Наредба №5 от 30. 05. 2003 г за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отоплениеДата23.07.2016
Размер76.37 Kb.
#1411
НАРЕДБА № 5 от 30.05.2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление
Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2003 г., в сила от 10.06.2003 г., изм. и доп., бр. 32 от 20.04.2004 г., изм., бр. 35 от 22.04.2005 г.

кн. 7/2003 г., стр. 575; кн. 5/2004 г., стр. 255

т. 11, р. 2, № 460а
Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за отпускане на целеви помощи за отопление на лица и семейства през отоплителния сезон.

(2) Целевите помощи за отопление се диференцират в зависимост от вида на ползваното отопление:

1. за електроенергия;

2. за топлоенергия;

3. за твърдо гориво:

а) въглища и брикети;

б) дърва.

Чл. 2. (1) Право на целеви помощи за отопление имат лицата и семействата, чийто доход е по-нисък от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

(2) Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2005 г.) Диференцираният минимален доход за отопление се определя, както следва:

1. за лице, живеещо само - 160 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД);

2. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто, живеещо само - 190 на сто от ГМД;

3. за дете сирак - 150 на сто от ГМД;

4. за самотен родител с дете до 18-годишна възраст - 190 на сто от ГМД;

5. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи - 110 на сто от ГМД;

6. за ненавършило пълнолетие дете в семейството - 120 на сто от ГМД;

7. за дете с трайно увреждане - 150 на сто от ГМД;

8. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство - 154 на сто от ГМД;

9. за бременни жени 45 дни преди раждане - 140 на сто от ГМД;

10. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст - 140 на сто от ГМД;

11. за лице на възраст над 70 години - 140 на сто от ГМД;

12. за лице на възраст над 65 години, живеещо само - 210 на сто от ГМД;

13. за лице на възраст над 75 години, живеещо само - 220 на сто от ГМД;

14. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто - 140 на сто от ГМД;

15. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 170 на сто от ГМД;

16. за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто - 210 на сто от ГМД.

(4) При наличие на повече от едно основание за определяне на коефициент по ал. 3 се прилага коефициентът с по-висок размер.

Чл. 3. (1) Месечният размер на целевата помощ за отопление с електроенергия и топлоенергия се определя на база левовата равностойност на 450 кВтч електроенергия, от които 300 кВтч дневна и 150 кВтч нощна електроенергия, по действащи цени на електроенергията в началото на отоплителния сезон.

(2) Размерът на целевата помощ за отопление с твърдо гориво се определя на база левовата равностойност на 1,2 т брикети за целия отоплителен сезон, при усреднена за страната крайна продажна цена.

(3) Размерът на целевите помощи за отопление по ал. 1 и 2 се определя със заповеди на министъра на труда и социалната политика, съгласувани с министъра на финансите и министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

Чл. 4. (1) Целевите помощи за отопление се предоставят в натура.

(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) При възникнали затруднения в снабдяването на правоимащите лица и семейства, заявили отопление с дърва, дирекции "Социално подпомагане" ги насочват към снабдяване с друг вид твърдо гориво (въглища или брикети).

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) В случаите, при които е налице затруднение в снабдяването с твърдо гориво, директорът на дирекция "Социално подпомагане", по изключение, може да отпуска помощта за отопление в пари.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Лицата и семействата подават молба-декларация по образец съгласно приложението в дирекции "Социално подпомагане" по постоянен адрес, в която декларират вида на ползваното отопление.

(2) В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад по чл. 27, ал. 1 ППЗСП, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ.

(3) На основание на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава заповед за отпускане или отказ на помощта.

(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава в 7-дневен срок от издаването й и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Закона за административното производство.

Раздел II

Целеви помощи за отопление с електроенергия и топлоенергия

Чл. 6. Лицата и семействата, които се отопляват с електроенергия или топлоенергия и чийто доход за предходния месец е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление, имат право на месечна целева помощ в размер на действително отчетения разход по измервателни уреди, но не повече от размера, определен в чл. 3, ал. 1.

Чл. 7. За лицата и семействата, които се отопляват с електроенергия, целевата помощ се превежда ежемесечно по списък от дирекциите "Социално подпомагане" на съответните електроразпределителни дружества.

Чл. 8. (1) За лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия, целевата помощ се превежда авансово ежемесечно в максимален размер на съответните топлофикационни дружества.

(2) Неусвоените средства за месечни целеви помощи за отопление с топлоенергия се възстановяват от съответните топлофикационни дружества на дирекциите "Социално подпомагане" след окончателното годишно отчитане на средствата за търговско измерване от фирмите за топлинно счетоводство, но не по-късно от 30 октомври текущата година.

Чл. 9. Когато едно жилище се обитава от повече от едно лице или семейство и електроенергията и топлоенергията се отчитат на общ измервателен уред или се начисляват на обща партида, размерът на помощта на правоимащите лица и семейства се осигурява по сметката на титуляря.

Чл. 10. (1) Молби-декларации за отопление с електроенергия и топлоенергия се подават в дирекции "Социално подпомагане" от 1 ноември до 31 март.

(2) Целевите помощи за отопление се отпускат от първо число на месеца на подаване на молбата-декларация и се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта.

Раздел III

Целеви помощи за отопление с твърдо гориво

Чл. 11. (1) На лицата и семействата, които се отопляват с твърдо гориво, целевата помощ за отопление се предоставя авансово и еднократно за целия отоплителен сезон.

(2) Помощта по ал. 1 се предоставя при условие, че средномесечният доход на лицата и семействата за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Молби-декларации за отопление с твърдо гориво се подават в дирекциите "Социално подпомагане" от 15 май до 31 август.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен до 30 септември при констатирани проблеми от социален, семеен, битов или здравен характер.

Чл. 13. (1) Заповедта, с която се отпуска помощта, се издава в два еднообразни екземпляра.

(2) Екземпляр от заповедта се подпечатва с печата на съответната дирекция "Социално подпомагане" и се връчва на правоимащото лице срещу подпис.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Правоимащото лице представя заповедта на избран от него търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 31 декември на текущата година.

(4) Търговците на твърдо гориво осигуряват снабдяването с твърдо гориво на правоимащите лица до 31 декември.

Чл. 14. (1) Дирекциите "Социално подпомагане" представят списъците на правоимащите лица и семейства, подали молби-декларации за отопление с дърва, на съответните държавни лесничейства и държавни дивечовъдни станции ежемесечно, до 30-о число.

(2) Количествата дърва за огрев по представените списъци и условията за осигуряването им се съобразяват с възможностите на лесоустройствения проект на държавното лесничейство и/или държавната дивечовъдна станция.

Чл. 15. (1) При предоставянето на твърдото гориво търговецът на твърдо гориво издава фактура с включен данък върху добавената стойност.

(2) Фактурата се издава на името на правоимащото лице и се подписва от него при получаването на твърдото гориво.

(3) Във фактурата задължително се вписва и номерът на заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на помощта.

(4) На правоимащото лице се предоставя оригиналът на фактурата.

Чл. 16. (1) Търговецът на твърдо гориво изпраща в съответната дирекция "Социално подпомагане" заявка за превеждане на сумите по издадените фактури до 5-о число на месеца, следващ този, през който е предоставено твърдото гориво.

(2) Към заявката по ал. 1 се прилагат:

1. опис на издадените фактури;

2. екземпляр от издадените фактури.

Чл. 17. Дирекция "Социално подпомагане" извършва проверка на представения опис и изготвя обобщена справка за заявените средства и заявка за 20 % от сумата, която изпраща в Агенцията за социално подпомагане до 10-о число на месеца, през който са получени заявките по чл. 16.

Чл. 18. Агенцията за социално подпомагане превежда заявените от дирекция "Социално подпомагане" средства в 5-дневен срок от получаване на заявката.

Чл. 19. Дирекция "Социално подпомагане" превежда на търговците на твърдо гориво сумите по чл. 17 по банков път в 3-дневен срок от получаването им.

Чл. 20. Неразплатените суми към 31 декември се погасяват до 28 февруари следващата година.

Чл. 21. (1) Лицата и семействата, получили дърва за огрев по реда на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите чрез търговец, получават целева помощ за отопление с дърва в размера по чл. 3, ал. 2 въз основа на представен разходооправдателен документ.

(2) Лицата и семействата, получили дърва за огрев по реда на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите, когато са ги добили самостоятелно, получават друг вид целева помощ за отопление.

Раздел IV

Административнонаказателни разпоредби

Чл. 22. (1) При нарушение разпоредбите на наредбата на физическите лица се налагат глоби съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 на физическото лице се налага глоба в максимален размер, предвиден в чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 23. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

(2) Наказателните постановления за налагане на глоба се издават от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При прилагане на наредбата се спазва § 1 от допълнителната разпоредба на ППЗСП.

§ 2. "Отоплителен сезон" е периодът от 1 ноември до 31 март.

§ 3. "Търговец на твърдо гориво" е всеки търговец, който извършва продажби на дребно на твърдо гориво на територията на страната.

§ 4. "Брикети" са всички видове брикети, включително екобрикети.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2005 г.) "Диференциран минимален доход за отопление" е индивидуалната граница за достъп до целеви помощи за отопление за всяко лице съобразно възрастта, семейното положение и здравословното състояние, определена по реда на чл. 2, ал. 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. За отоплителен сезон 2003 - 2004 г. молбите-декларации се подават от влизането на наредбата в сила.§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.
Каталог: ASP Files
ASP Files -> 1. предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Над 64 милиона лева са интеграционните добавки на хората с увреждания през първото полугодие на 2007 г
ASP Files -> Приложение към Заповед № рд 01/900 от 22. 10. 2008 г. Предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Програмата има много възможности, убедена е Бина Садова, директор на Дирекция "Социално подпомагане"
ASP Files -> Програма "Хоризонт" с Николина Иванова, главен директор на Главна дирекция "Социално подпомагане"
ASP Files -> Наредба №18 от 22 октомври 2007 Г. За условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица
ASP Files -> Ред за предоставяне на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница