Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа „Без трудова реализация няма пълноценна интеграция”страница1/3
Дата23.07.2016
Размер458.68 Kb.
#2818
  1   2   3
НАРЪЧНИК ЗА ТРАДИЦИОННИ И НОВИ ПРОФЕСИИ ЗА ХОРА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ И СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА
Без трудова реализация няма пълноценна интеграция”
В началото на организираното движение на слепите в България те си поставят за основна цел създаването на условия за трудовата им реализация. Ограниченията, които поставят дефицитът на зрение, недоверието на обществото в техните възможности и липсата на подкрепящи политики, възпрепятстват гарантирането на правото на труд на хората със зрителни увреждания.

През втората половина на двадесети век въпросите на социалната рехабилитация, образованието, професионалното обучение, достъпа до информация и заетостта на незрящите попадат във фокуса на социалната политика, реализирана от цивилизованите общества. През този период в България се изгражда ефективен модел за трудоустрояване на хората без зрение в системата на специализираните предприятия „Успех” към Съюза на слепите в България. В края на осемдесетте години на миналото столетие в тях работят 9000 служители и работници, от които повече от половината са със зрителни увреждания. Правото на монополни производства, кооперирането с държавната промишленост, възлагането на обществени поръчки и комплекс от данъчни облекчения дават възможност на нашата организация да развие мощна стопанска дейност. Тя става гарант за професионалната реализация на всеки, желаещ да работи, човек с нарушено зрение.

Настъпилите след 1990 г. година дълбоки политико-икономически промени в нашата страна наложиха търсенето на нови решения за трудовата заетост на хората със зрителни увреждания. Днес повече от 90% от членовете на Сдружението в икономически активна възраст са безработни. Това обстоятелство слага негативен отпечатък върху тяхното личностно развитие и жизнен стандарт.

Съюзът на слепите в България системно поставя този голям проблем пред Правителството и Народното събрание. Ние настояваме за изработването на дългосрочен план за действие, включващ и необходимото обезпечаване с публичен финансов ресурс.

Създателите на този наръчник, отчитайки новите реалности, имат за цел да подкрепят професионалното ориентиране и трудовата реализация на хората със зрителни увреждания.

Развитието на съвременните технологии повишава възможностите за усвояване на нови знания от незрящите и паралелно с това влияе активно върху кръга от практикувани професии.

В момента пазарът на труда се отличава с голяма динамика и изявена секторна специализация на човешкия ресурс. Напредъкът на социалната рехабилитация в унисон с европейските тенденции в тази област и гарантирането на достъпа до образование развиват значим професионален потенциал в хората със зрителни проблеми. Те все по-често поемат в свои ръце отговорността за трудовата си реализация в специализирана или обичайна икономическа среда.

Вземайки предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г., считаме за необходимо в бъдеще да продължим да работим за реализирането на различни нови секторни политики, гарантиращи правото на труд на хората с нарушено зрение. Те трябва да отчитат националните ни традиции, европейския опит и практики в тази област.

В този сложен и продължителен процес хората със зрителни проблеми следва да бъдат активен фактор. Чрез своята инициативност и висок професионализъм те трябва да гарантират устойчивото си личностно развитие.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
РАЗДЕЛ I
И Вие можете да бъдете като тях
РАЗДЕЛ II
За професионална реализация на хора с нарушено зрение


 • Фактори за успешна трудова реализация

 • Консултиране на незрящите за работа

 • Няколко препоръки за интегриране в работния екип


РАЗДЕЛ III
Съставяне на автобиография/CV и мотивационно писмо


 • Анализ на Вашите „трансферни умения”

 • Основни принципи на съставяне на добра автобиография/CV

 • Как се пише автобиография/CV

 • Как се пише мотивационно писмо


РАЗДЕЛ IV
Списък на традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение

Р А З Д Е Л I
И ВИЕ МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ КАТО ТЯХ
В тази част на разработката ще Ви запознаем с кратките биографии и професионалната реализация на членове на Съюза на слепите в България. Те са:

 • от различен пол и възраст;

 • със степен на загубено зрение от 71-100%;

 • слeпородени или късно ослепели;

 • без зрение или с остатъчно зрение.

Общото между тях е вярата в собствените им възможности, волята за достоен и независим живот, трудолюбието и стремежът за пълноценна социална интеграция. Те са преодолели човешките предразсъдъци и дискриминационните практики. Хората, за които ще Ви разкажем са силни личности и равнопоставени членове на обществото.

Те не изчерпват дългия списък от успешно реализирани в различни социални области незрящи, но показват част от богатата палитра на възможностите на хората с нарушено зрение. Сред тях вероятно ще намерите Ваши познати или приятели, към които можете да се обърнете винаги за добър съвет и да почерпите опит от богатия им житейски път.


Владимир Радулов – роден през 1945 г. в село Вардим, Ловешка област. Степен на увреждане на зрението – 95%. Успешно следва специална педагогика в СУ „Свети Климент Охридски”, след което работи като учител в Училището за деца с нарушено зрение „Н. Островски”, София. През периода 1976-2000 година придобива следните научни степени и звания:

Проф. Радулов работи като:

 • сътрудник в института по образованието;

 • зам.-председател на Съюза на слепите в България;

 • ръководител на катедра по специална педагогика и преподавател по тази специалност във Факултета по начална и предучилищна педагогика в СУ „Свети Климент Охридски”. През периода 1997-2013 г. той е:

 • координатор за България на Международния съвет за образование на зрително затруднените и заместник-председател на европейския регионален комитет на тази организация;

 • член на подкомисията по обществени науки към Висшата атестационна комисия при Министерски съвет.

Професор Радулов има над 180 научни публикации в страната и чужбина. Той е създател и председател на Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца .

Музиката е изключително важна част от неговия живот. На седемгодишна възраст започва да свири на пиано, а впоследствие на акордеон и цигулка. Той основава първия джаз-клуб у нас и в продължение на 35 години е джаз-коментатор в Националното радио. Като пианист проф. Радулов участва в множество джаз-фестивали в страната и чужбина.


Петър Стайков - роден на 23.10.1953 г. в с. Лиляче, обл. Враца. Степен на загубено зрение - 100%. Завършва специалността философия в СУ „Климент Охридски”, а в последствие придобива научна степен Доктор по философия.

Той започва своята професионална реализация в ПП „Успех” - гр. Пловдив. След това се премества в своя роден край и работи като психолог в Психоневрологичен диспансер във Враца. Житейският му път го отвежда в София и той се реализира като: • библиотекар в Национално читалище на слепите „Луи Брайл”;

 • монтажник в ПП „Успех”;

 • научен сътрудник в Института по философия при БАН.

Петър Стайков е човек с ясна гражданска позиция и цени демократичните форми на развитие на обществото. В края на осемдесетте години на миналото столетие той се включва в дейността на някои опозиционни организации. Като представител на „Екогласност” е избран за член на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили. Той успешно участва в изборите за седмо Велико народно събрание и е избран за депутат. Петър Стайков активно работи за създаването на новата българска конституция,приета 1991 г. и заема длъжността заместник-председател на парламентарната група на Съюза на демократичните сили.

От 1992-ра до 2002-ра година е избран от Централния съвет на Съюза на слепите в България за управител на търговското дружество „Успех ССБ” ЕООД гр. София. То обединява съществуващите производствени предприятия за трудова реализация на хора със зрителни увреждания.

От есента на 1993-та година работи и като хонорован преподавател по политология в Нов български университет. Днес е председател на „Център за подкрепа на социалната интеграция – Приоритети” и управител на създаденото към организацията „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”.

Петър Стайков е избиран многократно за член на: • Управителният съвет на Съюза на слепите в България;

 • Комисията по рехабилитация и трудова заетост към Европейският съюз на слепите.


Хюсеин Исмаил – роден през 1969 г. в село Трънак, Бургаска община. Степен на увреждане на зрението – 100%. Завършил е магистратура по право в СУ „Свети Климент Охридски”. През периода 1996-2010 г. той работи в София като:

 • юрисконсулт на ПП „Успех”;

 • адвокат на свободна практика;

 • председател на НПО „Хоризонти”.

През 2011 г. Народното събрание избира Хюсеин Исмаил за зам.-омбудсман на Република България с петгодишен мандат.
Иван Янев – роден през 1977 г. в Перник. Степен на увреждане на зрението – 100%. Завършил е история в СУ „Свети Климент Охридски”. През 2006 година защитава дисертация и придобива научна степен „Доктор по история”. Той работи в Министерство на образованието и науката като младши експерт. Председател е на Спортен клуб „Витоша” и Федерацията „Спорт за хора със зрителни увреждания”, София. Иван Янев е член на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България за мандата 2011-2016 година.
Георги Гергов – роден през 1985 г. в София. Степен на увреждане на зрението – 100%. В периода 2005-2011 година завършва:

 • магистратура по право в СУ „Свети Климент Охридски”;

 • бакалавър по социална педагогика в СУ „Свети Климент Охридски”;

 • международна магистратура по право на ЕС в Университетски център в Нанси и Университета в Страсбург.

От 2007 г. до днес Георги Гергов работи в София като:

 • специалист в електронната библиотека в Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”;

 • правен консултант на НПО „Хоризонти”;

 • младши експерт в специализираното производство и младши експерт в отдел „Международно сътрудничество, анализ и превенция” на комисията за защита от дискриминация към Министерски съвет.


Емил Узунов – роден през 1959 г. в село Манолич, Пловдивска област. Степен на увреждане на зрението – 100%. Завършил е магистратура по право в СУ „Свети Климент Охридски”. Първоначално работи като юрисконсулт в РПК „Първомай” и ТПК „Марица” - Пловдив.

След това повече от 20 години успешно работи като адвокат. От 2006 година Емил Узунов е член на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България. Той е избран за председател на Контролния съвет на Сдружението за мандата 2011-2016 година. Избран е и за член на Комисията за правата на хората със зрителни увреждания към Европейския съюз на слепите.


Донко Ангелов – роден през 1965 г. в Карлово. Степен на увреждане на зрението – 91%. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Икономика и организация на труда”. През 1983 е приет на работа като монтажник на куфари и електроинсталационни изделия в Производствено предприятие „Успех” – Пловдив. Пет години по-късно се премества в София и заема длъжностите:

 • монтажник на електрически инсталации за мотокари в производствено предприятие „Успех”;

 • ръководител на търговски отдел на „Успех-ССБ” ЕООД – клон;

 • управител на „Успех Филтър ССБ” ЕООД.

Донко Ангелов е един от най-изявените лекоатлети с нарушено зрение в дисциплината „Троен скок”. Той взема участие в:

 • пет параолимпиади, в които печели 2 сребърни медала;

 • четири световни първенства, където завоюва бронзов медал;

 • шест европейски първенства - става носител на златен, сребърен и бронзов медал.


Любомир Велков – роден през 1956 г. в Пазарджик. Степен на увреждане на зрението – 100%. Завършва магистратура по педагогика и философия в СУ „Св.Климент Охридски”. В периода 1984-2013 г. работи:

 • председател на Окръжната организация на слепите в Пазарджик;

 • началник „Социално-битови дейности и административно обслужване” в ПП „Успех” – София;

 • възпитател, а в последствие помощник директор в Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”, София;

Любомир Велков е:

 • основател и заместник-председател на Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение;

 • председател на Българска фондация „Училище за деца с нарушено зрение”.


Йордан Петров – роден през 1967 г. в Нови пазар. Степен на увреждане на зрението – 100%. Той завършва Музикалната академия в София. В продължение на 23 години работи като акордьор на пиана в Музикалната академия, Софийската филхармония и други културни институции.
Елиза Папазян – родена през 1963 г. в София. Степен на увреждане на зрението – 100%. Тя завършва Националната природо-математическа гимназия в София, профил „Математика” и е приета да следва в СУ „Свети Климент Охридски”. Печели конкурс по специалността „Математика и механика” и заминава да учи в Москва в Държавния московски университет „Ломоносов”, но поради семейни причини не успява да завърши специалността. Завръщайки се в България, Елиза Папазян се дипломира по специалността „Математика” в СУ „Свети Климент Охридски”. В периода 1994-2013 г. работи в София:

 • учител по математика в Училище за деца с нарушено зрение „Н. Островски";

 • коректор в Брайловата печатница на Съюза на слепите в България;

 • учител по математика в Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”. От 2006 г. тя участва в създаването на темите в европейското състезание „Математическо кенгуру”.


Николай Тодоров – роден през 1972 г. в Пазарджик. Степен на увреждане на зрението – 95%. Завършил е Американския университет в Благоевград, специалност „Компютърни науки”. От 1995-1997 г. работи в Пазарджик като програмист във фирмата „Апис”. След това става съдружник и програмист във фирмата „Ай Ди СОФТ”, която е част от холандската група „Нейкамптнейбор”, с предмет на дейност корпоративен дизайн. В продължение на девет години той е член на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България.
Кристина Александрова – родена 1980 г. в София. Степен на увреждане на зрението 100%. Завършила е класическо пеене в Музикална академия - София и магистратура „музикална педагогика” в СУ „Св. Климент Охридски”.

Тя се утвърждава като добра оперна певица и работи с оркестрите на Националната опера и Софийски солисти.

Кристина Александрова има щастието да застане на сцената до свтовноизвестните оперни певици Райна Кабаиванска и Христина Ангелакова. В областта на популярната музика тя реализира съвместни проекти с участието на Орлин Горанов, Васил Петров и Ваня Костова.

Кристина Александрова участва в международни конкурси в Белгия, Австрия, Испания, Франция, Полша, Чехия и организира всяка година по два рецитала в България. Тя става лауреат на международен конкурс за незрящи в Прага – 2003 г. и е носител на приза „Много специални изкуства” на Фондация „Кенеди” от конкурс в Брюксел. Работи във фондация „Старт” - София и като оперна певица на свободна практика.


Георги Живанкин – роден през 1989 г. в София. Степен на увреждане на зрението – 100%. Основното си образование получава в Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” - София. След това успешно завършва средно образование в интегрирана форма на обучение в Първа английска гимназия. Постигнатият отличен успех му дава възможност да бъде приет в Сити университет Лондон, бакалавърска степен, специалност „Бизнес и компютърни системи”. След дипломирането си работи като компютърен специалист в Англия.
Орхан Мурад – роден през 1967 г. в Асеновград. Степен на увреждане на зрението – 100%. Завършил е Държавната музикална академия, специалност „Класическа китара”. Той работи като артист-изпълнител, продуцент и композитор на свободна практика.
Веселина Стоилова – родена през 1962 г. в град Варна. Степен на увреждане на зрението – 100%. В периода 1980-2003 г. завършва следните магистърски степени:

 • Висш икономически институт - София - икономика;

 • Висш институт за народно стопанство - Варна - социология;

 • Варненски свободен университет - специалностите право и социален мениджмънт.

Тя притежава допълнителни квалификации за обучител по рехабилитация на слепи, компютърно обучение със специален софтуер за незрящи, позитивна психотерапия, управление на социални предприятия и мениджмънт на проекти по европейски фондове и оперативни програми.

Веселина Стоилова в момента работи като главен експерт по социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени лица в Дирекция „Социални дейности и здравно развитие” на община Варна. От 2004 година изпълнява като обществен ангажимент длъжността „Омбудсман на хората с увреждания в община Варна”. Веселина Стоилова е поетеса с издадени две самостоятелни стихосбирки. Тя участва в създаването и управлението на неправителствените организации „Съпричастие” и „Приятели на слепите” и е активен участник в дейността на Асоциацията на слепите есперантисти. Член е на: • Управителния съвет на Регионалната съюзна организация във Варна;

 • Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България за периода 2006-2016 година.


Албена Алексиева - родена през 1962 г. в Стара Загора. Степен на увреждане на зрението - 100%. През периода 1981-1996 г. завършва магистърски степени по психология и радиожурналистика в СУ „Свети Климент Охридски”. От 1986 г. тя работи в София:

 • училищен психолог в Училище за деца с нарушено зрение „Н. Островски”;

 • председател на регионалната съюзна организация;

 • радио „Експрес” - продуцент на предаването „Нощни огледала”;

 • радио „Дарик” - продуцент на предаването „Внимание: животни!”;

 • председател на фондация „Очи на четири лапи”.


Владислав Кацарски – роден през 1966 г. в София. Степен на увреждане на зрението – 100%. В периода 1989-2008 г. завършва магистратури по българска филология и специална педагогика в СУ „Свети Климент Охридски”. От 1984 година до момента той работи в София:

 • търговец в Национална потребителна кооперация на слепите;

 • председател на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”;

 • редактор на списание „Зари” – печатен орган на Съюза на слепите в България;

 • зам.-председател и временно изпълняващ длъжността председател на Съюза на слепите в България и главен специалист „Култура, спорт и рехабилитация” в същата организация;

 • водещ на авторското предаване „Линия” в радио „НЕТ”;

 • възпитател в Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”.

Владислав Кацарски има издадени четири стихосбирки и участва със свои творби в 25 сборника в страната и чужбина. Той получава наградата на Националния център за книгата към Министерство на културата и печели признание на литературни конкурси в Англия, Франция и Балканския регион. Негови творби са преведени на английски, френски, руски и всички балкански езици.
Галина Кръстева – родена през 1985 г. във Варна. Степен на увреждане на зрението – 100%. Завършила е славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски” с профил „Полски език и литература”. През 2010 г. започва да работи като редактор в „Медиа ЗУМ”, София. През 2013 г. печели конкурс и е назначена в организация по образование на хора със зрителни увреждания в Лиеж, Белгия. Галина Кръстева е избрана за председател на комисията за правата на слепите жени към Балканския консултативен съвет на националните организации на слепите от региона. Като активна общественичка тя работи в:

 • Асоциация на родители на деца със зрителни увреждания – София;

 • Спортен клуб „Витоша” - София;

 • европейски младежки организации на хора със зрителни увреждания.


Георги Минков – роден през 1981 г. в Пловдив. Степен на увреждане на зрението – 94%. Завършва магистратура по право в ПУ „Свети Паисий Хилендарски”. Работи като юрисконсулт в Социален професионален учебен център – Пловдив.
Цветомир Банчев – роден през 1981 г. в Троян. Степен на зрително увреждане – 82%. Завършил е специалност „Финанси” във Висшия икономически институт в Свищов. Той работи в данъчната служба в Троян.
Велизар Хинков – роден през 1971 г. в Ловеч. Степен на увреждане на зрението - 100%. Завършил е висше образование - специалност „Икономика на туризма” и курс по ресторантьорство и хотелиерство. В момента работи като управител на почивна станция „Релакс” в Шипковски минерални бани. В периода 2011-2016 г. той е член на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България и на Управителният съвет на Националната потребителна кооперация на слепите.
Христина Манева – родена през 1960 г. Степен на увреждане на зрението - 74%. Образование - бакалавър по специалността „Икономика и управление на промишлеността” във ВИНС „Димитър Благоев” и магистър „Специална педагогика” в СУ „Свети Климент Охридски”. Тя работи като главен експерт „Социална рехабилитация” в община Варна.
Богдана Петрова – родена през 1992 г. в Пловдив. Степен на увреждане на зрението – 100%. Завършва Академия за музикално и танцово изкуство в Пловдив. През 2008 година печели телевизионния конкурс „България търси таланти”. Тя разработва и реализира собствени проекти в областта на музикалното изкуство и е артист-изпълнител на свободна практика.
Панчо Карамански – роден през 1991 г. в Пловдив. Степен на зрително увреждане – 100%. Завършва Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – София. В периода 2012-2013 г. специализира тонрежисура и виртуални студийни технологии, мастеринг и постпродукция в СУ „Свети Климент Охридски”.

Той изгражда звукозаписно студио и работи като тонрежисьор. Панчо Карамански е и преподавател в курсове по компютърно музициране и тонрежисура за зрително затруднени лица.


Спасена Бонева – родена през 1977 г. в Пазарджик. Степен на увреждане на зрението – 76%. Завършила е икономика и управление на социално-културната сфера в Университета за национално и световно стопанство в София и следдипломно обучение и квалификация в специалност „Учител” в Шуменския университет. От 1998 работи:

 • специалист в отдел „Административни и социални услуги за хора с увреждания” на Център за независим живот „Вижън” – Варна;

 • търговец в отдел „Маркетинг и пазарна политика” на „Успех ССБ” ЕООД – клон София;

 • специалист „Социални дейности” в Дом за стари хора „Гергана”, Варна.


Никола Николов – роден през 1964 г. във Варна. Степен на зрително увреждане – 91%. Той е завършва:

 • специалност „масажист” в Централен институт за подготовка на здравни кадри - София;

 • курс по мануална терапия към Медицински университет – Варна;

 • „лечебен масаж” в Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София.

Първите му работни места са в областта на спорта като масажист на отборите по академично гребане (девойки) в СК „Черно море” и лека атлетика към СК „Спартак”.

След това повече от 25 години работи като масажист в големите хотели на град Варна. През 2012 година открива частен кабинет в СПА център „Феличита”.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница