Наредба №18 от 22 октомври 2007 Г. За условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лицаДата24.07.2016
Размер255.1 Kb.
#3980
НАРЕДБА № 18 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИ ЗАПАСИ ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 57 ОТ 2011 Г.)

Издадена от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) критериите за избор на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които могат да разпределят храните от интервенционни запаси за най-нуждаещи се;

2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) критериите за определяне на най-нуждаещите се лица, които могат да получават храни;

3. условията и редът за заявяване на нуждите от храни от юридическите лица с нестопанска цел;

4. условията и редът за преработка, пакетиране и доставка на храните;

5. условията и редът за разпределение на храните;

6. (нова - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) официалния контрол при разпределяне на храните.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разплащателната агенция, ежегодно в срок до 1 февруари, прави искане до Европейската комисия за включването на страната в годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато Разплащателната агенция е направила искане за включване на страната в годишния план по ал. 1, в срок до 31 май изпраща на Европейската комисия информацията по чл. 1, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разплащателната агенция уведомява Европейската комисия за всички промени, които са направени при изпълнението на годишния план на територията на страната, съгласно пар. 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Изпълнението на годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица започва на 1 октомври текущата година и завършва на 31 декември следващата календарна година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Най-нуждаещите се лица на територията на страната получават храните безплатно.

Глава втора.
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, КОИТО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИ И НАЙ-НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 57 ОТ 2011 Г.)


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разпределението на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица се извършва от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в регистъра към Министерството на правосъдието, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и одобрени от изпълнителния директор на Разплащателната агенция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява за участие в разпределението на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се юридическите лица по ал. 1, които:

1. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) разполагат с обекти за съхранение на подлежащите на разпределение храни, регистрирани по Закона за храните;

2. (предишна т. 1, доп. - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) разполагат с временни пунктове за разпределение на храните на територията на цялата страна или във всички общини на определена област на страната, които не е необходимо да бъдат регистрирани по Закона за храните.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Юридическите лица по чл. 4, ал. 1, които желаят да участват в разпределението на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се, подават еднократно в Разплащателната агенция заявление, към което прилагат:

1. акт за регистрация като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

2. удостоверение за актуално състояние на регистрацията;

3. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) единен идентификационен код по БУЛСТАТ;

4. копие от устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел;

5. удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

6. правилата и реда за извършване на общественополезна дейност;

7. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) справка за местонахождението на временни пунктове за разпределение на храните;

8. удостоверения за регистрация на обектите за съхранение на храни по чл. 12 от Закона за храните;

9. документите по чл. 46, ал. 2, т. 3, 4 и 5 ЗЮЛНЦ;

10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) заявление по образец за регистрация по реда на глава втора на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, в случай че юридическото лице по чл. 4, ал. 1 не е регистрирано.

(2) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция назначава със заповед комисия, която разглежда и проверява подадените по ал. 1 заявления и мотивирано предлага одобрение или отказ на одобрение.

(3) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция с мотивирана заповед одобрява или отказва одобрение на юридическите лица с нестопанска цел по ал. 1.

(4) Юридическите лица по чл. 4, ал. 1 са длъжни да уведомят Разплащателната агенция за всяка промяна на обстоятелствата по ал. 1, в 7-дневен срок от нейното настъпване.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Всяка година в срок до 31 януари юридическите лица с нестопанска цел по чл. 4, ал. 1, които желаят да участват в годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица, заявяват в Разплащателната агенция:

1. очаквания брой на лицата, които ще получат храни при изпълнение на годишния план;

2. количествата, необходими за изпълнение на годишния план продукти от всеки вид (изразени в тонове);

3. вида, в който продуктите ще бъдат разпределени на получателите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) Комисията по чл. 5, ал. 2 избира юридическото лице с нестопанска цел, получило най-голям брой точки въз основа на методиката по приложение № 1, което да разпределя храните на територията на една и съща област в България, в случаите, когато повече от едно юридическо лице с нестопанска цел е подало заявление за това.

(3) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) За извършване на класирането по ал. 2 юридическите лица с нестопанска цел следва в 7-дневен срок от получаване на уведомление от Разплащателната агенция да представят следните документи в съответствие с критериите за оценка, посочени в приложение № 1:

а) копие от документ, доказващ правното основание за ползване на обекта за съхранение;

б) опис на наличните дълготрайни активи и амортизационен план, от който е видно наличната товароподемна техника и софтуер;

в) опис на наличните дълготрайни активи и амортизационен план, от който е видно наличният собствен транспорт, предназначен за доставка на храните от обектите за съхранение до временните пунктове за разпределение;

г) декларации относно данните по т. 4, 5 и 6 на приложение № 1.

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) Разплащателната агенция сключва с юридическите лица с нестопанска цел по ал. 1 и/или ал. 2 договор, с който се уреждат:

1. периодичността и начинът на доставка на храните до обектите за съхранение на храни на юридическото лице с нестопанска цел;

2. документите, с които юридическото лице с нестопанска цел доказва направените разходи при разпределение на храните;

3. редът за бракуване на негодни за употреба храни;

4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) начинът за преразпределение на количествата продукти по чл. 16, ал. 5;

5. редът за уведомяване на контролните органи по чл. 6а за извършване на проверка за съответствие на храните с нормативните изисквания.

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Официалният контрол върху храните, тяхното съхранение и доставка до временните пунктове за разпределение се извършва от Българска агенция за безопасност на храните по реда на Закона за храните.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Храни от интервенционни запаси се предоставят на:

1. лицата, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.), за последния отоплителен сезон;

2. майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);

3. правоимащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8д ЗСПД.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Всяка година до 31 декември Агенцията за социално подпомагане предоставя на Разплащателната агенция информация за броя на лицата по ал. 1, а в срок до 28 февруари на следващата година предоставя на електронен носител подписани с универсален електронен подпис и поименни списъци по образец съгласно приложение № 2. Агенцията за социално подпомагане може да прави предложения за допълване на списъците в срок до 31 март на следващата календарна година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Едно лице може да получи храни само на едно от основанията по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В случаите, в които лице, което не е включено в списъците по ал. 2 и се легитимира като правоимащо чрез заповед или служебна бележка, издадени от "Дирекция за социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане, юридическото лице с нестопанска цел по чл. 6, ал. 4 го включва в текущото разпределение на храни.

Глава трета.
ПРЕРАБОТКА, ПАКЕТИРАНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕ


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Изпълнението на годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица се осъществява чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) изтегляне на земеделски продукти от интервенционните запаси на Съюза;

2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) закупуване на земеделски продукти или храни от пазара на Съюза.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Годишният план за разпределение на храни се изпълнява чрез закупуване на земеделски продукти или храни от пазара на Съюза, когато нужните земеделски продукти в интервенционните запаси временно липсват или не достигат.

Чл. 9. (1) При изпълнение на годишния план за разпределение на храни чрез изтегляне на земеделски продукти от интервенционните запаси Разплащателната агенция провежда процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за доставка на храните. Обществената поръчка се възлага за:

1. преработка, заготовка и/или пакетиране на продуктите, изтеглени от интервенционните запаси, или

2. замяна на продуктите, изтеглени от интервенционните запаси, срещу храни, които ще бъдат произведени, и когато е необходимо, пакетирани, или

3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) замяна на продуктите, изтеглени от интервенционните запаси, срещу храни, които са налични или ще бъдат закупени от пазара на Съюза и доставени.

(2) Обявлението за обществена поръчка по ал. 1, освен реквизитите, предвидени в Закона за обществените поръчки, трябва да съдържа и:

1. вида и количеството на земеделските продукти, изтеглени от интервенционните запаси, които ще бъдат преработени, пакетирани или заменени срещу храни;

2. вида, количеството и характеристиките на храните, които трябва да бъдат доставени, включително рецептури на храните, които са или ще бъдат произведени;

3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) качеството, пакетирането, маркирането, местата и сроковете за доставка на храните;

4. транспортните разходи, когато храните трябва да бъдат доставени до обектите за съхранение на храни на организациите по чл. 6, ал. 1;

5. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) задължение на спечелилия процедурата участник да внесе в полза на Разплащателната агенция гаранция за изпълнение на договора, съгласно чл. 4, пар. 3, ал. 5 на Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза;

6. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2008 г., нова - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) задължение на спечелилия процедурата участник да посочи обект/обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, където ще се извърши преработката и/или заготовката и/или пакетирането на продуктите, изтеглени от интервенционните запаси.

7. задължение на спечелилия процедурата участник да достави храните в обектите за съхранение на храни на организациите по чл. 6, ал. 1 със сертификати за качество.

(3) Гаранцията по ал. 2, т. 5 се внася по реда на Наредба № 3 от 2007 г. за реда за предоставяне на обезпечения в областта на земеделието (ДВ, бр. 16 от 2007 г.). Не се внася гаранция, когато храните вече са доставени.

(4) Разплащателната агенция включва в договорите за обществена поръчка санкции за неизпълнение на задълженията по ал. 2, т. 2, 3, 6 и 7.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) При изпълнение на годишния план за разпределение на храни чрез закупуване на земеделски продукти или храни от пазара на Съюза Разплащателната агенция провежда процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за осигуряване на храните при най-изгодни условия.

(2) Обществената поръчка по ал. 1 се възлага за доставка на определени храни, като критерият за оценка на офертите може да бъде:

1. максимално количество храни, които ще бъдат доставени срещу определена цена;

2. минимална цена за доставка на определено количество храни.

(3) Обявлението за обществена поръчка по ал. 1, освен реквизитите, предвидени в Закона за обществените поръчки, трябва да съдържа и:

1. вида и характеристиките на храните, които трябва да бъдат доставени;

2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) качеството, пакетирането, маркирането, местата и сроковете за доставка на храните;

3. транспортните разходи, когато храните трябва да бъдат доставени до обектите за съхранение на храни на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1;

4. задължение на спечелилия процедурата участник да достави храните в обектите за съхранение на храни на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 със сертификати за качество;

5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) изискване към спечелилия процедурата участник да учреди в полза на Разплащателната агенция гаранция за изпълнение на договора съгласно чл. 4, пар. 4, ал. 1 на Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза;

6. (нова - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) задължение на спечелилия процедурата участник да посочи обект/обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, където ще се извърши преработката и/или заготовката и/или пакетирането/ маркирането на земеделски продукти или храни, закупени от пазара на Съюза.

(4) Разплащателната агенция включва в договорите за обществена поръчка санкции за неизпълнение на задълженията по ал. 3, т. 1, 2 и 4.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разплащателната агенция информира Европейската комисия за действията, които е предприела за закупуване на земеделски продукти или храни от пазара на Съюза.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разплащателната агенция информира Европейската комисия преди началото на изпълнение на годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица, за формата на обявленията за обществена поръчка по чл. 9, ал. 2 и по чл. 10, ал. 3.

Чл. 12. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в страната няма налични интервенционни запаси от земеделските продукти, необходими за изпълнение на годишния план за разпределение на храни и Европейската комисия е разрешила прехвърляне на интервенционни запаси от друга държава членка, в съответствие с процедурата по чл. 8 от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза, Разплащателната агенция включва в процедурата по чл. 9 обществена поръчка за доставка на разрешените от Европейската комисия количества земеделски продукти от интервенционни запаси, които се съхраняват в друга държава членка.

(2) Обявлението за обществена поръчка по ал. 1, освен реквизитите, предвидени в Закона за обществените поръчки, трябва да съдържа и:

1. стойността на транспортните разходи, които се изплащат за превоз на земеделските продукти;

2. местата и сроковете за доставка на земеделските продукти;

3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) възможността задължението за доставка да бъде изпълнено чрез закупуване на земеделските продукти от пазара на Съюза, като в този случай доставчикът няма да получи стойността на транспортните разходи;

4. задължение на спечелилия процедурата участник да застрахова земеделските продукти, които превозва;

5. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) задължение на спечелилия процедурата участник да внесе в полза на Разплащателната агенция гаранция за изпълнение на договора съгласно чл. 8, пар. 4 на Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза.

(3) Гаранцията по ал. 2, т. 3 се освобождава при представяне на документ за приемане на земеделските продукти в обект за съхранение на храни на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1.

(4) Разплащателната агенция съобщава на компетентната институция на държавата членка, от която се прехвърлят интервенционни запаси, името (наименованието) на спечелилия процедурата участник.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Лицата, спечелили процедурите по чл. 9, изтеглят земеделските продукти от интервенционните запаси в сроковете по чл. 3, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза.

(2) Разплащателната агенция включва в договорите за обществена поръчка санкции за забава при получаване на земеделските продукти от интервенционните запаси.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Лицата, спечелили процедурите по чл. 9 и по чл. 10, етикетират храните от интервенционни запаси, които ще се разпределят за най-нуждаещи се лица съгласно Закона за храните, и поставят надпис "Помощ от ЕО" и изображение на знамето на Европейския съюз.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) Разплащателната агенция проверява дали изтеглените от интервенционните запаси продукти се използват по предназначение.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.)

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Официалният контрол върху храните, тяхната преработка, пакетиране, етикетиране и доставка в обектите за съхранение на храни на организациите по чл. 6, ал. 1 се извършва от Българска агенция по безопасност на храните по реда на Закона за храните.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕ


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 разпределят храните на най-нуждаещите се лица, определени съгласно чл. 7.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 съобщават на Разплащателната агенция периодичността, по която ще раздават храни на най-нуждаещите се лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Храните се раздават на най-нуждаещите се лица в заявените от юридическото лице с нестопанска цел временни пунктове за разпределение срещу подпис въз основа на списъците по чл. 7, ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Храните се раздават на най-нуждаещите се лица под формата на пакети или консерви.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Храни, останали след раздаването на лицата по чл. 7, ал. 1, се преразпределят в полза на следните лица:

1. настанени в специализирани държавни или общински институции за предоставяне на социални услуги по чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) (ППЗСП) или в институции, финансирани чрез делегирани бюджети, със срок на финансиране не по-малък от 1 година от датата на предоставяне на продуктите;

2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) ползващи социални услуги в Съюза, предоставени от държавата или общините по чл. 36, ал. 2, т. 4, 5, 7, 8, 9 и 13 ППЗСП или от доставчици на услуги, финансирани чрез делегирани бюджети, със срок на финансиране не по-малък от 1 година от датата на предоставяне на продуктите;

3. посещаващи специалните училища по чл. 68, 69, чл. 70, ал. 1, чл. 71, 72 и 73 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 68 от 1999 г.);

4. настанени в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и домове за медико-социални грижи по чл. 5 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 17. (1) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 са длъжни да съхраняват получените храни по начин, който гарантира запазване на тяхното количество и качество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 разпределят на най-нуждаещи се лица храни, които отговарят на изискванията за безопасност за консумация от хора.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 са длъжни да съхраняват в продължение на 5 години всички счетоводни документи, свързани с разпределението на храни на най-нуждаещи се лица, и да ги представят за проверка на проверяващите от Разплащателната агенция.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Разплащателната агенция възстановява на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 транспортните разходи за превоз на храните от техните обекти за съхранение на храни до временните пунктове за разпределение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разплащателната агенция възстановява на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 административните разходи за разпределение на храните в размер 1 % от стойността на разпределените храни. Стойността на храните се определя съгласно чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза.

(3) Разходите по ал. 1 и 2 се възстановяват в парична форма въз основа на заявление от юридическото лице с нестопанска цел до Разплащателната агенция. Към заявлението се прилагат доказателства за направените разходи - договори, фактури, пътни листове и др.

Глава пета.
ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕ (НОВА - ДВ, БР. 104 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 05.12.2008 Г.)


Чл. 19. Разплащателната агенция проверява:

1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) счетоводството, което водят юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 за дейността по разпределение на храните за най-нуждаещи се;

2. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) количеството на доставените храни във временните пунктове за разпределение;

3. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.) начина и сроковете за разпределение на храните.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Всяка година до 30 юни Разплащателната агенция изготвя и изпраща на Европейската комисия доклад за изпълнение на годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за нуждаещи се лица съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) "Интервенционни запаси" са стокови запаси от земеделски продукти, собственост на Европейската комисия, натрупани в резултат на публична интервенция, като мярка за регулиране на пазарите на земеделски продукти в Съюза.

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) "Временни пунктове за разпределение" са места за раздаване на храни от интервенционните запаси за най-нуждаещи се, определени от юридическите лица с нестопанска цел.

Заключителни разпоредби§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) До одобряване на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по реда на чл. 5 храните от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица се разпределят от Българския червен кръст на основание чл. 4, т. 1 от Закона за Българския червен кръст.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 2 и 6 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИ ЗАПАСИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2008 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "пункт за разпределение", съответно "пунктове за разпределение" се заменят с "временен пункт за разпределение", съответно "временни пунктове за разпределение".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИ ЗАПАСИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 05.12.2008 Г.)

§ 14. В едномесечен срок от влизане на наредбата в сила комисията по чл. 5, ал. 2 класира по методиката съгласно приложение № 1 вече одобрените юридически лица с нестопанска цел за разпределение на храни за план 2009 г., като за целите на класирането юридическите лица с нестопанска цел следва в 7-дневен срок от получаване на уведомление от Разплащателната агенция да представят документите по чл. 6, ал. 3.

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИ ЗАПАСИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2011 Г.)

§ 14. Навсякъде в наредбата думите "социално слаби", съответно "социално слабите" се заменят с "най-нуждаещи се", съответно "най-нуждаещите се", а думата "Общността" се заменя със "Съюза".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2(Ново - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.)

Методика за оценка и класиране на юридическите лица с нестопанска цел

Критерии за оценка:

Оценка:
 

да

не
1

2

3
1.

Наличие на обекти за съхранение

 

 
 

на храни от интервенционни за-

 

 
 

паси в съответната област

15 точки

0 т.
2.

Оборудване и инфраструктура:

 

 
 

Наличие на товароподемна техни-

 

 
 

ка в обекта за съхранение (мото-

 

 
 

кари, палетни колички и др.)

10 точки

0 т.
 

Наличие на компютърна система

 

 
 

за счетоводно отчитане на продук-

 

 
 

тите и храните за разпределение.

10 точки

 
3.

Наличие на собствен транспорт,

 

 
 

предназначен за доставка на хра-

 

 
 

ните от обектите за съхранение

 

 
 

до временните пунктове за раз-

 

 
 

пределение в района

5 точки

0 т.
4.

Административен капацитет за

 

 
 

съответната област, включващ:

 

 
4.1.

брой щатен персонал:

 

 
 

- до 5 души

5 точки

 
 

- над 5 души

10 точки

0 т.
4.2.

брой доброволци:

 

 
 

- до 50 души

5 точки

 
 

- над 50 души

10 точки

 
5.

Не по-малко от две години опит

 

 
 

в изпълнение на програми в съот-

 

 
 

ветната област, свързани с предо-

 

 
 

ставяне на материални (хумани-

 

 
 

тарни) помощи с отчитане на:

 

 
5.1.

стойност на предоставената

 

 
 

помощ:

 

 
 

- до 50 000 лв.

5 точки

 
 

- от 50 001 до 100 000 лв.

10 точки

0 т.
 

- над 100 000 лв.

15 точки

 
5.2.

брой подпомагани лица:

 

 
 

- до 100

5 точки

 
 

- от 101 до 1000

10 точки

 
 

- над 1000

15 точки

 
6.

ЮЛНЦ няма да кандидатства за

 

 
 

възстановяване на транспортни

 

 
 

разходи от обектите за съхранение

 

 
 

на храните от интервенционните

 

 
 

запаси в района до временните пун-

 

 
 

ктове за разпределение в района

10 точки

0 т.
 

Максимален брой точки

100

точки
Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2(Ново - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 05.12.2008 г.)

Списък на индивидуалните бенефициенти за
община................
 


Трите

ЕГН

Трите

ЕГН

Адрес

по

имена на

 

имена на

 

 

ред

право-

 

съпруг/

 

 

 

имащото

 

съпруга

 

 

 

лице

 

 

 

 

 

(по азбу-

 

 

 

 

 

чен ред)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

.................

 

 

 

 

 

Каталог: ASP Files
ASP Files -> 1. предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Наредба №5 от 30. 05. 2003 г за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление
ASP Files -> Над 64 милиона лева са интеграционните добавки на хората с увреждания през първото полугодие на 2007 г
ASP Files -> Приложение към Заповед № рд 01/900 от 22. 10. 2008 г. Предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Програмата има много възможности, убедена е Бина Садова, директор на Дирекция "Социално подпомагане"
ASP Files -> Програма "Хоризонт" с Николина Иванова, главен директор на Главна дирекция "Социално подпомагане"
ASP Files -> Ред за предоставяне на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница