобщаване на нередности.

През 2003 г. всички структури - членове на AFCOS, създадоха свои експертни работни групи, натоварени с осъществяване на оперативната дейност по взаимодействие със секретариата на AFCOS, а при необходимост и с останалите членове. В секретариата на AFCOS беше създадена база данни с лицата за контакт и се осигури сътрудничеството на експертно равнище.

Нашата страна се включи в дейностите, залегнали в Многонационалната програма за 2003 г. през последното тримесечие на годината. Секретариатът на AFCOS осъществи необходимата за целта организация и координация между представените в Съвета министерства.

През м.октомври делегация от ръководни представители на AFCOS участва в работна среща (кръгла маса) в Малта, посветена на въпроси на сътрудничеството на OLAF със структурите AFCOS в страните-кандидатки. Нашата страна участва в семинар в Букурещ, Румъния, посветен на комуникационната мрежа на OLAF за борба с измамите. През м.декември по двама служители от всички ведомства, представени в AFCOS, взеха участие в семинар в Бърно, Чехия, за запознаване с функциите, организацията и дейността на OLAF. Излъчени бяха кандидатури на служители за участие в предстоящи през 2004 г. стажове в централата на OLAF в Брюксел и в правоприлагащи организации в страните-членки на ЕС. Одобрен от OLAF служител от Агенцията за финансово разузнаване премина едномесечен стаж на обучение в централата на OLAF по дейност “Преки разходи/Външна помощ”.

Във връзка с предложение на OLAF бяха съгласувани функции и пълномощия на краткосрочен експерт (за срок до 6 месеца), който предстои да бъде определен и командирован от OLAF в България през 2004 г. с цел оказване на съдействие при изграждане и укрепване на административния капацитет на AFCOS.

OLAF извежда като важен приоритет изграждането на автоматизирана информационна система за нуждите на AFCOS, която да осигурява ефективното сътрудничество между всички членове на AFCOS и между AFCOS и страните-членки на ЕС в предотвратяването и борбата с измамите. В Многонационалната програма се предвижда отделна дейност за изграждане на системата. През 2003 г. беше извършена оценка на съществуващата информационна инфраструктура на министерствата, представени в AFCOS. Чрез нает от OLAF външен експерт от фирмата Schlumberger SEMA, при спазване на изискванията за конфиденциалност, започна проучване на приложимостта на мрежата, хардуера и софтуера на AFCOS и на институциите-партньори с цел придобиване представа за състоянието и функционалността на информационните системи и комуникационните мрежи, както и идентифициране на евентуални слабости. Резултатите от проучването ще послужат като основа за преценка на вида доставки на информационно оборудване по Многонационалната програма.


3. ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ НА AFCOS.

През 2003 г. AFCOS координира работата по конкретни случаи на измами, информацията за които постъпи чрез директни запитвания от OLAF до Секретариата, или до съответното компетентно ведомство.

Национална служба “Борба с организираната престъпност”-МВР реализира активно сътрудничество с екип “Цигари”, от Дирекция Б (оперативен отдел) на OLAF. Бяха установени лица и извършени насрещни проверки съвместно с Агенция “Митници” по транзити на цигари, при които има съмнения за ощетяване финансовите интереси на ЕС. В тази връзка се осъществява обмен на информация от взаимен интерес и са проведени поредица от работни срещи. През м. април 2003 г. чрез AFCOS бе предоставен обобщен доклад от извършените оперативни проверки от Национална служба “Борба с организираната престъпност”-МВР и Агенция “Митници”. В края на м. декември 2003 г. от OLAF бе получен второ запитване за митнически и полицейски проверки на юридически и физически лица, за които съществуват съмнения, че са замесени в контрабанда на митническата територия на ЕС. Работата по случаите продължава.

По постъпило запитване чрез Секретариата на AFCOS относно разследване на организирана престъпна група, занимаваща се с контрабанда на цигари за ЕС Национална служба “Гранична полиция”-МВР извърши необходимите проверки и за резултата своевременно бе уведомена OLAF.

При извършените вътрешни одити на разпоредители със средства на ЕС Агенция за държавен вътрешен финансов контрол не е установила нередности или измами по смисъла на съответните секторни правила за ФАР, ИСПА и САПАРД.

В рамките на сътрудничеството с OLAF през 2003 г. в Агенция “Митници” са получени пет запитвания от страна на OLAF, касаещи разследвания, свързани с цигари, текстил, силиконов карбид и стоманени въжета. По четири от запитванията са осъществени необходимите разследвания и са изпратени отговори на OLAF. По петото проверката продължава.

През 2003 г. бяха продължени и активизирани действията на Агенцията за финансово разузнаване по получена информация и осъществено сътрудничество с OLAF. През 2003 г. случаят, по който работеше Агенцията получи съществено развитие, въз основа на подобрената координация между компетентните органи, при което основната част от материалите беше насочена по компетентност към прокуратурата.

В края на миналата година в Агенцията за финансово разузнаване бе получен посредством AFCOS нов сигнал, поставящ началото на проверка на нов случай. Работата по него продължава и през 2004 г. като се използват максимално ефективно институтите и механизмите, установени с извършените през 2003 г. изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

През м. август 2003 г. в Брюксел, Белгия, бе проведена работна среща по текущи проверки и разработки от взаимен интерес с участие на двама служители от Национална служба “Борба с организираната престъпност”. Обсъдени бяха текущите резултати от съвместните проверки и бяха определени краткосрочни приоритети за действие. В продължение на сътрудничеството през м. септември в София бе проведена втора работна среща с представители на Дирекция Б на OLAF.

През ноември 2003 г., в Алгарве, Португалия, представител на Национална служба “Борба с организираната престъпност” взе участие в Годишната конференция на Целева група по цигарите при OLAF.

Резултатите от дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности от създаването му с ПМС № 18 от 04.02.2003 г. дават основание да бъдат направени изводите, че изграждането на AFCOS създава механизъм за координиране действията на органите на изпълнителната и съдебната власт и създава условия за защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

С неговото създаване и практическо функциониране се изпълнява един важен ангажимент на Република България в периода на присъединяване към ЕС.

Хода на работата на AFCOS доказва, че приетият модел - изграждане на координационен механизъм, обхващащ компетентните структури, е работещ и дава гаранции за ефективна работа.

В практически план, дейността на AFCOS и представените в него компетентни структури съдейства за осигуряване на прозрачност и законосъобразност при разходването на средствата от Европейския съюз.


Приложение 11

МИНИСТЕРСТВО

НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Д О К Л А Д
За изпълнението на Плана за действие на Националната  стратегия за борба срещу наркотиците през 2003 г.

НАМАЛЯВАНЕ ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ • СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 1 И 2. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪВЛИЧАНЕТО НА НОВИ ХОРА В ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА


Задача 1а. ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

По инициатива на Министерството на образованието и науката /МОН/ е създадена междуведомствена работна група /Заповед № РД 09 - 444 от 23.05.2003 г./ относно разработване на конкретни мерки за реализиране на поетите ангажименти в сферата на здравното образование, произтичащи от Плана за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците. Извършен е анализ на съществуващата нормативна база с оглед въвеждане на проблематиката на здравното образование в целия курс на обучение в системата на средното образование.

В Ръководството за работа на директора и учителя през учебната 2003/04 г. е включен раздел за здравното образование на учениците, който допълва и разширява компетенциите на училищата в тази сфера. Целта е да бъде подкрепено училището да разработи свои, съобразени с конкретната си специфика и ресурси здравнообразователни програми, които утвърждават културата и нормите в училището, свързани със здравето във всички аспекти на училищния живот.

В Изисквания за организация и управление на дейностите през учебната година са представени следните раздели:

I. Обща информация за здравното образование.

II. Основни стъпки при планирането на училищна политика в сферата на здравното образование.

III. Основни сфери, теми, форми за реализиране на здравнообразователни програми.
Задача 1в. СЪЗДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ЕКИПИ

През 2003 г. е проведена интензивна работа с екипи на шест Общински съвети по наркотични вещества /ОбСНВ/ и превантивно-информационните центрове към тях по анализ на ситуацията и стратегическо планиране като пилотен етап на осъществяване на тази дейност. Тази дейност включва разработване на доклади по локалната ситуация с наркотични вещества и стратегически планове за действие от ОбСНВ в 6 града в България; провеждане на методически семинари по докладите с анализ на ситуацията и стратегическите планове за действия; финансово подпомагане на осъществяването на ключови дейности от одобрените стратегически планове за действия по намаляване на търсенето в 6 града.

Проблемите са разисквани на Националната конференция на Общинските съвети по наркотични вещества, проведена през декември 2003 г.
Задача 1д. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ ЗА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА

В МОН е разработена и се изпълнява Наредба за организиране на извънучилищната, тренировъчната и състезателната дейност. Разработен е проект на модули по етапи и класове за прилагането на трети час по физическо възпитание и спорт в училищата. Оптимизира се на спортно-състезателната дейност за учениците на възраст до 12 години. За провеждане на спортни занимания и състезания през ваканциите на учениците се предоставят откритите и закритите спортни бази на МОН и училищата.


Задача 1е. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С ВИСОКОРИСКОВИ ГРУПИ

Изпълнението на дейностите за стимулиране и развитие на научните и творческите дарби на децата е възложено на Националния дворец на децата като звено на МОН и се съдържа в Националния календар за извънучилищни дейности в направленията наука и техника, изкуства, спорт и туризъм. Календарът включва регионални и национални състезания, конкурси и фестивали, чието домакинство приемат различни градове в страната. В реализацията на тези творчески дейности се включват активно неправителствените организации, които работят за издирването и развитието на детските таланти, общините и общинските съвети, училищните настоятелства.
 • СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 3. НАМАЛЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА МЕДИЦИНСКИ И ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

Задача 3а. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЦИТЕ С ЦЕЛ СИНХРОНИЗИРАНЕ С ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Законът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите(ЗИД на ЗКНВП) е приет от Народното събрание на 5 юни 2003 г.,(обн. ДВ, бр. 56 от 20 юни 2003 г.)

В изпълнение на РешениеМС № 392/07.06.2003 г. за подобряване на бизнес средата чрез облекчаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими са изменени:

Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества(приета с ПМС № 199 от 2000 г., изменена с ПМС № 54/05.03.2003г.,);

Наредба № 3/2001г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба(изменена от 24.01.2003 г., обн. ДВ, бр. 11 от 2003 г.).

С решение на НСНВ от третото редовно заседание за 2003 г. е създадена експертна междуведомствена работна група за преглед и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на съществуващите нормативни актове за създаване и функциониране на рехабилитационни програми за лица, злоупотребяващи и зависими към наркотични вещества. • СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 4. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ И ДЕПРИВАЦИЯ НА ВИСОКОРИСКОВИТЕ ГРУПИ

Задача 4а. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДУЛИ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА ОТ НАРКОТИЦИ.

В Националния план за действие по заетостта за 2004 г., разработен от Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, е осигурена възможност за повишаване пригодността за заетост на преминали лечение зависими към наркотични вещества в трудоспособна възраст.

Терапевтични модули с наркоманно зависими, лишени от свобода, се организират в рамките на адаптационна програма и на програма за живот на свобода.Те се осъществяват във всички места за лишаване от свобода.

През 2003 г. са изготвени и се прилагат специализирани програми за рехабилитация и реабилитация на осъдени с наркоманна зависимост в затворите във Враца, Бобов дол, Ловеч, Варна и Стара Загора. Тези програми се намират на пилотен етап от своята реализация. Три от програмите - в затворите във Враца, Варна и Стара Загора, се включва и оценка за тяхната ефективност. От Европейската мрежа за превенция на наркотиците в затворите е дадена положителна оценка на работата по изграждането на специализираните терапевтични програми за работа с наркоманно зависими осъдени.

Общотерапевтични програми за работа с наркомани се прилагат във всички места за лишаване от свобода.

За подготовката на пенитенциарния персонал за работа със специализирани терапевтични програми са реализирани:

- проекти, ориентирани към такъв тип обучение. През 2003г. е реализиран един в затвора във Варна с 12 служители.

- международни проекти по линия на Европейската мрежа за превенция на наркотиците. През 2003 г. в затворите са обучавани 2 служители.

- есенния университет по зависимостите към Медицинския институт - София. През 2003 г са обучени 3 служители.

- вътрешни семинари, организирани в рамките на служебната учебна година с участие на външни консултанти. Обучени са 90 служители.

Броят на регистрираните наркомани в местата за лишаване от свобода е 565, а зависимите от наркотични вещества, участващи в специализирани терапевтични програми, са 250 лишени от свобода.


 • СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 5. НАМАЛЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БОЛЕСТИ СРЕД ИЗПОЛЗВАЩИТЕ НАРКОТИЦИ, КОИТО ИМАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО: ИНФЕКЦИИ, ПРЕДАВАНИ ПО КРЪВЕН ПЪТ (HIV/СПИН, ХЕПАТИТ В, С И ДР. ) ТУБЕРКУЛОЗА, БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПО СЕКСУАЛЕН ПЪТ И ДР.

В България работят четири метадонови програми, пет програми за обмен на игли и спринцовки и три програми “Подвижен лекарски кабинет”.

Три метадонови програми са в София (една от тях е в Националния център по наркомании), а една е във Варна. Програмите за работа на терен, обмен на игли и спринцовки и тестване за кръвно и полово преносими инфекции се развиват от неправителствени организации както следва:

- Фондация “Инициатива за здраве” - София

Работи по проект за обмен на игли и спринцовки по програма “Стъпки в позитивна посока” - превенция на HIV/СПИН сред употребяващи наркотици, които не са лечение. Средномесечно се осъществяват 700 контакта и се обменят 7000-8000 спринцовки. Има подвижен кабинет за диагностика и тестване, както и нископрагов център в София.

- Фондация “Панацея” - Пловдив

Работи се по Програма за обмен на игли и спринцовки. Осъществяват се 500 контакта месечно, раздадени за годината 20 000 спринцовки.

- Фондация “Доза обич” - Бургас

Работи се по Програма за обмен на игли и спринцовки със 145 клиенти.

- Фондация “Плевен 21 век” - Плевен

Работи се по Програма за обмен на игли и спринцовки със 122 клиенти на територията на Плевен и Червен бряг. Има разкрит и нископрагов център на територията на Плевен.

- КАРИТАС - София

Работи се по проект “Подвижен лекарски кабинет за работа с наркомании”. Осъществени 3100 контакта, тествани са 100 клиенти за HIV, хепатит В и С. Ваксинирани са съвместно с НЦН 80 души за хепатит В.

- Фондация “Здраве и социално развитие”

Работи се по проект “Ден и нощ”. Към проекта за работа с проституиращи е добавена и Програмата за обмен на игли и спринцовки. Около 100 клиенти обменят игли и спринцовки.

От отдела “Профилактика, диагностика и лечение на кръвнопреносими инфекции” към НЦН, са разработени принципите за превенция, включени в Националната програма по наркомании и в Националната програма за профилактика и контрол на HIV/СПИН и болести, преносими по полов път /БППП/. В отдела се извършват пред- и след тестово консултиране, тестване за HIV, хепатит В и С, сифилис, ваксинации за хепатит В, лечение на БППП, методическа помощ на общински служби за профилактика и лечение на зависимости, методическа помощ на неправителствени организации, работещи в областта на превенция на HIV/СПИН и БППП, обучение на работещи в областта на намаляване на щетите.


 • СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 7. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ЕФЕКТИВНИ И РАЗНООБРАЗНИ ПРОГРАМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Стационарната специализирана лечебна мрежа в страната се състои от 1 специализиран психиатричен стационар на НЦН, 11 специализирани отделения и 2 специализирани сектора с общ капацитет около 230 легла (общо за пациенти с алкохолна и наркотична зависимост).

Особена форма на дългосрочно резиденциално лечение и рехабилитация представляват терапевтичните общности. В момента в страната функционират 2 официално разрешени терапевтични общности - къща “Феникс” - с. Бракьовци и терапевтичната общност в с. Дебелец (край Велико Търново) с общ брой резиденти около 40.

Извънболничната специализирана лечебна мрежа в страната се състои от 17 наркологични кабинета в рамките на съществуващите Окръжни психиатрични диспансери, като на щат се водят 21 нарколози, от които 8 са в извънболничните служби.

Нова форма на организация на извънболничното лечение на зависимости са дневните центрове, които се налагат като основна бъдеща форма на организация на извънболничната терапия. До момента има разкрити 3 центъра, преминали за становище през НЦН – 2 в София и 1 във Варна.

Друга форма на специализирано извънболнично лечение на зависимости са програмите за субституиращо и поддържащо лечение с опиеви агонисти (за момента – предимно с метадон). Засега има разкрити 4 програми за субституиращо и поддържащо лечение с метадон – 3 в София и 1 във Варна, с общо 350 пациенти.

Разработена и експериментирана е методика за оценка на ситуацията на общинско ниво в 6 града в България е основа за планирането и осъществяването на лечебните програми на територията на съответната община. • СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 9. РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО

Задача 9а. РАЗРАБОТВАНЕ НА БАЗИРАНИ НА НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРОТОКОЛИ, РЪКОВОДСТВА И СТАНДАРТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ

През периода са разработени ръководства и други методически документи:

- Консенсусно становище относно препоръчителен подход за лечение на зависимости;

- Проблемно ориентирано програмно планиране в зависимостите;

- Насоки за лечение с метадон;

- Пред- и след тестово консултиране за HIV при лица със зависимости.

През финализиране е Консенсусно становище за препоръчителен подход за рехабилитация на зависимостите.
Задача 9б. РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ И СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ ПО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

Разработени са Модул за лечение на зависимости в програмата за специализация по психиатрия; Програма за обучение на ръководители на метадонови програми; Програма за следдипломно обучение по зависимости за различни специалисти.
 • СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 10. РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ

В съответствие със Закона за насърчаване на заетостта е разработен Национален план за действие по заетостта - 2004 г., който предвижда към професионалните училища да бъдат създадени групи за обучение за придобиване на част от професия или професия. По преценка на специалисти (лекари, терапевти, педагози, психолози) в тези групи могат да бъдат включвани различен брой млади хора или да бъдат обособени отделни групи.

Други възможности за получаване на професионални умения предлага проектът на Националната занаятчийска камара, МОН и МТСП. Той предвижда провеждане на обучение в занаятчийски предприятия.

Съгласно влезлите в сила през 2003 г. промени в Закона за социално подпомагане/ЗСП/ и в Правилника за неговото приложение/ППЗСП/ е поставено началото на реформата в областта на социалните услуги. Въведено е децентрализирано управление на социалните услуги.

В ППЗСП е предвидено предоставянето в общността на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция, който е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. • СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 11. ЗАСИЛВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Задача 11а. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Министерството на здравеопазването поддържа работни контакти и проучва опита на международни партньори, с които работи - Световната здравна организация, UNDP, UNAIDS, група Помпиду на Съвета на Европа, Европейски център за мониторинг EMCDDA, Комисия по наркотични вещества на ООН, програма “ФАР” на Европейската комисия, NIDA - USA, КЕТЕА - Гърция, Европейската федерация на терапевтичните комуни, Терапевтичната общност “Трамполин” - Белгия и други.СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 13. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ

Задача 13а. ПО-НАТАТЪШНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ

През периода на сухоземните, железопътните, речните, морските и въздушните гранични пунктове е отделено особено внимание на прецизността и професионализма при изпълнение на служебните задължения от личния състав. Засилен е физическият контрол на пътникопотока, стоките и товарите, преминаващи през ГКПП. Извършват се синхронизирано със служителите на Агенция “Митници” пълни бордови проверки на морските и входящо-изходящите контроли на речните плавателни съдове. Увеличен е и съставът на екипите от гранични полицаи, проверяващи жп композиции. На първостепенните сухоземни ГКПП са оборудвани специално пригодени халета, в които се проверяват тежкотоварни камиони и МПС за наличието на тайници и фабрични кухини, ползвани от трафикантите на наркотични вещества. На всички ГКПП стриктно се наблюдават рискови категории и маршрути. Особено внимание се обръща на стоки и товари, съдържащи етерични масла, кафе, сурови кожи и други суровини, отделящи силна миризма, които се използват за камуфлиране на наркопратки.

Работи се активно по изготвянето и актуализирането на рисковите профили за отделните ГКПП в зависимост от специфичните им особености с цел засилване противодействието срещу нелегалния трафик на наркотици.

Продължава процесът на техническо осъвременяване и осигуряване на граничния контрол като приоритет са бъдещите външни граници на Европейския съюз. С помощта на проекти по Програма ФАР, двустранни програми за техническа помощ със страните от ЕС, и по-специално със съфинансиране от държавния бюджет на Република България е доставено специализирано техническо оборудване за ефективна охрана на държавната граница.

По проекта “Модернизиране на оборудването на българо-турската граница” се изпълнява договор за изграждане на цифрова мобилна радио-комуникационна система по ТЕТРА-стандарт. Системата е изградена и тествана успешно.

Продължава дейността по изпълнение на проекта “По-нататъшно укрепване на управлението и контрола на бъдещите външни граници на ЕС /синя граница/ за въвеждане на оперативни стандарти и практики и за модернизиране на оборудването на граничната полиция съгласно изискванията за охрана на външни граници на ЕС.

Утвърдени са нови функции, структура и щат на ДНСГП, регионалните гранични сектори за охрана на българо-сръбската и българо-македонската граница - Драгоман и Кюстендил, регионалните гранични сектори за охрана на българо-гръцката граница - Смолян и Петрич и ЦСПП - Пазарджик.
Задача 13б. ЗАПАЗВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ И ПО-НАТАТЪШНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПО ГРАНИЧНИТЕ ПУНКТОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

Подзадача б) Подобряване ефективността на митническия контрол за предотвратяване на нелегалния трафик на наркотични вещества и прекурсори чрез информатизиране на процесите, с акцент върху контрола, осъществяван във вътрешните митнически учреждения.

През 2003 г. е изграден Интранет сайт в рамките на вътрешната мрежа на Агенция “Митници” с цел запознаване на всички митнически служители и в частност служителите от отделите “МРРН” в страната с последните тенденции в борбата с наркотрафика. В сайта се съдържа съответната нормативна уредба, информация за видовете наркотици и прекурсори, снимков материал, показващ начините на укритие, утвърдени рискови критерии. Съдържат се и методически указания и ръководства за работа с различни видове наркотестове. При необходимост митническите служители от отделите за борба с наркотрафика могат да ползват всички утвърдени унифицирани документи за дейността по електронен път.В процес на изграждане е и специализирана информационна система с висока степен на защита за обмен на оперативни данни в реално време между отделите за борба с наркотрафика в системата на Агенция “Митници”. Този проект се финансира от Британското правителство и е на стойност 36 700 лири.

Подзадача в) Подобряване инфраструктурата на ГКПП на територията на страната и модернизиране на специализираното техническо оборудване за извършване на щателни митнически проверки на превозни средства, товари и лица.

За периода 2002–2003 г. Британското правителство финансира четири проекта с цел подпомагане Българската митническа администрация в борбата с нелегалния трафик на наркотици.

През 2003 г. Британското правителство осигури доставката и монтажа на система за автоматично сканиране на регистрационните номера на тежкотоварните превозни средства, влизащи от Турция в България през Капитан Андреево, в размер на 40 000 британски лири. Предоставената техника е ценно средство за повишаване възможностите на митническото разузнаване при селекцията на подозрителни по отношение на наркотиците превозни средства.

На 14 януари 2004 г. е подписан Меморандум с Великобритания за финансиране изграждането на съоръжение за ефикасен контрол на тежкотоварни превозни средства на митническия пункт Малко Търново на българо-турската граница.

Агенция “Митници” е получила и две дарения от Митническата администрация на Германия, съдържащи 3 000 броя полеви наркотестове от два вида.

Подзадача г) Осигуряване на регулярно специализирано обучение на митническите служители за придобиване и повишаване на квалификацията им в областта на борбата с наркотрафика чрез изготвяне на годишни учебни планове;

През 2003 г. са проведени курсове за специализирано обучение на служителите, работещи в областта на противодействието на нелегалния трафик на наркотични вещества и прекурсори, както в рамките на Учебния план на Агенция “Митници”, така и по линия на международното сътрудничество. Проведени са над 10 специализирани обучения по митническо разузнаване и анализ на риска по видове транспорт. Някои от курсовете са осъществени от преподаватели от отделите “МРРН” в страната, преминали курсове за обучение на обучаващи по международни програми.Подзадача д) Изграждане и развитие на Школа за обучение на водачи и митнически кучета за разкриване на наркотични вещества.

През декември 2003 г. в Балчик е открита първата българска Школа за подготовка на митнически кучета. Тя е изградена изцяло с бюджетни средства, като част от оборудването на стойност 37 хил. евро е доставено по линия на Програма ФАР, Агенция “Митници” разполага с петима преподаватели, трима от които обучени в специализирана школа в Германия. Обучението на четирима нови водачи на митнически кучета ще стартира през октомври 2004 г.Каталог: stranici -> Evropa
Evropa -> To the european union bulgaria
Evropa -> Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002
Evropa -> ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг
Evropa -> Агенция митници reference: bg9806-02-01
Evropa -> Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег)
Evropa -> Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма
Evropa -> Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр)


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница