Методически насоки за интегриране на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степенДата17.12.2017
Размер116.73 Kb.
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ

НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

Потребностите за реализиране на конкурентна икономика, основана на знанието, предпоставят новите образователни приоритети, свързани с интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Приспособяването на образованието към информационния век не се изразява с едно просто действие за осъвременяване на учебното пространство, а налага пълна промяна на съдържанието, методите и целите на образователната система. То се изразява в цялостна образователна реформа, включително и в промяна на човешкото мислене.

В отговор на необходимостта от модернизиране и хармонизиране на образователната ни система със световните и европейските стандарти са приетите с ПМС № 81 Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища. Практическото им реализиране е насочено към формирането на личности, които да са уверени, творчески и продуктивни потребители "на новите технологии, в частност на ИКТ.

Началната училищна възраст е период на функционално ограмотяване на личността и е от изключителна важност за осъществяване на началната компютърната грамотност като предпоставка за мотивацията й за усвояване на знания и умения през целия живот. Не с случаен фактът, че в стратегията се отделя внимание на оборудването с компютри на началните училища, на квалификацията на началните учители и разработване на софтуер, предназначен за най-малките ученици.

Създаването на възможности за приложение на ИКТ в началния етап на основната образователна степен е в следните направления: • ИКТ да се прилагат в мениджмънта на началните училища.

 • ИКТ да се въведат в курса на обучение, като специален предмет от задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, където компютрите се използват да обучат учениците на начална компютърна грамотност.

 • ИКТ да се използват като инструменти за подобряване и разширяване на процеса на обучение във връзка с другите учебни предмети.

В настоящия момент фокусът в началното училище е върху възможностите за интегриране на ИКТ в обучението по учебните предмети от задължителната подготовка и използването им като инструмент за повишаване на ефективността на образователния процес. Като средство за подобряване качеството на обучението те следва да съдействат за повишаване на мотивацията на учениците за участие в учебния процес. Целта за интегрирането на ИКТ в обучението на учениците от I - IV клас е свързана с:

 • Разширяване и обогатяване средата на обучение;

 • Подобряване на обучението чрез ефективно въведени ИКТ;

 • Повишаване степента на използване на компютрите в рамките на учебния процес;

 • Повишаване на приноса на ИКТ по отношение на прилагане на интерактивни методи и стратегии на преподаване и учене;

 • Подобряване на съществуващите статични форми на учебни материали и осъществяване на динамични мултимеднйни разработки, интегриращи образ, звук, анимация и текст;

 • Използване на електронни и мултимедийни учебни материали в процеса на преподаване в клас;

 • Използване на тестове и материали, които да са алтернатива на конвенционалната форма на обучение.

Очевидно е, че интегрирането на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен е "насочено към придобиване на информационна грамотност в практичен план и поставянето на приоритети за ефективно управление на знанията, а не върху самата технология. Очакванията са свързани с позитивна промяна в отношението на учители и ученици към ролята на ИКТ в учебния процес и развиване на способността на учениците за творчество, самостоятелност и интегриран подход към ученето.

Първоначалното въвеждане на ИКТ в началния етап на основната образователна степен е в областта на предметите от културно-образователната област „Изкуства", за които има разработен софтуер, подходящ за реализиране на целите на учебната програма. Учителите, преминали квалификационни курсове, могат да използват в обучението и по другите учебни предмети подходящи за възрастта софтуерни заглавия и Интернет сайтове.

За постигане на целите за широка употреба на новите технологии в обучението с положителен ефект върху процесите на преподаване и учене следва да се върви поетапно и да се отчитат конкретните училищни условия.

Специфика при интегриране на ИКТ в обучението на учениците от I - IV клас

Интеграцията най-често се определя като процес на формиране на целостта чрез обединение, свързване на елементи на основата на нещо общо между тях.

Интегративността е предпоставка за изграждането на продуктивен познавателен процес на основата на многостранна умствена дейност на учениците. В този смисъл интегрираните ИКТ в обучението по даден учебен предмет създават възможност за обогатяване на комплексите от представи и понятия и съдействат за активно учене.

Процесът на интегриране на знания и умения от различни предметни области е същностен за обучението в началното училище, защото емпиричният характер на знанията предполага интегративен подход на преподаване. Този подход е заложен в учебните програми с оглед изграждане на по-цялостна представа за света и осъществяващите се в него природни и обществени явления и зависимости. Обогатяването на междупредметните връзки е възможностите на компютърните технологии с цел осигуряване на повече полезност и релевантност на знанията и уменията, които овладяват учениците, е основна отговорност на учителя и израз на професионалната му компетентност.

При осъществяването на учебния процес чрез интегриране на ИКТ е необходимо предварително да бъдат осмислени похватите, методите, средствата и формите на обучение, тъй като интегрирането на знанията предполага детайлно открояване и систематизация на информационните части, които ще бъдат разглеждани по време на заниманието. Ето защо подготовката за интегриране на ИКТ в учебния процес включва следните дейности:


 • Откриване на опорните моменти в стандартите за учебното съдържание;

 • Определяне на областите и темите, конто позволяват интегриране на знанията и уменията от различните направления.

 • Определяне на близък до житейския опит на учениците контекст, който да им позволява да прилагат новополучените знания и умения;

 • Уточняване на представите и понятията, които ще бъдат актуализирани и тези които ще се формират;

 • Откриване на специфичните сфери на влияние и проникване на учебното съдържание с цел обогатяване на представите и уменията на учениците за използване на ИКТ;

 • Очертаване и аргументиране на дидактическите технологии на работа;

 • Определяне на рутинните и творческите познавателни действия на учениците.

Подготовката на отделните уроци от позицията на интегриране на ИКТ в обучението по учебните предмети е свързана с много старателно преосмисляне на всеки отделен детайл и гъвкаво ориентиране на съвместната дейност с учениците и поставянето на индивидуални задачи. Тя трябва да е съобразена с общото ниво на компютърната грамотност на учениците.

Осъвременяване на образователния процес чрез интегриране на ИКТ

Началният етап на основната образователна степен като функционална система се изгражда на принципа на природосъобразността, който изисква интегрирането на ИКТ в обучението да отчита потребностите на децата от познание, общуване и разнообразната продуктивна дейност, индивидуалността на всеки ученик и равнището му на социализация. Продуктивната дейност в учебния процес, в това число и работа с компютъра, дава възможност за лична изява на детето и за повишаване на неговото самочувствие. За да допринесат за повишаване на активността на ученика уроците, включващи работа с компютър, е необходимо да бъдат внимателно структурирани от учителя. За успешното преподаване е важно не само създаването на смислени и ангажиращи дейности за учениците, но също така задаване на последователен ред и време за извършването им и представяне на съпътстващите ги ресурси.

Децата работят с компютъра на едно по-високо ниво, когато учителят играе централна и постоянна роля в процеса на обучение. От друга страна, използването на ИКТ имат потенциала да насърчават груповото учене. При реализиране на дейностите, свързани с използване на компютрите от учениците, учителят изпълнява посреднически функции, като улеснява процеса на усвояване на информацията и формирането на умения и компетентности. Той подпомага и насочва дейността на децата към усвояване на похвати и техники за самостоятелна умствена и практическа дейност. Когато възможностите на компютърните технологии не създават предпоставки учениците да научават нови начини на учене, се създават условия за разширяване на онези начини на преподаване, които отричат възможността за изграждане на знание.

Интегрирането на ИКТ е предпоставка за осъвременяване на образователния процес в следните му аспекти:

1. Ученето се реализира в и чрез опита, акцентира върху възможностите на овладяване на общи способи за умствена дейност и творческа изява и създава условия за интегриране на ИКТ със вече съществуващите структури от знания.

2. Педагогическите взаимодействия са насочени към: • създаване на интерактивна среда, която позволява свобода на избора и на изявата на всеки ученик;

 • развиване на умения за работа с компютърни системи и софтуер и на комуникационни умения в среда на активно екипно сътрудничество;

 • разширяване на възможностите за социално взаимодействие и работа в сътрудничество;

 • уважение към индивидуалните различия, потребности и интереси на децата.

Компютърните технологии имат потенциал за повишаване на качеството и ефективността на учебния процес в началния етап на основната образователна степен, но използването им може да възпрепятства ефективното обучение, ако се използват само защото са достъпни или модерни. Технологиите сами по себе си няма да допринесат за положителна промяна в процеса на обучение, докато те не се употребят но подходящ начин от учителите.Специфични методи за ползване на ИКТ в обучението

Освен традиционните методи на обучение при интегрирането на ИКТ учителят може да има предвид и някои специфични начини за използване на технологиите, които имат потенциала да повишат опита в преподаването и ученето: 1. Поддържащ метод - технологиите се използват за повишена прецизност при представяне на работата. Чрез използването на помощни програми се съдейства за повишаване на сигурността и самоувереността на учениците.

 2. Метод за изследване и контрол - технологиите подпомагат ученика да проучва изследва, експериментира и изгражда решения. Софтуерните пакети от вид симулация дават възможност на учениците да експериментират с виртуални среди, които представят реалния живот в учебна среда.

 3. Ръководещ метод - тук информацията е представена на обучаемия с подходящо ниво и темпове, даващи възможност за получаване на обратна връзка за напредъка в обучението. Новите технологии правят възможно за учениците да се занимават с нови форми на творчески дизайн и производство чрез комбиниране на различни средства в един продукт.

 4. Ресурсен метод - технологиите се използват за достъп до информация и др. ресурси, било то онлайн с възможностите на Интернет или офлайн, използвайки компакт - дискове и друг софтуер. Използването на технологиите като информационен ресурс дава възможност на учениците да развият възможностите да задават въпроси и правят изследвания.

 5. Свързващ метод - технологиите се използват за комуникация между учениците, например електронна поща. В обучението на учениците от начална училищна възраст този метод може да се използва предимно за подпомагане самоизявата им. Употребата на тези специфични методи в класната стая може да стимулира и поддържа ученическия интерес по начини, които традиционните методи за преподаване не могат, както и да се насърчава самостоятелно ориентираното обучение, в което ученикът заема централно място.

Изисквания към начина на провеждане на обучение с ИКТ

Интегрирането на ИКТ в обучението по учебните предмети от задължителната подготовка в I - IV клас е насочено към подпомагане усвояването на учебното съдържание от учениците. Основните образователни задачи за часа може да бъдат изведени от окачваните резултатите от обучението по учебния предмет, определени в учебната програма. Като допълнителна задача може да бъде дефинирана такава, свързана с активното използване на ИКТ в обучението по съответния учебен предмет.

Тук под активно използване на ИКТ разбираме учебна дейност, при която учениците от началния етап на основната образователна степен имат пряк достъп до компютърната система и извършват определени дейности с нея. В този смисъл компютърът не трябва да се използва само като нагледно средство за работа в час, а като инструмент, с чиято помощ обучаемите решават една или няколко задачи.

Усвояването на една или друга дейност, пряко свързана с ИКТ, е допълнителен резултат от работата в часовете, а не основна задача за постигане.

В случай, че учениците нямат базисни умения за работа с компютър, учителите трябва да проведат подготвително занимание в подходящ за целта час, например по Домашен бит и техника, или постепенно да формират обща представа за компютърната техника и практическите правила за работа с нея. Тези дейности се осъществяват под формата на практическо упражнение с компютъра, а не като лекционно представяне и демонстрация.

Учениците трябва да бъдат поставени в ролята на активни потребители, а не на пасивни наблюдатели на това, което е представено на екрана. Ето защо подборът на софтуерното средство за работа в часа е от изключителна важност. От една страна то трябва да позволява реализирането на образователната задача по учебния предмет, а от друга - да бъде достатъчно лесно за усвояване от обучаемите, за да не се губи време от часа в тази дейност. Използването на специфичните софтуерни продукти, посочени в приложената таблица, не бива да ограничава учителите. Включването на други софтуерни решения е напълно оправдано, ако те позволяват реализирането на дейностите заложени в учебната програма.

При провеждането на учебната дейност в компютърната зала трябва да се вземат предвид някои технически изисквания:


 • Броят на ученици те не трябва да надвишава два пъти броя на работните места в залата, защото използването на една компютърна система от повече от двама ученика едновременно е неефективно.

 • Активната работа с компютър в I - IV клас се осъществява до 20 минути и е съобразена с Наредба № 9 от 28.05.1994 г. на МЗ за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (обн. ДВ, бр.46 от 1994 г.).

При използване на дейности, свързани с приложение на ИКТ в учебния час учителят поставя задача за изпълнение от учениците, подпомага изпълнението й в определено време, анализира извършеното до определен етап, сравнява и обобщава направеното от всички в края на часа.

В случаите, когато учениците работят по двама на компютър, учителят определя каква част от поставената за извършване дейност от кой ученик ще бъде изпълнена. При необходимост той подпомага обучаемите, които изпитват затруднения от недоброто владеене на мишката и клавиатурата, с цел постигане от всички на желания краен резултат в рамките на часа.Място и роля на учителите за прилагане на ИКТ

Квалифицираните начални учители са ключов фактор за ефективното използване на ИКТ за подобряване на преподаването и ученето. За да променят своята практика, те трябва да имат достъп до технология, да бъдат активни и уверени потребители на технологиите и с желание да изследват собствената си практика.

Учителите имат нагласа за промяна, когато имат подкрепата на своите колеги, затова от съществено значение е те да работят в екип, да учат един от друг, да обменят опит и да имат нужната подкрепа н помощ от страна на училищното ръководство в процеса на интегриране на МКТ в тяхното преподаване.

Учители, които не познават компютърните технологии и не полагат необходимото усилие за ефективното им използване поради страх, че са заплаха за професионалния им имидж, има вероятност да отблъснат въвеждането на ИКТ в класната стая. За да не се окажат в позиция на по-некомпетентни от своите ученици те трябва да се приспособят към промяната на традиционните роли в класната стая, произтичаща от навлизането на ИКТ в училищата, защото позитивното отношение на учениците към използването на новите технологии в образованието е катализатора на промяната в системата. Като начало началните учители може да провеждат обучението и със съдействието на ръководителите на компютърните кабинети.

Много от учителите използват новите технологии по старите начини, защото не са осъзнали потребността да надскочат ролята си на единствения източник или регулатор на знанията в класната стая. Налага се необходимостта от гъвкав подход при организиране на груповото обучение.

Ролята на директора за въвеждане ИКТ в училищата

Директорът на училището трябва да е ангажиран с оборудването на компютърните кабинети, създаването на необходимата организация за използването му от всички начални учители и с контрола върху ефективното им използване. Негово задължение е да утвърди график за обучение на учениците от I - IV клас в наличните компютърни кабинети, който да е изработен по предложение на началните учители от училището и съобразен с наличната компютърна база.От съществено значение е инициативата на училищното ръководство за повишаване на квалификацията на учителите за използване на ИКТ в обучението, както и за взаимодействието му с родителите и обществеността при информиране относно резултатите от обучението и положителните ефекти на компютърната грамотност. Директорът следва да подкрепя идеите на учителите за представяне на продуктите от дейността на учениците (организиране на изложби за компютърна рисунка, например) и да организира дейности за популяризиране на положителните ефекти на ИКТ върху обучението.

Училищният мениджмънт изисква да се отчита динамиката на развитие на компютърната техника и ИТ, на непрекъснато променящата се материална база и да се проявят гъвкавост при организиране обучението по ИКТ.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница