Копие до: агенция по обществени поръчкиДата24.07.2016
Размер118.94 Kb.


ДО


,,ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ‘‘ ЕАД

БУЛ. ,,КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА‘‘ № 84

ГР. СОФИЯ 1202

office@sofiatraffic.bg

КОПИЕ ДО:

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

УЛ. ,,ЛЕГЕ‘‘ № 4

ГР. СОФИЯ 1000


П О К А Н А

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

чрез договаряне без обявление на основание чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 12-00-502/15.12.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: ''Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служители на Столична регионална здравна инспекция'', Ви отправям покана за участие в договаряне с цел възлагане на горепосочената обществена поръчка.
Моля, да представите в срок до 17:00 часа на 28.12.2015 г. в деловодството на СРЗИ, ул.,,Враня'' 20, ет.2 (лично или чрез лицензиран пощенски оператор) заявление за участие в запечатан непрозрачен плик, върху който да бъде посочено наименованието на участника и неговите контакти, както и предмета на обществената поръчка.
Пликът трябва да съдържа:


  1. Представяне на кандидата, съгласно Приложение № 1 към настоящата покана;

  2. Декларация по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, съгласно Приложение № 2 към настоящата покана;

  3. Ценово предложение, съгласно Приложение № 3 към настоящата покана

Моля, да изпратите надлежно упълномощен Ваш представител за участие в договарянето, което ще се проведе на 29.12.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на ет. 3 в сградата на Столична регионална здравна инспекция в гр. София на ул. ,,Враня'' № 20. Договарянето ще се проведе с комисия, с цел определяне условията на договора, чийто проект, приложено изпращам с настоящата покана. Резултатите от преговорите следва да бъдат отразени в протокол, подписан от комисията и от участника.Изисквания за изпълнение на поръчката:


  1. Услугата включва: издаване, зареждане и предоставяне на неперсонализирани абонаметни карти на електронен носител.

  2. Прогнозното количество на абонаметните карти е 202 броя. Броят им е променлив, в зависимост от числеността на служителите в СРЗИ.

  3. Зареждането и предоставянето на абонаметните карти да се извършва до 28-мо число на месеца, предхождащ месеца, за който се издават.

  4. Плащането ше се извършва по банков път, след представяне на фактура.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ___________________

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

ДИРЕКТОР

Приложение № 1

ДО

СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА

ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: ''Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служители на Столична регионална здравна инспекция''

Административни сведения

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)


Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:

IBAN

BIC


Титуляр на сметката:


УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: "Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служители на Столична регионална здравна инспекция'', като подаваме документи при условията, обявени от Вас в поканата за участие и приети от нас.
2. Неразделна част от настоящия документ е декларацията за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;


Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)
Приложение № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата...................................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН......................, л.к. №.......................изд. на .................от МВР - .................. в качеството си на...........................................................................на.............................................................................

(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ........................., в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП в предствлявания от мен кандидат не са осъждани с влязла в сила просъда /реабилитирани са (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;
2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен кандидат не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен кандидат (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния кандидат):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
5. Лицата по чл. 47, ал. 4 ЗОП в представлявания от мен кандидат не са не са свързани лица (по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. Представляваният от мен кандидат не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 3
ДО

СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА

ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ................................................................,

(име, презиме, фамилия)

представител на ..........................................,

(наименование на участника)

ЕИК................................................................,

адрес на управление....................................
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
След запознаване с условията за участие в процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служители на Столична регионална здравна инспекция'' долупосписаният, в качеството си на........................... на...........................................................,

(наименование на участника)

предлагам следната ценова оферта за изпълнение на поръчката:

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ


ЦЕНА

за неперсонализирани

без ДДС

Обща стойност за 202 бр.

без ДДС

1.

Месечна5.

Електронен носител


Oтстъпка при издаване/зареждане на неперсонализирани абонаметни карти на ел.носител, заплатени по банков път:


От ......... до .......... бр. - ........%

От ......... до .......... бр. - ........%

От ......... до .......... бр. - ........%

Над............. бр - ...........%

Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

Днес, ..................2015 г., в гр. София между:

Столична регионална здравна инспекция, БУЛСТАТ 176034554, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. ,,Враня’’ 20, представлявана от д-р Данчо Иванов Пенчев – директор и Десислава Кирилова Славчева – гл.счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

..........................................................................................., ЕИК............, със седалище …………………………….,представлявано от ……………………………………………, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: ''Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служители на Столична регионална здравна инспекция''


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да издава, зарежда и предоставя абонаметни неперсонализирани карти на електронен носител за пътуване по всички маршрути на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Абонаметните карти се издават за период от един месец.

1.2. Прогнозното количество за броя на абонаметните карти е 202 броя. Количеството зависи от числеността на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.3. Електронните носители, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за зареждане въз основа на подадена заявка не по-късно от двадесет и пето число на месеца, предхождащ периода на зареждане.


ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните цени за съответните услуги:

2.1.1. За издаване на абонаметна карта на електронен носител (1 бр.): ........(....) без ДДС и .....(....) с ДДС;

2.1.2. За зареждане на месечна абонаметна карта на електронен носител (1 бр.): ........(....) без ДДС и .....(....) с ДДС;

2.1.3. От общата сума по чл.2.1.2 за всички карти, съгласно подадена заявка, се приспада отстъпка, както следва:

От ......... до .......... бр. - ........%

От ......... до .......... бр. - ........%

От ......... до .......... бр. - ........%

Над............. бр - ...........%

2.2 Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 5 работни дни считано от получаване на фактурата.

2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: ......................................

IBAN: ...................................

БАНКА: ...............................

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.4 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.


ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът се сключва за срок от една година, считано от датата на подписването му.

3.2. Издадените абонаметни карти се получават на следния адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.........................................

3.3.Срокът за зареждане на абонаментните карти е до 2 дни от извършеното плащане.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

4.1.1.Да зарежда и предоставя абонаментните карти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу уговореното възнаграждение в срока по чл.3.3.

4.1.2.Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на възложената му задача и да предоставя възможност за контролирането й.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

4.2.1.Да получава уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

4.2.2.Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят е длъжен:

5.1.1.Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора.

5.1.2.Да приеме издадените карти.

5.1.3.Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, съгласно реда и условията от настоящия договор.

5.1.4.Да определи свой представител за осъществяване на контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за


времето на действие на договора.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.2.1.Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ точно изпълнение на договора.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. В случай на забава при изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за всеки просрочен ден в размер но 0, 05 % от стойността на договорената цена за съответното тримесечие, но не повече от 1 %.

6.2. При незаплащане на дължимата цена за съотвения период в определения срок, зареждането на електронните носители става след реализирано плащане.

6.3. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

6.4. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

6.5. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срокот 7 дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

6.6. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1. Настоящият договор се прекратява:

7.1.1. с изтичане на уговорения срок;

7.1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

7.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

7.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.


VIIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение №520 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.) и действащото законодателство.

8.2.Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението му или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:.......................

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

ДИРЕКТОР

....................... ...

ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница