Н а р е д б а за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги в община ракитово глава първаДата28.10.2018
Размер76.92 Kb.
#104166

Н А Р Е Д Б АЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ В ОБЩИНА РАКИТОВО

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1(1) С тази наредба се уреждат редът и условията за поставяне в незастроени терени и свободни площи на преместваеми съоръжения за търговия и услуги.

(2) “Незастроени терени” са тези, за които не е изпълнено мероприятието определено действащия ЗРП и е възможно временно поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги върху него, без това да налага промяна на предвиденото отреждане по плана.

(3) “Свободни площи” са части от тротоари, площади, пешеходни зони, паркинги, паркови алеи, дворове и парцели на общественни сгради и пазари, върху които е възможно поставянето на преместваеми съоръжения за търговия и услуги не препятстващи основното им предназначение, пешеходното и автомобилно движение и експлоатацията на подземните проводи и съоръжения.

(4) “Преместваеми съоръжения за търговия и услуги” са павилиони, кабини, каравани, фургони, маси ,колички, гондоли и др., подходящи за извършване на разносна търговия и услуги.Тези съоръжения се изработват по одобрени от главния архитект на общината, индивидуални или типови проекти.
Глава втора

ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ
Чл.2(1) Поставянето на преместваеми съоръжения за търговия и услуги се извършва на базата на одобрени от общинския съвет зони за разполагането им и схеми за поставяне, одобрени от гл. архитект на общината.

(2) Схемите за поставяне на преместваеми съоръжения се възлагат за изработване от отдел “ ТСУ и А” към община Ракитово след одобряване на зоните за поставяне на съоръжения за търговия и услуги от общинския съвет.

(3) По схемите за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия услуги се произнася общинския експертен съвет по устройство на територията преди одобрението им от главния архитект.

(4) Промяна на схемите се извършва от органа, който ги е одобрил.

Чл.3 (1) Допустимият максимален размер на преместваемо съоръжение трябва да бъде в граници: площ до 30 кв.м. и височина до 3,50 м. За един модул.

(2) По изключение за обществени нужди се допуска групиране на няколко модула до 90 кв.м. и функционалното им обединение, след одобрен проект от гл.архитект на общината, в съответствие с одобрените схеми за поставяне.

(3) Преместваемите съоръжения за търговия и услуги, при които дейността се извършва на открито (колички,маси,гондоли и др.) трябва да имат височина на сенника, минимум 2,30 м. От нивото на прилежащия терен и не могат да заемат площ, по-голяма от 4,00 кв.м.

Чл.4. Преместваемите съоръжения за търговия и услуги могат по изключение да се свързват с временни връзки към В и К и електросъоръженията само със съгласие на кмета на общината и съответните ведомства, изразено в писмен вид, след съгласуване от тях на схемите за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги.

Чл.5. Исканията за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги се правят в писмена форма до кмета на общината.В тях трябва да бъде посочен вида дейност и необходимата за осъществяването и площ.

Чл.6(1) Разрешението за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги, при което дейността се извършва на закрито/ павилиони, каравани и кабини/, се издава от гл. архитект на общината след представяне на : 1. Скица с оказан начин на поставяне.

 2. Одобрен проект, който съдържа най- малко архитектурна част и ситуационно рашание.

 3. Съгласувателни писма от ведомствата, извършващи контрол върху съответната дейност.

(2) Разрешението за поставяне на преместваемо съоръжение, при което се осъществява дейност на открито /колички, маси, гондоли и др./, се издава от гл. архитект на общината или упълномощен от него длъжностно лице, след представяне на документите по ал.1, без да се изискват архитектурни проекти.

(3) По преценка на гл. архитект на общината за преместваемите съоръжения по ал.2 могат да се изискват допълнително скици, снимки и чертежи, доказващи естетичния вид на съоръжението.

(4) За временни преместваеми съоръжения, за които има разрешение по чл.4 от тази Наредба , се изисква представяне на проекти по части ВиК и Електро, придружени с разрешителни от съответните ведомства.

Чл.7(1) Разрешението за поставяне трябва да съдържа: 1. Точното местоположение на обекта.

 2. Срока за ползване на терена или площта.

 3. Основанията за издаване на разрешението.

 4. Дейността, която ще се извършва в обекта.

 5. Заеманата площ.

(2) Срокът за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения по чл.6, ал.1 от Наредбата е до три години, а за съоръженията по чл.6, ал.2 до една година.

Чл.8 (1) Собственици на търговски обекти или техните наематели могат да поставят преместваеми съоръжения за търговия и услуги пред тях в съответствие с одобрените схеми при следните изисквания: съоръжението се поставя на един метър от витрината и не трябва да заема площ повече от 2/3 от лицето на обекта към съответната улица, като се разполага на минимум 0.5м. от границата със съседния търговски обект

(2) Разрешението за поставяне за преместваемо съоръжение по ал.1 се издава от гл. архитект на общината или упълномощеното от него длъжностно лице след представяне на:


 1. Мотивирано искане от собственика или наемателя на търговския обект.

 2. Скица с оказан начин за поставяне.

Чл.9 (1) Собствениците на преместваеми съоръжения за търговия и услуги нямат право да променят предназначението им без съгласието на кмета на общината.

(2) При съгласие за промяна на предназначението на законно поставено съоръжение за търговия и услуги, собственикът му получава ново разрешение за поставяне.

(3) При издаване на новото разрешение се запазва срокът, за който е разрешено първоначално съоръжението .

Чл.10 Собствениците на преместваеми съоръжения за търговия и услуги нямат право да увеличават площта на разрешените им съоръжения.

Чл.11(1) След изтичане на срока, за който е разрешено поставянето на преместваемо съоръжение, то се премахва от собственика в седем дневен срок.

(2) Заетия терен се възстановява в предишния му вид. Извършените подобрения върху незастроения терен или свободната площ не се заплащат.


 1. При неспазване на срока за премахване на съоръжението собственикът му заплаща такса или цена, равна на месечната такса или цена в троен размер.

Чл. 12 Преместваеми съоръжения за търговия и услуги, непремахнати в петнадесет дневен срок след изтичане на срока, за който са разрешени, се премахват от общината за сметка на собствениците им. За премахнатите съоръжения общината не дължи обезщетение за нанесени вреди. Собственикът на премахнатото съоръжение заплаща стойността на премахването, както и наем за съхранението съоръжението, ако откаже да го получи в деня на неговото премахване.

Чл.13(1) Кметът на общината отнема разрешението за поставяне преди изтичането на срока му в случаите, когато: 1. Преместваемото съоръжение не се използва по предназначение:

 2. Собственикът на преместваемото съоръжение е увеличил площа му.

 3. Теренът не се използва от лицето, на което е предоставен.

 4. При неплащане на цената или таксата за повече от един месец или при системното им неплащане в срок.

 5. При нарушаване на обществения ред.

(2) Когато е констатиран поне един от посочените в ал.1 случаи, кметът на общината издава Заповед за премахване на съоръжението от собственика му, в която се посочва срока за премахването.

(3) При неизпълнение на Заповедта по ал.2, съоръжението се премахва в седемдневен срок по реда на чл.12 от Наредбата. За премахнатите преместваеми съоръжения общината не дължи обезщетение за преждевременно прекратения срок, както и за пропуснати ползи и нанесени щети.

Чл14 (1) Кметът на общината може да задължава собственици на преместваеми съоръжения за търговия и услуги в определен срок да премахват,променят и поправят за тяхна сметка неподходящи по вид,местонахождение или расположение съоръжения, както и да извършват необходимите благоустройствени и ремонтни работи, свързани със сигурността, безопасността на движението, хигиената, естетиката на прилежащия терен и спокойствието на гражданите в населеното място.

(2) При неизпълнение на разпорежданията на кмета на общината по ал.1, преместваемите съоръжения за търговия и услуги се премахват в седемдневен срок по реда на чл.12 от Наредбата.Глава трета


ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ, СТОЛОВЕ И СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА
Чл.15.(1) Сезонното поставяне на маси,столове,бар-плотове,сенници пред заведенията за хранене и развлечения се разрешава при следния ред:

1.Мотивирано искане до кмета на общината.

2.Съгласувателно писмо от ХЕИ относно възможностите на заведението за обслужване на допълнителни места.

(2) Не се допуска поставянето на повече от 10 маси или 40 седящи места пред едно заведение.Масите да бъдат разположени пред лицето на заведението и при поставянето им бъде осигурено свободно тротоарно пространство за преминаване на пешеходци.

(3) Слънцезащитни устройства по фасадите на сгради, разположени на уличнорегулационната линия, се поставят при следните условия:

1.Да бъдат с височина не по-малко от 2,40 м. от нивото на тротоара.

2.Да бъдат разположени на разстояние не по-малко от 1.00 м. от края на тротоара.

3.Да бъдат конзолно закрепени към фасадата на сградата с носещи елементи изнесени пред уличнорегулационната линия при условията на чл.106 от Наредба № 5 за ПНУТ.

(4)За ползуваните площи се събират такси по Закона за местните данъци и такси.

(5)Разрешенията за поставяне по ал.3 се издават от гл.архитект на общината.Глава четвърта

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Наредбата е приета на основание чл.56 от ЗУТ и чл.22 ал.1 от ЗМСМА.

§2.Общинският съвет определя цени и такси за поставяне на преместваеми съоражения за търговия и услуги в едномесечен срок от влизане в сила на Наредбата.

§3.Собствениците на разрешени съоражения за търговия и услуги по реда на отменените чл.120 ал.4 и ал.5 и чл.120а от ППЗТСУ и по действуващия чл.56 от ЗУТ са длъжни да подадат искания за издаване на нови разрешения за поставяне в срок от 3 месеца от влизане в сила на тази Наредба.

§4.За временни постройки,разрешени по отменените чл.120 ал.4 и ал.5 и чл.120а от ППЗТСУ и по действуващия чл.56 от ЗУТ,които попадат в одобрените от общинския съвет зони по чл.2 ал.1 и за които има подадени искания в срока по §2,се издават нови разрешения за поставяне,като за същите не се изискват нови проекти.Собственици на съоражения,променили първоначално разрешеното предназначение без съгласието на кмета на общината,представят нови проекти за одобрение.

§5.Временни постройки,разрешени по отменените чл.120 ал.4 и ал.5 и чл.120а от ППЗТСУ и действуващия чл.56 от ЗУТ,за които не са подадени искания в срока по §3,се премахват по реда на чл.12 от Наредбата след изтичането на срока за който са разрешени.

§6.За временни търговски обекти и преместваеми съоръжения разположени в частни урегулирани поземлени имоти поставянето се разрешава съгласно условията в настоящата наредба без оглед на разположението на имота в обхвата на регулационния план на населеното място.

§7.Контрол по изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.§8.Наредбата е приета от Общински съвет – Ракитово, с решение № 192, протокол № 23, в заседанието си на 27.09.2001г. и влиза в сила в петнадесетдневен срок от обнародването й в местната преса.

Каталог: DOC -> naredbi
DOC -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
DOC -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
DOC -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
naredbi -> Наредба №3 от 25. 02. 2009 Г. За специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания
naredbi -> I общи положения Ч
naredbi -> Наредба №3 от 29 януари 1999 Г. За създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
naredbi -> Министерство на земеделието и горите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница