Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на вътрешните работистраница1/9
Дата07.01.2017
Размер0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПРОЕКТ

НАРЕДБАЗА изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „да не се групират, а” се заменят с „при възможност”.

2. Алинея 3 се отменя.

3. Създава се нова ал. 5

„ (5) Площадките за игра за ползватели от 3 до 12 години могат да се комбинират с площадки за ползватели до 3 години като се осигурят съоръжения за игра и за двете възрастови групи обособени в отделни зони.“

§ 2. В чл. 7, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. в територии с умерено ослънчаване като за площадките за игра или за зоните от площадки за игра, предназначени за деца до 3 години се придвижда подходящо засенчване;”.§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В табл. 1, в колона 4 след думата „Пясъчник“ се заличават думите „- с площ най-малко 10 m2“:

2. Алинея 3 се отменя.

§ 4. В чл. 10, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите „за които е предназначена площадката” се заменят със „за които са предназначени съоръженията”.

2. Точка 8 се изменя така:

„8. телефон за спешни повиквания – 112;”

3. Създават се т. 9 и 10:

„т. 9 потенциално опасни за здравето дървесни видове, които се намират на територията на площадката по реда на чл. 15, ал. 2 от наредбата.

10. забрана за тютюнопушене на територията на площадката за игра“§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „които не застрашават здравето” се заменят с „които не са потенциално опасни за здравето”.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Разстоянието от долната повърхност на оградата до прилежащата настилка е до 0,11 m.”§ 6. В чл. 12, ал. 1 след думата „изхода” се поставя запетая, добавя се „разположени при възможност на различни страни на площадката” и се поставя запетая.

§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) До съоръженията за игра, предназначени за деца до 3 години, се разполагат най-малко две пейки или други подходящи места за сядане.”

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) На територията на площадките за игра за възрастови групи на ползвателите от 3 до 12 г. и от 12 до 18 г. се предвижда беседка.”

§ 8. Създава се чл. 14а:

„Чл. 14а. Изискванията на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 не се прилагат за площадки за игра на открито на територията на детски градини и ясли и учебно-възпитателни заведения.”§ 9. В чл. 15 се изменя така:

„(1) На територията на площадките за игра се засаждат растителни видове, които не са потенциално опасни за здравето на ползвателите и на придружителите. Информация за растителните видове, които са неподходящи за засаждане на територията на площадките за игра и могат да бъдат потенциално опасни за здравето на ползвателите и на придружителите е дадена в приложение № 1.

(2) Изключения от ал. 1 се допускат само при съществуващи открити площадки за игра по отношение на посочените за допустими в приложение № 1 декоративни видове дървета, когато те са с добро фитосанитарно състояние, като на видимо място на стъблото на съответните дървесни видове се нанася маркировка с черножълта лента и за тях се дава сигнална предупредителна информация на информационната табела на площадката за игра. Пример за предупредителна сигнална информация за потенциално опасни за здравето декоративни видове дървета е даден в приложение №1.”

(3) При планирането на нови открити площадки за игра не се допуска наличието на растителни видове с токсично действие и с опасни морфологични белези съгласно приложение № 1 на разстояние до 10 m от границата на площадката за игра.”§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 5 се изменя така:

„5. биологичните и морфологични особености на растителните видове и местата за засаждането им;”

б) създава се т. 6:

„6. потенциални опасности в зависимост от конкретните съществуващи условия.”

2. Създава се ал. 4:

„(4) За съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-малка от 0,60 m, за които не са определени специфични изисквания както за ударопоглъщащата настилка, така и за минималното свободно пространство, се предвижда минимално свободно пространство 1,5 m извън периферията на съоръжението. Това изискване не се отнася за самостоятелни занимателни панели и къщички за игри.”§ 11. В чл. 20 думите „от 0,45 до 0,62 m“ се заменят с думите „от 0,40 до 1,20 m“.

§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите „предвижда и изпълнява“ се добавят думите „извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра“, а думите „с площ най-малко 10 m2,“ се заличават.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) За пясъчника се използва промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици, който след полагане се дезинфекцира.”

3. Алинея 6 се отменя.

4. В ал. 7, изречение трето думите „За осигуряване на свободно преминаване и разполагане” се заменят със „За осигуряване на свободно разполагане”.

§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

„1. осигуряват се евакуационни пътища и изходи съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.);”

б) точка 3 се отменя.

2. Създава се ал. 5:

„(5) На входа/изхода на закритите площадки за игра се осигурява ограничителен режим за достъп (чрез подходящи технически средства, физически лица и др.), който не е в противоречие с нормативните изисквания за пожарна безопасност.”

§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „площадки за игра“ се добавя „може да“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В закритите площадки за игра се обособяват отделни зони за игра за възрастова група до 3 години и за възрастова група от 3 до 12 години.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

6. Досегашната ал. 5 се отменя.

§ 15. В чл. 26 ал. 3 се изменя така:

„(3) Температурата на течащата вода при водочерпните кранове не трябва да надвишава 38 °С.”§ 16. В чл. 27, ал. 2 след думата „Стените” се поставя запетая и се добавя „хоризонталните повърхности”.

§ 17. В чл. 29, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „(когато има такъв)”.

2. В т. 3 думите „дълбочина на басейна” се заменят с „дълбочината на слоя топки”.

§ 18. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „между 40 и 60 mm” се заменят с „до 60 mm”;

б) в т. 3 думите „модулно съоръжение за игра” се заменят с „достъпните за ползвателите зони на изцяло затворено и заградено съоръжение за игра”.

2. Създава се ал. 3:

„(3) При възможност поне един от входовете/изходите на изцяло затвореното съоръжение за игра се устройва от различна страна на съоръжението.”

§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В т. 1 буква „б” се изменя така:

„б) сигнатурни означения и/или предупреждения за игра и забрани (забрани за целене с топки и други предмети и за влизане в игралната площ с обувки, бижута, храни, напитки и др.; означения за места за обувки и др.), както и друга целесъобразна информация;”.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. табели и сигнатурни означения и/или предупреждения, предназначени за безопасно ползване на всяко едно от съоръженията за игра в съответствие с инструкциите на производителя (брой на ползвателите на съоръжението за игра; правила за ползване на съоръжението за игра; възрастова група на ползвателите, максимална височина на ползвателите при изцяло затворено и заградено съоръжение за игра и друга изисквана от производителя/доставчика за предоставяне информация), както и друга целесъобразна информация.”§ 20. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:

„(2) В закритите площадки за игра се осигурява персонал, който отговаря на следните изисквания:

1. познава и спазва изискванията на Закона за закрила на детето;

2. обучен е за специфичните особености на съответната възрастова група ползватели до 3 години и/или от 3 до 12 години, за която е предназначена площадката;

3. обучен е за оказване на първа помощ и за извършване на необходимите действия при евакуация.”

§ 21. В чл. 38, ал. 1 думата „стълбища” се заменя със „стълби”.

§ 22. В чл. 40, ал. 2 цифрата „2” се заменя с числото „25”.

§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думата „рампи” се добавя „стълбища” и се поставя запетая.

2. В ал. 3, изречение първо думите „не по-малко” се заменят с „не по-голямо”.§ 24. В чл. 43, ал. 1, изречение първо думата „Стълбите” се заменя със „Стълбищата”, а в изречение второ думата „стълби” се заменя със „стълбища”.

§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „до 15 %” се заменят с „до 15°”, а след думата „диаметър” се добавя „на отворите при входовете/изходите”.

2. В ал. 2 думите „над 15 %” се заменят с „над 15°”.

§ 26. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Ударопоглъщаща настилка от пясък може да се предвижда за открити площадки за игра за съоръжения с максимална височина на свободно падане до 3 m, както следва:

1. за максимална височина на свободно падане до 2 m – с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,20 m;

2. за максимална височина на свободно падане от 2 до 3 m – с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,30 m.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В зоната около фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за игра минималната дебелина на слоя е 0,40 m (приложение № 3).“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 27. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Насипни ударопоглъщащи настилки от дървесен (растителен) материал може да се предвиждат за открити площадки за игра за съоръжения с максимална височина на свободно падане до 3 m, както следва:

1. за максимална височина на свободно падане до 2 m – с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,20 m;

2. за максимална височина на свободно падане от 2 до 3 m – с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,30 m.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В зоната около фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за игра минималната дебелина на слоя е 0,40 m (приложение № 3).“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 28. В чл. 58 ал. 1 се изменя така:

„(1) На територията на площадките за игра се допуска разполагане на съоръжения за игра с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.), които отговарят на БДС EN 71-8 „Безопасност на детски играчки. Част 8: Играчки за активни игри, използвани в домашни условия”.”

§ 29. В чл. 59, ал. 2 думите „БДС EN 1177 “Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване” се заменят с думите „БДС EN 1177 “Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Определяне на критичната височина на свободно падане“.

§ 30. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект на площадка за игра, разположена на открито се разработва с обхват, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като се изясняват и следните специфични параметри:

1. на ситуационния план на терена на площадката за игра се нанасят данни от картотекирането на съществуващата растителност заедно с дендрологична ведомост във и около площадката за игра (ако има такава);“

2. на чертежите на площадката за игра се представя следното:

- разположението и видът на съоръженията и/или заниманията за игра;

- подробно се котират и се определят настилките и повърхностите;

- изясняват се благоустройствените дейности, озеленяването, означенията и огражденията;

3. определят се техническите характеристики на съоръженията за игра;

4. определят се изискванията към ударопоглъщащите настилки (технически характеристики и необходими площи за разполагане), когато такива се предвиждат в съответствие с изискванията на наредбата;

5. определят се изискванията към предвижданите твърди настилки;

6. техническа документация (количествени сметки, посадъчни схеми и др.) за предвижданите строително-монтажни и залесителни работи;

7. технически спецификации за предвижданите за влагане строителни продукти.“

2. Създават се нови алинеи 3 и 4:

„(3) Към инвестиционния проект на откритите площадки за игра се изработва част геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка).

(4) В случаите, когато е необходимо да се реши дрениране и отводняване на открита площадка за игра или със заданието за проектиране на открита площадка за игра се предвижда водоснабдяване и канализация на поземления имот, електроснабдяване и външно художествено осветление, конструктивно оразмеряване на елементи, които представляват строителни конструкции, или се определят други изисквания към инвестиционния проект, се допълват съответните части на проекта.”

3. Действащата ал. 3 става ал. 5.

4. Действащата ал. 4 става ал. 6 и в алинеята думата „извършените” се заменя с „предвидените”.

§ 31. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение второ текстът след думата „наредбата” до края се заличава.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) В случаите, когато с документите по ал. 2 се констатират несъответствия на площадката за игра с изискванията на наредбата, те се отстраняват преди въвеждане на площадката в експлоатация за сметка на страната, допуснала несъответствията.”

3. Създава се ал. 5:

„(5) В случай че при извършен контрол на площадка за игра от орган за контрол се установи спорно различие между техническите характеристики на монтирано съоръжение за игра с тези, декларирани в техническата му документация (в т.ч. сертификати или протоколи от изпитвания), предоставена от производителя/доставчика или със стандартите по приложение № 7, се извършват необходимите измервания и/или изпитвания от независима страна в присъствието на представители на производителя/доставчика и органа за контрол за доказване на установените несъответствия. Разходите за измерванията и/или изпитванията са за сметка на страната, допуснала несъответствията.”

§ 32. Създава се чл. 63а:

„Чл. 63а. Минималният обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол от органа за контрол е съгласно приложение № 7а.”

§ 33. В чл. 67, ал. 3 след думата „Съоръжения” се добавя „и настилки за площадки”.

§ 34. В чл. 68, ал. 6 се създава изречение трето: „Минималният обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол от органа за контрол е съгласно приложение № 7а.”

§ 35. В чл. 69, ал. 1 думите „постоянни и оперативни” се заменят с думата „периодични”.

§ 36. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 8 се изменя така:

„8. „Стълбище“ е елемент на съоръжение на игра, чрез който се осигурява достъп до съоръжението за ползвателите от всички възрасти. Състои се от стъпала, по които ползвателят може да се качва или да слиза.”

2. Създават се т. 29 – 35:

„29. „Засенчване“ е осигуряване на сянка върху площадка за игра чрез дървесна растителност или чрез трайна конструкция за засенчване.

30. „Граница на открита площадка за игра“ се счита оградата, когато има такава, а при паркове - контурът на разстояние 3 m от съоръженията за игра.

31. „Стълба” е средство за достъп на съоръжение за игра, по което ползвателят може да се качва или да слиза.

32. „Пространствена мрежа“ е триизмерна структура за катерене, изпълнена от меки материали, която поддава на натиск.

33. „Изцяло затворени (заградени) съоръжения за игра“ са структури за игра, предназначени за ползватели до 14 години, които може да се разполагат на площадки за игра както на открито, така и на закрито. Включват елементи, на които или с които ползвателите могат да играят в самите затворени триизмерни структури, с определени входове/изходи.

§ 37. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2016 г.” се заменят с „31 декември 2018 г.”, а думите след този новопределен срок се заличават.§ 38. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1, 2 и 3 се изменя така:

„Приложение № 1

към чл. 15, ал. 1, 2 и 3

Таблица 1Токсични декоративни видове дървета

Научно наименование на вида


Токсична/алергенна част

Мерки при заварени дървесни видове на съществуващи площадки за игра

Премахване/Предупредителен надпис с текст съгласно таблица 2


Степен на токсичност съгласно таблица 3

листа


цветове


плодове


семена


други части


всички части


1

2

3

4

5

6

8

7

9

Голосеменни (Gymnospermae)

Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks.) M.L.Green

+


ВНИМАНИЕ!

Контактът с растението може да предизвика алергична реакция!Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks.) M.L.Green

Лейландов лъжекипарисA


Ginkgo biloba L.


+
Съществуващи женски индивиди се премахват.

При ново строителство се допуска използване само на мъжки индивиди.

P A

Juniperus excelsa M. Bieb.


+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Juniperus excelsa M. Bieb.

Дървовидна смрикаP

Juniperus virginiana L.


+


ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Juniperus virginiana L.

Виргинска смрика (Моливно дърво)P

Taxus baccata L.


+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

VC I

Thuja occidentalis L.


+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Thuja occidentalis L.

Западна туяP

Thuja orientalis L.


+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Thuja orientalis L.

Източна туяP

Покритосеменни (Angiospermae)

Aesculus spp.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Aesculus hippocastanum L.

Обикновен конски кестен

P W

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

+

+Сок;

полен


ВНИМАНИЕ!

Видът може да предизвика алергична кожна

реакция и дразнене на очите!

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Обикновен айлантI A W

Buxus sempervirens L.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Buxus sempervirens L.

Вечнозелен (обикновен) чемшир

P

Fagus sylvatica L.


+
ВНИМАНИЕ!

Плодът е вреден при консумация!Fagus sylvatica L.

Обикновен букP

*Ficus carica L.+
Млечен сок

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

(Видът може да предизвика алергична кожна

реакция в комбинация със слънце.)


I A

Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch

++

Слуз между семената

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Gymnocladus dioicа (L.) K.Koch

Двудомен гимнокладусP

Ilex aquifolium L.


+
+Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P C

Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid.


Сок

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

*Malus spp.+
Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

Melia azedarach L.

+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

VC W

Prunus racemosa Lam.

Padus racemosa Gilib. =


+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

AC W

*Prunus armeniaca = Armeniaca vulgaris

++
Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

*Prunus dulcis = P. amygdalus = Amygdalus communis

+
+

+
Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

*Prunus cerasifera Ehrh.


++
Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

AC W

Quercus spp.

+
+
Пъпки

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация, кожен и очен дразнител!P A W


Robinia pseudoacacia L.


+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

V I W

Sorbus aucuparia L.
+ВНИМАНИЕ!

Плодът е вреден при консумация!Sorbus aucuparia L.

Офика


P

Sophora japonica L.


+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Sophora japonica L.

Японска софораP

Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница