Програма "околна среда 2007 2013 г." Проект: "Дейности по устойчиво управление на пр "Дата31.03.2018
Размер31.68 Kb.
#63649
ТипПрограмаgroup 1


Регионална инспекция -Русе

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Проект: “Дейности по устойчиво управление на ПР “Сребърна” и Р “Бели Лом”


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Р А З Я С Н Е Н И Е № 5 ОТ 23.01.2014 г.
 ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

Разработване/актуализиране на планове за управление на резерват, поддържан резерват и защитени местности в териториалния обхват на РИОСВ-Русе по проект “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, със следните обособени позиции:Обособена позиция № 1: Актуализиране на план за управление на поддържан резерват „Сребърна” и разработване на план за управление на защитена местност „Пеликаните”, включително и всички необходими геодезически заснемания.

Обособена позиция № 2: Разработване на план за управление на резерват „Бели Лом” и разработване на план за управление на защитена местност „Ломия”, включително и изра­бот­ване на специализирана карта.

 

На основание чл.29, ал.3 от Закон за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 23.01.2014 г. запитване по документацията за участие в обществена поръчка - открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: “Разработване/актуализиране на планове за управление на резерват, поддържан резерват и защитени местности в териториалния обхват на РИОСВ-Русе по проект “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Актуализиране на план за управление на поддържан резерват „Сребърна” и разработване на план за управление на защитена местност „Пеликаните”, включително и всички необходими геодезически заснемания. Обособена позиция № 2: Разработване на план за управление на резерват „Бели Лом” и разработване на план за управление на защитена местност „Ломия”, включително и изра­бот­ване на специализирана карта.”, преписка № 00664-2013-0002 в Агенция по обществените поръчки,се правят следните разяснения по поставените въпроси:

 

ВЪПРОС 1: В Обявлението за обществената поръчка, Раздел III, т.II.1.2. е посочено: „Възнаграждението ще бъде заплатено от Възложителя на Изпълнителя по банков път, по посочена от изпълнителя банкова сметка, при следната схема на плащане: 1. Авансово плащане на 30% от общата цена за изпълнение по дадената обособена позиция, дължимо в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от подписване на договора.

По-надолу в раздел XIII. „Информация относно сключване на договора за възлагане на поръчката. Начин на плащане.“ е написано: Начин на плащане: Авансово плащане в размер на 20% /двадесет процента/ от общата цена за изпълнение по дадената обособена позиция, дължимо в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от подписване на договора. Моля да разясните, коя от двете посочени стойности е вярна.
 ОТГОВОР 1: Вярната стойност е: „Авансово плащане в размер на 20% /двадесет процента/ от общата цена за изпълнение по дадената обособена позиция, дължимо в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от подписване на договора.“, посочена в раздел XIII „Информация относно сключване на договора за възлагане на поръчката. Начин на плащане.“ от Документацията, както и в чл.7, ал.1, т.1 от Проект на договор - Образец 19а и в чл.7, ал.1, т.1 от Проект на договор - Образец 19б.Гр. Русе 7000, бул. “Придунавски” № 20, п.к. 26, тел. 082/820 772; 082/820 774; факс: 082/820 779

е mail: riosv@riosv-ruse.org www.riosv-ruse.org
П
НАЦИОНАЛНА

СТРАТЕГИЧЕСКА

РЕФЕРЕНТНА РАМКА

2007 -2013


роектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница