Милена емилова моцинова-бръчковаДата10.02.2018
Размер229.94 Kb.
#56337

Европейски формат на автобиографияЛична информация
Име
милена емилова моцинова-бръчкова

АдресТелефонФаксE-mail
brachkova@gbg.bg

Националност
Българска

Дата на раждане
06.03.1969 г.

Трудов стаж
Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

2009 и понастоящем

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Преподавател, Философски факултет, катедра „Психология”

2012 г. - Доцент

2011 г. - Гл. Асистент

2009 г. - Асистент

В съответствие с длъжностно-квалификационните характеристики


• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

1999 до 2009

ДМСГД – гр. Дебелец и Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново

Психолог

В съответствие с длъжностно-квалификационните характеристики• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

1995 – 1997

Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново.

Учител по психология и училищен психолог 1996-1997

Учител 1995

В съответствие с длъжностно-квалификационните характеристики


• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

1994, 1995, 1997

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Хоноруван преподавател, Педагогически факултет

В съответствие с длъжностно-квалификационните характеристики• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

1992 - 1995

СОУ за деца с нарушен слух – гр. София.

Възпитател, Учител

В съответствие с длъжностно-квалификационните характеристикиОбразование и обучение
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

2012

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”Диплома № ВТ-12 3-0014 от 22.02.2012 г. за присъдена академична длъжност ДОЦЕНТ по научна специалност 05.06.05 „Педагогическа и възрастова психология”.


• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

2008, 07.01

Р. България, МС, Висша атестационна комисия

Защита на дисертационен труд

Диплома № 31960 за присъдена образователна и научна степен ДОКТОР по научна специалност 05.06.05 „Педагогическа и възрастова психология”.
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

2006-2007

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра „Психология”

Задочен едногодишен курс за допълнителна професионална подготовка по клинична и консултативна психология

Свидетелство за професионална квалификация № 8404 от 05.03.2007 г. за специализация по „Клинична и консултативна психология”.
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

1990-1994

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра „Психология”

Пълен курс на ФФ по специалността Психология

Диплома № 125157 от 30.05.1995 г. за висше образование по специалността „Психология” и придобита квалификация „Психолог”.• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо

1987-1992

СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет „Начална и предучилищна педагогика”, катедра „Специална педагогика”

Пълен курс на ФНПП по специалността „Дефектология”

Диплома № 121021 от 20.11.1993 г. за висше образование по специалността „Дефектология” и придобита квалификация „Дефектолог-логопед”.• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо

1983-1987

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев”, град Велико Търново,

Завършено средно образование с математическа насоченост

Диплома № 057676 от 30.06.1987 г. за завършено средно образование и придобита специалност „Оператор-програмист на ЕИМ”.
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиЧужд (и) език (езици)
Самооценяване
Разбиране

Разговор

Писане

Европейско ниво (*)
Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Английски eзикB2
B2
B2
B2
B2

Руски eзикC1
C1
B2
B2
B2
(*) Единни европейски критерии за познания по езициСоциални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

2016-2017 академичен наставник по Проект -BG05М2OР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I, реализиран от „Министерство на образованието и науката'“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , Европейски структурни и инвестиционни фондове, Европейски съюз.

2012 – 2017г. Психолог-обучител на учители и специалисти с помагащи професии по програми на РААБЕ – България.

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

2013 - 2014 г. Психолог- обучител на учители и ученици по Национална програма на МОМН „На училище без отсъствия”.

20132014 г. Академичен наставник по Национална програма „Студентски практики” на МОМН, проект финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

от 2012 г. Лице за контакт на Философски факултет по договор на ВТУ с Университета в Марибор, Lifelong Learning programme/ Erasmus: HIGHER EDUCATION (ERASMUS).

2012 г. Обучител на екипа на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към Международна социална служба (МСС) – България, гр. В. Търново по тема „Разстройства от аутистичния спектър и терапевтични подходи за преодоляването им”.

2010 - 2011 г. Психолог-консултант по Програма на Български хелзингски комитет (БХК) за защита правата на деца, настанени в институции.

2010 г. Психолог по проект BG051PO001-5.2.03-0033-С0001 „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в партньорство с Община Велико Търново и Клуб „Отворено общество”.

2009 г. Обучител по проект BG 2006/018-343.01.01-1.17 „Да отидем у дома” на Сдружение „Приятели на детски дом Горски Сеновец”.

2009 г. Психолог по „Проект „Надежда” - Малък семеен дом за деца от 18 години” на SOS-България и Община В. Търново.

2008 г. Обучител по проект BG 2005/017 - 353.01.02-1.16 „Комплекс за социални услуги в общността” на ДДУИ - с. Михалци и Община Павликени, в партньорство с Асоциация „Дете и пространство” – гр. София.

2008 г. м. Септември обучител по проект BG 051РОО1/07/5.2-01/D01/0093 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, Съфинансиран от Европейски социален фонд.

2008 г., м. Октомври – м. Декември Супервизиращ психолог на екипа на Център за семейно консултиране – гр. В. Търново по проект „Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето” на Сдружение SOS Детски селища България.

2004 – 2005 г. Координатор на проект за оборудване на физиотерапевтична зала към Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. В. Търново, спонсориран от Обединени холандски фондации.

2004 г. Експерт по релационна психомоторика за деца с увреждания – съвместен проект на Държавна агенция за закрила на децата (ДАЗД) - гр. София и SOS – селище, гр. Трявна.

2002 – 2003 г. Експерт по програма на фондация „Св. Петка” – гр. София за психомоторно обучение на екипите на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години.

2000 г. Експерт по програма „Изкуство за социална промяна – Игра срещу насилието ІІ” на Европейската културна фондация в Амстердам (ЕКФ) и Център за изкуства „Сорос”.

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машиниMicrosoft OfficeInternet
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.2017 г. – преподавателска мобилност в рамките на договор за двустранно сътрудничество, Ягелонски университет, гр. Краков, Полша, 22-26.05.2017 г.

2017 г. – участие в Научно-практическа конференция „Детето като пациент. Психосоматика в детска възраст“, организрана от МУ – гр. Варна, Филиал – В.Търново, 07.04.2017г.

2016 г. – участие във Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие, гр. София, 06-09 октомври 2016 г.

2016 г. – участие в Национална научна конференция „Пътят ни (не)извървян“, организирана от катедра „Психология“ , ФФ, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 25.11. 2016г.

2015 г. – участие в обучение „Университетска система за управление на качеството. Функциониране, оценяване и подобряване. Вътрешни одити, сертификация и акредитация“ по програма на Българо-германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт ООД – Габрово, БГИК Сертификат № УСУК/ 0187-2015/087, 27.11. 2015 г.

2015 г. – Преподавателска мобилност по Програма Еразъм+ в Университет Орадя, Румъния, 26-28.05.2015 г.

2015 г. – Участие с пленарен доклад на Национална студентска конференция „Психично здраве – съвременни предизвикателства. Стигма за психичната болест”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 15 май 2015.

2014 г. – участие в VI семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа, гр. София, 30.05. 2014 г.

2014 г. – участие в Юбилейна международна научна конференция 20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

2013 г.– участие в Трети работни дни на Българско общество за лаканианска психоанализа, асоцииран член на Новата лаканианска школа (New Lacanian School of Psychoanalysis, NLS), гр. София, 02-03. 11. 2013 г.

2013 г. – участие в Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 10 май 2013 г.

2012 г. – участие в Първи работни дни на Българско общество за лаканианска психоанализа, асоцииран член на Новата лаканианска школа (New Lacanian School of Psychoanalysis , NLS), гр. София, 10-11. 11. 2012 г.

2012 - 2014 г. – участие в обучителна програма „Детето и неговите симптоми”, осъществявана от сдружение „Дете и пространство”, Фройдистко поле и Групата на Фройдистко поле в България със съдействието на CIEN (Интердисциплинарен Център за Детето) и Медико-педагогически институт „Куртил” – Белгия.

2011 г. – участие във ІІ-ри колоквиум Жак Лакан в България – „Бащите днес”, организиран от групата на Фройдистко поле в България, под патронажа на Новата лаканианска школа за психоанализа (New Lacanian School of Psychoanalysis, NLS), гр. София, 05 – 06. 11. 2011 г.

2005-2009 г. – участие в обучителна програма „Детето и неговите симптоми” на Асоциация „Дете и пространство”, България и Лекари на света, Франция.

2007 г. – участие в обучение „Прилагане на конвенцията за правата на детето на ООН”, организирано от ДАЗД, 25 - 27. 06. 2007 г.

2007 г. – участие в обучение по проект „Изграждане на капацитет за устойчивост и развитие”, изпълняван от Асоциация Аркадия по Програма „Развитие на гражданското общество 2004”, BG 2004/016-711.01.01, 3 - 5. 04. 2007 г.

2006 г. – участие в работна среща по проект „Качество за децата – Качествени стандарти за грижа за деца, извън биологичното семейство, в Европа”, 28. 09. 2006 г.

2006 г. – Курс „Писане на убедителни проектни предложения по международни програми”, eFLAG Learning Solutions, гр. София.

2003 г., м. Юни – Специализация в Център за социални услуги Pressley Ridge Schools, Pittsburgh и University of Pittsburg, USA.

2000 – 2002 г. – Обучителна програма „За децата на България”, осъществявана съвместно от дирекцията „Грижи за децата” към Правителството на Каталуня и Министерство на здравеопазването на Р. България.

2000 – 2001 г. – Курс „Психомоторно възпитание” - 1 и 2 част към НЦХМЕХ, гр. София.


2000 г. – участие в семинар „Разработване и управление на проект” на Сдружение „Гаврош” – гр. Варна, „Карин дом” – гр. Варна и Център за независим живот – гр. София, 1 – 3. 02. 2000 г.

1999 - 2004 г. – Обучителна програма „Да растеш без родители” на Интердисциплинарен център за детето в Бордо и Фондация „За развитие на детето и семейството”, гр. София, официално призната от Министерство на здравеопазването като курс за следдипломна квалификация.

1995 г. – Курс „Куклотерапия при глухите деца” на Асоциация по куклотерапия, гр. София.Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Пиано в ДМШ – гр. В. Търново

Свидетелство за управление на МПС
№ 212712202, издадено на 12.12.2006 г.от МВР гр. В. Търново, кат. В, М


Допълнителна информация
Член на Съюза на учените в България, клон Велико Търново

Член на Асоциация „Дете и пространство ”, гр. София.

Член на Българско общество за лаканианска психоанализа, гр. София


ПриложенияИзготвил:

/ доц. д-р Милена Моцинова-Бръчкова/

Списък на публикациите
І. Дисертационен труд

Моцинова-Бръчкова, М. Психично развитие на децата до три годишна възраст в условията на социална депривация – дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор” по научна специалност 05.06.05. педагогическа и възрастова психология, 2006.


ІІ. Монографии

1. Моцинова-Бръчкова, М. Аутистичното дете. Издателство „Астарта”, В. Търново, 2004.

2. Моцинова-Бръчкова, М. Аутистични нарушения при децата и терапевтични подходи за преодоляването им. Издателство „Астарта”, Пловдив, 2011.
ІІІ. Учебни пособия


 1. Наръчник за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър – помагало за специалисти. Издателство ДАР, В. Търново, 2010.

 2. Моцинова-Бръчкова, М., Проданов, Г. Биологична психология. Учебник. Издателство „Астарта”, Пловдив, 2014.


ІV. Статии и студии

1. Моцинова-Бръчкова, М. Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 –годишна възраст, отглеждани и възпитавани в институции. В: Сборник „Научна конференция „Детето на ХХI век”, 2002, стр. 125-130.

2. Бръчкова, М. Приказка за омагьосаната принцеса. В: „Логиката на езковия изказ и психоаналитичната клиника, Колоквиум „Жак Лакан” 28 октомври 2001, София, 2002, стр. 46-50; В: „Как да окажем гостоприемство на детето с аутизъм? – помагало за специалисти с помагащи професии”, С., 2005, стр.

3. Бръчкова, М. Представяне на някои добри практики на институционални грижи за деца от 0 до 3 години. В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1/ 2, 2002, стр. 142-149.

4. Моцинова-Бръчкова, М. Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново. В: Бюлетин на ДАЗД „Всички деца са различни, но с равни права”, бр. 1, София, 2003, стр. 57-58

5. Бръчкова, М. Аутистични нарушения при децата. В Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, стр. 87-103.

6. Бръчкова, М. Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 години, отглеждани и възпитавани в институция - студия. В сборник: Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, стр. 185-211.

7. Моцинова-Бръчкова, М. Аутистични нарушения при децата и терапевтични подходи за преодоляването им. Издателство „Астарта”, Пловдив, 2011.

8. Бръчкова, М. Eдно момче, което се страхува да порасне. В: Сборник „Белезите на различието (какво научихме от децата, които растат без родители, и тези, които се грижат за тях)”, двуезично издание на френско-български обучителен проект „Да растеш без родители”, София, 2006, стр. 187-190; Brachkova, M. Un garcon qui a peur de grandir, Sofia, 2006, 166-169

9. Бръчкова, М. Основни насоки в психоаналитично ориентираната работа с деца със специални нужди. В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 54-64.

10. Моцинова-Бръчкова, М. Проблемът за анорексията от гледна точка на лаканианската психоанализа. В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , 2/ 2011, стр. 63-72.

11. Моцинова-Бръчкова, М. Когнитивно-поведенческа психотерапия и обучителни подходи при деца с нарушения от аутистичния спектър. В: „Психология – 2011” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2011, стр 136-164.

12. Моцинова-Бръчкова, М. Тревогата в психоанализата. В: „Психология – 2013” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2013, стр. 67-76.

13. Моцинова-Бръчкова, М. Психичната структура в психоаналитично ориентираната психотерапия. В: „Психология – 2014” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014.14. Моцинова-Бръчкова, М. Играта като терапевтичен подход в психоаналитично ориентираната работа с деца. Сборник Юбилейна международна научна конференция 20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 84-91.

15. Вълкова, М., Стаменов, Б., Пейчинска, Д., Измайлов, А., Бръчкова, М., Томова, В. Загуба на нормалните полови когнитивни различия след инсулт. Сборник Юбилейна международна научна конференция „20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 49-56.

16. Моцинова- Бръчкова, М. Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца. В сп. „Практическа педиатрия“,

V. Доклади

 1. Бръчкова, М. Възможности за преодоляване на социалния и емоционален дефицит при децата от ранна детска възраст, отглеждани и възпитавани в институция. Научна конференция „Детето на ХХI век”, В. Търново, 4-5 май 2001.

 2. Вrachkova, M., Zhupunov, L. Introducing good in-home practice for disabled children and improve the day centers practices in Bulgaria. Доклад и презентация на семинар по програма The Pittsburgh International Children and families Institute (PICFI) – summer program 2003 в рамките на Graduate school of public international affairs (GSPIA), University of Pittsburgh, 19 юни 2003 г.

 3. Моцинова-Бръчкова, М. Дневните центрове - история, мисия и бъдеще. Пресконференция по проект BG 2005/017-353.01.02-1.16 „Комплекс за социални услуги в общността” на ДДУИ - с. Михалци и Община Павликени, в партньорство с Асоциация „Дете и пространство” – гр. София, ноември 2008.

 4. Бръчкова, М. Психоаналитично ориентирана работа с деца с нарушения от аутистичния спектър. Кръгла маса „Психичното благополучие на българина”, БАН, Институт по психология, май 2010.

 1. Бръчкова, М. Психологична подкрепа на семействата на деца с нарушения от аутистичния спектър. Кръгла маса по проект BG051PO001-5.2.03-0033-С0001 „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в партньорство с Община Велико Търново и Клуб ”Отворено общество”, 26 октомври 2010.

 2. Бръчкова, М. Особености на речта при деца с нарушения от аутистичния спектър и подходи за подобряване на комуникацията. Седма научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”, гр. София, 2-3 юни 2011.

 3. Бръчкова, М. Образът на детето в психоаналитичната парадигма. Представен на Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 10 май 2013 г.

 4. Бръчкова, М. Любов, галактоземия и други несполуки. Представен на Трети работни дни на Българско общество за лаканианска психоанализа, асоцииран член на Новата лаканианска школа (New Lacanian School of Psychoanalysis , NLS), гр. София, 02-03. 11. 2013 г.

 5. Бръчкова, М. Основни насоки в психологическата подкрепа на деца със специфични образователни потребности и техните родители. Представен на Десета национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”, гр. София, 25-26 април 2014.

 6. Бръчкова, М. , Х. Царуха Обучителни трудности при ляворъки деца и юноши. Представен на Единадесета национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”, гр. София, 21-22 март 2015.

 7. Бръчкова, М. Психичното здраве – от стигмата до уникалността на различието. Пленарен доклад на Национална студентска конференция „Психично здраве – съвременни предизвикателства. Стигма за психичната болест”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 15 май 2015.
VІ. Презентации
1. „Развитие и обучение на деца с аутизъм”. Обучител на екипа на ПУ „Любен Каравелов” – гр. Стара Загора по програма на РААБЕ – България, м. Декември, 2012 .

2. „Умения за самоконтрол, справяне с негативните емоции и развитие на емоционална интелигентност и грамотност.” – Обучител на учители от ПГМТ „Владимир Комаров” – гр. Силистра 24.02. 2013.

3. „Невербалната комуникация – откриване на агресивна нагласа у събеседника и излъчване на увереност”. Обучител на ученици от ПГМТ „Владимир Комаров”, гр. Силистра на по Национална програма на МОМН „На училище без отсъствия”. 20.03. 2013.

4. „Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание”. Обучител на екипа на ПУ „Любен Каравелов” – гр. Стара Загора по програма на РААБЕ – България.., м. Септември 2013.

5. „Тормоз и насилие в училище” и „Екипна ефективност и работа в екип” . Обучител на учители от ПГМТ „Вл. Комаров” – гр. Силистра, 26-27.04. 2014.

6. „Асертивност – подходът „Аз печеля - ти печелиш”. Обучител на ученици от ПГМТ „Владимир Комаров”, гр. Силистра по Национална програма на МОМН „На училище без отсъствия”, 28.04. 2014.

7. „Педагогически и психологически техники за работа с ученици с разстройство на речта и множество увреждания”. Обучител на екипа на ПУ „Любен Каравелов” – гр. Стара Загора по програма на РААБЕ – България. 22.05. 2014.

8. Педагогически и психологически техники за работа с ученици с разстройства на речта Обучител на екипа на ПУ „Иван Вазов”– с. Ново село по програма на РААБЕ – България. 20.06. 2014.

9. „Арт педагогика и арт терапия при ученици със СОП”. Обучител на екипа на ПУ – гр. Кърджали по програма на РААБЕ – България. 21.06. 2014.

10. Development and training of children with autism (Historical overview of the establishment and development of the problem of autism), University of Oradea, 27.05.2015VІІ. Интервюта и публикации в масмедии

 1. Интервю в. Янтра Днес 22.07.2008 г., стр. 6

 2. Интервю в. Янтра Днес 03.11.2009 г., бр. 208 (2839), година ХІІ, стр. 7

 3. Интервю в. Янтра Днес 27.10.2009 г бр. 203, (2834), година ХІІ , стр.4

 4. Интервю в. Янтра Днес 29.10.2009 г., бр. 205, (2836), година ХІІ , стр.4

 5. Интервю в. Янтра Днес 30.07.-01.08. 2010 г.,бр. 145 (3023), година ХІІІ, стр. 6

 6. Интервю в. Янтра Днес/ 27.10.2010г., бр. 207 (3085), година ХІІІ, стр.6

 7. Публикация в. Борба/ 30.11.2010г., бр.231 (4569), година ХХ, стр. 3

 8. Публикация в. Янтра Днес/ 01.12.2010г, бр. 232 (3110), стр. 4

 9. Интервю за радио „Фокус” от 29.10.2009г.

 10. Интервю за кабелна телевизия „Видеосат” от 05.08.2009 г.

 11. Интервю за кабелна телевизия „Видеосат” от 30.10.2009 г.

 12. Интервю за кабелна телевизия „Видеосат” от 10.02.2010 г.

 13. Интервю за кабелна телевизия „Видеосат” от 29.11.2010 г.

 14. Интервю за радио „Фокус”, 09.2015 г.

 15. Интервю за радио „Фокус“, 05.2016 г.

 16. Интервю за в. „Янтра днес“, 02.2017 г.

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница