Настоящото становище е съставено на основание чл. 4 от зрасрб, решение на Факултетния съвет на фкнф, су „Св. Климент Охридски" от 15. 12. 2015 и заповед 38-739/22. 12. 2015 на Ректора на су „Св. Климент Охридски" проф



Дата06.02.2018
Размер55.08 Kb.
#55533


СТАНОВИЩЕ

От проф. дпн Лиляна Александрова Грозданова за дисертацията на Биляна Стефанова Овчарова „Предпоставяне на изреченските части в английския и български език”, представена за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в научната област 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология: Германски езици – Синтаксис на съвременния английски език.

Настоящото становище е съставено на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, решение на Факултетния съвет на ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски" от 15.12.2015 и заповед 38-739/22.12.2015 на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски" проф. дфн Анастас Герджиков. За процедурата са представени всички необходими документи по чл. 67 от Правилника за условията и реда на придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност.

Биляна Стефанова Овчарова е старши преподавател по английски език в Лесотехническия университет – София, където преподава специализиран английски език на студенти по горско стопанство и ландшафтна архитектура. Висшето си образование по специалността получава в СУ „Св. Климент Охридски”, след което постъпва на работа в Спортна академия и ЛТУ – София. През академичната 2005/2006 г. е на специализация в Атинския университет, където разработва методика за ползване на корпус от специализирани текстове за студентите в ЛТУ. От 2001 г. насам води семинарни занятия по теоретичен и практически синтаксис в Катедрата по англицистика и американистика в СУ „Св. Климент Охридски”, като хоноруван преподавател. Работата й със студенти-филолози създава условия за свързване на интереса й към методиката и иновациите в обучението по специализиран английски език с типологията на преподаваните синтактични структури на двата езика. От 2013 г. насам, като задочен докторант по синтаксис в СУ, участва в национални и международни конференции за млади преподаватели и има осем публикации по темата на настоящата дисертация, три от които под печат.

Дисертационният труд „Предпоставяне на изреченските части в английския и български език” се състои от пет глави, библиография (със114 заглавия) и четири приложения. В рамките на 265 страници Биляна Овчарова представя една многоаспектна разработка на тема структуриране на неканонични прости изречения в английския и българския език, при което основни предикативни компоненти заемат нехарактерна за тях предна позиция в синтактичната структура на изреченията при речепораждане. Веднага трябва да отбележим сложността на материята, широкия обхват на изследването, както и стремежа на авторката към изчерпателност при отчитане на прагматични и семантични фактори, наред с граматичните (синтактични, морфологични, фонологични). Изследването се базира на ексцерпирани източници от четири корпуса на английски и български език. С богатата си информация и задълбочен анализ на автентични езикови продукти, настоящата разработка е полезна не само за изследователите в тази област, но и за преподавателите във филологическите и преводаческите програми по английски език.

Както се вижда от уводната глава на дисертацията, изборът на темата е мотивиран от два вида съображения - теоретични и практически. В лингвистичен план докторантката отбелязва наличие на бели полета в типологичните изследвания в тази област и по-конкретно свързани с организирането на вербални съобщения с предпоставяне в английски и български. Що се отнася до приложната страна, проблемите са свързани предимно с трудностите при усвояване и превод на маркирани изречения от този тип.



Свързани с мотивацията са и основните изследователски цели на дисертацията, а именно:

  • идентифициране на изреченските структурни модели с предпоставяне в английския и българския език

  • изследване на изреченията с предпоставяне в контекст

  • съпоставка на тематико-информационните структури на изреченията с предпоставяне в двата езика

  • честотност и типологична вариативност на изреченията с предпоставяне в изследваните езици.

По същия начин, ясно и логично, са формулирани и конкретните изследователски задачи, предвидени за постигане на набелязаните цели. Сред тях на първо място ще отлича изграждането на теоретична база за изследването чрез проучване на научната литература по темата. Не по-малко важно е и набирането на автентични езикови данни и систематизирането им в работни корпуси. Следващата задача е осъществяване на езиков анализ на корпусните данни въз основа на изградената теоретична база и установяване на типологията на изреченските структурни модели с предпоставяне. Проучването логично преминава от изреченско на текстово/дискурсно равнище, където докторантката навлиза в тематико-информационните структури и контекстната обусловеност на предпоставянето. Като допълнителна ще определя задачата за съпоставяне на честотата на явлението в двата езика и ще отбележа, че работата върху преводен корпус ще даде по-точна представа за предпочитанията на техните носители. И, накрая, подкрепям становището, че резултатите и изводите от анализа, ясно и достъпно описани, могат да получат практическо приложение в областта на ЧЕО и превода от/на български и английски език.
Възприетата методология на изследването успешно съчетава структурния модел на Хъдълстън и Пулъм (2002) и системно-функционалния подход на Халидей (2004), приложен от Уорд, Бърнър и Хъдълcтън (2002). Като следва философията на възприетите подходи и техните принципи, Овчарова анализира синтактичната структура на изреченията с предпоставяне, от една страна, и тяхното функциониране в контекст, от друга. По този начин успява да систематизира и обобщи типологията на предпоставянето в английски и български, като илюстрира вътрешните взаимовръзки по подходящ начин. От изложението се разбира, че включените диаграми служат за онагледяване на анализа, а не в подкрепа на спорната теза, че неканоничните изречения се генерира чрез трансформации от каноничните. Ако говорим за трансформационна връзка между двата типа изречения, тя по-скоро се дължи на тяхната парадигматична свързаност при изразяване на едно и също съдържание, отколкото на реконструкция на завършения продукт. Условното приемане на три полета (ядро, пред-ядро и след-ядро) прави възможно ясното разграничаване на маркираната структура от немаркираната, а празните позиции и индекси илюстрират обичайната позиция на предпоставения компонент и синтактичната му функция в каноничната структура. С преминаване на надизреченско равнище, анализът приема вербалното съобщение като единство от семантична, синтактична и тематико-информационна структура, корелацията между които определя и типа изречение. Ако каноничната структура предполага едновременна актуализация на деятел/подлог/тема на първа позиция в изречението, неканоничните допускат други синтактични компоненти в същата позиция. Тук идеята за пред-ядро на Халидей и Пулъм се свързва с идеята за тематична структура на Халидей. Нещо повече, с изследване на информационната структура на изреченията с предпоставяне в контекст се разкрива тяхната текстообразуваща роля и се установяват конкретните условия, които позволяват или не допускат предпоставяне. Към описаните в литературата случаи на предпоставяне в английския език Овчарова добавя два нови типа, които нямат експлицитна връзка с елемент от предходния текст и служат за изразяване на емоционална оценка.
Без да навлизам в подробности по съдържанието на отделните глави, ще обобщя, че дисертационният труд впечатлява с обема на изследвания материал и подробния анализ на неканонични конструкции в два езика с типологични различия. Въпреки някои спорни моменти, научният и приложно-практическият принос на дисертацията е несъмнен. Сред приносите в научно-теоретичен план ще отбележа следните:

  • идентифициране и подробно описание на структурните модели с предпоставяне в английски и български

  • систематизиране на структурните модели с предпоставяне в 5 типа и 11 подтипа.

  • анализиране на синтактично маркираните изречения в контекст и установяване на прагматичната им структура.

  • описание на текстоформиращата функция на предпоставянето, както и на допълнителните му предназначения да изразява възклицание и емоционална оценка.

  • съпоставка на паралелните структурни типове в двата езика, при което проличават структурните и функционалните еквиваленти, както и честотата на тяхната употреба.

В приложно отношение, от особено значение са установените разлики в структурата и употребата на българските и английските изречения с предпоставяне, които може да се окажат източник на родноезикова интерференция. Както вече отбелязахме, цялата система от структурни типове, разработена от докторантката, достъпно описана и илюстрирана с подходящи примери, може да послужи за целите на ЧЕО и подготовката на преводачи.

Авторефератът представя съдържанието на дисертацията адекватно и коректно.






Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница