Министерство на образованието и науката указания и работна документациястраница1/2
Дата14.01.2019
Размер392.5 Kb.
#110696
  1   2
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
указания

и работна документация

за трети допълнителен час по ФВС

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорт се въвежда трети учебен час по учебния предмет физическо възпитание и спорт.

Модулите за организиране и реализиране на третия учебен час по физическо възпитание и спорт в училище са утвърдени със заповед № РД – 09 – 1038 от 27.07.2004 година на Министъра на образованието и науката.

организиране и реализиране на третия учебен час по физическо възпитание и спорт в училище

Все по-актуален сред българското общество е въпросът за здравето на децата и младежта, за тяхната физическа дееспособност и двигателна активност. Физическото възпитание и спортът, здравословният начин на живот са фактори, които подпомагат адаптирането на младите хора към новите условия на живот, като се противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична обстановка.Това предизвиква актуализиране на позициите на държавните и обществени органи и организации за формиране сред децата и младежта на ценности и ориентации, за съзнателно, позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и физическо усъвършенстване. Съществен принос в това отношение имат разработените и утвърдени от МОН нормативни документи – Стандарт за учебното съдържание, Система за оценяване, Учебни програми 1-12 клас, Програма за държавен зрелостен изпит.

Законът за физическото възпитание и спорта съществено повлиява в положителна насока за разработването на прогресивни и методически оправдани концепции и педагогически технологии за решаването като цяло на наболелите проблеми. Въвеждането на минимум три часа седмично за предмета “Физическо възпитание и спорт” в учебния план за учениците 1-12 клас, наложи разработването на концепция, която се основава на нормативната уредба, на съвременните идеи и съобразени с нашите традиции и европейския опит.Основните цели и задачи са с насоченост към съзнателната двигателна активност и спортна дейност на учащите, формиране на умения за превръщането им в неотделима част от здравословния начин на живот.

Чрез целенасочен избор на форми, средства и методи, способстващи за проявление и развитие способностите на учениците в една или друга двигателна активност или спортна дейност. Възможностите за вариативност на съдържанието и многообразието на формите позволяват цялостната дейност да се насочи съобразно ценностната ориентация на ученика, неговите интереси и потребности. По този начин се осъществява едно продължение на процеса за либерализация на физическото възпитание и спорта в училище., заложено в основите на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по “Физическо възпитание и спорт”.

В основата на тази концепция е модулното обучение, разработено по етапи и степени на образованието, които следват ядрата от учебните програми І-ІV клас, V-VІІІ клас и ІХ-ХІІ клас и имат продължителност два, четири и шест учебни часа / еднодневна и двудневна продължителност /.

организация и провеждане на модулното обучение
Всички модули се провеждат в извън седмичното разписание на часовете и в почивните и празнични дни.

Модулите с продължителност 1-2 часа се провеждат един път седмично / ако е с продължителност 1 час – се провежда всяка седмица, ако е с продължителност 2 часа – през седмица за конкретния модул или група от модул /, а модулите с продължителност 4 и 6 часа /с еднодневна и двудневна продължителност/ - 1 път месечно.
 • Модулното обучение се осъществява съгласно решение на педагогическия съвет на училището, съгласно училищната и предоставената му общинска и държавна спортно-материална база, традициите на училището, отчитайки избора на учениците и квалификацията на учителите по ФВС;
 • Методиката за провеждане на модулите е съобразена с възрастта на учениците /в един клас могат да се формират групи, избрали различни модули, но техният брой /на групите/ не може да бъде повече от броя на паралелките в съответния клас/.
 • По предложение на преподавателите по ФВС, Педагогическите съвети взимат решения за разпределението на модулното обучение в учебните срокове и в дните за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и други съгласно заповед на министъра на образованието и науката, съобразно конкретните условия във всяко едно училище, годишния учебен план, етапа на обучение и традициите на училището.
 • Провеждането на третия учебен час се осъществява от учителя по ФВС, което се счита за задължителна преподавателска норма на заетост.
 • Контролът се осъществява от Директора на училището.

методическо обезпечаване и продължителност на модулите

(утвърдени със заповед № рд-09-1038/27.07.04 г.)Модул спортни игри с продължителност 2 учебни часа

І. Спортно-подготвителни игри


 • Спортно-подготвителни игри за постигане на двигателни умения в леката атлетика, ръгбито, бейзбола хокея на трева

 • Спортно-подготвителни игри за постигане на двигателни умения в спортните игри – баскетбол, футбол, хандбал, волейбол, тенис, тенис на маса, бадминтон, шах, тенис на трева, плуване и други видове спорт

 • Учебна игра

ІІ. Спортни игри с продължителност 2 учебни часа

 • Баскетбол

 • Футбол

 • Хандбал

 • Волейбол

 • Ръгби

 • Бейзбол

 • Хокей на трева

 • ,Тенис

 • Тенис на маса

 • Бадминтон

 • Шах

 • Тенис на трева

Модул гимнастика и танци с продължителност 2 учебни часа

 • Танци

 • Гимнастика

 • Аеробика

 • Каланетика

 • Други видове

Модул лека атлетика, бойни спортове, фитнес и бодибилдинг с продължителност 2 учебни часа

 • Заниманията се провеждат като дейности, утвърждаващи здравословен начин на живот на учениците. Познават изискванията за рационално хранене, натоварване и възстановяване, целенасочено натоварване на мускулатурата, използвайки различни уреди и тренажори, , като изпълняват комплекси от упражнения в анаеробен и аеробен режим за подобряване функционалните възможности на организма. Мотивация и развитие на потребност за това.

Модул Туризъм и всички разновидности на туризма с продължителност 4 учебни часа /с еднодневна и двудневна продължителност/.

 • туристически игри и сръчности сред природата /бивакуване, ориентиране с компас и карта/

 • Пешеходни походи

 • Ски походи

 • Коло походи

 • Туристически преходи /и при зимни условия/

 • Изкачване на местни планински първенци

 • Изкачване на популярни върхове

 • Походи по стъпките на известни българи

 • Тренировъчни лагери

 • Бойскаутски джамборета

 • Туристически събори и празници

 • Подготовка за действия при екстремални ситуации, планинско спасяване

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА
І. ВИЗИЯ

Чрез приоритетите, мотивацията, с методите и средствата на физическото възпитание и спорт, да се поставят учениците в ситуация, където да развият способности за противодействие на съвременните предизвикателства, сред които са оцеляване, агресия, наркотици, болестите на века.ІІ. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

1.На основата на вложен труд и положени усилия, да се повишат адаптационните възможности на организма за противодействие на хиподинамията и на вредните влияния застрашаващи здравето и живота на учениците

2. Целенасочена работа за добро физическо развитие и хармонично структурно изграждане на организма на младежите и девойките.

3. Обогатяване и усъвършенстване двигателната култура на младежите и девойките и формиране на социални мотиви, на интереси, на отношения, на потребност от системни занимания с физически упражнения и спорт.ІІІ. ДЕЙНОСТИ

1. Провеждане на редовни учебно-тренировъчни занятия по планирани Модули.

2. Организация и провеждане на вътрешно училищни първенства по планираните модули, съобразени с професионалните възможности и спортно-техническата база на училището.

3. Реализация на Спортни празници съобразно Училищният план по решение на Педагогическият съвет.

4. Подготовка и участие в Ученическите игри по съответните Модули.

ІV. ОЧАКВАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ С ТРАЕН ВЪЗПИТАТЕЛЕН И СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ

1. Усвояване на необходимия минимум от знания от областта на хигиената, на медицината, физическата култура и спорт, на туризма, за да се изгради убеденост, че грижата за собственото здраве е първостепенна грижа на всеки човек.

2.Развиване и усъвършенстване техниката на жизнено важни двигателни умения и навици от основните видове спорт. Формиране на способности за прилагането им в различни по сложност условия в реалния живот.

3. С помощта на средствата на физическата култура и спорт, да развият умения да мислят, да взимат самостоятелно решения и да поемат отговорност.

4. Създаване на умения за работа в екип.

5. Формиране и развиване на организаторски /менижърски/ способности за по-добра реализация и висок социален статус.

………………………………………………………………………………………

/учебно заведение/


доклад
пред педагогически съвет

за организацията и провеждането на трети допълнителен час по ФВС

випуск /и/………………………………………………………..

от преподавател………………..……………………………
На основание …………………………………………..предлагам на ПС за решение разпределение на модулното обучение за трети допълнителен час по ФВС по модули и групи:

След проведеното анкетно проучване сред нашите ученици и съобразно Плана на училището, докладвам на ПС за вземане на решение и утвърждаване на групите по модули във випуските с прилежащи списъци и съответните спортни,състезателни и туристически мероприятия за предстоящата учебна година както следва:
Випуск


Модули

Бр. групи в модула

Дни за провеждане на спортни празници


Дни за


спортни състезания

Дни за провеждане на турист.

празници


Други

……......


…….….

….….....


………..

Прието на Педагогически съвет

С протокол №…………от……………..200….. год

Утвърждавам:

Директор /…………………………………/

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА СЪДЪРЖАНИЕТО

МОДУЛ…………………………………..

ВИПУСК………………………..………..

ПРЕПОДАВАТЕЛ………….……………на


заня

тието

Месец

седмицаЧас

на


провеждане

Място на провеждане


Тема и основни задачи


Средства и методи на организацияЗабележка
на


заня

тието

Месец

седмицаЧас

на


провеждане

Място на провеждане


Тема и основни задачи


Средства и методи на организацияЗабележка


 • С П И С Ъ К

Випуск…………………………………..

на учениците от Модул……………………

Група № …………………………………....

за учебна …………………………………...

Преподавател ФКС………………………...
№ в групата

Име, презиме и фамилия


Подпис


12345678910111213141516171819202122232425262728293031


ОТЧЕТ


за извършените дейности в допълнителният час по ФВС
за 200…./200….година

Випуск………………………..

Преподавател………………………………..
І. Текстови анализ
1. Постигнати цели и задачи

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Използвани методи и средства

а/ анкетно проучване за избор на модул от учениците

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

б/ организация по модули и групи

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

в/ материално-техническо осигуряване

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Изводи и препоръки за следващата година

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ІІ. Графичен анализ на дейности и резултати


Модули


Учебно-трен. занятия

Спортни състезания


Класиране


Спортни празници
Модул

Гр

Бр.

Час

Бр

Час

Бр

Час

Бр.

Час

Бр.

Час


Обхват по модули


Учебна 200…/200… година
за випуск…………..
Преподавател………………………………………..


К

л

ас

Бр. уч-ци в клас

Бр. осво

бодени


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Модул

……….


група

№……..


Тотал

Каталог: 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Alexander Malinov
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница