Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове


Раздел III Помпи, компресори, изпарителни и смесителни инсталациистраница2/6
Дата03.10.2017
Размер0.92 Mb.
#31591
1   2   3   4   5   6
Раздел III

Помпи, компресори, изпарителни и смесителни инсталации

Чл. 40. Помпите, компресорите и изпарителните инсталации се монтират на открито или в самостоятелни сгради от негорими конструкции с леки покриви и без тавански и сутеренни помещения.

Чл. 41. Помпите и компресорите се монтират върху фундаменти, които не са свързани с други строителни конструкции и горната им част е разположена над нивото на околния терен.

Чл. 42. Компресорите и помпите трябва да имат защитни устройства, изключващи задвижването им при:

1. достигане концентрация на газ в помещението 20 на сто от долната граница на концентрацията, при която е възможно възпламеняване;

2. повишаване на налягането в нагнетателния тръбопровод над максимално допустимото налягане.

Чл. 43. (1) Минималното безопасно разстояние между отделните помпи или компресори, необходимо за тяхното обслужване, трябва да е не по-малко от 0,8 m, а разстоянието от тях до други съоръжения или стени - не по-малко от 1,5 m.

(2) При монтаж на открито се допуска разстоянието до други съоръжения да се намали до 0,4 m, ако са осигурени условия за обслужване и ремонт.

Чл. 44. (1) На смукателния тръбопровод на помпата се монтират спирателна арматура и филтър с продухвателна свещ.

(2) На нагнетателния тръбопровод на помпата се монтират спирателна арматура, продухвателна свещ, възвратен клапан, предпазен клапан и диференциален клапан, свързан с тръбопровода за обратно връщане на газа.

(3) На продухвателните свещи се монтират два крана, ако газът се изпуска в атмосферата.

Чл. 45. (1) На смукателния тръбопровод на компресора се монтират спирателна арматура и кондензатосъбирател с продухвателна свещ.

(2) На нагнетателния тръбопровод на компресора се монтират спирателна арматура, маслоотделител и възвратен и предпазен клапан.

(3) Компресорът трябва да е защитен с подходящо устройство срещу попадане на течна фаза на газа в него.

Чл. 46. Уплътненията на помпите и компресорите трябва да осигуряват надеждна защита от изтичане на газ и да са изработени от материали, устойчиви на въздействието на втечнени въглеводородни газове и масло.

Чл. 47. (1) Изпарителят и арматурата на монтираните на открито изпарителни инсталации се поставят в метален шкаф с отвори за вентилация в горната и долната му част.

(2) Разстоянието между изпарителните инсталации и сгради не трябва да бъде по-малко от:

1. 3 m - при производителност до 36 kg/h;

2. 7,5 m - при производителност от 37 до 227 kg/h;

3. 15 m - при производителност, по-голяма от 227 kg/h.

Чл. 48. Изпарителите за втечнени въглеводородни газове трябва да имат средства за измерване на налягането в тях и регулиращи и предпазни устройства:

1. срещу замръзване на топлоносителя;

2. за контрол и регулиране нивото на течната фаза в изпарителя;

3. срещу повишаване на налягането в изпарителя над допустимото;

4. за регулиране на налягането след изпарителя;

5. срещу повишаване на налягането в изходящия газопровод над допустимото;

6. срещу повишаване на температурата на газа над 80 °С след изпарителя.

Чл. 49. Смесителните инсталации се монтират на открито или в самостоятелни или производствени сгради.

Чл. 50. (1) Смесване на газ с въздух в смесителните инсталации се извършва при налягане на газа до 0,5 МРа, като се поддържа концентрация на сместа, превишаваща не по-малко от два пъти горната й граница на възпламеняване.

(2) На изходящия от смесителната камера газопровод се монтира устройство, прекратяващо автоматично постъпването на сместа в газопровода, ако съставът й наближи удвоената горна граница на възпламеняване.

(3) На газопроводите, които подават газ и въздух към смесителната камера, се монтират възвратни клапани, устройства за автоматично поддържане на зададеното съотношение на газ и въздух и устройства, спиращи подаването на компонентите в камерата, при прекратяване на притока на някой от тях.

Раздел IV

Газорегулаторни инсталации

Чл. 51. На газорегулаторните инсталации с входящо налягане на газа в тях над 0,01 МРа се монтират:

1. спирателна арматура на входящия и изходящия тръбопровод;

2. филтър пред регулатора на налягане;

3. предпазно-отсекателен клапан, монтиран пред регулатора на налягане или конструктивно вграден в него; предпазно-отсекателният клапан трябва да се задейства при повишаване на налягането след регулатора до максималното инцидентно налягане и при понижаване на налягането под стойност, определена в проекта, ако е необходимо;

4. регулатор на налягане, поддържащ автоматично налягането на газа след него с допустимо отклонение ± 10 на сто;

5. предпазен клапан, монтиран след регулатора, с пропускателна способност не по-малка от 5 на сто от максималния дебит на газ от регулатора и условен диаметър не по-малък от 15 mm; клапанът трябва да се задейства при превишаване на налягането след регулатора с не повече от 5 на сто над максималното инцидентно налягане;

6. монитор в случаите, когато по технологични причини е недопустимо прекратяване подаването на газ;

7. свещи за продухване и обезвъздушаване на газорегулаторните инсталации, защитени от попадане на валежи в тях и снабдени с две последователно монтирани спирателни арматури, разположени в началото на свещта, с условен диаметър не по-малък от 15 mm, когато газът се отвежда в атмосферата; свещите да са с вътрешен диаметър не по-малък от този на арматурата, да имат минимален брой колена, да са с възходящ наклон и да отвеждат газа на безопасно място;

8. средства за измерване налягането на газа пред и след филтъра и след регулатора на налягане.

Чл. 52. Площадките на монтираните на открито газорегулаторни инсталации се ограждат с негорима решетъчна ограда с височина не по-малка от 2,5 m, а самите инсталации трябва да са защитени от мълнии.

Чл. 53. Пристройките и металните шкафове, в които са монтирани газорегулаторните инсталации, трябва да имат вентилационни отвори в горната и долната си част.

Чл. 54. (1) Електрическото осветление, уредите и средствата за измерване с електрическо захранване в помещенията и на откритите площадки на газорегулаторните инсталации трябва да са във взривозащитено изпълнение.

(2) Зоните на откритите площадки, в които се прилагат изискванията на ал. 1, трябва да отговарят на Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми.

Чл. 55. Не се допуска монтиране на газорегулаторни инсталации:

1. в помещения на жилищните, административните, общественообслужващите и офис сгради, с изключение на котелните помещения на тези сгради, ако подаваният към газорегулаторната инсталация газ е с налягане до 0,3 МРа;

2. в помещения и на площадки, разположени под нивото на околния терен, ако помещенията не отговарят на изискванията на чл. 97, ал. 2 ;

3. в помещения, свързани с други помещения, които са разположени под нивото на околния терен, ако между тях не е изпълнена газоплътна врата;

4. под стълби.

Чл. 56. (1) Газорегулаторните инсталации се монтират така, че да се осигури възможност за лесен и удобен монтаж, обслужване и ремонт. Минималното разстояние от инсталацията до стени или други съоръжения трябва да е не по-малко от 0,8 m.

(2) Газорегулаторните инсталации, разположени на височина над 1,5 m, трябва да имат стационарна стълба и площадка с парапет.

Раздел V

Газоснабдителни станции

Чл. 57. (1) На територията на газоснабдителните станции се допуска наличието само на сгради и съоръжения, свързани с получаване, съхраняване и пълнене на газ, извършване на технически прегледи, ремонт и съхраняване на бутилките и други спомагателни помещения и съоръжения.

(2) В помещенията за пълнене на бутилки се монтират съоръженията, необходими за изпълнение на процедурите за контрол преди, по време и след пълнене, посочени в БДС EN 1439.

(3) В помещенията за извършване на технически прегледи на бутилките се монтират съоръженията, необходими за изпълнение на процедурите за първоначална и периодична проверка, посочени в БДС EN 1440 + АС.

Чл. 58. Районът на газоснабдителните станции се огражда с негорима решетъчна ограда с височина не по-малка от 2,5 m.

Чл. 59. Когато газоснабдителната станция се снабдява с втечнен газ по газопровод, на газопровода непосредствено до оградата на газоснабдителната станция се монтира спирателна арматура с дистанционно управление.

Чл. 60. (1) Газопроводите за течна и газова фаза на съоръженията за разтоварване на втечнен газ от жп цистерни с горно разположение на арматурата се монтират на естакади, съоръжени с площадка, парапети и най-малко две стълби.

(2) На стационарните газопроводи в непосредствена близост до мястото за присъединяване на куплунга на гъвкавите шлангове за разтоварване на автоцистерни и жп цистерни се монтират:

1. възвратен клапан и ръчен бързо действащ кран - на тръбопровода за течна фаза;

2. спирателен клапан, който се затваря автоматично при увеличаване на скоростта или при рязко намаляване налягането на флуида, и ръчен бързо действащ кран - на тръбопровода за газова фаза;

3. свещ за продухване със спирателна арматура, монтирана в началото на газопроводите.

(3) На стационарните газопроводи в непосредствена близост до точката за присъединяване на гъвкавите шлангове за пълнене на автоцистерни и жп цистерни се монтират:

1. на тръбопровода за течна фаза - дистанционно управляван клапан и ръчен бързо действащ кран от страната на съда;

2. на тръбопровода за газова фаза - възвратен клапан и ръчен бързо действащ кран от страната на съда;

3. свещ за продухване със спирателна арматура, монтирана в началото на газопроводите.

Чл. 61. Газоснабдителните станции, в които се пълнят цистерни, трябва да са снабдени с устройство за измерване на масата на натоварения втечнен въглеводороден газ.

Чл. 62. (1) Съоръженията за пълнене или изпразване на жп цистерните и автоцистерните се свързват с тях посредством заземени гъвкави антистатични шлангове, предназначени за налягане не по-малко от 1,5 пъти по-високо от максималното работно налягане на резервоара или цистерната.

(2) Гъвкавите шлангове се изработват от материал, устойчив на въздействието на втечнени въглеводородни газове, на външно стареене и на триене, и трябва да имат разрушаващо налягане не по-ниско от 6,0 МРа.

Чл. 63. Газът от препълнени бутилки се отвежда в резервоар.

Чл. 64. Зареждането на автомобилни цистерни се извършва на обособени за целта места на територията на газоснабдителната станция.

Чл. 65. (1) Територията на газоснабдителните станции трябва да е добре осветена. Осветлението се разполага извън взривоопасните зони.

(2) Допуска се разполагане на осветителната инсталация във взривоопасните зони, ако тя е във взривозащитено изпълнение.

(3) Територията на газоснабдителните станции се защитава по подходящ начин срещу въздействието на мълнии.

(4) Резервоари, монтирани в близост до платното за движение на моторните превозни средства, се защитават по подходящ начин от съприкосновение с моторни превозни средства.

Чл. 66. (1) В района на промишлени обекти или самостоятелно могат да се изграждат пунктове за пълнене с газ на бутилки с обем до 5 куб. дм.

(2) Пунктовете се разполагат над нивото на околния терен под навес или в самостоятелни сгради без тавански и сутеренни помещения.

(3) Сградите по ал. 2 трябва да са първа или втора степен на пожароустойчивост.

(4) Разстоянията от навесите и сградите по ал. 2 до други сгради и съоръжения са съгласно Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми.

(5) Районът на пункта за пълнене на бутилки с газ трябва да е ограден с негорима решетъчна ограда с височина не по-малка от 2,5 m.

(6) В пунктовете се монтират:

1. автоматични везни за пълнене на бутилките по масата на напълнения газ;

2. контролни везни за контролно претегляне на напълнените бутилки;

3. съоръжения за отстраняване на излишния газ от препълнени бутилки;

4. съоръжения за проверка на херметичността на напълнените бутилки;

5. съоръжения за отстраняване на въздух от бутилките.

Раздел VI

Автомобилни газоснабдителни станции

Чл. 67. (1) Районът на автомобилните газоснабдителни станции се огражда с негорима решетъчна ограда с височина не по-малка от 2,5 m.

(2) При съвместно разполагане на автомобилна газоснабдителна станция и бензиностанция се огражда само районът около резервоара за втечнен въглеводороден газ.

(3) До всяка колонка за зареждане на моторни превозни средства с втечнен газ на разстояние 0,1 m от нивото на терена се монтира сигнализация, задействаща се при достигане концентрация на газа 10 на сто от долната граница на концентрацията, при която е възможно възпламеняване.

Чл. 68. На стационарните газопроводи за пълнене на резервоарите на автомобилните газоснабдителни станции се монтират устройствата по чл. 60, ал. 2 .

Чл. 69. Територията на автомобилните газоснабдителни станции се защитава от въздействие на мълнии.

Чл. 70. Когато автомобилната газоснабдителна станция се снабдява с втечнен газ по газопровод, непосредствено до оградата на газоснабдителната станция на тръбопровода се монтира спирателна арматура с дистанционно управление.

Чл. 71. Резервоари, монтирани в близост до платното за движение на моторните превозни средства, се защитават по подходящ начин от съприкосновение с моторни превозни средства на територията на автомобилната газоснабдителна станция.

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) В близост до колонките за зареждане на автомобили с втечнен газ и на видно място се поставят табели със следните надписи:

1. "Забранено пълненето на бутилки!";

2. "Изключи двигателя!";

3. "Забранено пушенето!";

4. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Раздел VII

Бутилкови инсталации

Чл. 73. (1) Бутилките, които захранват бутилковите инсталации с газ, се монтират в заключващи се шкафове на открито или в самостоятелни едноетажни сгради, подът на които не трябва да е разположен по-ниско от нивото на околния терен. Помещенията трябва да отговарят на изискванията на чл. 98, ал. 1 и 2 .

(2) Допуска се бутилки с общ обем до 0,150 куб. м, захранващи бутилкови инсталации, да се разполагат в помещения в сгради по ал. 1, които имат естествено осветление, постоянно действаща вентилация, звукова и светлинна сигнализация, задействаща се при достигане концентрация на втечнения въглеводороден газ във въздуха 20 на сто от долната граница на възпламеняемост. Счита се, че изискването за постоянно действаща вентилация е изпълнено, ако вентилационните отвори, които трябва да водят директно навън, имат обща площ не по-малка от 1 на сто от площта на пода на помещението.

Чл. 74. (1) Шкафовете за бутилки се изработват от негорими материали и се осигуряват по подходящ начин срещу достъп на неоторизирани лица.

(2) В горната част на шкафа и непосредствено над пода му трябва да има по един отвор за вентилация с площ не по-малка от 1 на сто от площта на пода, но не по-малка от 0,01 m2.

Чл. 75. Конструкцията на бутилковите инсталации трябва да осигурява:

1. лесен монтаж на бутилките към инсталацията и удобно обслужване по време на експлоатация;

2. здраво закрепване на присъединените към инсталацията бутилки;

3. отстраняване на въздуха или въглеводородния газ чрез продухване;

4. херметичност при максимално работно налягане;

5. присъединяване на всяка бутилка към инсталацията със самостоятелна спирателна арматура;

6. минимално възможна дължина на газопроводите за присъединяване на бутилките;

7. сигурно заземяване;

8. отвеждане на газа от свещта на предпазния клапан или от продухване на безопасно открито място на височина най-малко 3 m над земята и най-малко 2 m над сградата, към която се устройва.

Чл. 76. Бутилковата инсталация трябва да има:

1. спирателни устройства на събирателния газопровод и на всяка бутилка;

2. предпазен клапан на събирателния газопровод;

3. редуциращо устройство и монтирани след него по пътя на газа предпазен клапан с изпускателна свещ, манометър и спирателно устройство;

4. манометър, монтиран преди редуциращото устройство;

5. щуцери със спирателна арматура за подаване на флуид за продухване на бутилковата инсталация.

Чл. 77. Допуска се на бутилковите инсталации с общ обем на монтираните бутилки по-малък от 0,150 куб. м и монтирани в шкаф на открито регулирането на налягането на газа да се извършва чрез редуцир-вентили, монтирани директно на бутилките, ако редуцир-вентилите имат еднаква производителност и конструкция и всяка бутилка има предпазен клапан.

Чл. 78. Общият обем на бутилките на бутилковите инсталации, захранващи с газ жилищни и общественообслужващи сгради, трябва да е не по-голям от:

1. 0,3 куб. м - ако шкафовете за бутилки са монтирани непосредствено до стената на сградата;

2. 1,0 куб. м - ако шкафовете за бутилки са монтирани на разстояние не по-малко от 12 m за жилищни сгради и не по-малко от 25 m за общественообслужващи сгради.

Чл. 79. (1) Хоризонталното разстояние от шкафовете за бутилки до незащитени срещу попадане на газ отвори на мазета, шахти, тунели и канализация не трябва да е по-малко от 3,0 m.

(2) Вертикалното разстояние от шкафовете за бутилки, монтирани непосредствено до стената на сградата до незащитени срещу попадане на газ прозорци, отвори и др. в стената на сградата, не трябва да е по-малко от 2 m.

(3) Хоризонталното разстояние от бутилки, монтирани в сгради по чл. 73 до незащитени срещу попадане на газ отвори на мазета, шахти, тунели и канализация, не трябва да е по-малко от 4,0 m.

Чл. 80. Бутилките на бутилковите инсталации се монтират върху равна повърхност във вертикално положение и на такова разстояние от източници на топлинно излъчване, че повърхностите им да не се загряват повече от 40 °С.

Раздел VIII

Автомобилни газови уредби

(Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)

Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 84. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 85. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 86. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 87. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 90. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 93. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г.; отм., бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 94б. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г.; отм., бр. 99 от 2011 г.).

Раздел IХ

Горивни уредби и отвеждане на димните газове

Чл. 95. Устройството на горивните уредби, монтирани към съоръжения за промишлени топлинни процеси, трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 746-2.

Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2004 г.) Устройствата, предназначени за отвеждане на димните газове от газовите уреди и от горивните уредби, трябва да съответстват на изискванията на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ , приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 67 от 2004 г.).

Раздел Х

Помещения за газови съоръжения и инсталации

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) Газовите съоръжения и инсталации не се монтират в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен.

(2) Допуска се газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби и газови уреди да се монтират в самостоятелно помещение, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, ако:

1. помещението е газодимоуплътнено, подът му е изпълнен под формата на котлован с височина 0,2 m, облицовката на стените, таваните и подовете му са от негорими материали, отделено е от останалите помещения с пожарозащитна преграда с граница на огнеустойчивост 60 min и самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост 60 min;

2. помещението има газсигнализаторна инсталация с датчици на височина 0,1 m от пода, която при достигане на концентрация на газа във въздуха 20 на сто от долната граница на възпламеняемост се задейства, като:

а) (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) затвори електромагнитен вентил, монтиран на захранващия газопровод извън сградата;

б) включи пожарна аварийна вентилация с осемкратен въздухообмен за един час;

в) изключи електрическото захранване и включи евакуационно осветление във взривозащитено изпълнение;

г) включи звуков и светлинен сигнал на фасадата на сградата или в помещение с постоянно пребиваване на хора.

Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) (1) Производствените помещения, в които са монтирани газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, помпи, компресори, изпарителни инсталации, смесителни инсталации и газови уреди, помещенията на газоснабдителните станции и пунктовете за пълнене на бутилки, както и помещенията, в които се разполагат бутилки, захранващи с газ бутилковите инсталации, трябва да имат естествено осветление, постоянно действаща вентилация, осигуряваща достатъчен въздухообмен, звукова и светлинна сигнализация, задействаща се при достигане концентрация на втечнения въглеводороден газ във въздуха 20 на сто от долната граница на възпламеняемост, и аварийна вентилация в зоните или помещенията, в които при аварии може да се образуват взривоопасни концентрации.

(2) Помещенията в газоснабдителните станции, както и помещенията, в които са монтирани помпи, компресори, изпарителни инсталации, смесителни инсталации и бутилки, захранващи с газ бутилкови инсталации, трябва да имат самостоятелни входове с отварящи се навън искрообезопасени врати и отварящи се прозорци, отварящото устройство на които е разположено или изведено на височина не по-голяма от 1,8 m от пода.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Чл. 99. При изграждане на вентилационни системи за създаване на повишено налягане в помещенията мястото за засмукване на свеж въздух трябва да е в зона, в която не могат да попаднат флуиди, които съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти се класифицират като експлозивни, изключително запалими, силно запалими, запалими, силно токсични, токсични и оксидиращи флуиди.

Чл. 100. (1) Не се допуска в стените на помещенията и в пристройките, в които са монтирани газорегулаторни инсталации, да има димоходи, транзитни вентилационни и други канали. Пристройката трябва да е отделена от сградата с плътна негорима и газонепроницаема стена.

(2) Подът на помещенията и пристройките трябва да е от негорим и искронеобразуващ материал. Изходът трябва да е самостоятелен с отваряща се навън врата, осигурена срещу искрообразуване.

Чл. 101. В производствените помещения по чл. 98, ал. 1 и 2 не се допуска:

1. наличието на източници на огън или искри, освен когато това се изисква от прилаганата технология;

2. монтиране на съоръжения, които не са пряко свързани с технологичния процес;

3. складиране на горими материали, ако те не са необходими за производствения процес;

4. наличие на канали или шахти с изключение на посочените в чл. 20 .

Чл. 102. Не се допуска разполагане и съхраняване на пълни или празни бутилки за газ във:

1. помещения под нивото на околния терен;

2. инсталационни и вентилационни шахти;

3. гаражи, които не отговарят на изискванията на чл. 98, ал. 3 ;

4. бани и складове за хранителни продукти;

5. помещения заедно с леснозапалими и горими вещества;

6. места с температура над 40 °С;

7. коридори, тавани и стълбища на сгради.


Каталог: media -> upload -> file -> zakoni naredbi
upload -> Поръчка–спецификация № / г
upload -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на
upload -> № Приложение 1
upload -> Club Licensing and Financial Fair Play it tool guidance
upload -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
zakoni naredbi -> Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
zakoni naredbi -> Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница