Доклад този доклад се изготвя и подписва от Ръководителя на проектаДата08.06.2018
Размер339.65 Kb.
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

 • Този доклад се изготвя и подписва от Ръководителя на проекта

 • С подписа се удостоверява, че всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни

 • Информацията в доклада, трябва да е обвързана с финансовата информация, представена във финансовия отчет

 • Докладът трябва да бъде в печатна форма и да е попълнен на български език

 • Разширете отделните параграфи, колкото е необходимо, за да впишете цялата информация.

 • Управляващият орган няма да приеме доклада, ако дадено поле не е попълнено

 • Докладът трябва да бъде изпратен след изпълнение на дейностите по проекта, в рамките на срока за изпълнение, съгласно чл. 2 от договора

 • Докладът се подава по един от следните начини:

 • на хартиен и електронен носител на адресa на Управляващия орган:

Управляващ орган на

Оперативна програма “Административен капацитет”

Дирекция “Управление на проекти и програми”

Министерство на държавната администрация и административната реформа

ул. “Аксаков” 1

София 1000 • електронно – чрез електронен подпис на e-mail: report@mdaar.government.bg

 • Докладът се съставя в 2 екземпляра – един за Бенефициента (съхранява се в досието на проекта) и един за Управляващия орган
 1. Описание

  1. Пълно наименование по регистрация на бенефициента, съобразно договора за безвъзмездна финансова помощ: Асоциация на българските градове и региони

  2. Име, длъжност, телефон и e-mail на лицето за контакти: Ергин Емин, Изпълнителен директор на АБГР и ръководител на проекта, тел: 0887 38 97 08, abgr@mail.bg

  3. Пълно наименование по регистрация на партньорите по проекта: Неприложимо

  4. Наименование на проекта:”Гражданското общество и администрацията в ЮЗ регион- модел за партньорство”

  5. Номер на договора: 08-12-86-С/27.08.2008г.

  6. Начална и крайна дата на изпълнение на проекта: 27.08.2008г.- 27.08.2009г.

  7. Място на изпълнение на проекта: гр. София

  8. Целеви групи (вкл. данни за броя на жените и мъжете и броя на хората в неравностойно положение): Представители на НПО, работещи в сферата на местното развитие, “добро управление”, граждански права и социални дейности от ЮЗ район на планиране в страната. Администрацията на ЮЗ раойн на планиране в страната. Жени- 180, мъже- 120, хора в неравностойно положение- 0.
 1. Оценка на изпълнението на дейностите по проекта

  1. Дейности и резултати

Опишете всички дейности, съобразно Приложение II към договора, изпълнени през целия период на проекта

Дейност 1:

Наименование на дейността: Подготвителна фаза и Управление на проекта

1.1 Създаване на екип. Резултатът от тази дейност е сключване на договори с проектния екип: ръководител на проекта, технически асистент, координатор на експертната група и на учебните процеси, ескперти, счетоводител и одитор. Беше сформиран мотивиран екип, притежаващ необходимите качества и квалификация.

1.2 Приспособяване на офиса. Беше организиран и приспособен офиса на Асоциацията за целите на проекта.

1.3 Съставяне и управление на схема за вътрешенни контрол. В резултат на тази дейност ръководителят на проекта състави схема за вътрешния контрол, определи реда за осъществяването му и упълномощи съответните лица. Установен беше ред за достъп до оперативните и счетоводните документи по проекта.

1.4 Техническият секретар изпълнява документооборота. Като резултат от тази дейност секретарят подготви и изпълни документооборота по проекта. Бяха направени формите на всички официални документи, писма, организарано беше движението на всички документи и кореспонденцията свързана с проекта.

1.5 Ръководителят на проекта организираше функционалните връзки с донора по проекта, подизпълнителите, държавните и общинските институции.

1.6 Счетоводителят организира финансовия докумнтооборот по проекта, изготви съответните книги и регистри, изготви междинните и финални финансови отчети.

1.8 Беше проведена начална работна среща. На тази среща бяха разпределени ролите на проектния екип, бяха приети правилата и процедурите по проекта, също така беше разписан и вътрешен план за действи по всички разписани дейности.

1.9 Тръжни процедури. Тази дейност беше проведена и съобразена с ПМС 55/2007г. Бяха спазени всички условия и реда за определяне на подизпълнители от страна на бенефициента.

Основания за изменения в планираната дейност <опишете подробно възникналите проблеми, вкл. забавяния или отлагане изпълнението на дейности, причини поради, които са възникнали и какви мерки са предприети за преодоляването им> (ако е приложимо):

Поради ненавременно изплащане на средтсвата по предвидените дейности, част от тях не бяха изпъленени по график. Мерките, които бяха предприети са набавяне на средства от наша страна и изместване на датите за реализацията на дейностите. Също така в отчитането от наша страна в началото бяха допуснати технически грешки, които в последствие бяха поправени и съгласувани с УО.

Резултати от тази дейност <опишете резултатите в количествено изражение, чрез заложените и постигнати индикатори>.

Като още постигнати резултати, освен горе избрените са сключени 4 броя Граждански договори с екипа по проекта, офисът на АБГР беше оборудван за целите на проекта, организирани бяха документооборот по проекта, архив, както и счетоводна дейност. Бяха проведени 6 работни срещи с екипа, експертите и лекторите по проекта. Бяха проведени 3 броя тръжни процедури и съответно избрани трима подизпълнители. Беше постигнато ефективно и текущо управление, беше създадена ефективна система за вътрешен контрол, бяха повишени общественото доверие към проекта и прозрачността в управлението му.

Дейност 2:

Наименование на дейността: Активна фаза

2.1 Изготвяне на Анализ на дейността на администрацията.

Като резултат от тази дейност беше изготвен “Анализ за дейността на администрацията в ЮЗ район на планиране.” Тази дейност беше възложена на подизпълнител “Болд България” ЕООД. Работещите в нея експерти проведоха експертно наблюдение върху администрацията в ЮЗ район на планиране, проведиха се също и фокус групи, включващи граждани ползватели на административни услуги, администрация и експерти. След това данните бяха обобщени в аналитичен доклад.

2.2 Създаване на информационен сайт по проекта.

От наета от АБГР компания за уеб- дизайн “Хармония” ЮЛНЦ беше създаден сайт по проекта- south-west-bg.org, в който бяха публикувани същтността и целите на проекта, електронен вид на издадените по проекта брошура”Модел за партньорство между НПО и администрацията- къде и как да получим полезна информация”, наръчник “Модел за партньорство- новаторски практики”, плакат по проекта, “Анализ за дейността на администрацията в ЮЗ район на планиране”, електронен вид на подготвените Препоръки към администацията за прилагането на конкретни мерки или въвеждане на добри практики и Предложения за промени на нормативни, стратегически или други документи, чрез които да се постига публичност и прозрачност в дейността на администрацията. На страниците на сайта бяха направени линкове към важни нормативни документи относно доброто управление.
2.3 Обучителни семинари.
По тази дейност бяха проведени Обучителни семинари на тема: ”Добри практики за граждански мониторинг”. Бяха отправени покани до всички избрани участници от НПО сектора и публичната администрация в областите Преник, Кюстендил, Благоевград, София- област и София- град. Първо беше проведен обучителен семинар за област Перник в к.к. Паничище в хотел “Бор” от 24 до 26 Април 2009г. Втория проведен семинар беше за област Кюстендил на 17, 18, 19 Юли 2009г. отново в к.к. Паничище в х- л “Бор”. Третия проведен семинар беше за област Благоевград, като той се проведе в х-л “Езерец” в самия град на 24, 25, 26 Юли 2009г. Следващ проведен семинар беше за област София. Той се състоя в к.к. Боровец в х- л “Флора” на 28, 29, 30 Юли 2009г. Последният обучителен семинар предвиден в проекта за София- град се състоя отново в к.к. Боровец, х- л “Флора” на 31Юли до 01 и 02 Август 2009г.

Водещата тема в първия ден на всички семинари беше “Партньорството между НПО сектора и администрацията – приоритет в политиката на Европейския съюз”. Семинарите бяха откривани от Г-н Ергин Емин ръководител по проекта, като той накратко представяше целите, идеите и очакваните резултати от него. Първата тема, която се раглеждаше беше “Форми на гражданско участие”, представена от доц. Милена Стефанова, преподавател в Софийски университет «Св. Климент Охридски». След нея Г- н Пламен Даракчиев, експерт в Институт за местно регионално развитие /ИМРР/, излагаше своята тема ”Представителство и застъпничество”. След неговата тема на обученията следваше кетъринг- кафе пауза. Госпожица Айрин Ибрямова, координатор по поректа и експерт в АБГР представяше “Добри практики за гражданско участие”. Христина Божинова, също експерт в ИММР разказваше за “Структура на модел за партноьрство между НПО и администрацита”. Програмата завършваше с изложение на Г- н Петър Коцев, правен експерт в АБГР с темата “Правна рамка за партньорство на местаната администрация и НПО”. Първият ден на Обучителните семинари завършваше с вечеря, на която всички участници имаха възможността да продължат дискусиите по между си, да обменят опит и идеи.

Основна темата на втория ден беше “Ефективно и прозрачно управление - механизми”. Програмата започваше с изложение на гл.ас. д-р Елена Калфова от Софийски университет “Форми на участие на НПО в мониторинг на проекти от местно значение”, “Организиране на публични обсъждания на програми и проекти.” беше следващата тема представяна от Милена Чавдарова, експерт от ИМРР, следвана от кетъринг- кафе пауза. След кратката почивка бяха представяни темите на Пламен Даракчиев “Механизми за работа на НПО в мрежа” и Г- н Желез Съботинов, експерт в АБГР с темата “Работа на НПО с държавни институции и местната власт при създаване и прилагане на  местни политики.”

След кратката почивка през втората половина на деня започваше работата по групи с модератори доц. Милена Стефанова и гл.ас. д-р Елена Калфова. Участниците бяха разделени на две основни групи: първата разглеждаше и работеше върху “Методи за включване на НПО в процеса на разработване и прилагане на местни политики”, а втората “Изработване на план за организация на публично обсъждане.” През третия ден работата по групи продължаваше като участниците си разменяха местата в двете групи. За финал на всеки обучителен семинар в петте областни града на ЮЗ район на планиране се обобщаваше наученото, случилото се в работните групи и съответно закриване на семинара.


2.4 Тренинги за комуникационни умения.

Бяха проведени общо 5 “Тренинга за изграждане на комуникационни умения и за фасилитиране на процеса за създаване, корегиране и прилагане на местни политики и осъществяване на мониторинг” във всички области на Югозападен регион за планиране. Първият се състоя в Паничище в х-л Бор” за област Кюстендил на 20 и 21 Юли 2009г. Вторият се проведе за област Благоевград на на 27 и 28 Юли 2009г. в х-л “Езезрец” в града. Третият тренинг беше в град Перник на 29 и 30 Юли 2009г. Следващият се проведе в к.к. Боровец за област София на 31 Юли и 1 Август 2009г. в х-л “Флора”. Последният предвиден по проекта тренинг беше за София град в

к.к. Боровец, х-л “Бор на 3 и 4 вгуст 2009г.

През първия ден участниците в тренингите са приканени да се представят накратко и да посочат очакванията си от тренинга, включени са в игрова ситуация за „разчупване на леда” в общуването, по време на която се осъществява анализ на „не печелившото” поведение и свързаните с него емоции, лекторът описва и систематизира пред аудиторията правилата за ефективна комуникация и прави обобщение, анализира активността на участниците и отправя препоръки за нейното оптимизиране. Посредством нагледна демонстрация участниците се научават да правят разграничение между еднопосочна и двупосочна комуникация и осъзнават предимствата, които носят в общуването взаимното изслушване и обсъждането. Участниците усвояват познания в областта на емоциите, свързани с процеса на комуникация, лекторът представя нагледно и анализира човешкото поведение, посредством „Прозореца на Джохари” и разглежда спецификите на активното слушане и ефективно говорене като елементи на успешната комуникация. С помощта на игрова ситуация (емоционално проектиране), участниците систематизират, аранжират и анализират емоциите, които преобладават у тях на работното място и още подобни игри, които са описани в Докладите към всеки от Тренингите. През втория ден участниците сe запознават с основните принципи на конфликтологията- поощрени са да опишат причините за възникване на конфликти на работното им място и да споделят методите, които им помагат в тяхното разрешаване, анализират посочените конфликтни ситуации, да генерират нови алтернативи за тяхното ефективно решаване. Лекторът разглежда различни стилове за решаване на конфликти и допълва дискусията за възможните причини за конфликт на работното място. Участниците придобиват знания за спецификите на комуникацията в екип- включени са в игрова ситуация, пресъздаваща работа в екип и имат възможност да установят лично спецификите на този вид дейност и някои проблемни ситуации, които възникват в нейния ход, лекторът и групата анализират процесите на комуникация, наблюдавани по време на задачата за екипна дейност, предлагат идеи за повишаване на тяхната ефективност и други подобни игри отново описани в Докладите към Тренингите.


2.5 Изготвяне на препоръки към администрацията.
Експертите, които отговаряха за тази дейност разгледаха и предложиха препоръки към администраията в ЮЗ район на планиране като направиха преглед на чуждестранните практики за участие на неправителствения сектор в консултирането и повишаването на възможността за лобиране в публичния сектор, като след това направиха изводи и препоръки за България. Като препоръки бяха дадени публикуване на устройствените правилници, заедно със схематичната структура на сайтовете на посочените общини, публикуване на правилниците за документооборота на сайтовете на посочените общини, публикуване не само на решенията на Общинския съвет, но и на заповеди и решения на кмета с общо общинско значение, които представляват общ административен акт по реда на Административно процесуалния кодекс, въвеждане на ненормирано работно време в “Центровете за обслужване на гражданите и бизнеса” при спазване изискванията на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, съставяне на списък с административните услуги, които могат да се осъществяват по електронен път, както и приемане и издаване на електронни документи, подписани с електронен подпис, издаване на заповеди от кметовете и в изпълнение на Закона за електронното управление, че административните органи не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.

2.6 Изготвяне на предложения за проемени и нормативни документи.

Eкспертите отново разгледаха добрите практики и взеха решения на база чуждия опит и дадоха препоръки за промени в правната рамка. Изводите, до които са стигнали и препоръките за това какво може да се подобри са следните:

Приемане на Стратегия за участието на НПО в процесите на вземане на решения

Промени в Закона за нормативните актове

Кодекс за консултиране с НПО

Създаване на Съвет за развитие на гражданското общество към правителството и обществени консултативни съвети към отделните институции

Служители за консултиране с НПО

Избиране на представители на НПО в консултативни органи и работни групи на администрацията

В докладите също така са предложени промени в местното законодателсвто, отнасящи се до взаимоотношенята между администрацията и структурите на гражданското общество в Югозпаден регион. Като примери са дадени:

- община София. Коментирани са Наредбата за провеждане на публични обсъждания, Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от закона за общински дълг, Наредбата на Столичен общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в София и Правилника за организацията и дейността на Съвета по наркотичните вещества.

- община Перник. Коментирани са Наредбата за Публично- частно партньорство, Наредбата за съставяне, отчитане и изпълнение на бюджета на община Перник, Наредбата за обсъждане и публично поемане на общински дълг и Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Перник.

- община Благоевград. Разгледани и предложени промени има за наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в община Благоевград, Наредбата за изграждане на общо достъпна среда, Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност.

- община Кюстендил. Направените предложения за промени се отнасят за Правилника за обществения съвет по туризма и Наредбата за реда и условията за обществено обсъждане по чл. 62, ал.3 от Закона за устройство на територията.

В един от докладите са написани предложения за промени на нормативни, стратегически или други докумети, чрез които да се постигне публичност и прозрачност в дейността на администрацията като се приеме изготвена от експертите проекто-наредба за Публично частните партньорства.
Основания за изменения в планираната дейност <опишете подробно възникналите проблеми, вкл. забавяния или отлагане изпълнението на дейности, причини поради, които са възникнали и какви мерки са предприети за преодоляването им> (ако е приложимо):

Поради ненавременно изплащане на средтсвата по предвидените дейности, част от тях не бяха изпъленени по график. Мерките, които бяха предприети са набавяне на средства от наша страна и изместаване на датите за реализацията на дейностите. Също така в отчитането от наша страна в началото бяха допуснати технически грешки, които в последствие бяха поправени и съгласувани с УО.

Резултати от тази дейност <опишете резултатите в количествено изражение, чрез заложените и постигнати индикатори>

Резултати от Дейност 2 по проекта са 1бр. Реализиран ”Анализ за дейността на администрацията в ЮЗ район на планиране”, Информационен сайт по проекта, 5 обучителни семинара в облсатните градове- общо 300души обучени, 5 тренинга за комуникационни умения и за фасилитиране процеса по създаване местни политики и въвеждане на добри практики- общо 100 души участници. Изготвени препоръки към администрацията за прилагане на конкретни мерки или въвеждане добри практики. Предложения за промени на нормативни, стратегически докумети. Постигнатите индикатори за изпълнение на тази дейност са 4 доклада за изготвяне на препоръки към администрацията и 4 доклада за изготвяне на предложения за промени на нормативни документи.Дейност 3:

Наименование на дейността: Информация за постигане на повече прозрачност, по- добра отчетност.

3.1 Издаване и разпространение на наръчник. Като резултат от тази дейност беше избран подизпълнител, който да направи предпечатната подготовка и да отпечата Наръчник “Модел за партньорство- новаторски практики”. Неговото съдържание: Нормативна база в България за партньорство НПО- администрация за превенция на корупция и добра отчетност, Нормативна база на ЕС, Модели за ефективно партньорство в България, Новаторски практики.

3.2 Издаване и разпространение на брошура. За нейното разпространение отново имаше избран подизпълнител. Нейното съдържание е кратка информация за: адресен справочник на общинските и областни администрации в региона и администраторите работещи с НПО по темата, адреси на НПО в региона, работещи по темите за усъвършенставане на административната система, за въвеждане на нови ”добри практики” за упрваление, кратко представяне на събраната информация в дейност 2.1 “ Анализ на дейността на администрацията в ЮЗ район на планиране.

3.3 Провеждане на кръгли маси. По тази дейност бяха проведени 5 кръгли маси в и за 5-те области на ЮЗ район на планиране. За обобщаване на събраната информация, внесените предложения и анализ на резултатите от въведени добри практики от дейността на администрацията с цел насърчаване на партньорството и сътрудничеството между структурите на гражданското общество и администрацията. Всяка кръгла маса беше на тема “ Към изграждането на ефективни модели за партньортсво с администрацията”. Дейността по логистиката беше възложена на подизпълнител.

Основания за изменения в планираната дейност <опишете подробно възникналите проблеми, вкл. забавяния или отлагане изпълнението на дейности, причини поради, които са възникнали и какви мерки са предприети за преодоляването им> (ако е приложимо):

Поради ненавременно изплащане на средтсвата по предвидените дейности, част от тях не бяха изпъленени по график. Мерките, които бяха предприети са набавяне на средства от наша страна и изместаване на датите за реализацията на дейностите. Също така в отчитането от наша страна в началото бяха допуснати технически грешки, които в последствие бяха поправени и съгласувани с УО.


Резултати от тази дейност <опишете резултатите в количествено изражение, чрез заложените и постигнати индикатори>

Реулзтатите са Наръчник “Модел за партньорство- новаторски практики”. В 2000 броя, брошура “Модел за партньортсво между НПО и администрацията- къде и как да получим полезна информация”- 2000 броя и 5 кръгли маси в петте области на региона - общо 120 души обучени.Дейност4:

Наименование на дейността: Публичност и информация за проектните цели, дейности и резултати

4.1 Публикуване ипостоянно актуализиране на информация по проекта на сайта на АБГР. Като реузлтат на сайта на АБГР се поддържа секция “Новини”, в която са отразени всички събития- началото на проектните дейности, провеждането на обучителните семинари, кръглите маси, резулататите от обобщението по проекта. Също така в секция “Документи” са публично достъпни водещите документи по проекта, изготвения аналитичен доклад “Анализ за дейоността на администрацията в ЮЗ район на планиране”, Препоръките за конкретни мерки и въвеждане на добри практики и Предложения за промени на нормативни, стратегически и други документи.

4.2 Изработавне и поддръжка на уеб сайт по проекта. В резулатат на тази дейност беше нает подизпълнител, който да изработи и да поддържа уеб сайт по проекта- www.south-west.-bg.org. Сайта предоставя подробна информация за развитието на проекта, която да популяризира неговото осъществяване. Също така се предоставят добри практики за партньорство между администрацията и НПО.

4.3 Изработване и разпространение на плаката по поректа. В реултат беше изработен плакат по проекта, който беше разпространен в ЮЗ район на планиране с помощта на НПО организации и общински служители.4.4 и 4.5 Публикации в печатни медии Пресконференции за проекта с медии. В резултат на тази дейност бяха проведени 2 пресконференции с участие на местни и регионални медии- при стратиране на проекта и закриваща за отразяване на резултатите от проекта. Първата беше проведена на 26.10.2008г. от 12:00ч. на бул.”Витоша” 18, ет. 6 - централния офис на АБГР , на която беше представена проекта ”Гражданското общество и администрацията в ЮЗ регион - модел за партньотство”. На Пресконференцията присъстваха екипът на проекта, членове на организацията и журналисти. Ръководителят на проекта Г-н Ергин Емин информира присъстващите, че Асоциация на българските градове и региони е Бенефициент по ОПАК, съфинансирана от Европейският съюз, чрез Европейския социален фонд.

Всички присъстващи на Пресконференцията получиха резюме на проекта; Публикации:  • във вестник “Стандарт” на 27.10.2008г. (приложение- копие от публикацията във вестнка)

  • във вестник “Дневник” (приложение- копие от публикацията във вестника)

  • в електронните медии бяха направени публикации в Econ.bg , Darik news и Focus news.

Втората пресконференция отново се състоя в офиса наАБГР на бул. “Витоша” 18 на 24 Август 2009г. Всички присъставащи журналисти получиха Инфобюлетин по проект.

Публикации имаше в :

в. “Строителство и имоти”

електронен в. ’24 часа” на 24.08.2009г.

econ.bg на 24.08.2009г.

БГ нес- на 24.08.2009г.

Focus news на 24.08.2009г.

Както и в телевизия Евроком и телевизия EBF.

По радио “Хоризонт” на 25.08.2009г. беше дадено интервю от г-н Желез Съботино, за да представи проекта.
Основания за изменения в планираната дейност <опишете подробно възникналите проблеми, вкл. забавяния или отлагане изпълнението на дейности, причини поради, които са възникнали и какви мерки са предприети за преодоляването им> (ако е приложимо):

Поради ненавременно изплащане на средтсвата по предвидените дейности, част от тях не бяха изпъленени по график. Мерките, които бяха предприети са набавяне на средства от наша страна и изместаване на датите за реализацията на дейностите. Също така в отчитането от наша страна в началото бяха допуснати технически грешки, които в последствие бяха поправени и съгласувани с УО.

Резултати от тази дейност <опишете резултатите в количествено изражение, чрез заложените и постигнати индикатори>

Като резултат от тази дейност може да се отбележи, че постоянно се актуализираше информация по проекта на сайта АБГР, уеб сайт по проекта, плакат на проекта – 2000 броя, 2 пресконференции, всички документи, информационни материали, брошури, наръчници, плакати са им поставени флага на ЕС, логото и слогана на Европейски социален фонд, задължителните текстове показващи получената финансова подкрепа.
  1. Как оценявате резултатите от проекта? Посочете до каква степен са постигнати предвидените обща и специфични цели и дали проектът е генерирал положителни или отрицателни резултати. (Опишете, където е възможно, резултатите в количествено изражение като използвате индикаторите, заложени в проектното предложение).

Проекта на АБГР „Гражданското общество и администрацията – модел за партньорство” изцяло подкрепи специфичната цел на подприоритет 1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация – „Постигане на прозрачност и отчетност в администрацията и подобряване на механизмите за контрол върху дейността й.”. Също така беше постигната и общата цел на проекта, а имено развитието на механизмите за партньорство между СГО и администрацията в общините на Югозападен регион на България и постигането на по-голяма прозрачност, отчетност и контрол върху дейността на администрацията. Специфичните цели, които бяха постигнати са изграждането на специфични знания и умения за работа в партньорство с администрацията на граждански организации, работещи в сферите на: местно развитие, “добро управление”, граждански права, социални дейности , предложенията за промяна на нормативната рамка и въвеждането на добри практики за повече прозрачност и подобряване на организацията и работните процеси в дейността на администрацията, утвърждаването на партньорството между структурите на гражданското общество и администрацията за повишаване на общественото доверие в българските институции.

Несъмнено, може да се отбележи, че беше постигнато партньорство между СГО и администрацията за реализиране на ефективни политики, за внасяне на добри административни практики и модели за съвместна работа. Беше развит и насърчен да се развие капацитета на структурите на гражданското общество за включването им в процесите на координация и консултация с администрацията. Именно това партньорството между гражданските структури и администрацията осъществи необходимото подобряване на местните и национални политики и постигна ефективност, прозрачност и диалог с администрацията.
  1. Какъв е резултатът от проекта за целевите групи?

Чрез дейностите по проекта се удовлетвориха в значителна степен идентифицираните потребности на целевите групи – представители на НПО сектора в ЮЗ район на планиране в страната. В резултат на осъществяването на проекта, се надгради капацитетът на представителите на тази група за успешно партниране с администрацията, ефективен мониторинг на административните дейности, приложими предложения за промяна на нормативната база и въвеждане на работещи добри практики при позитивно партньорство с администрацията.

Интензивните специализирани семинари и кръгли маси се проведоха с участието и съдействието на другата целева група - представителите на местни власти от региона, които със своите знания и практически опит допринесоха за изграждането на представа у НПО сектора за системата на функциониране на администрацията. Разполагайки с такъв тип информация, пряко предоставена от самия източник, от своя страна НПО имаха възможността да предложат полезни и ефективни механизми на действие, а също така и да преценят, обсъдят и изкажат своите предложения за усъвършенстване на административната система, за въвеждане на нови “добри практики” за управление. Задълбочените познания на НПО сектора относно функционирането на администрацията са необходимата основа, която те придобиха за да могат да осъществяват мониторинг върху дейността на структурите на публичната администрация.

Чрез съвместната си работа целевите групи развиха гражданските си отговорности за оптимизиране на процесите в региона. В следствие на проекта, НПО и администрацията ще бъдат в състояние да изработват по-добре стратегиите си, управляват своите финанси и да усвояват ефективно ресурсите, предоставяни от фондовете на ЕС. В резултат на това ще се засилва връзката администрация – публичен сектор - бизнес.

Проектът повиши умението на експертите и служителите за сътрудничество с администрацията, улесни подготовката и реализацията на бъдещи проекти за постигане на добро управление чрез прозрачна и ефективна администрация, финансирани от европейските фондове.
  1. Моля, опишете всички договори (за доставки, услуги), възложени в контекста на изпълнението на проекта след изготвянето на последния междинен доклад като посочите за всеки договор стойността, приложената процедура за възлагане и наименованието на изпълнителя.

Няма сключени договори след предаването на последния технически доклад.


  1. По какъв начин ще се осигури устойчивостта на резултатите от проекта във финансово и институционално отношение и ефектът на ниво политики? Опишете по какъв начин ще се осигури трайното въздействие върху целевите групи и мултипликационният ефект. Ако са предвидени последващи дейности ги посочете.

Oсигуряване устойчивостта на резултатите от проекта във

- Финансово отношение

Опитът на АБГР до сега е доказателство, че партньорството между НПО сектора и администрацията е пътя за постигане на добро управление и начин за привличане на финансов ресурс към тази дейност. Надграждайки капацитета си чрез реализацията на настоящия проект АБГР, както и нейните членове /общини и представители на общинската администрация/ придобиха значително предимство - организациите ще могат да подготвят нови, съвместни качествени проекти, които да кандидатстват за финансиране от фондовете на ЕС и по който начин ще постигнат устойчиво надграждане на резултатите от настоящия проект.
 • Институционално отношение

Проектният екип е изграден от експерти и квалифицирани участници в предходните проекти на АБГР. Натрупаният сериозен опит и резултати от реализираните проекти АБГР и нейните членове /общини и индивидуални членове/ показват, че ще могат компетентно и добронамерено да инициират общи инициативи, както и да осъществяват помежду си обмен на добри практики.

Доизграждането на подобна екипна структура гарантира надстрояване на проектните резултати и постигане на устойчивост на проекта след неговото приключване. Ориентацията на проекта към развитие на НПО сектора, осигуряване на стратегическо партньорство с администрацията за постигане на устойчиво развитие предполага тясно обвързване между институционалната среда и структурите на гражданското общество.


- Ефект на ниво политики

В резултат на работата по проекта са изготвени Препоръки към администрацията за прилагане на конкретни мерки или въвеждане на добри практики в 5-те области на региона и Предложения за промени на нормативни, стратегически или други документи, чрез които да се постига публичност и прозрачност в дейността на администрацията

В резултат на тези разработки и чрез въвеждане на предложените от АБГР конкретни мерки и предложения за промени на дадени нормативни документи, както и за подготовка на стратегически такива се предвижда подобряване на административното обслужване не само в региона, но и като цяло за страната.


Трайното въздействие върху целевите групи ще се постигне като резултат от реализираните дейности по проекта и може да се обобщи, както следва:

Във връзка с обучението на НПО, са получени устойчиви резултати в няколко насоки: • умения за ефективно партньорство с администрацията - компетентно и добронамерено общуване с администрацията и предлагане на инициативи от взаимен интерес;

 • умения за осъществяване на ефективен мониторинг на структурите на публичната администрация;

 • комуникативни умения, умения за разрешаване на конфликти, за водене на преговори, за организиране на работни срещи и иницииране на обществени дискусии;

 • умения за боравене с материалите, публикувани на Интернет сайта по проекта, с цел осигуряване и надграждане на информационната обезпеченост и придобиване на конкурентни предимства.

Относно поканените представители на местните власти, в качеството им на участници, експерти и гост-лектори на семинарите и кръглите маси, са получени трайни релевантни резултати в следните насоки:

- информираност за състоянието на НПО сектора на местно ниво;

- установяване на контакти с представители на НПО сектора;

- иницииране на открит диалог с НПО сектора, във връзка с проблеми, казуси, както и по повод на бъдещи партньорства за прозрачно управление и превенция на корупцията в административната практика.
Издаденият и разпространен Наръчник “Модел за партньорство - новаторски практики” (както и Брошура “Модел за партньорство между НПО и администрацията – къде да получим полезна информация”) дава следните резултати върху целевите групи, към която е насочен:

- систематизиран и достъпен вид на информацията от проведените семинари, обучения и кръгли маси, за ефективни новаторски практики в областта на партньорството на НПО сектора и администрацията;

- компетентен анализ на състоянието на администрацията в ЮЗ регион

- подробно представени препоръки и предложения за промени в нормативната уредба и за конкретни мерки за подобряване на административното обслужване.


Изградените в края на проекта партньорски отношения между НПО сектора и администрацията в ЮЗ регион гарантират устойчивост на ефекта на проектните дейности върху целевите групи, като предполага бъдеща партньорска и съвместна дейност.


  1. Посочете всички осъществени в рамките на проекта дейности за насърчаване на равенството на половете и липса на дискриминация, иновации и правене на политики, партньорството и устойчивото развитие? Посочете.

През цялото изпълнения на проекта беше прилаган принципа за равенство между половете. Реално участваха около 55% жени и 45 % мъже във всички дейности. Проектът осигури равни възможности за участие независимо от пол, раса, етнически произход, религия, възраст или сексуална ориентация. Настоящите членове от екипа на проекта са от различен етнически и религиозен характер.

Чрез изготвянето на Препоръки и Предложения към работата на администрацията проекта предвижда създаването на нова организация и дейност на администрацията и съдебната система.

Беше въведено научно обосновано специализирано обучение за:

- местно развитие и партньорство с администрацията;

- устойчиво управление на организациите;

- фасилитиране на процеса по създаване и прилагане на местни политики и осъществяване на мониторинг върху дейността на структурите на публичната администрация -

Проектът създаде Интернет сайт, който е платформа за обмен на знания и добри практики, търсене на партньори и възможности за бъдещо разширяване на включените в него НПО като база за работата на мрежа НПО по модела за партньорство между СГО и администрация.

В обучителните семинари „Добри практики за граждански мониторинг” и „Семинар за изграждане на комуникационни умения и за фасилитиране на процеса по създаване, корегиране и прилагане на местни политики и осъществяване на мониторинг” се споделиха добри практики на АБГР, придобити в работа по предишни проекти, по конкретно от проект: “Тренингова програма за начините на работа на ЕС /политики и проектни инструменти/ за НПО и общинската администрация в Югозападен планов регион”

В Интернет сайта, който служи като обща платформа на проекта, е поместен регистър на добри практики.

Предложен беше иновативен подход при създаването на модел за партньорство маежди НПО и местните власти в ЮЗ район на планиране.

В процеса на реализация на проекта бяха включени всички заинтересовани страни включени в процесите на програмиране, изпълнение, мониторинг и оценка.

Устойчивото развитие /съгласуваност между краткосрочните и дългосрочните цели с оглед на постигането на баланс между политиката за ускоряване на растежа и увеличаване на заетостта и опазването на околната среда/ беше водещ принцип при разработването на Препоръки към администрацията за прилагане на конкретни мерки или въвеждане на добри практики, както и в Предложения за промени на нормативни, стратегически или други документи Също така и в Наръчника “Модел за партньорство - новаторски практики”


Как и от кого е осъществявано наблюдението и вътрешната оценка на дейностите по проекта? Обобщете резултатите от получената обратна връзка, вкл. от представителите на целевите групи.

Наблюдението и оценката беше извършавано чрез Анкетни карти, прилагани в Междиините технически доклади.


  1. Какви са изводите от проекта, които вие и вашите партньори (ако има такива) направихте и по какъв начин тези изводи са използвани и разпространени?

Основните изводи от работата по проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

1. Необходимо е по-голяма прозрачността на дейността на администрацията в региона. Това може да бъде постигнато чрез осъществяване на постоянен граждански мониторинг относно административното обслужване на гражданите и бизнеса

2. Липсват специфични знания и умения за работа в партньорство между НПО и администрацията. Особено организациите, работещи в сферите на местно развитие, “добро управление”, граждански права, социални дейности се нуждаят от допълнителни обучения и повишаване на капацитета
3. Утвърждаването на партньорството между структурите на гражданското общество и администрацията, което ще повиши общественото доверие в българските институции изисква промяна на нормативната рамка и въвеждане на добри практики в дейността на администрацията
Мултиплицирането на резултатите от проекта и след неговото приключване ще бъде постигнато като придобитите от целевите групи знания и умения в областите на борба с корупцията, активна гражданска позиция по актуални теми и проблеми, свързани със закононарушения или лошо административно управление, партнъорства с администрацията и пр. ще стимулират гражданското участие в региона и така ще подобрят значително работата на общинските и държавни институции.

Отразяването на проектните дейности чрез


 • регионалните печатни и ефирни медии

 • Провеждане на брифинги

 • Издаване и разпространиение на Наръчник “Модел за партньорство - новаторски практики”.

 • Публикуване и разпространиение на Брошура “Модел за партньорство между НПО и администрацията – къде да получим полезна информация”.

 • Медийни изяви на екипа по проекта

 • Пресконференциите и другите визуализиращи дейности

информират широката общественост и поставят начало на нови инициативи за партньорство между СГО и администрацията.

Създаването на уеб-портал на проекта осигурява още една възможност за мултиплициране на ефекта от проекта – той прави достъпни текущите и крайни резултати на проектните дейности и е платформа за обмен на експертно знание и добри практики между неправителствени организации, представители на администрацията, граждани и медии. Интернет сайтът по проекта е от практическа полза за всички, които искат на едно място да намерят систематизирана информация за нормативната уредба, тематични публикации и методическа литература за антикорупционните практики, партньорство с администрацията и др 1. Партньори и други форми на сътрудничество

  1. Как оценявате отношенията между партньорите по този проект (т. е. партньорите, които са подписали споразумение за партньорство)? Отговорете на този въпрос поотделно за всяка организация-партньор.

Неприложимо  1. Ще продължат ли установените партньорски отношения? Ако отговорът е положителен, в каква форма? Ако отговорът е отрицателен, защо?

Неприложимо

  1. Как оценявате отношенията между вашата организация и държавната администрация в държавите, където се изпълнява проектът? По какъв начин тези отношения влияят на проекта?
  1. Когато е приложимо, опишете вашите отношения с други организации, ангажирани в изпълнението на проекта:

 • Изпълнители (ако има такива)

Гражданско сдружение “Хармония” ЮЛНЦ – актуализира информацията на интернет сайта по проекта

“Болд България” ЕООД – извършване на “Анализ на дейността на администрацията в ЮЗ район на планиране в 5-те области на ЮЗРП (София, Благоевград, Кюстендил, Перник, София – окръг)”.

ДЗЗД “Фаворит” – организиране на две пресконференции по проекта.

“Днес прес” ЕООД – изготвя печатни материали по проекта

“Саут България” ЕООД – техническо обезпечаване на обучителни семинари, семианри за изграждане на комуникационни умения и кръгли маси


 • Целеви групи

Представители на гражданските структури и администрация в ЮЗ район на планиране в страната.

 • Други ангажирани с проекта лица, които не са страни по договора.

Неприложимо

  1. Опишете установените работни връзки с други проекти, ако има такива

Неприложимо

  1. Ако вашата организация е получавала други безвъзмездни помощи от ЕО, до каква степен в рамките на настоящия проект са доразвити/допълнени резултатите от предходни проекти?

Дейностите по настоящия проект не се дублират с дейности от предишни проекти на организацията.

Настоящия проект в най-голяма степен е надграждане и мултиплициране на постигнатото от АБГР в работата по проект CSDP 2005 - 049 Project, PHARE Programme: “Тренингова програма за начините на работа на ЕС /политики и проектни инструменти/ за НПО и общинската администрация в Югозападен планов регион”. Проектът е в изпълнение от декември 2007 г. и по него ще бъдат обучени 60 представители на гражданското общество от 52 общини в Югозападен регион. В края на проекта всеки участник ще е преминал през 4-дневен тренинг. Програмата включва провеждането на 4 семинара, всеки от които се провежда в рамките на два двудневни модула.Програма на I семинарен модул: Въведение в европейска интеграция /принципи на създаването и разширяването на ЕС – история, цели, институции, политики, начин на работа/; Регионалната политика на ЕС и ролята на НПО и местната власт в процеса на присъединяване; Тренинг за придобиване на базисни умения за идентифициране на местни и регионални проблеми; Техника за изграждане на релевантна мотивация на представителите на гражданското общество в региона Програма на II семинарен модул: Механизми на предприсъединителните и структурни фондове; Въведение в проектните инструменти; Практическо обучение по проектен мениджмънт; Тренинг на комуникационни умения и умения за решаване на конфликти


  1. Как оценявате сътрудничеството с Управляващия орган?

Сътрудничството ни с УО в началото на проекта беще затруднено, поради некомпетентно отношение към нас, като бенефициент от страна на координатора по проекта на Асоциацията. След неговата смяна, можем да твърдим, че нашето сътрудничество беше много добро, координаторът ни откликваше навреме на нашите въпроси и затруднения. Съвместната ни дейност беше даде прдпоставки за добра реализация на проекта и неговото изпълнение.


 1. Информация и публичност

Опишете дейностите по информация и публичност.

Дейност4:

Наименование на дейността: Публичност и информация за проектните цели, дейности и резултати

4.1 Публикуване и постоянно актуализиране на информация по проекта на сайта на АБГР. Като реузлтат на сайта на АБГР се поддържа секция “Новини”, в която са отразени всички събития- началото на проектните дейности, провеждането на обучителните семинари, кръглите маси, резулататите от обобщението по проекта. Също така в секция “Документи” са публично достъпни водещите документи по проекта, изготвения аналитичен доклад “Анализ за дейоността на администрацията в ЮЗ район на планиране”, Препоръките за конкртени мерки и въвеждане на добри практики и Предложения за промени на нормативни, стратегически и други документи.

4.2 Изработавне и поддръжка на уеб сайт по проекта. В резулатат на тази дейност беше нает подизпълнител, който да изработи и да поддържа уеб сайт по проекта- www.south-west.-bg.org. Сайта предоставя подробна информация за развитието на проекта, която да популяризира неговото осъществяване. Също така се предоставят добри практики за партньорство между администрацията и НПО.

4.3 Изработване и разпространение на плаката по поректа. В реултат беше изработен плакат по проекта, който беше разпространен в ЮЗ район на планиране с помощта на НПО организации и общински служители.4.4 и 4.5 Публикации в печатни медии Пресконференции за проекта с медии. В резултат на тази дейност бяха проведени 2 пресконференции с участие на местни и регионални медии- при стартиране на проекта и закриваща за отразяване на резултатите от проекта. Първата беше проведена на 26.10.2008г. от 12:00ч. на бул.”Витоша” 18, ет. 6 - централния офис на АБГР, на която беше представен проекта ”Гражданското общество и администрацията в ЮЗ регион - модел за партньотство”. На Пресконференцията присъстваха екипът на проекта, членове на организацията и журналисти. Ръководителят на проекта Г- н Ергин Емин информира присъстващите, че Асоциация на българските градове и региони е Бенефициент по ОПАК, съфинансирана от Европейският съюз, чрез Европейския социален фонд.

Всички присъстващи на Пресконференцията получиха резюме на проекта; Публикации:  • във вестник “Стандарт” на 27.10.208г. (приложение- копие от публикацията във вестнка)

  • във вестник “Дневник” (приложение- копие от публикацията във вестнка)

  • в електронните медии бяха направени публикации в Econ.bg , Darik news и Focus news.

Втората пресконференция отново се състо в офиса наАБГР на бул. “Витоша” 18 на 24 Август 2009г. Всички присъставащи журналисти получиха Инфобюлетин по проект.

Публикации имаше в :

в. “Строителство и имоти”

електронен в. ’24 часа” на 24.08.2009г.

econ.bg на 24.08.2009г.

БГ нес- на 24.08.2009г.

Focus news на 24.08.2009г.

Както и в телевизия Евроком и телевизия EBF.

По радио “Хоризонт” на 25.08.2009г. беше дадено интервю от г-н Желез Съботинов , за да представи проекта.
По какъв начин се осигурява публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта?

На всички документи, информационни материали, брошури, наръчници и плакати им бяха поставени флага на ЕС, логото и слогана на ОПАК, логото и слогана на Европейски социален фонд, задължителните текстове показващи получената финансова подкрепа – “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административенкапацитет”съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  1. Опишете всички рекламни материали (вкл. данни за тиража), изготвени в рамките на проекта, независимо от формата, като опишете и тези, включващи нови подходи, новаторски начини на комуникация (приложете екземпляр от всяка публикация, освен ако вече сте представили такъв).

Уточнете по какъв начин са разпространени публикациите и на кого са предоставени.

Бяха напавени плакати по проекта- 2000бр.

Наръчник “Модел за партньорство - новаторски практики” - 2000броя,

Брошура “Модел за партньорство между НПО и администрацията – къде да получим полезна информация” - 2000броя,

Папки 1. Проверки на място

Опишете всички проверки, които сте извършили на мястото на проекта, както и открити нередности и извършени корективни мерки (ако е приложимо).

Неприложимо 1. Одит

Посочете всички одити, които са ви били извършени по време на изпълнението на проекта. Приложете одитните доклади, както и окончателния одитен доклад (ако е приложимо).

Окончателен одиторски доклад 1. Друго

Опишете всички срещнати трудности по време на изпълнение на проекта, както и взетите мерки за преодоляването им.

Неприложимо

Ако имате генерирани приходи по време на изпълнение на проекта, реализирани от безвъзмездната финансова помощ, получена по ОПАК, моля опишете подробно дейностите, чрез които сте ги реализирали и общата сума.

Неприложимо


Декларирам(е), че всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни.

Име на ръководителя на проекта: ……………………………………………

Подпис: ………………………………
Име на лицето, подписало договора: .............................................................

Подпис: .............................................


Име на партньора по проекта: .............................................................

Подпис: .............................................


Място на изпълнение: ……………………………………
Дата, на която е изпратен докладът: ………………………………

Каталог: abgr -> docs
docs -> Закон за местните избори глава първа общи положения
docs -> Лекция подготвена от: Желез Съботинов, абгр айрин Ибрямова, абгр с благодарност към
docs -> Данъчната децентрализация: решения за България
docs -> Програма 9: 30 10: 00 Регистрация 10: 00 10: 10 Откриване на форума: Найден Зеленогорски
docs -> Опазване на околната среда – рационални идеи и реализация доц д-р Петър Ст. Петров – ниггг – бан, басет
docs -> Екологията и инфраструктурата приоритет на общинското развитие
docs -> В качеството си на управител на Глобус България еоод гр
docs -> Развитие на човешки ресурси
docs -> Уважаеми гости, дами и господа!


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница