О т ч ет с вх.№264/15. 02. 2017 Г. От васил панделиев – кмет на община сунгурларе за изпълнение на програмата за управление на община сунгурларе за първата година от мандат 2015 – 2019 годинастраница1/3
Дата19.11.2018
Размер249.5 Kb.
  1   2   3
О Т Ч ЕТ

С ВХ.№ 264/15.02.2017 Г. ОТ ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Работата на кмета на общината и на общинската администрация през 2016 г. бе насочена към изпълнение на поетите ангажименти в предизборната програма и целите и задачите, заложени в Програма за управление на Община Сунгурларе за мандат 2015 – 2019 година приета от Общински съвет – Сунгурларе. Гражданите на Община Сунгурларе гласуваха доверие на мен и екипа ми, да поведем общината към един по-добър път за развитие. Тази първа година от мандата, за мен и моя екип, измина много бързо. Сега, поглеждайки назад, сякаш бе вчера деня, в който обявих данните за финансовото състояние на общината в началото на мандата, спазвайки поетия от мен ангажимент пред вас. В името на прозрачността и водейки се от убеждението, че колкото по-отворена към гражданите е общината, толкова по-лесно ще изберем правилния път за развитие, независимо колко и какви препятствия ще има по него, днес искам да представя на вашето внимание Отчет за дейността на Община Сунгурларе за изминалата година. Настоящия отчет обхваща периода от 09.11.2015 г. – 31.12.2016 г. и е изготвен в изпълнение на чл.44, ар.5 от ЗМСМА.

Целта на отчета е да представи и анализира резултатите от изпълнени дейности и инициативи по отделни направления, отчитайки наличните ресурси за постигане на оптимални резултати, в съответствие със заложените управленски приоритети, а именно: • подобряване на жизнения стандарт на населението;

 • изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура и опазване на околната среда;

 • създаване на модерна и просперираща местна икономика;

 • съхраняване на духовността.

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

За да се направи анализ за първата година от мандата трябва да се отчетат икономическите показатели, характеризиращи бюджета от предходното управление, които рефлектират в бюджета за отчетната година.

През тази една година общината беше изправена пред предизвикателството как да отговори на нарастващите потребности и очаквания на гражданите и да изпълнява бюджет при трудно прогнозируема среда, нови тенденции и големи рискове. Изготвянето на бюджета, както и неговото изпълнение бе съобразено с действащите външни фактори, а именно:


 • липса на инвеститорски интерес;

 • ограничено търсене на общински услуги;

 • обедняване на населението и фирмите и ограничаване на домакинските и инвеститорските разходи;

 • значително намаляване на собствените приходи от продажба;

Тези икономически фактори оказаха неблагоприятно влияние върху общинския бюджет, най-вече по отношение на:

 • загуба на собствени приходи;

 • увеличение на натиска за допълнителни социални разходи;

 • ограничаване на възможността на фирмите и физическите лица да заплащат задълженията по местните данъци и такси към общината.

Отчетът, който предоставям на Вашето внимание, е част от многобройните и многообразните дейности, които изпълнява общинската администрация. В отчета те са представени по направления, в съответствие с основните приоритети в работата на общинската администрация. Настоящият отчет отразява, както постигнатите резултати, така и предстоящите за решаване проблеми. Затова бих определил тази година, като година за изграждане на един отворен към гражданите модел на управление, в резултат на който да се създадат все по-благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на всички жители на общината.

Тук е мястото да дадем възможност на гражданите на Община Сунгурларе да анализират сами числата представени по-долу за себе си, с оглед на това, че в общественото пространство се тиражират най-различни цифри и стойности, без да е дадена възможност за сравнение.Наименование на местни приходи

Изпълнение 2015 г.

/в лева/


Изпълнение 2016 г.

/в лева/


Имуществени данъци

420 619

494 363

Неданъчни приходи

2 948 558

1 128 735

Обща изравнителна субсидия

1 115 100

1 134 700

Целева субсидия за Капиталови разходи

558 000

1 262 900

На база тези данни, за изключително кратък срок /по малко от два месеца след началото на мандата/съставихме и предложихме бюджет за 2016 г. Изпълнението му бе изключително затруднено от - трудно прогнозируемата среда, нови тенденции и рискове.

Към отчетния период общото изпълнение на приходната част на бюджета бе в размер на 10 386 475 лв. при план 11 058 177 лв. или 93,93 на сто. В сравнения със същия период на миналата година /2015 г./, като абсолютна сума се отчита по-малко изпълнение с 1 350 335 лв. Това намаление на собствените приходи доведе и до ограничаване и намаляване на разходите за финансиране на местните дейности в общинския бюджет за 2016 г. Предприети бяха драстични мерки, като: намалихме числеността на персонала в общинската администрация и дейностите към нея с повече от 40 щатни бройки /в началото на мандата с 24 щ.бр. и в началото на 2017 г. с още 18,50 щ.б./, закрихме второстепенните разпоредители с бюджетни средства, закрихме Общинското предприятие „Благоустройство и комунални дейности“, намалихме работни заплати на служители. Не изплатихме на общинската администрация и дейностите към нея социални разходи, като работно облекло, при това, че беше договорено с КТД /Колективен трудов договор/ и имаше решение на общинския съвет, ограничихме до минимум изплащането на командировки в страната и т.н.

За дейностите държавна отговорност в отчета не посочваме конкретни числа, тъй като същите се финансират по Единни разходни стандарти и са осигурени от Републиканския бюджет, като са изразходвани целево през отчетния период.


Наименование на местни разходи по функции

Изпълнение 2015 г. / в лева/

Изпълнение 2016 г./ в лева/

Общи държавни служби

808 902

545 524

Образование

273 931

374 179

Социално осигуряване и грижи

332 721

263 193

Жилищно строителство и БКС

2 814 784

2 151 691

Почивно дело, култура и религиозни дейности

204 148

153 502

Икономически дейности и услуги

1 203 843

522 373

Разходи некласифицирани в други функции

20 347

45 441

Общо:

5 712 354

4 055 903

Негативно влияние върху разходната част на бюджета оказаха и високият размер на просрочени задължения и поети ангажименти за разходи /сключени договори/. Следваше до края на отчетната година да разплатим и заема към УниКредит Булбанк в размер на 700 000 лв. в едно със съответната лихва.В края на 2016 г.за успешно приключване на бюджетната година по решение на Общински съвет –Сунгурларе беше ползван нов заем – овърдрафт в размер на 800 000 лв.

През 2016 г. се сблъскахме и с друг, от изключителна важност, проблем – реално извършени разходи, окончателно приети с необходимите документи, от най-различно естество /СМР, доставка и монтаж на оборудване, проектиране и т.н./, за които обаче нямаше издадени фактури. Именно поради липсата на фактури, тези вече направени разходи не попадат в счетоводните отчети на общината към момента на тяхното извършване, а едва когато се издадат въпросните фактури. От казаното по-горе произтичат два основни проблема от финансово естество. Първо, тези разходи няма как да се предвидят в бюджета и съответно водят до увеличение на просрочените задължения. И второ, поради спецификата на счетоводното законодателство тези фактури водят до увеличение на задълженията и разходите през 2016 г., а всъщност те са възникнали като задължения в предходни години / от 2008 г. и всяка следваща до м.11.2015 г./. Това постави в риск, както изпълнението на бюджета така и планираните в него дейности.

Просрочените задължения към 31.12.2015 г.- са в размер на 1 983 703 лв. В отчетна група „Бюджет” просрочията са в размер на 734 645 лв. В отчетна група „Средства от европейски съюз” /СЕС/ - 1 249 058 лв. Към 31.12.2016 г. Община Сунгурларе има просрочени задължения в размер на 1 597 237 лв., в т.ч.: за същия период бяха осчетоводени разходите за реално приключили договори в предходни мандати, които не са били счетоводно отчетени, като за пример можем да посочим средствата за Обект: „Изграждане на канализация, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа с. Велислав” завършен през 2010 г. за които не е издадена фактура и не са разплатени средства в размер на 848 531 лв. и много други аналогични примери.

В такава обстановка и при това финансово състояние ние бяхме принудени да разчетем бюджет 2016, като ограничим до минимум и инвестиционната програма, включвайки в нея основно разплащането на започнати и вече изпълнени в предходния мандат, но неразплатени, разходи, с цел да ограничим, доколкото е възможно, натрупването на просрочени задължения. Сметнахме това за належащо, напълно осъзнавайки, че това неминуемо ще доведе до неизпълнение на обществените очаквания към новото ръководство на общината в мое лице.

Очерта се ясния извод, че основно инвестиционната политика на община ще се изпълнява с финансиране от европейските фондове, както и други външни източници. Това налага да заделя ме финансов ресурс за всички дейности, свързани с подготовката на проектни предложения към различните финансиращи институции, защото без тях кандидатстването не би било възможно.

Въпреки трудностите успяхме да осигурим необходимите средства за финансиране на дейностите  в Образование, Здравеопазване, Култура, Социална политика и останалите дейности местна отговорност, доколкото това е необходимо за тяхното нормално функциониране.

Една от основните дейности на общинската администрация в сферата на финансите е разработването, приемането, актуализирането на бюджета на общината и финансово счетоводното обслужване. За осъществяването й служителите извършват поредица от текущи действия и операции, основаващи се на принципите за законосъобразно, целесъобразно, пълно и точно отчитане и управление на общинския бюджет.

За посочения отчетен период всички отчети за касовото изпълнение на бюджета, счетоводни отчети и оборотни ведомости са изготвени в определените срокове съгласно указанията, дадени от Министерството на финансите /МФ/ и представени в МФ и Сметна палата; извършена е инвентаризация на материалните активи;

За постигането на тези цели и за спазване на бюджетната дисциплина всички дейности по предоставянето на публичните услуги на населението се извършват в съответствие с приетата Система за финансово управление и контрол на Община Сунгурларе, разработена съгласно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Периодически на така утвърдените процедури се извършва анализ и при необходимост те се актуализират. За състоянието на системата за финансово управление и контрол се изготвя ежегоден доклад, който се изпраща до Министерството на финансите.


Събирането и отчитането на местните приходи е друга основна дейност на общинската администрация. Служителите в Местни данъци и такси /МДТ/ извършват дейности по администрирането на местните данъци и такси, като приемат и обработват данъчни декларации по ЗМДТ, изготвят и издават удостоверения за данъчна оценка и други, събират и отчитат приходите по ЗМДТ. Към 31.12.12016 г. са събрани общо данъчни приходи в размер на 494 363 лв., при план 462 350 лв., което е 106,92 на сто изпълнение спрямо разчета, а спрямо предходната 2015 г. има ръст 17,53 на сто.

За същия период са издадени – 9 852 удостоверения за данъчна оценка, 922 удостоверения за декларирани данни в т.ч. 722 служебно издадени /във връзка със социално подпомагане на лицата/ и 175 за липса на задължения. За извършените административни услуги са събрани в касата на МДТ - 3 968 лв. Приети и обработени са общо 2 240 бр. от които за придобиване на недвижими имоти – 1 580 бр.; за придобити ПМС – 208 бр.; за патентен данък – 92 бр., и за освобождаване от услугата сметосъбиране и сметоизвозване – 360 бр., заверени копия – 28 бр., и служебни бележки за МПС – 30 бр.

За установени и констатирани нарушения на данъчното законодателство са съставени 12 бр. фишове на обща стойност – 280 лв., 122 бр. актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ за 64 351,13 лв. от които 77 бр. за 48 912,40 лв. бяха предадени за събиране на държавен съдия изпълнител /ДСИ/ при Районен съд – Карнобат.

През 2016 г. Община Сунгурларе беше обект на проверки от Сметната палата, от Агенцията за държавна и финансова инспекция и от Националната агенция по приходите /НАП/, които провериха периода от април 2011 г. до края на 2015 г. Проверките от Сметната палата бяха две и обхващаха текущата отчетност, както и разходването на публични средства през 2015 г.

След представената финансова рамка за 2016 г. ще се опитам по направления да изложа част от основните дейности изпълнявани през годината, за да добиете представа какво успяхме да свършим.
ПРОЕКТИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ ЗА 2016 ГОДИНА

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ


 • Наименование на проекта „Нови възможности за грижа”

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Обща стойност: 98 711,11 лв.

Период на изпълнение: 01.03.2015 – 29.02.2016 г.

Основни дейности: Осигурени лични асистенти и домашни помощници, както и медицинско

обслужване на потребителите. Бяха предоставени услуги в домашна среда на 31 бр. - хора с увреждания. Назначени бяха 29 лични асистента, които предоставяха социалните услуги домашна среда и 4 бр. медицински специалисти, които предоставяха здравните услуги на потребителите.

Статус на проекта: реализиран/приключен • Наименование на проекта: „Обучение и заетост на младите хора“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност: 215 334,00 лв.

Период на изпълнение: 24.02.2016 г. – 24.08.2016 г.

Основни дейности: През целия срок на действие на проекта бяха назначени общо 83 бр. младежи до 29 годишна възраст.

Статус на проекта: реализиран/приключен

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/РЕАЛИЗАЦИЯ 2016 – 2017 ГОДИНА


 • Наименование на проекта: „Солидарност“ процедура за БПФ „Независим Живот“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност: 499 996,00 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца – до 31.10.2017 г.

Основни дейности: Предоставят се интегрирани социални услуги – за лична помощ, комунално битови дейности и подкрепа за социално включване в домашна среда на потребителите. По проекта са назначени 49 домашни помощници и лични асистенти, същите предоставят социални услуги на 63 деца и възрастни с увреждания и хора над 65 години с ограничения и невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на Община Сунгурларе. За цялостно функциониране на центъра е нает персонал – здравен асистент и социален работник. Със закупеното специализирано транспортно средство се предоставят услуги по транспортиране на лица с невъзможност за придвижване до специализирани болнични заведения и при явяване на ТЕЛК комисии.

Статус на проекта: в процес на реализация


 • Национална програма: „Помощ за пенсиониране“

Източник на финансиране: „Агенция по заетостта” – чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.

Период на изпълнение: до навършване на пенсионна възраст на лицата, но не повече от 24 месеца

Основни дейности: назначени 2 лица.

Статус на програмата: в процес на реализация • Национална програма: „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“

Източник на финансиране: „Агенция по заетостта” – чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.

Период на изпълнение: 24 месеца

Основни дейности: назначени 2 лица.

Статус на програмата: в процес на реализация • Регионална програма за заетост

Източник на финансиране: „Агенция по заетостта” – чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.

Период на изпълнение: 6 месеца

Основни дейности: назначени 8 лица.

Статус на програмата: в процес на реализация • Наименование на проекта: „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Сунгурларе“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за БФП „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Обща стойност: 998 156,26 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца

Основни дейности: Да се подобрят условията за равен достъп до училищно образование на територията на община Сунгурларе. Да се засили мотивацията на учениците за участие в образователния процес. Да се повиши качеството на образованието в училищата на територията на община Сунгурларе, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси. Да се осигурят допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал. Да се опознаят взаимно учениците от различни етноси и да се възпитават в дух на толерантност. Да се създадат условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи. Да се мотивират за участие и се включат в образователния процес родителите. Да се работи за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Статус на проекта: подготвен, не одобрен за финансиране


 • Наименование на проекта: Трапезария - "Надежда"

Източник на финансиране: „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, процедура за БФП "Осигуряване на топъл обяд - 2016"

Обща стойност: 23 782,00 лв.

Период на изпълнение: 12 месеца

Основни дейности: Осигурена топла храна на 50 потребителя от Община Сунгурларе.

Статус на проекта: в процес на реализация

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА


 • Наименование на проекта: „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в община Сунгурларе“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за БФП „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Обща стойност: 465 595,48 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца

Основни дейности: Да се подобрят условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание.Да се проведат допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас.Да се повиши качеството на образованието в детските градини, в които се обучават деца от различен етнически произход, с цел тяхната образователна интеграция.Да се благоприятства взаимното опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност.Да се работи по включване на родителите във възпитателния процес.Да се създадат условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи.Да се мотивират деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас).Да се работи по преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Статус на проекта: подготвен – в списък на резерви за финансиране


 • Наименование на проекта: „Подобряване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда , чрез реконструкция и рехабилитация на улици в населени места, на територията на Община Сунгурларе“

Източник на финансиране: „Развитие на селските райони“ – Мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Обща стойност: 1 293 318,59 лв.

Основни дейности: Проектът предвижда ремонтни дейности по улици V и VI клас от уличната мрежа на гр. Сунгурларе, с.Вълчин , .Костен, с.Чубра, с.Съединение и с.Манолич, които имат обслужваща функция - осигуряват достъп до имотите по тях и събират движението от обслужващите улици и го отвеждат до улиците от по-висок клас. Основна цел на проекта е да се предложи решение за реконструкция и рехабилитация на уличните настилки и ремонт на уличните съоръжения, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води.

Статус на проекта: подготвен в процес на оценка и класиране • Наименование на проекта: „Реконструкция и рехабилитация на Общински път BGS2267/II-73, Веселиново-Лозарево/Прилеп-жп гара Завет-Завет-Съединение/ III-7305/”

Източник на финансиране: : „Развитие на селските райони“ – Мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Обща стойност: 5 736 273,08 лв.

Основни дейности: „Реконструкция и рехабилитация на Общински път –направа на нова асфалтова настилка, направа на нова сигнализация и отводняване, полагане на оптичен кабел за широколентова връзка.

Статус на проекта: подготвен в процес на оценка и класиране • Наименование на проекта: „Реконструкция и водопроводна мрежа на територията на Община Сунгурларе – с. Грозден, с. Лозарево и с.Чубра“

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., МЗХ Обща стойност: 5 866 074,71 лв.

Основни дейности: Частична подмяна на водопровод в с. Лозарево и с.Чубра и цялостна подмяна на водопровод в с. Грозден.

Статус на проекта: подготвен в процес на оценка и класиране


 • Наименование на проекта: „Съвместни действия за борба с пожарите на териториите на общините Сунгурларе и Юскюп, РТурция”

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г., Приоритетна ос.1 „Околна среда

Обща стойност: 468 918,20 евро

Основни дейности: Закупуване на 4 бр. високопроходими специализирани автомобила с възможности за гасене на горски пожари, изготвяне на риск анализ от възникване на горски пожари, изготвяне на технически проект за 2 бр. пожаронаблюдателни кули.

Статус на проекта: подготвен , одобрен за финансиране, предстои подписване на договор за БФП • Наименование на проекта: Насърчаване на културния обмен между общините – Сунгурларе и Орестиада и стимулиране развитието на изкуството и спорта

Източник на финансиране: програма “”LADDER”

Обща стойност: 7 770,00 лв.

Период на изпълнение: 12 месеца след сключване на договор за финансиране

Основни дейности: Обмен на опит,обучителни прояви, информационни кампании, кампании за повишаване на осведомеността,обмяна на добри практики (например визити, срещи и др.) тематични семинари, работни срещи, изложби и креативни и културни дейности

Статус на проекта: подготвен в процес на оценка


 • Наименование на проектите: „Спорт на децата в свободното време“ за ОФК Сунгурларе и ОФК Манолич

Източник на финансиране: „Министерство на младежта и спорта“

Обща стойност: 20 000,00 лв.

Статус на проекта: в процес на оценка и класиране
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница