Общи условия по договор за потребителски кредит настоящите общи условия регламентират общите правила, при които „Терра Кредит”Дата28.02.2018
Размер126.81 Kb.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
Настоящите общи условия регламентират общите правила, при които „Терра Кредит” ООД извършва дейност по предоставяне на потребителски кредити. Настоящите общи условия се прилагат спрямо всички договори потребителски кредит, по които „Терра Кредит” ООД е страна. Настоящите общи условия са приети с решение на общото събрание на съдружниците на „Терра Кредит” ООД , съгласно изискванията на Наредба № 26 за Финансовите институции, приета от БНБ.
1. Договора за потребителски кредит. Определение. Сключване.
1.1 Определение

„Терра Кредит” ООД предоставя потребителски кредити (заеми), съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Наредба № 26 за Финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на Българското гражданско и търговско законодателство.1.2. Сключване на договора за потребителски кредит

Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на писмен договор, по силата на който „Терра Кредит” ООД предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит в размер до 147 000 лв. под формата на заем, като с подписването на договора, Кредитополучателят се задължава да ползва предоставения потребителски кредит за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените срокове и уговорените с договора и определените с настоящият документ общи условия, и да върне кредита на „Терра Кредит” ООД ведно с дължимите лихви. Договорът за потребителски кредит задължително се подписва от представител на „Терра Кредит” ООД и лично от кредитополучателя.

Сключването на договора за потребителски кредит става по молба на клиента (кредитополучателя) за получаване на потребителски кредит отправена до представител на „Терра Кредит” ООД, с която клиента заявява желанието си за получаване на потребителски кредит. Заедно с молбата за получаване на потребителски кредит, клиентът предоставя на „Терра Кредит” ООД копие от личната си карта, желания от него размер на кредита и срок за погасяването му, информация относно възможността му да осигури поръчители по кредита, както и друга информация, която служителите на „Терра Кредит” ООД могат да поискат допълнително, при спазването на изискванията на съответните нормативни актове. „Терра Кредит” ООД разглежда предоставената от клиента информация и въз основа на същата уведомява в разумен срок за съгласието си за предоставянето на потребителски кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит.

Клиентът предоставя абсолютно доброволно личните си данни, като с подписването на настоящите Общи условия изрично се съгласява да получава уведомления посредством кратки текстови съобщения, и-мейли и/или телефонни позвънявания с цел маркетинг и реклама на продукти на „Терра Кредит” ООД.


2. Общи условия, приложими при договорите за потребителски кредити

2.1 Задължително съдържание на договора.

Договорите за потребителски кредит се сключват в писмена форма и задължително съдържат:

(а) дата и място на сключването на договора;

(б) информация за страните;

(в) общ размер на кредита (главница)

(г) лихвен процент

(д) такса при просрочени плащания за всеки ден просрочие

(е) брой погасителни вноски

(ж) размер на погасителната вноска, включващ съответната част на главницата на отпуснатия заем, лихвата върху нея към момента на предоставяне на кредита и съответната част от годишния процент на разходите по кредита;

(з) обща стойност на плащанията

(и) застраховка към кредита при договорени от „Терра Кредит” ООД условия, в случай, че такава се предвижда

(й) годишен процент на разходите, представляващ общата стойност на кредита за кредитополучателя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит, изчислен съгласно изискванията на чл. 19, ал.2 и ал.3 от Закона за потребителския кредит.

(к) погасителен план, определящ падежните дати на погасителните вноски;

(л) право на отказ;

(м) предсрочно погасяване;

Договорът за потребителски кредит се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт - не по-малък от 12, в два екземпляра - по един за всяка от страните по договора.

Кредитополучателят, с подписването на настоящите Общи условия, дава изричното си безусловно съгласие, кредитът му да бъде застрахован при лицензиран застраховател, като при евентуална реализация по застраховката бенефициент да бъде „Терра Кредит” ООД. Размерът и начинът на заплащане на застрахователната премия, се определят индивидуално към договора за потребителски кредит. Условията и параметрите по застраховките се определят в отделен договор между „Терра Кредит” ООД и лицензирания застраховател.
2.2 Права и задължения на страните
2.2.1 Общи задължения на Кредитополучателя:

(а) Кредитополучателят е длъжен да издължи този заема по реда и при условията на договора, заедно с лихвите и разноските по него на вноски, броят, размерите и падежите, съгласно погасителния план;

(б) Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на „Терра Кредит” ООД данни и документи. Кредитополучателят се задължава да съобщава своевременно на „Терра Кредит” ООД за всяка промяна, настъпила в дадената от него, при сключване на договора, информация и в частност, но не само за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера, обслужващите банки и банковите му сметки;

(в) В случай, че в срока на договора Кредитополучателят влезе в каквито и да е кредитни правоотношения с Банка или друга кредитна институция, той се задължава в 3 дневен срок от настъпването на съответното събитие да уведоми „Терра Кредит” ООД.

(г) Кредитополучателят може да получи отстъпка в размер на 50% от последната си вноска, само при условие, че е бил редовен за цялото време на потребителския кредит, няма закъснения и просрочия и кредитът е отпуснат за срок по-дълъг от 6 (шест) месеца.
2.2.1 Общи задължения на „Терра Кредит” ООД:
(а) „Терра Кредит” ООД е длъжно да предостави преддоговорна информация за избрания от Кредитополучателя продукт

(б) „Терра Кредит” ООД е длъжно да предостави за ползване разрешения заем в договорения размер, срокове и условия.


2.2. Прехвърляне на вземането по договора за потребителски кредит
„Терра Кредит” ООД има право да прехвърли вземането си по договора на трето лице, което намери за добре без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай „Терра Кредит” ООД се задължава да уведоми Кредитополучателя за настъпилата промяна в титуляря на вземането.
2.3. Обезпечаване на заема
Като обезпечение на заема и при съгласие от страна на Кредитополучателят, последният може да издаде в полза на „Терра Кредит” ООД запис на заповед за общия размер на плащанията по кредита. След всяко плащане записът на заповед следва незабавно да бъде привеждан в съответствие с остатъка от задължението.

Като обезпечение на заема и при съгласие от страна на Кредитополучателя, последният, може да учреди в полза на „Терра Кредит” ООД договорна ипотека за общия размер на плащанията по кредита.
    1. Предсрочна изискуемост на заема

При просрочване на две или повече вноски, и считано от падежната дата на втората непогасена погасителна вноска, вземането на „Терра Кредит” ООД става предсрочно изискуемо в целия му размер, ведно с дължимото обезщетение за забава и всички разноски за събиране на вземането. „Терра Кредит” ООД има право да прекрати едностранно договор без да е длъжно да дава допълнителен срок за изпълнение на Кредитополучателя и да обяви всичките си вземания по предоставения заем, в т.ч. изтекли и непогасени вноски, остатъчна главница, остатъчни лихви, лихви за забава, такси и комисионни, разноски по събиране на вземането за предсрочно изискуеми в пълен размер, при настъпване на някоя от следните хипотези:

(а) Кредитополучателят е нарушил всички или някое от условията по договора;.

(б) Някои данни, потвърждения, декларации, удостоверения и/или други документи, предоставени от Кредитополучателя във връзка със сключването и изпълнението на договора се окажат неистински и/или невалидни към всеки един момент от действието на договора.

(в) Започване на действия по принудително изпълнение по отношение на Кредитополучателя.

В срок от 7 (седем) дни от настъпване на предсрочната изискуемост, Кредитополучателят трябва да изплати на „Терра Кредит” ООД всички дължими суми, в т.ч. главницата, лихвите, и всички допълнителни разходи. В случай на неплащане в горепосочения срок Кредитополучателят следва да заплати обезщетение в размер на годишната законна лихва, разделена на 365 дни за всеки ден забава, изчислена върху цялата дължима главница.


При неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя в указания срок при настъпване на предсрочна изискуемост, „Терра Кредит” ООД може да пристъпи към принудително събиране на всички свои вземания в пълен размер, ведно с лихвите, таксите, комисионните, разноските и неустойките.

2.5 Издължаване на заема

Заемът се издължава на седмични или месечни погасителни вноски и в съответствие с уговореното в погасителния план. Погасителните вноски по предходното изречение съставляват изплащане на главницата по заема, ведно с надбавка, покриваща разноските на „Терра Кредит” ООД по подготовка и обслужване на заема и определената лихва, съставляваща печалбата на „Терра Кредит” ООД.

Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от определените дати, посочени в погасителния план.

При забава на една или повече седмични погасителни вноски Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска, ведно с направените за събиране на вземането разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/или други действия, извършени по преценка на „Терра Кредит” ООД до окончателното изплащане на задължението.

Погасителните вноски покриват компонентите на задължението в последователност разноски, лихви, главница.

Договорът за кредит се сключва при валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. При промяна на валутния курс, остатъкът на задължението се преизчислява в евро по този курс и се погасява в лева по курса на БНБ в деня на плащането. При инфлация, по-голяма от 2,00% на седмична база или 24,00% на годишна база, „Терра Кредит” ООД има право да преизчисли размера на остатъчното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период.2.6. Предсрочно погасяване

Кредитополучателят може да изпълни задължението си по договора за потребителски кредит предсрочно като отправи предизвестие в писмена форма до „Терра Кредит” ООД в седем дневен срок преди плащането. В този случай Кредитополучателят дължи на „Терра Кредит” ООД остатъка от главницата, амортизиран с платените до момента погасителни вноски.Предсрочно частично погасяване на заема се допуска.

2.7 Прекратяване на договора

Договорът за потребителски кредит се прекратява с изпълнението на всички задължения на Кредитополучателя или предсрочно плащане, съгласно условията на същия и настоящите общи условия.

2.8. Общи условия относно плащанията по заема

Всички изчисления на лихва­ и главница се правят въз основа на година от 365 дни. Разходите, извън размера на погасителната вноска и свързани с кредита, както и разходите свързани с изпълнението на задължения по договора са изцяло за сметка на Кредитополучателя и тяхната стойност се определя по действащата тарифа на съответния доставчик на конкретната услуга.2.9 Други условия

2.9.1 Кореспонденция.

Всички предизвестия, уведомления, искания, предявявания или друга кореспонденция, отнасящи се до договора следва да бъдат в писмена форма и ще се смятат за получени, ако са доставени лично, изпратени по факс с потвърждение на получаването, изпратени чрез препоръчана поща или чрез телеграма на адресите на Страните посочени в договора.

„Терра Кредит” ООД се задължава да ползва предоставената при или по повод на договора за потребителски кредит информация само за нуждите на своята дейност, като предоставя достъп до същата информация на свои служители и/или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му или за проверка на пълнотата и верността на същата информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на настоящия договор. Кредитополучателят с подаването на молбата за кредит, съответно с подписването на договора за кредит, упълномощава „Терра Кредит” ООД да проверява пълнотата и верността на предоставената информация, по всяко време до погасяването на кредита, чрез свои служители, и/или независими изпълнители и/или източници. Прехвърлянето на правата на „Терра Кредит” ООД по договора (ведно с предаването на настоящия документ на приобретателя на правата), предявяването му от „Терра Кредит” ООД пред съд за осъществяване на своите права или предоставянето му на контролен орган в изпълнение на задължение по закон не съставлява неизпълнение на задължението на „Терра Кредит” ООД по предходното изречение.

Предоставената от Кредитополучателя информация съдържа лични данни и данни за имущественото състояние на Кредитополучателя, необходима предпоставка, за да бъде разгледано искането за кредит. С полагането на саморъчния си подпис върху настоящия документ, Кредитополучателят потвърждава, че е предоставил информацията лично и доброволно и с цел да мотивира „Терра Кредит” ООД да му предостави кредит при изложените в този документ условия и параметри. Кредитополучателят заявява съгласието си да бъде заснеман при кандидатстването, одобряването и/или усвояването на кредита от съображения за сигурност, като записите бъдат съхранявани на всякакви носители в бази данни на „Терра Кредит” ООД. Кредитополучателят удостоверява чрез подписа си, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация с цел получаване на кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода.

С полагането на подписа си под този документ, Кредитополучателят потвърждава, че съдържащата се в него информация е била внимателно прочетена, че тя е отразена в документа в съответствие с изложеното, без да е била изменяна по какъвто и да било начин, и че е пълна и вярна във всяко едно отношение, потвърждава нейната истинност и е уведомен, че за посочени неверни данни носи наказателна отговорност по НК. Кредитополучателят декларира, че данните (включително телефон, месторабота, доходи, имущество, разходи, пояснения и обяснения), дадени при кандидатстването за кредит пред и изискани от „Терра Кредит” ООД, и преди съставянето на настоящия документ, и съхранени независимо от начина и носителя в бази данни на „Терра Кредит” ООД, съдържащи се и отпечатани в този документ са верни. Кредитополучателят потвърждава, че се е запознал, разбира и приема условията и параметрите на настоящия Договор за Потребителски кредит и че е запознат с обстоятелството, че подписването на този Договор води до встъпване в договорна обвързаност при условията на Договора. С полагането на подписа си Кредитополучателят дава съгласието си „Терра Кредит” ООД да съхранява цялата придобита във връзка с получаването на кредита информация на всякакви носители, както и да го уведомява по телефон, факс, електронна поща, обикновена поща или чрез куриерска услуга, лично / чрез Представител / или чрез други информационни средства за статуса на кредита, характера и размера на погасителните вноски по отпуснати кредити, нови финансови продукти и / или услуги, бизнес партньори и стоки / услуги, предлагани от бизнес партньори, и / или други обстоятелства, свързани с кредитната дейност.

2.9.2. Всякакви спорове, възникващи от или във връзка със задълженията на страните по договора за потребителски кредит, за чието разрешаване страните не постигнат съгласие, включително спорове, възникващи от или във връзка с неговото тълкуване, валидност, изпълнение или прекратяване, се разрешават от компетентния български съд в гр. София. Пра­ва­та на страните по договора за потребителски кредит са кумула­тив­ни и не изключ­ват дру­ги пра­ва, предос­та­вени им от за­ко­на, и мо­гат да бъ­дат упраж­ня­ва­ни винаги и толко­ва чес­то, кол­ко­то страните сче­тат за необхо­ди­мо. Вся­ко ос­во­бож­да­ва­не на Страните от ня­как­во ус­ло­вие по договора за потребителски кредит и вся­ко съг­ла­сие или одоб­ре­ние ще се счи­тат в си­ла, са­мо ако са да­де­ни в пис­мен вид и то са­мо за цел­та и при условията (ако има такива), за ко­и­то са да­де­ни.

2.9.3. При забава се дължи такса напомняне, извършено посредством телефония в размер на 2 (два) лв. за кредити със седмично погасяване и 10 (десет) лв. за кредити с месечно погасяване, за което кредитополучателят дава изричното си съгласие.

2.9.4. При виновно неизпълнение на договора за потребителски кредит от страна на кредитополучателя и настъпила предсрочна изискуемост се дължи такса уведомление, за всяко връчено уведомително писмо, посредством лично връчване или на пълнолетен член на семейството или чрез залепяне на вратата или по друг способ признат от гражданското законодателство, в размер на 10 лв, за което кредитополучателят дава изричното си съгласие.

2.9.5. В случай на забава от страна на кредитополучателя, същият дължи такса в размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) за всеки ден просрочие. Общият размер на таксата се определя към момента на погасяването на последната погасителна вноска. В случай, че кредитополучателят спре всякакви погашения по договора за потребителски кредит, то размерът на наказателната неустойка се определя към момента на обявяването на предсрочна изискуемост на кредита.

2..9.6. Когато Кредитополучателят се възползва от промоционална оферта, за него възниква възможността при изплащането на последната вноска съгласно Погасителния план, доколкото Кредитополучателят е изпълнил всяко едно от задълженията си по сключения договор в срок и без забава на която и да било от погасителните вноски съгласно погасителния план, да се възползва алтернативно от промоционалното условие или от гаранцията за изпълнение.

3.0. Годишен Процент на Разходите
Годишният Процент на Разходите показва какъв е общият разход (лихви и такси) по кредита, изразен като годишен процент от сумата на заема. Формулата за изчисляване на ГПР е предвидена за кредити, които се изплащат на месечна база и имат продължителност минимум една година. Кредитите, по-големия процент от тях, които ние предлагаме, се изплащат на седмична база и сроковете са далеч по-кратки от една година. По тази причина при изчисляването на ГПР на кредит със седмични вноски, процентното му изражение е по-голямо от това на кредит с месечни вноски. ГПР зависи и от размера на кредита, който теглите.

Кредитирането на по-малки суми е по-скъпо за кредиторите, затова и лихвата по тях е по-висока. По тази причина препоръчваме сравняването на кредити, които имат равни параметри като сума и срок на изплащане, за да получите реални резултати от съпоставката.„Терра Кредит” ООД си запазва правото да внася промени в настоящите общи условия, като е длъжен да уведоми кредитополучателя (клиента) за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен с

рок от настъпването на това обстоятелство на посочен от кредитополучателя (клиента) телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

До­го­ворът за потребителски кредит може да се променя само с писменото съгласие и на страните по него.

Общите условия са неразделна част от договора за потребителски кредит и всяка страница се подписва от страните по договора.

Кредитополучател:_________________________________


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница