Програма за 11. клас Културата на средновековна България VІІ хіv в. Учениците ще го поставят и в по-широк контекст като припомнят и разширят опорите си по изучаваната в класДата27.05.2017
Размер357.24 Kb.
#22144
ТипПрограма


ПРОЕКТ 1
ПЪТЕВОДИТЕЛ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ПЪТЕШЕСТВЕНИК ЗА СТАРИТЕ БЪЛГАРСКИ СТОЛИЦИ

Продължителност на проектаОколо 8 часа
Приложими стандарти
КОО: Обществени науки, гражданско образование и религия

КОО: Български език и литература

КОО: Чужди езици

КОО: Математика, информатика и информационни технологии


За детайлна конкретизация относно стандартите вж. Приложение Проект Пътеводител, Рубрика: СТАНДАРТИ
Този проект се фокусира върху темата в учебната програма за 11. клас Културата на средновековна България VІІ – ХІV в. Учениците ще го поставят и в по-широк контекст като припомнят и разширят опорите си по изучаваната в 8. клас тема: Политическо развитие на средновековна Европа с нейния ракурс: Западът и Изтокът – разцветът на Средновековна Европа.
Същевременно той е интердисциплинен по съдържание, цели и по технология на прилагане и развиване на умения. Използването на разнообразни, базирани на информационни технологии дейности в него разширява основата на тази интердисциплинност.
Ключови термини, около които се организира проучването по проекта са: култура, културно наследство, антична цивилизация, византийска цивилизация, култура на славяните и българите. Търсят се проявленията на връзката между религията и културата. Изследва се противопоставянето между езическите култури на славяните и българите и византийската култура, както и привлекателността на културата на могъщата християнска империя.

Учениците ще разгледат през конкретни паметници процесите на допир между различните култури на територията на Балканския полуостров и възникването на българската средновековна култура със свои специфични културни параметри. Ще осмислят ролята на държавността в развитието на културата.

Ще проучат уникалността и синтеза между културите на етническите компоненти, изградили от многообразната мозайка в Балканския югоизток единната българска народност.
В хода на дискусията и работата върху проекта учениците ще откроят характеристики на средновековната българска култура и ще ги съпоставят с тези на западноевропейската, ще коментират и средствата за комуникация през тази епоха и ще търсят проявления на участието на българите в общоевропейския културен процес.
От дефиницията за култура и откривайки нейни особености чрез конкретното изследване на облика на старите български столици, учениците ще могат да потърсят и характеристики на съвременната българска култура.
Във връзка с открояването на тези характеристики учениците ще идентифицират паметниците, които според тях са значимо културно наследство от средновековната българска култура и да проследят каква еволюция претърпява българската култура през тези седем века.
Тъкмо поради многопосочното тълкуване на термина култура чрез съсредоточаването върху конкретни паметници от нашето историческо наследство и проучването на пресечни точки между средновековната българска и други европейски култури проектът обхваща различни научни сфери: история, езикознание, математика.
В хода на дейностите ще се стигне до търсене на отговори на въпроси като:
Как един културен паметник обозначава идентичност и как неговата ценност се разширява до възприемането му като общочовешко културно наследство.
Какви са възможните бариери и улеснения при комуникацията между държави/ общества с различни характеристики на културите.
Каква е обусловеността на периодизацията на средновековната българска култура от преобразованията в държавата.
Кои са носителите на средновековната българска култура, какви са географските измерения и периодизация.
Те също така ще търсят връзка и между светогледа и различните културни акценти. За да постигнат всичко това учениците проучват, събират и оценяват различни материали (снимки, реконструкции, планове на столиците, каменни надписи, исторически съчинения на чужди автори, статии на археолози) и въз основа на това съставят оригинален Пътеводител за средновековния пътешественик.
Според проекта Пътеводителят в неговия електронен и хартиен вариант ще бъде използван по-нататък в обучението на ученици в единадесети и в пети клас.

Във връзка с това участниците в проекта ще подберат и обработят изображения и текстове, свързани с облика на старите български столици. Те също така ще се ориентират в математическите познания на българите през VІІ–ХІV в. относно датирането на паметници и при проучването на техните строителни умения.


Цели на проекта

При този проект учениците ще: 1. Приложат определени от тях самите критерии за подбор на източници, във връзка с темата на проекта.
 1. Развият умения да работят в екип като организират и разпределят дейности, изпълняват роли, допринасят индивидуално за създадения продукт, който възприемат като общо дело.
 1. Развият критично отношение към използваните електронни и други ресурси.
 1. Потърсят различни отговори на предизвикателството и ще приложат своите познания и умения от различни предметни области:

Български език: стилове на изложение, структуриране и редактиране на писмен текст, избор на стратегии за общуване, ориентация в различни комуникативни ситуации.
Математика: формули за изчисления (основани на математическите познания на славяните и българите); оценяват съдържателно получени резултати и коректността на аргументите и ги интерпретират.
Чужди езици: познания, свързани с превода на специфични термини.
История: извличане и интерпретиране на информация от различни източници, изразяване на критично отношение при техния анализ.
География: познания и умения за картографиране.

Изобразително изкуство: изразяване на собствена естетическа позиция.
Информатика: прилагане на принципите на текстообработката и използване средствата на операционната система за организация и управление на файловата система; подбиране с помощта на ИТ на подходяща информация и съчетаването и с разнообразни форми на представяне пред непозната и критична публика.


 1. Използват обогатените си познания за базисни научни термини (култура), като отправен ориентир при решаване на проблема, зададен от темата на проекта.
 1. Приложат принципа на многоперспективността като представят различните погледи: на чужденеца и на българина, на аристократа, на селянина и др. при търсенето на разнообразни отговори на предизвикателството и при представянето на старите български столици.
 1. Осмислят ценностните аспекти на българското и на общоевропейското културно наследство и възможностите по пътя на културното общуване да се постига сближаване или противопоставяне между държави.

В проекта тези цели се постигат посредством структурирана дейност на учениците под формата на задание, озаглавено предизвикателства.


Тези предизвикателства можете да представите пред учениците на отделна бланка за всеки от тях (или за всяка група), да ги заредите като отделен файл в специални папки на компютрите им или да им ги прочетете.в приложения CD-ROM. 33

Предизвикателства за учениците
Екип от специалисти от различни области (историк, археолог, картограф, архитект, издател, преводачи) подготвя съставянето на достоверен пътеводител за пътешественици от средновековието. Те ще посетят определени български градове с цел да съберат максимално подробна и точна информация за облика им като столици. Цел на тяхното пътешествие е и Константинопол – столицата на Византия.
Като членове на екипа Вие сте изправени пред предизвикателството да изготвите идеен проект и въз основа на него да подготвите за издаване пътеводителя.
Пътеводителят е предназначен както за български, така и за чуждестранни пътешественици. Владетелите на българската държава проявяват специален интерес към него, защото желаят да подготвят за дипломатически мисии свои висши сановници, които да представят добре своите столици и да са подготвени за среща с облика на византийската столица.
Ето защо при съставянето му трябва да бъдат проучени и представени както българската столица, така и Константинопол. (по желание може да проучите и един от западно европейска държава), а обяснителните текстове да бъдат преведени на един чужд език.
Вашите екипи (Проект Пътеводител, Рубрика: РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ) трябва да проучат разнообразни източници, за да успеят да създадат достоверен и интересен и за днешните му потребители – ученици от пети и от единадесети клас - пътеводител за средновековните пътешественици.
За да отговорите на предизвикателството Вие трябва да:


 1. Обсъдите определение за термина култура и характеристики на различни култури българска, византийска (западноевропейска) през епохата на средновековието. Това определение ще ви помогне да планирате структурата на вашия пътеводител. (Проект Пътеводител, Рубрика: ДИСКУСИЯ – КУЛТУРА и Рубрика: ДИСКУСИЯ – ВЪПРОСИ)
 1. Попълните таблица с примери във връзка с дискусията и ще коментирате сходствата и различията, получени от различните екипи. (Проект Пътеводител, Рубрика: ПРИМЕРИ)
 1. Определите показатели, въз основа на които ще осъществите проучването и представянето на облика на столичните градове.
 1. Попълните таблица за периода на съществуване на разглежданите столични градове, въз основа на която ще можете да правите съпоставки за културни сходства и различия между България и Византия (По избор и с един западноевропейски град). (Проект Пътеводител, Рубрика: ТАБЛИЦА СТОЛИЦИ).
 1. Изработите кратък пояснителен речник за описанието на културните паметници.

 2. Издирите текстове на чужди хронисти и на български автори за старите столици и подберете подходящи изображения за вашия пътеводител.
 1. Приложите планове на тези селища.
 1. Проучите математически познания на българите и как са ги прилагали в строителната им дейност. Проект Пътеводител, Рубрика: ПОМОЩ
 1. Изготвите идеен проект за пътеводителя въз основа на съставени от вас показатели за описание на столичен град през епохата на българското средновековие. Оцените своите резултати и тези на останалите екипи (Проект Пътеводител, Рубрика: ОЦЕНЯВАНЕ)
 1. Проведете рекламна кампания за широкото представяне на вашия оригинален пътеводител за старите български столици, предназначен за средновековни пътешественици.


Детайли на проекта
Този проект насърчава учениците да изучават българското културно наследство от епохата на средновековието. Те ще търсят наличието или отсъствието на връзки с античното минало на териториите, върху които се изгражда българската държава.
Освен това чрез него имат възможност да оценят тези паметници и чрез погледа на другия, външния, чуждия наблюдател и от ракурса на съвременността.
Учениците обсъждат резултатите от своите проучвания върху българската култура с акцент върху строителството и ги свързват с конкретни паметници. Те определят оценката им като културни знаци на епохата или от дистанция на времето.
В процеса на организиране дейността на екипите се уверете, че учениците са уеднаквили гледните си точки относно разбирането за култура и нейната важност за обществения живот.
Те ще издирят материали, посветени на характерни паметници на българската и византийската култура. Едва след това те ще съставят своите алгоритми за проучване на столичен град през средновековието и ще осъществят издирванията си за събиране на необходимите ресурси.
В началото на проекта учениците работят индивидуално върху проучване на определения за култура и събират примери за характерни паметници от периода от България, Византия (по желание и върху избран град в западна Европа).
Препоръчаните по-нататък сайтове за този проект осигуряват информация за много обекти в старите български столици. Те съдържат изображения, които могат да бъдат използвани от учениците, но ако достъпът до Интернет е ограничен може да им предложите използват електронни или книжни енциклопедии, справочници и книги.
При наличие на подходящи условия можете да предложите на екипите да сканират допълнителни изображения или да използват цифрови камери за съставяне на авторски колекции от снимки.
Проектът е насочен балансирано както към Интернет пространството, така и към издирване и използване на книги, статии и др. източници, въз основа на които ще се направи окончателният избор на информацията.
И в двата случая се развиват уменията за систематизиране на записки.

Важно изискване в проекта е учениците през цялото време да бъдат насърчавани сами да създават текстовете и другите им необходими ресурси, а не ги заимстват наготово.

Умения, които учениците трябва да притежават
Интернет

 • Умения за сърфиране

 • Копиране и съхраняване на изображения и текстове


Microsoft Word

 • Форматиране на документ

 • Вмъкване на изображение и графика в документ

 • Създаване на таблици


По избор:

Добавяне на връзки и звукови ефекти

Сканиране на изображения
Технологични изисквания за класната стая

Достъп до Интернет

Microsoft Word
Други умения:


 • извличане на информация от речници и енциклопедии;

 • съставяне на библиографска справка;

 • водене и организиране на записки и позоваване на източници;

 • планиране и структуриране на текст съобразно с темата;

 • редактиране на текст;

 • участие в дискусия с придържане към тема;

 • проявяване на толерантност при оспорване на мнение;

 • изпълнение на социални роли в конкретната образователна ситуация

 • формулиране на оценка въз основа на зададени показатели.


Материали
Копия от всички специални рубрики (на приложения CD-ROM), с които се обезпечава дейността на учениците и на учителя:


 1. Проект Пътеводител, Рубрика: СТАНДАРТИ
 1. Проект Пътеводител, Рубрика: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА УЧЕНИЦИТЕ
 1. Проект Пътеводител, Рубрика: РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ
 1. Проект Пътеводител, Рубрика: ДИСКУСИЯ КУЛТУРА
 1. Проект Пътеводител, Рубрика: ПРИМЕРИ
 1. Проект Пътеводител, Рубрика: ДИСКУСИЯ ВЪПРОСИ
 1. Проект Пътеводител, Рубрика: ТАБЛИЦА СТОЛИЦИ
 1. Проект Пътеводител, Рубрика: ОЦЕНЯВАНЕ
 1. Проект Пътеводител, Рубрика: ПОМОЩ,


Препоръчителни сайтове
Даденият по-нататък списък съдържа сайтове, които ще подпомогнат учениците при техните проучвания и предварителната им подготовка за идейния проект и неговото реализиране. Осигурете на всеки от екипите достъп до този списък в отделен файл или ги вмъкнете, използвайки опцията Favorites на Internet Explorer.
Тук специално обърнете внимание на учениците, че първо трябва да направят експертна оценка за обективността и степента на научна достоверност на информацията в тях.
Web адреси на български език
http://ukazatel.gbg.bg/bulgaria/istoria/

Полезни връзки към сайтове с историческа тематика.


http://bg.wikipedia.org/wiki/

Свободна електронна енциклопедия, в която има информация по темата.


http://www.varna-bg.com/museums/archaeology/reference_library/pametnici.htm

Страницата съдържа част от статията “Преглед на древно българските паметници с кратки сведения от братя Шкорпил” за Плиска.


http://www.museum-preslav.com

Сайтът на националния историко-археологически резерват с музей “В. Преслав”.

От нея за целите на проекта могат да се използват картата на столичния град и комплекса около него и да се направи селекция на изображения от съкровища, печати, рисувана керамика, каменна пластика, надписи.

Препоръчително е да се представи и керамичният иконостас като най-ярък паметник на преславската школа на рисуваната керамика.


http://www.dechica.com/sto/27shumen.htm

Страница за бърз достъп до тези от стоте национални исторически обекти, които са на територията на Шуменски окръг. Подходяща е за подготовката на обяснителните текстове към пътеводителя.


http://www.oblastshumen.icon.bg/pliska.htm

Страницата съдържа изображения и текстове за националния историко-археологически резерват Плиска и бързи връзки към историко-археологическите резервати в Преслав, Шуменска крепост и Мадарски конник.


http://www.photo-cult.com/showpic.php?id=65842&PHPSESSID=dfdd3a5592b9587977f64d7e932ef1cb

Великолепна страница с фотографии, които могат да се използват за пътеводителя. Отличен пример за обяснение на участниците в проекта за необходимостта да съблюдават изключително стриктно авторските права.


http://www.mfa.government.bg/history_of_bulgaria/31.html

Тук е разработено съдържание по история на българската държава от авторски колектив. Предназначена е само за индивидуално ползване. В проекта към нея могат да бъдат направени препратки. Подобно на предходната добре илюстрира сериозността на въпроса за авторските права.


http://www.bulgarian-tourism.com/fanagoria/page_in/f.htm

Страница, на която се представени няколко макета. От тях също може да се развият идеи за културните различия обусловени от езическата и християнската религия.


http://www.actualno.com/?act=news&id=17575

Публикация в пресата за разкриване на плана на уникален дървен дворец край Плиска от археологическа експедиция под ръководството на проф. Рашо Рашев – директор на шуменския филиал на археологическия институт при БАН.


http://antiques.zonebg.com/as/arch.htm

Тук екипите от проекта могат да се ориентират за тематични направления на изследвания на археолози, публикувани в сп. Археология, свързани с темата на проекта.


http://www.slavena.net/knigi/kin/bg/23.htm

Отличен електронен каталог на книги. Представя накратко трудове на най-големите имена в българската археология. Всяко заглавие е придружено с изображения.


http://natcomunesco.mfa.government.bg/album%20madara/index.htm

На страницата има възможност за разглеждане на фрагменти от Мадарския конник.


http://www.rastko.org.yu/rastko-bg/istorija/ppavlov-vtarnovo.php

Тук е публикуван материалът на доц. П. Павлов за Велико Търново – “От бога пазената” историческа столица на българите.


http://spacing.bg/bulgaria/velikoturnovo-bul.html

Сайт със стереоскопични снимки на Търново.


http://users.mrl.uiuc.edu/petrov/turnovo/turnovo.html

Страницата предлага снимки на крепостта Царевец.


http://www.veliko-turnovo.com/culture/church/church.htm

Тук могат да се намерят описания и снимки на църкви в Търново от средновековието.


http://bg.wikipedia.org/wiki

От тази страница може да се научи за изграждането на храма Св. София в Константинопол.


http://goodnews.actualno.com/news_67133.html

Публицистичен материал, в който са направени паралели между Преслав и Константинопол.


http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/sredizemnomorski/05.pdf

В статия озаглавена “За пътуващият семинар “Византийския Константинопол” е описана са описани архитектурните забележителности на византийската столица.


http://c18.slovar.org.uk/smehat/rakova.htm

В статията на Снежана Ракова Новелата за лакомия логотет у Никита Хониат се съдържат интересни сведения за този летописец, свидетел на разграбването на столицата от кръстоносците.


http://www.ohrid.org.mk/mk/istorija/samuil.htm

Преценете сами какво ще представите с какво сте съгласни и какво не приемате от информацията, която се съдържа в този сайт.


http://mk.wikipedia.org/wiki

Тук има рубрика Македонска история с множество препратки. Представени са македонската и българската гледни точки за Самуиловото царство и неговата столица Охрид.


http://www.ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=143#Ohrid_gradnavekovite

Официалният сайт на Охридската община.


http://slovo.pu.acad.bg/zh/photo/ohrid/index.html

Снимки на Охрид от средновековието.


Web адреси на английски език
http://www.metmuseum.org/explore/Byzantium/time.html

Виртуална галерия на византийското изкуство, политическа история, хронологии.


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/blue1.gif

Виртуална изложба: Константинопол – царицата на градовете.


http://www.roman-emperors.org/indexx.htm

Тук може да се открие много богата информация и карти за историята на Византия


Допълнителни източници


 1. Бейков, М. Възможности за използване на математическите познания на българите през VІІ–ХІV в. за стимулиране на познавателните интереси на учениците. – Диалогът в историята, 2002, №5, 76–83.

 2. Бейков, М. Математическите познания на българите през VІІ–ХІV в. Велико Търново, Слово, 2004.

 3. Българска енциклопедия А–Я. С., БАН, ИК “Труд”, 1999.

 4. Вилардуен, Жофроа дьо. Падането на Константинопол. С., БАН, 2001.

 5. Георгиев, П., Витлянов, С. Архиепископията – манастир в Плиска. С., Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, изд. “Пенсофт”, 2001.

 6. Димитров, Божидар. Българите първите европейци. С., Университетско издателство, 2002.

 7. Електронна Енциклопедия История на България. С., Сигма/Труд

 8. Иречек, К. Пътувания по България. Наука и изкуство. С.,1974.

 9. Матанов, Х. История и цивилизация. Справочник и помагало за зрелостници и кандидат студенти. С., Тангра ТанНакРа, 2005.

 10. Овчаров, Димитър. Първопрестолна Плиска. Варна, Славена, 2003.

 11. Овчаров, Тодор. Търновград и околността. В. Търново, 1999.

 12. Рънсиман, Стивън. Падането на Константинопол. С., ОФ, 1971.

 13. Снимков Каталог “Българийо ти си земен рай” . Издава Дизайн Камея

 14. Pictures from Bulgaria – CD – авторски снимки на Георги Величков (www.georgy.photo-forum.net)


Препоръчва се внимателното запознаване със съдържанието и илюстрациите на новите учебници по история и цивилизация за 5., 8. и 9. класове

Етапи на работа


 1. При планирането на проекта поставете предварително задача на учениците да направят подбор на определения за култура, съдържащи се в учебници или в речници, справочници, енциклопедии и да ги запишат на отделни картони. Замисълът е за тази цел да се използват предимно книги от лични и обществени библиотеки.
 1. Като първа стъпка по проекта разяснете и обсъдете с учениците дейностите, които трябва да осъществи всеки отделен екип. Изяснете задачите, зададени в предизвикателствата и определете продължителност за създаване на готовия продукт (4/6 часа) и време за представянето му 2 часа.
 1. Уточнете, че Пътеводителя на средновековния пътешественик трябва да се изработи във формат на Word.
 1. Преди оформянето на екипите коментирайте необходимостта всеки от тях да събере голямо количество информация, да осъществи нейния подбор и систематизиране при окончателното изработване на Пътеводителя.
 1. Позволете на учениците сами да сформират своите екипи съобразно с отговорностите, посочени в рубриката: Предизвикателства за учениците.
 1. Всеки от тях ще работи само за една от старите столици: Плиска, Преслав, Охрид и Търново. Специална задача ще получи още една група – тази на Чуждите пътешественици и пратениците на българските владетели с мисии до чужди страни. Тя ще представи облика на Константинопол, избран паметник от него и ще събере писмени сведения от чужди автори за българските столици. Така общият брой на работните екипи става 5.
 1. Обърнете внимание на учениците, че всяка от групите ще трябва да състави и кратък речник с необходими термини за пояснения относно представените паметници.
 1. Задайте и техническите параметри за готовия продукт. Неговият обем за всеки отделен град не трябва да надвишава 6 страници (три разтвора). (Преди началото на работата по проекта препоръчайте на учениците да издирят учебници по история и рекламни пътеводители, които ще използват при първоначалния подбор на информацията). Обяснете им че, при оформлението се очаква да бъде проявено умение за разполагане на текстовете и на разнообразните изображения.
 1. За да осигурите ясни отправни виждания на учениците започнете работата по проекта с дискусия върху два проблема – култура и подбор на показатели.

Използвайте трите посочени рубрики: Дискусия, Въпроси и Примери. Предложете им отначало да се опитат да приведат максимален брой примери за културни достижения през този период, а впоследствие да определят основания за тяхното систематизиране. Това ще им помогне сами да изведат по-широко определение за култура.


При дискусията се опрете и на резултатите от предварителната селекция на учениците за дефиниции за култура.
Възложете им да дискутират най-напред в групите определения за култура като се позоват на използваните източници. Предложете им въз основа на формулираните в приложение дефиниции да подготвят своя вариант за съдържание на пътеводителя и поставете ударение върху проучване характеристиките на отделните култури.
Учениците трябва да са в състояние да открият основните елементи, с които се дефинира култура и да съотнесат термина към различни епохи, т.е. да направят заключение за посоките на неговото смислово обогатяване и разширяване.
Насочете ги към изясняване как средновековните култури в това число и българската са обусловени от усвояването на природната среда и доколко близостта и досега с други цивилизации провокира запазването на обособеността им чрез противопоставяне, насърчава следване на модела или поражда оригинални културни достижения.
Дискутирайте заедно с тях влиянието на владетелите върху облика на културата и кои са нейните автори и носители.
В края на обсъждането поискайте за пет минути да напишат ключови думи, въз основа на които ще съставят алгоритъм за проучване на столичен град.


 1. След тази фаза оставете екипите да проявят творчество при изпълнението на предизвикателствата, пред които са изправени.

Насърчете ги за съвместна ползотворна работа на членовете им и ги насочвайте в спазването на критерии при оценката на материалите и изработването на пътеводителя.
 1. По-нататък проследете резултатите от първия етап от работата на учениците по подготовката на техните записки и по създаването на папка с изображения и текстове към тях.
 1. Обърнете им внимание върху необходимостта от разработване на проект за корица и наличие на въвеждащи страници към всяка отделна столица и че в края на Пътеводителя трябва да се приложи списък на използваната литература и електронни източници.
 1. Наблюдавайте и подпомагайте учениците при тяхната работа, особено в момента, в който започнат да композират частите на пътеводителя. Когато екипите приключат с проучването си им окажете помощ за отбелязване и цитиране на ползваните източници.
 1. След като учениците завършат проектите си им предоставете възможност по оригинален начин да представят работата си на останалите групи като вземат участие в нейното оценяване. Насърчете ги да защитят своя избор, но и да открият всички силни страни в работата на останалите екипи.


Оценяване
Оценете работата на учениците като съчетаете тяхната самооценка за изработения Пътеводител с оценката им за продуктите на останалите екипи. За целта им предоставете параметрите от дадената в приложение рубрика за оценка на крайния продукт от проекта. (Проект Пътеводител, Рубрика: ОЦЕНЯВАНЕ)
Стратегии за подкрепа

Отделете достатъчно време за провеждане на дискусия за културата и за обсъждане на отправните точки от които ще се извършва представянето, описанието на тези градове. Учениците трябва да разберат някои концепции, за да могат да направят подбора на източниците и обобщенията си резултатни и насочени към разбиране на манталитета на средновековния човек.


Освен това може да раздадете копия от записаните на картони дефиниции на всеки един от класа. По време на проекта тези дефиниции могат да им помогнат в процеса на проучване и писане. Структурирайте групите така, че всеки ученик да има полза от и подкрепата на другите.
Създайте им условия да се подкрепят взаимно и да отчитат коректно индивидуалния си принос.
Специално обсъдете спазването на авторските права при използването на различни първоизточници.
След приключването на проекта осигурете действителното му популяризиране чрез презентации на авторите пред ученици от 5. и 8. клас.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Предизвикателства за учениците
Екип от специалисти от различни области (историк, археолог, картограф, архитект, издател, преводачи) подготвя съставянето на достоверен пътеводител за пътешественици от средновековието. Те ще посетят определени български градове с цел да съберат максимално подробна и точна информация за облика им като столици. Цел на тяхното пътешествие е и Константинопол – столицата на Византия.
Като членове на екипа Вие сте изправени пред предизвикателството да изготвите идеен проект и въз основа на него да подготвите за издаване пътеводителя.
Пътеводителят е предназначен както за български, така и за чуждестранни пътешественици. Владетелите на българската държава проявяват специален интерес към него, защото желаят да подготвят за дипломатически мисии свои висши сановници, които да представят добре своите столици и да са подготвени за среща с облика на византийската столица.
Ето защо при съставянето му трябва да бъдат проучени и представени както българската столица, така и Константинопол. (по желание може да проучите и един от западно европейска държава), а обяснителните текстове да бъдат преведени на един чужд език.
Вашите екипи (Проект Пътеводител, Рубрика: РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ) трябва да проучат разнообразни източници, за да успеят да създадат достоверен и интересен и за днешните му потребители – ученици от пети и от единадесети клас – пътеводител за средновековните пътешественици.
За да отговорите на предизвикателството Вие трябва да:


 1. Обсъдите определение за термина култура и характеристики на различни култури българска, византийска (западноевропейска) през епохата на средновековието. Това определение ще ви помогне да планирате структурата на вашия пътеводител. (Проект Пътеводител, Рубрика: ДИСКУСИЯ – КУЛТУРА и Рубрика: ДИСКУСИЯ – ВЪПРОСИ).
 1. Попълните таблица с примери във връзка с дискусията и ще коментирате сходствата и различията, получени от различните екипи. (Проект Пътеводител, Рубрика: ПРИМЕРИ).
 1. Определите показатели, въз основа на които ще осъществите проучването и представянето на облика на столичните градове.
 1. Попълните таблица за периода на съществуване на разглежданите столични градове, въз основа на която ще можете да правите съпоставки за културни сходства и различия между България и Византия (По избор и с един западноевропейски град). (Проект Пътеводител, Рубрика: ТАБЛИЦА СТОЛИЦИ).
 1. Изработите кратък пояснителен речник за описанието на културните паметници.
 1. Издирите текстове на чужди хронисти и на български автори за старите столици и подберете подходящи изображения за вашия пътеводител.
 1. Приложите планове на тези селища.
 1. Проучите математически познания на българите и как са ги прилагали в строителната им дейност. (Проект Пътеводител, Рубрика: ПОМОЩ)
 1. Изготвите идеен проект за пътеводителя въз основа на съставени от вас показатели за описание на столичен град през епохата на българското средновековие. Оцените своите резултати и тези на останалите екипи. (Проект Пътеводител, Рубрика: ОЦЕНЯВАНЕ)
 1. Проведете рекламна кампания за широкото представяне на вашия оригинален пътеводител за старите български столици, предназначен за средновековни пътешественици.


Проект Пътеводител, Рубрика: ДИСКУСИЯ КУЛТУРА

Задача:


Оцветете ключовите думи в тези определения, които според вас имат отправно значение за вашия проектКултура Съвкупност от материални и духовни придобивки, създадени от човечеството в процеса на неговата обществено-икономическа практика. Материална и Духовна култура.

Български тълковен речник. Наука и изкуство, С., 1995.
Култура (от лат. сultus обработен, украсен, образован; фр. culture ­ обработка на почвата, на средата) съвкупност от онези страни на човешката дейност, които се предават и усвояват по социален път (не по биологична или физическа необходимост) и се опират на човешката способност за боравене със символи; съвкупност от правила, форми, навици, обичаи, установки, ценности, институции, в които се осъществяват мисълта, чувствата, поведението на дадена човешка общност, споделяща и осмисляща тези норми. Понятие, въведено през ХVІІ в. във френския език, означаващо всяко целенасочено въздействие върху средата, включително формиране на човешки заложби чрез възпитание...Обикновено към културата се причисляват и материалните резултати от културния процес. Говори се за култура на историческа епоха, на обществена формация, на отделно общество, народност, нация, на класа или социален слой, на специфична сфера на човешката дейност...

Енциклопедичен речник по социология. Под ред. на С. Михайлов. Съставител Н. Тилкиджиев, С., НБКМ, 1997
Културата съдържа най-малко следните три елемента: това какво мислят хората, какво правят и материалните продукти от дейността им. Така мисловните процеси, вярвания, знания и ценности се превръщат в част от културата.
Джон Бодли, културен антрополог от Орегонския Университет
Културен модел

Съвкупност от особености в дадена култура или в даден тип култури, която определя неговата специфика. Културният модел може да представлява тип култура, която служи за подражание на други.


Матанов, Х. Справочник и помагало за зрелостници и кандидат-студенти. Тангра` ТанНакРа, С., 2005, с.191

Думата култура идва от латинския корен colere (обитавам, култивирам или почитам) или, според друго разбиране от cult и ur (преклонение към светлината). Поради своята многостранност и многопластовост, понятието „култура“ трудно се подлага на единно определение. Тази статия разглежда културата в контекста на човешката дейност. Различните дефиниции на културата отразяват различни разбирания или критерии за оценяване на човешката дейност. През 1952 Алфред Крьобер и Клайд Клъкхохн съставят списък с над 200 различни дефиниции на култура.ЮНЕСКО дефинира култура като „множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група“. Културата обхваща „освен изкуството и литературата, начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията“.

Обичайната употреба на думата култура в много страни отразява техния стратифициран характер. Тя често се използва по отношение на предмети и дейности, предназначени за елитарна употреба, като изискана кухня, изкуство и музика. Понякога това се нарича „висока“ култура за разлика от „масовата“ култура.

За културата на отделните страни вижте статиите за съответната страна

http://bg.wikipedia.org/wiki


Добавете намерено от вас определение
Проект Пътеводител, Рубрика: Дискусия– Въпроси

Задача


В хода на дискусията обсъдете следващите въпроси:Как един културен паметник обозначава идентичност и как неговата ценност се разширява до възприемането му като общочовешко културно наследство.
Какви са възможните бариери и улеснения при комуникацията между държави/ общества с различни характеристики на културите.
Каква е обусловеността на периодизацията на средновековната българска култура от преобразованията в държавата.
Кои са носителите на средновековната българска култура, какви са географските и измерения и периодизация.Добавете ваш въпросПроект Пътеводител, Рубрика:Примери

Задача: Посочете за най-кратко време по два примера към зададените категории, свързани със средновековната материална и духовна култура и нейните носители.

Добавете по ваш избор най-малко още три категории.


Категория

Пример

Владетелски дворец

1.

2.


Християнски храм

1.

2.


Средновековно военно укрепление
Чуждестранен летописец
Български книжовник
1.2.3.
Проект Пътеводител, Рубрика: Таблица –Столици


България


Година / Период

ВизантияКонстантинопол

Плиска

Преслав

Охрид

Търново


Задача

Попълнете данните за създаването и периодите на столиците и вмъкнете избрано от вас изображение към тях.


Предоставете следващата рубрика като файл на учениците преди съставянето на екипите. Той ще ги ориентира как да организират и обединят усилията си. Препоръчайте им за улеснение да поставят фон на онази от дейностите, с която са се ангажирали и внимателно да проучат и отговорностите на другите, за да не дублират.Уточнение: Тук можете да предложите тези роли да се изпълняват от подгрупи от двама или трима, за да се постигне по-ефективно обработване на първоизточниците и по-голямо разнообразие на подходите.

Проект Пътеводител, Рубрика:

Роли и отговорностиИсторик/ археолог
Описание на отговорностите:


 • проучва историческите сведения за възникването на селището,

 • събира данни за попълването на рубрика: Таблица столици,

 • подготвя основната текстова информация,

 • подбира снимков материал ,

 • проучва и издирва текстове на хронисти за изследваното селище.


Заедно с всички участва в дискусията, определянето на показатели за проучването и представянето на селището, в създаването, реализирането и представянето на проекта за Пътеводителя.


Архитект
Описание на отговорностите:


 • събира сведения за историята на селището преди определянето му за столичен град,

 • издирва възстановки,

 • уточнява функциите на разкритите обекти от миналото на територията на проучваните селища,

 • проучва математическите и строителни умения, проявени при изграждането на селището,

 • уточнява и подготвя кратък речник, за пояснение на паметниците.


Заедно с всички участва в дискусията, определянето на показатели за проучването и представянето на селището, в създаването, реализирането и представянето на проекта за Пътеводителя.


Картограф
Описание на отговорностите:


 • проучва географското местоположение на селището,

 • издирва планове на изследваните столици и ги подготвя за въвеждане в Пътеводителя,

 • идентифицира обектите на тях,

 • издирва и подготвя за приложение допълнителни илюстрации и символи от Clip art с към тях


Заедно с всички участва в дискусията, определянето на показатели за проучването и представянето на селището, в създаването, реализирането и представянето на проекта за Пътеводителя.


Издател
Описание на отговорностите:


 • оформя окончателния вариант на текста и отговаря за стила и граматическата му безупречност,

 • подготвя обяснителните текстове към илюстрациите,

 • съставя и записва съобразно с установените стандарти библиографията и всички източници, използвани за оформянето на пътеводителя,

 • разработва макета за пътеводителя, подготвя варианти за заглавна страница и страници към разделите, избира подходящ шрифт за текста,

 • Подготвя се да проведе рекламна кампания при представянето на Пътеводителя.


Заедно с всички участва в дискусията, определянето на показатели за проучването и представянето на селището, в създаването, реализирането и представянето на проекта за Пътеводителя.


Преводачи

Описание на отговорностите:


 • Участват в редактирането на текстовете на български език,

 • Превеждат на избран език речника и всички текстове,

 • Участват в подбора и на илюстрациите, с оглед възприемането им от представители на други култури.


Заедно с всички участва в дискусията, определянето на показатели за проучването и представянето на селището, в създаването, реализирането и представянето на проекта за Пътеводителя.

Проект Пътеводител, Рубрика:

Оценяване
1. Пътеводителят отговаря на изискванията на заданието.

1 2 3 4 5


2. Учениците ефективно са използвали технологични средства.

1 2 3 4 5


3. Проучването е завършено и отговаря на поставените въпроси.

1 2 3 4 5


4. Съдържанието е прецизно и подходящо.

1 2 3 4 5


5. Показано е познаване на материала.

1 2 3 4 5


6. Пътеводителят е интересен и привлекателен.

1 2 3 4 5


7. Всички членове на екипа са работили равностойно.

1 2 3 4 5


8. Използваната литература е цитирана коректно и според изискванията.

1 2 3 4 5


9. Пътеводителят представя пълния потенциал на групата.

1 2 3 4 5


ПРОЕКТ Пътеводител на средновековния пътешественик по старите Български столици – Стандарти


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

И ЯДРО

СТАНДАРТИ (ПОСТИЖЕНИЯ)

Гимназиален етап

КОО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Български език:

Социокултурни компетентности


Първо равнище

В дискусия по поставена тема изразява свое становище, като умее да се аргументира убедително. Постига баланс между поднасяне на най-важното и навлизане в детайли.

Задава въпроси и дава отговори по същество. Разбира, коментира и интерпретира чужди становища и тяхната аргументация. Открива преднамерена неясност, отклоняване от темата и необосновани твърдения.
Второ равнище

Различава факти от мнения.
Социокултурна и езикова компетентност. Устно общуване

Първо равнище


Формулира ясно становище и разгръща аргументацията си; откроява собствена гледна точка.

Участва в дискусия или дебат – самостоятелно или в екип , като проявява толерантност към другите участници.

В хода на диалог резюмира вече казаното; умее да се позовава на чужди мнения.

При публично изказване спазва нормите на книжовния изговор.


Второ равнище


Избира различни реторични стратегии на общуване с оглед на цели, аудитория и тип комуникативна ситуация.


Социокултурна и езикова компетентност. Писмено общуване

Използва различни информационни източници; анализира, сравнява информация от едни източник и различни източници (конспектира, резюмира).


Литература:

Социокултурна и литературна компетентност:Създаване на изказвания и писмени текстове

Първо равнище


Композира изказването или текста с оглед на ясното поставяне на тезата, привежда подходящи доказателства и аргументация, умее да подреди основните части на изказването си така, че да постигне максимално въздействие върху своя възприемател, подбира най-подходящите езикови изразни средства.

Второ равнище


Ориентира се в различни комуникативни ситуации на културно общуване (официална комуникация, академична комуникация)
Събира, анализира и съпоставя литературна информация от различни източници (научни съчинения, критически статии, речници и енциклопедии, библиографски справочници и пр.) като я организира във вид подходящ за конкретната задача.

КОО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ


Първи чужд език

Четене

Първо равнище


Разбира основната информация от ...научнопопулярни текстове на стандартен език... като отбелязва в тях въпроси и проблеми, изразени становища, ...намира конкретна информация в проспекти, каталози, справочници.

Второ равнище


Разбира основната информация от ... специализирани текстове на стандартен език.

Намира конкретна информация в ... специализирани текстове.


Втори чужд език

Четене


намира конкретна информация в кратки текстове на позната тематика.

КОО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Информатика:

Операционни системи
Първо равнище


Използва средствата на операционните системи за организация и управление на файловата система.

Познава принципите на текстообработката, обработката на данни с електронни таблици, електронна поща и Интернет.Второ равнище


Познава логическата организация на файловите системи и средствата на ОС за създаване на файлове.


Информационни технологии:

ИТ при решаване на проблеми

Първо равнище


Използва основните възможности на текстообработваща програма, графичен редактор, табличен процесор, система за управление на бази данни и архивираща програма за решаване на конкретен проблем.

Разбира и спазва правилата за работа с ИТ.

Познава и спазва правните, етичните и здравните норми за работа с ИТ

Второ равнище


Създава и обработва текстови документи; графични изображения; ...чрез общите и специализираните възможности на потребителски продукти с общо предназначение.


Комуникиране чрез ИТ

Първо равнище


Търси и подбира информация от различни източници чрез средствата на ИТ.
Второ равнище

Използва ИТ за подбиране на подходяща информация и съчетава разнообразни форми за представянето и на непозната и критична публика.
Интегриране на дейности в ИТ

Първо равнище


Създава интегрирани документи.

Прилага различни начини за съхраняване, обединяване и разделяне на документи и обекти.


Второ равнище


Демонстрира умения за работа в екип.

КОО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

История и цивилизация:

Национално и световно историческо и културно наследство

Първо равнище


Използва познания за националните ценности и традиции при анализ на събития от националната история.

Познава паметници и традиции, принадлежащи на различни култури.

Прави оценка на значението на националното и европейското културно наследство в световната цивилизация.

Второ равнище


Използва знания за исторически и културни традиции като ориентир за идентифициране на принадлежност към култури и цивилизации.


Човекът в историята

Първо равнище


Разграничава и оценява идеи и действия на личности в историята.

Определя и обяснява глобални проблеми на човечеството и ролята на човека за разрешаването им.


Второ равнище


Анализира и оценява участието на личността в историческия процес през различните епохи.


Източници на историятаПърво равнище

Извлича и интерпретира информация от различни типове източници.


Търси, подбира и обработва информация с помощта на средствата и ресурсите на ИКТ.

Различава факти, аргументи, идеи, средства за разрешаване на противоречия. Изразява критично отношение при анализ на информация от различни източници.Второ равнище


Служи си с основни техники за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.

Открива противоречия и формулира решения на проблеми.
География и икономика

Източници на информация и работа с тях

Първо равнище


Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях.

Второ равнище


Коментира научни текстове и документи, съдържащи географска информация.


Философия (психология и логика, етика и право, философия)
Себепознание и взаимност

Първо равнище

Познава основните принципи на комуникативността, правенето на избор и вземането на решения.
Второ равнище


Умее да работи в група, да разбира мотивите на чуждото поведение.

Умее да решава конфликти.
Свобода и отговорност

Първо равнище

Може да прилага основни етически правила в анализ на междуличностни отношения и конфликти.

Второ равнище


Разпознава и анализира ценностните основания и моралните последици на човешкото поведение в различните социални сфери.

Различава етическите и правните основания на човешкото поведение.

Проявява толерантност и уважение към многообразието от ценностни позиции като разбира тяхната културна и национална обусловеност.Критично мислене и създаване на смисъл

Първо равнище


Умее да задава въпроси за по-задълбочено аргументиране и по-нататъшно изследване

Демонстрира отвореност и толерантност към различни схващанияВторо равнище


Решава проблеми чрез изследване на контекста, смяна на гледната точка и формулиране на хипотези. Развива контрааргументи на собствените си тези и съзнава, че има различни подходи при разбирането на истината и реалността; различава истината и интереса.

Р. Кушева. Пътеводител на средновековния пътешественик ...Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница