Ромски образователен фонд Министерство на образованието и наукатаДата25.10.2018
Размер0.52 Mb.
#98119
Ромски образователен фонд

Министерство на образованието и науката

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)


О Б Я В А
Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за:
Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в 9 клас за учебната 2017/2018 година.
І. Условия за получаване на стипендии

 1. За учебната 2017/2018 г. по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), ще бъдат отпуснати 100 стипендии на ромски ученици от цялата страна, които са записани в 9 клас, дневна форма на обучение и са български граждани;

 2. Учениците са от ромски произход и се самоопределят като такива;

 3. Всеки ученик от ромски произход, който е постъпил в първи гимназиален клас, може да кандидатства за стипендия за постигнати образователни резултати - при постигнат годишен успех минимум Добър 4.00 от предходната учебна година. Общо изискване е ученикът да няма наложени наказания от Педагогически съвет;

 4. Стипендиите се отпускат от началото на учебна година и се изплащат месечно за периода на учебните месеци (10 месеца);

Класирането на учениците ще бъде в 3 категории по успех, както следва:

 • От 5.50-6.00- 30 броя стипендии

 • От 4.50 до 5.49- 40 броя стипендии

 • От 4.00 до 4.49- 30 броя стипендии

Размерът на месечната стипендия ще бъде диференциран според успеха на учениците от предходната учебна година;

 1. Нямат право да кандидатстват ромски ученици, които получават стипендии по други проекти/програми, независимо от това дали стипендията, получавана по другият проект/програма представлява финансов или нефинансов стимул.

 2. Получаването на стипендии по проекта не ограничава правото на учениците да кандидатстват за стипендии по реда на Постановление № 33 от 15 февруари 2013 година. Учениците в държавните и общинските училища могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет и по настоящият проект;

 3. Програмата не обхваща ромски ученици, които: учат в специални училища или са ученици със специални образователни потребности.

 4. При отпускане на стипендии се спазва изискването за равенство на двата пола.

 5. Стипендиите се получават по банков път. Одобрените за стипендии ученици следва да представят банкова сметка (откриването на банкова сметка за ученици е безплатно). Банкови сметки се представят допълнително при поискване от страна на ЦОИДУЕМ и след извършена селекция на стипендиантите.


ІІ. Избор на стипендианти

 1. Изборът на стипендианти ще се извършва по документи. Кандидатури с непълен комплект документи няма да бъдат разглеждани.

 2. При определяне на общият брой точки на всеки ученик, който кандидатства за стипендия се имат предвид следните критерии: успех на ученика от предходната учебна година (от 8-ми клас); социален статус и мотивацията на ученика за постигане на добри образователни резултати, изложена в раздел 2 на Формуляра за кандидатстване: „Мотивационно писмо“. Критерий с най-голяма тежест при класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати е успехът на ученика като точките, получени по кандидатурата на ученика ще бъдат разпределени по следният начин: 50% от точките по оценка на кандидатурата се формира от успеха на ученика от предходната година; 30% от социален статус на база представени документи; 20% от общият брой точки се формират от представеното Мотивационно писмо на кандидата по указанията към него.

 3. Кандидатите се класират според броя на точките в низходящ ред, като при равен брой точки се класира ученикът с по-висок успех от предходната учебна година. Класирането се извършва от Комисия, състояща се от външни експерти, вкл. и експерти от МОН, по съгласувана Методология за оценка на кандидатите.

 4. При класирането се спазва изискването за равенство на двата пола - по 50% от броя на отпусканите стипендии за всяка група поотделно.

 5. При липса на кандидати, отговарящи на условията за дадена група и по пол, незаетите бройки се прехвърлят за тази група, където има най-голям брой некласирани, но отговарящи на условията кандидати.


ІІІ. Документи за кандидатстване.

 1. Формуляр за кандидатстване- може да бъде попълнен саморъчно, или на компютър;

 2. Приложение 1 Удостоверение, че ученикът е записан в 9-ти клас в средните училища на Република България.

 3. Допълнително се прилагат:

 • Копие на бележник от 8-ми клас /страница 1, страници с годишен успех, страница с бр.отсъствия/

 • Копие на свидетелство за завършено основно образование, заверено с подпис и печат на директора на училището.

 • Служебни бележки за доходи на родителите;

 • Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/ социално слаби за периода м. Януари 2017 г. до м. Юни 2017 г. включително

 • Ако родителите /настойниците/ попечителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия от м. януари 2017 г. до м. юни 2017 г. включително; копие от смъртния акт на починалия родител /настойник/ попечител или копие от акта за раждане, когато бащата е неизвестен.

 • Декларации в свободен текст, подписани от родителите в случаите, когато същите нямат доходи и за периода януари-юни 2017г. не са регистрирани в съответното Бюро по труда;

 • Копие на лична карта на ученика и на лична карта на негов родител /настойник/ попечител;

Забележка: В случай, че ученик, който ще бъде в 9-ти клас /2017-2018/ и към момента на кандидатстване за стипендия няма издадено Свидетелство за завършено основно образование, обстоятелството се отбелязва на страница 1 от „Формуляр за кандидатстване“.

Начини за кандидатстване:

Документите за кандидатстване могат да се изпращат по пощата, с куриер или на ръка. Формулярът за кандидатстване да бъде подписан с химикал от кандидата, а всички приложения да бъдат копирани ЧЕТЛИВО с печати и подписи от съответните институции. Не се допускат копия, направени с телефон. Моля, използвайте само един от трите начина за подаване на документи /по пощата, с куриер или на ръка/!


Адрес за изпращане на документите по пощата (важи датата на пощенското клеймо!)

 • гр. София, п.к. 1797, бул. „Г.М. Димитров” 52 А, ет.1

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)
ІV. Срок за кандидатстване: от 31 юли до 31 август 2017 г.
Документи, получени с пощенско клеймо или подадени на ръка след 31 август 2017 г., ще бъдат дисквалифицирани.

За допълнителна информация: тел. 02/ 873 52 31
Забележка: Моля имайте предвид, че не се допуска промяна на съдържанието, шрифта и премахване или добавяне на основни текстове от документите! Такива кандидатури ще бъдат дисквалифицирани!


гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров” 52А, ет.1 http://coiduem.mon.bg

Tel: +3592 873 5125 e-mail: coiduem.ref@gmail.comКаталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница