Община каолиновоДата09.01.2018
Размер250.17 Kb.

Община КАОЛИНОВО
П4 01

Дата на издаване: 01.02.2010

Ревизия: 01

Страница: от

Документ

Идентификация на потребностите и договаряне за публично частно партньорство

 1. Цел и предназначение


Целта на настоящия документ е:

 • да предостави методически указания на екипите, участващи в разработването на проекти с публично-частно партньорство (ПЧП)

 • да насърчи развитието на ПЧП проекти на местно ниво, осигурявайки необходимата обща информация, методология и практически средства;

 • да осигури рамка за вземане на решения в съответствие с най-добрата стойност на вложените средства и поносимост за бюджета;

 • да осигури прозрачност, последователност и ефективност в дейността на административните органи при оценката, разработката и изпълнението на ПЧП проекти;
 1. Обхват


Процедурата обхваща работата на определения екип по ПЧП, като помощен орган на ОС и кмета, при разработване и управление ПЧП проекти.

Отговорностите са както следва:Кметът

 • Определя със заповед основен екип за ПЧП и осигурява при необходимост експертни участия на външни консултанти

 • Сключва договори за ПЧП проекти

 • Носи отговорност за гарантирането на интересите на Общината в ПЧП

Общинският съвет

 • Обсъжда ПЧП проекти

 • Одобрява правната рамка на проекта по ПЧП

 • Избира формата на ПЧП и одобрява начина на участие на общината (терен, обект, срок, вид на апорта и др.)

 • По предложение на Кмета определя лицата, които ще представляват общината в съответния орган на управление
 1. Справочни документи


Закон за концесиите;

Закон за обществените поръчки;

Закон за общинската собственост;

Закон за държавната собственост;

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Вътрешни правила за разработване на ПЧП, съгласно „Проект A08-14-37-C-„Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”, финансиран п оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.
 1. Терминология и съкращение


ОП – Обществена поръчка

ОА- Общинска администрация

СПЧО - Сравнение на публичните и частни опции

Останалите термини и съкращения са в съответствие с Наръчника за ПЧП
 1. Правила


5.1. Общи изисквания

Основните етапи при договарянето на ПЧП проект се разпределят във времето по следния алгоритъм (виж схемата на приложение 1 и «Вътрешни правила за разработване на ПЧП»)

5.1.1. Идентифициране на нуждата

5.1.2. Предварителна оценка на вариантите

5.1.3. Разработване на бизнес казус

5.1.4. Разработване на ПЧП проект

5.1.5. Заявяване на интерес

5.1.6. Събиране на оферти

5.1.7. Заключителни преговори

5.1.8. Управление на проектните договорености

5.2. Основни дейности при Идентифициране на нуждата


ПЧП проект може да бъде иницииран от всеки служител на общинска администрация или по предложение на частен партньор.

Независимо от начина на иницииране, предложението постъпва в деловодството на Общината(писмо или докладна записка), където след завеждане се насочва към кмета за резолюция. Кметът резолира постъпилото предложение към ръководителя на екипа за ПЧП.


   1. Събиране на екипа за ПЧП


Ръководителят на екипа събира членовете на съвещание (оперативка) за първоначално обсъждане и разпределяне на задачите, свързани с проучване и анализ на конкретното предложение.Обсъжда се и се приема първи вариант на „План график на дейностите при изпълнение на ПЧП проект»Ф 2 01-02. На по късните етапи този план се актуализира.
   1. Определяне на публичните нужди


Целта на етапа за «Идентифициране на нуждата (услугата)» е да определи и най-общо да дефинира обхвата на потенциален ПЧП проект, който удовлетворява приоритетна нужда от публична услуга в общината, както и да определи дали потенциалният проект отговаря на критерии да бъде развиван в посока ПЧП.

Първата стъпка от анализа е свързана с идентифицирането на публичните нужди от дадена услуга и оценката на нейното текущо ниво (т.е. да се идентифицират и оценят качествените и количествени характеристики на предоставяната услуга), което ще определи необходимостта от проекта.

Публичните нужди трябва да бъдат анализирани предвид социалните, демографските, правните, икономическите, екологичните и други фактори, които могат да им повлияят.
   1. Определяне на стратегическите цели


На основата на анализа на публичните нужди се дефинират стратегически обществени цели, чрез отговор на въпроса: “Какво трябва да се постигне, за да се удовлетвори нуждата?”. Стратегическите цели трябва да са в унисон с дългосрочните цели на общинската администрация(ОА) и може да са определени с качествени и количествени показатели, имайки предвид:

 • Каква е услугата?

 • Кой ще използва услугата?

 • Защо е необходима услугата?

 • Кога и за колко дълго ще е необходима услугата?

 • Къде ще се предоставя услугата?
   1. Дефиниране на изходната спецификация


Изходната спецификация определя виждането на ОА (респективно на екипа за ПЧП) за предоставянето на дадената услуга(и), обект на ПЧП проект. Тя описва подробно желаните резултати от гледна точка на технически, правни, икономически, географски, екологични и др. критерии.

Спецификацията може да включва количествени и качествени характеристики, които да гарантират, че предоставяната услуга ще отговаря на обществените очаквания и целите на администрацията.

Изходната спецификация се обсъжда на оперативка на екипа за ПЧП и се взема решение за продължаване или не на идентифицирания проект. При решение за продължаване се преминава към следващия етап(виж т.5.3.)
  1. Предварителна оценка на вариантите(приложение 2)


Оценката следва да даде резултат като се направи най-добър избор от съществуващите възможности по отношение оптимално задоволяване нуждите на населението и постигане на най-добра стойност за вложените пари

На етапа на оценка на ПЧП проекта трябва да се определи адекватния обхват на проекта и предпочитания метод на договаряне. През фазата на оценката се:

 • разглеждат всички реалистично постижими технически опции, отговарящи на публичните нужди, дефинирани в изходната спецификация;

 • определят възможните проектни опции, вземайки предвид законовите ограничения и различните опции за договаряне (например ОП, концесия, ПЧП), с които може да се реализират техническите опции;

 • извършват необходимите анализи, тестове и оценки за постигане на най-добра стойност на вложените средства и се определя предпочитаната проектна опция

Нивото на детайлност на този етап на анализ трябва да позволи на екипа да извърши предварителна оценка на приоритетността и финансовата реализуемост на потенциалният проект и неговата устойчивост с оглед по-нататъшното му доразвиване

На този етап ръководителят на екипа може да включи допълнителни специалисти в зависимост от необходимия експертен опит.

При необходимост е възможно привличането и на външни експерти

   1. Наемане на външен консултант (ако е необходимо)

В зависимост от мащаба на предлагания проект, техническата му сложност и значимостта на обществената услуга, е възможно екипът да се нуждае от услугите на квалифициран външен консултант (или консултанти).

В този случай е необходимо привличането на експерти с необходимите знания, опит и достъп до пазарна информация, нужни за изготвянето на мотивиран, подробен финансов и оперативен анализ на проекта. Включването на външен консултант би могло да увеличи доверието във финансовите допускания, да стимулира прозрачността на проекта и да осигури директен и равноправен достъп до информация на всички заинтересовани кандидати.

При наемането на външни консултанти, администрацията трябва да се ръководи от приложимите законови разпоредби (например Закона за обществени поръчки)

   1. Определяне на предпочитана техническа опция(опции)

Първата стъпка при определянето на подходящо техническо решение е изготвянето на разширен списък с възможните технически опции за предоставянето на необходимите услуги, в съответствие с изходната спецификация. Обикновено техническите опции следва да разглеждат и сценариите “без промяна на услугата” и “при минимални, най-необходими промени”. Това може да стане като екипа организира обсъждане ( „кръгла маса”) с широк кръг от заинтересовани лица и професионалисти, с цел дискутиране на възможните технически опции

След подготовката на разширения списък, екипът трябва да може да оцени потенциалните технически опции, според предварително определен набор от критерии за удовлетворяване на изходната спецификация. По този начин се стеснява разширения списък и се съставя кратък списък на възможните технически опции

При избора на приложими критерии, трябва да се вземат предвид следните въпроси:

 • Технически анализ: Екипът трябва да направи пълен технически анализ за всяка техническа опция и да класира предлаганите технически решения като оцени доколко те са подходящи.

 • Условия за предоставяне на услугата: Екипът трябва да оцени условията за предоставянето на услугата при всяка опция и да анализира влиянието на всяка опция върху ефективната интеграция на услугите

 • Човешки ресурси: при всяка техническа опция трябва да се определи броят и разходите на съществуващия персонал в администрацията и органите, имащи отношение към услугата.

 • Проблеми на прехода: Екипът трябва да отчете проблемите, които могат да възникнат при преминаването от съществуващата система за предоставяне на услугата към предложената в техническите опции.

 • Други качествено измерими фактори: Екипът трябва да анализира всички социални и други предимства/недостатъци, свързани с всяка техническа опция, които може и да не могат да бъдат количествено оценени – важно е да бъдат оценени качествените аспекти на опциите, докато финансовите параметри ще бъдат оценени на по късен етап

   1. Определяне на предпочитана проектна опция (опции)

След определянето на краткия списък с технически опции, екипът трябва да прецени тяхната изпълнимост предвид правните, регулаторни и чисто практически ПЧП въпроси. Препоръчително е да се извършат консултации с различни експерти, така че възможните проектни опции да се дефинират правилно в технически, правен, оперативен и финансов аспект. Такива експерти могат да включват:

 • юристи, които трябва да оценят проектните опции от правна и регулаторна гледна точка;

 • ПЧП експерти, които да анализират проектите съгласно свързан с предишни проекти опит и практики

Подобно на анализа на техническите опции, при дефинирането на подходящите проектни опции трябва да се вземат предвид голям брой критерии, включително:

 • Правни аспекти: действащото и очаквано законодателство налага ли ограничения върху изпълнението и договарянето на определена предлагана опция? Изпълнението на този критерий изисква анализ и познаване на регулациите в специфични сектори, както и на законодателството в сферата на околната среда, трудовите правоотношения и конкуренцията. За по-сложни проекти, може да се изисква допълнителна независима правна проверка.

 • Финансиране и поносимост: има ли сериозни бюджетни лимити или строги ограничения във възможностите на администрацията да финансира определена опция? Може ли предложената опция да се финансира като ПЧП с приемлив механизъм на плащане, предвид съществуващите бюджетни ограничения на публичната администрация? Наличният бюджет ще покрие ли очакваните разходи по проекта и евентуалните непредвидени разходи?

 • Проблеми с терени/други активи (ако предложената техническа опция включва такива): разгледани ли са всички важни въпроси свързани с договарянето и употребата на активите? Има ли администрацията достатъчно основание да смята, че няма да има бъдещи спорове (с право за ползване на земята, зониране, претенции и т.н.), които да ограничат реализацията на определена опция? В противен случай, може да е необходим детайлен правен анализ на обектите.

 • Възможност на пазара: Екипът трябва да оцени възможността на частния сектор да предоставя изискваната услуга по определената опция. Примерен анализ би включвал евентуален тест на пазара, за да се отговори на следните въпроси:

 • Има ли местни доставчици на тази услуга?

 • Ще бъде ли доставката на услугата достатъчно надеждна?

 • Каква е пазарната конкуренция за такъв тип проекти?

 • Ограничава ли изходната спецификация потенциалните доставчици?

   1. Оценка на проектните опции за стойност на вложените средства и поносимост за бюджета

 • Тест за приложимостта на ПЧП

След като се дефинира проект с ПЧП схема на договаряне, тази проектна опция трябва да се подложи на предварителен тест за защита на публичния интерес(прил.6), в който най-важните параметри са:

 • значителна стойност (например капиталови разходи) на проекта;

 • дългосрочен хоризонт на проекта;

 • възможност за прехвърляне на значителни рискове към частния сектор;

 • възможност за дългосрочното планиране, оценка на разходите и прогнозиране, предвид предоставяната услуга (т.е. услугите и търсенето им са предвидими в рамките на живота на проекта).

Ако някое от горните условия не е изпълнено (и няма възможност за промяна на опцията така, че да се изпълни), опцията се счита за неподходяща за ПЧП.

Трябва да се отбележи, че ако всички дефинирани проектни опции не са подходящи за ПЧП по горните критерии и няма да се изпълняват като ПЧП, не е необходим по нататъшен анализ

Забележка: Анализът може да подскаже използването на други схеми на договаряне (например традиционно договаряне по Закона за обществените поръчки). Анализът и изборът на проектните опции, може да се смята за най-добра практика независимо от избрания метод на договаряне и обикновено може да се извърши от вътрешните специалисти, или с минимална външна помощ.

 • Специализиран финансов анализ на проектните опции

Тази оценка включва предварителен анализ на стойността на вложените средства и поносимостта за бюджета. За пълна оценка на ПЧП опциите обикновено се създава “изкуствен” модел – близка до реалността симулация на това как частният сектор би определил цената на офертата си, на база на изходната спецификация и направените допускания. При отсъствие на опитен вътрешен експертен ресурс е целесъобразно привличането на финансов консултант за изпълнението на тази задача, както и за извършването на анализа за „Стойността на вложените средства”.

Финансовият и икономическият анализи биват доразвити на следващия етап на разработване на бизнес казус за ПЧП проекта

 • Детайлна оценка на проектните опции

В случай на положителен резултат от предварителните тестове (предварителна оценка на проектните опции), следва да се извърши по-подробен анализ за определяне на подходящия метод на договаряне на проекта. Този анализ представлява детайлна сравнителна оценка между предоставянето на обществената услуга при традиционно договаряне(обществена поръчка) или при ПЧП схема.

Оценката се извършва като се сравнява:

 • стойността на вложените средства и

 • поносимостта за бюджета на всяка проектна опция, използвайки методологията за Сравнение на публичните и частни опции (СПЧО).

Методологията за СПЧО сравнява всяка проектна опция от гледна точка на публичния сектор (и обществото) и определя икономически най-ефикасната опция (вземайки предвид и бюджетните ограничения)

Осъществяването на подобни анализи изисква наличието на конкретен експертен опит и в случаи, че екипът не е подготвен да ги осъществи самостоятелно, могат да се използват външни консултанти

Въпреки че не е практично да се търси решение на всички въпроси на този етап, ключовите въпроси свързани екология, планиране и културно наследство следва да бъдат идентифицирани. Това би изключило непреодолими пречки които да стопират някоя проектна опция на по-късен етап, както и би осигурило навременно извършване на модификации към проектни опции, за да бъдат отчетени специфични въпроси

 • Оценка на интереса от страна на частния сектор към потенциалния ПЧП проект (Пазарен тест).

Оценката на интереса на частния сектор към потенциалния ПЧП проект ще се базира на налична експертиза и познаване на пазара, допълнена където е приложимо с формален или неформален пазарен тест за предложения проект. Този пазарен тест следва да помогне за получаване на необходимата обратна връзка за апетита от страна на бизнеса, за това дали проектът, в предложената му схема, е приемлив и финансируем

Такава обратна връзка може да даде индикация за проблемни области за реализацията на проекта и може да помогне за промяната или допълнителното уточняване на предложеното решение по начин, който ще го направи по-атрактивно за частния сектор, без значителни компромиси за публичния сектор

   1. Обобщаване на направените анализи Първоначална обосновка на проекта

Като последна стъпка в подготовката за следващия етап би следвало да се разработи ресурсен план на проекта, който да включва:

 • Оценка на необходимите ресурси за провеждане на проекта и финансовото му приключване (в т.ч. вътрешен персонал и външни консултанти)

 • Предложение за финансиране на проекта (напр. от съществуващи вътрешни източници, специфично бюджетно финансиране или комбинация от двете)

 • Индикативна времева рамка на проекта която да позволява ефективна интеграция на всеки етап на процеса в бюджетния цикъл
  1. Разработване на бизнес казус


Разработването на бизнес казус позволява на екипа да формира мнение за конкретна ПЧП опция преди да бъдат ангажирани съществени ресурси в по-нататъшното развитие на проекта.

Основните функции на този модел са да:

 • Ограничи обхвата на проекта от гледна точка на резултати и разходи

 • Развие цялостно виждане за структурата на предложените договорености

 • Разгледа финансовите ангажименти на държавата към проекта

 • Анализира разходите и ползите асоциирани с проекта и да демонстрира, че резултатният ефект е нетна полза

 • Обсъди вероятното ниво на пазарен интерес към проекта

 • Демонстрира че публичният интерес е защитен


Конкретното съдържание и обхват на бизнес казуса следва да отговаря на законовите изисквания и насоки за инвестиции в публична инфраструктура към момента. Най-общо това би трябвало да включва:

 1. Цел на проекта

 2. Резултати от проекта.

 3. Анализ на риска.

 4. Структура на проекта (може да не е развита в детайли на този етап)

 5. Индикативни разходи и предварителна съпоставителна рамка на обществения сектор

 6. Необходима държавна подкрепа.

 7. Анализ разходи-ползи

 8. Пазарен апетит

 9. Предлагани методи за измерване на резултатите и заплащане

 10. Заинтересовани страни

 11. Заетост и въздействие на местно ниво

 12. Обществен интерес

 13. Въпроси касаещи местоположението

 14. Въздействие върху околната среда и планирането

 15. План-график на дейностите и алокация на ресурси

  1. Разработване на ПЧП проект

Макар че определени ресурси са вече ангажирани в разработването на бизнес казуса, окончателният екип по проекта се ангажира напълно едва след принципното вземане на решение за привеждането му в ход на общинско ниво.

Една от основните задачи на екипа по проекта е да разработи детайлизиран план-график на проекта((доразвива и конкретизира Ф2 01-02). Този план следва да отчита всички ключови стъпки в процеса в т.ч. и времето за необходимите консултации, за получаване на обратна връзка от пазара и процеси на одобрение. Успехът на ПЧП проекта зависи от качеството на предварителната работа по неговото разработване и структуриране

 • Съпоставителна рамка на обществения сектор

Съпоставителната рамка на обществения сектор развита на първоначална фаза при разработване на бизнес казуса следва да бъде финализирана на този етап

 • Търговски принципи

На този етап екипа по проекта може да специфицира по-прецизно изискуемите резултати и ролята, която частният партньор следва да изиграе при предоставяне на тези резултати с оглед максимизиране стойността на вложените средства (value for money)

 • Консултации

Конструктивно е частният сектор да бъде привлечен в консултации още по време на фазата за разработване на ПЧП проекта с оглед развиване на търговските принципи. Ключови съветници, асоциации или конкретни компании може да бъдат потърсени, за да коментират важни въпроси като например наличието на конкретна експертиза в даден сектор или да бъде организирана публична дискусия сред заинтересовани страни които да дадат своя принос по определени въпроси

  1. Заявяване на интерес(виж приложение 3)

Целта на етапа за заявяване на интерес е да се сформира къса листа от кандидати, които демонстрират в техните заявки технически и финансов капацитет да предоставят изходната спецификация на база „value for money”. Основните дейности, които екипът за ПЧП трябва да свърши на този етап са:

 1. Разработване на документи за заявяване на интерес (прил.4)

 2. Публична нотификация и покана за кандидатстване

 3. Брифинг на потенциални кандидати

 4. Оценка на заявките за интерес

 • Разработване на документи за заявяване на интерес

Поканата(пакета документи) за заявяване на интерес следва да дава на кандидатите ясни насоки относно необходимата информация и базата на която администрацията ще я оценява.

 • Публична нотификация и покана за кандидатстване

Формалният процес на договаряне обикновено започва с публикуване покана към заинтересованите страни да регистрират своя интерес към процеса посредством подаване на заявка.

 • Брифинг на потенциални кандидати

Провеждането на брифинг осигурява на потенциалните кандидати по-гъвкава среда и възможност да се запознаят по-добре с обхвата и изискванията на проекта, да получат разяснения по основни въпроси, което може да им помогне да преценят интереса си към проекта

Преди получаването на заявките за интерес, екипа по проекта следва да изготви система за оценка, която описва в детайли процедурите за оценка на заявките и да определи „оценителна комисия”, която следва да извърши оценка на заявките за интерес.

В състава на комисията се включват:

 • представители на екипа по проекта, както и

 • специализирани консултанти.

Цялостния процес по оценката подлежи на надзор от страна на независим одитор с оглед провеждането му по честен и безпристрастен начин

Тази оценка се прави за да се намали броя на кандидатите и се състави „късата листа”, която обикновено включва три до четири кандидатури.

Късата листа” подлежи на одобрение съобразно законовите изисквания, но най-малко от ръководителя на екипа и от кмета на общината  1. Събиране на оферти (прил.3)

Поканата за подаване на оферта е сигнал за ангажимент от страна на администрацията да пристъпи към изпълнение на проекта посредством споразумение за ПЧП при положение, че постигне най-добра стойност на вложените средства

Нивото на комуникация и диалог с участниците започва с предоставянето на “Инструкции и указания за участниците в краткия списък”, придружени с предложение за работна версия на основната документация, включително изходна спецификация, проектно споразумение и платежен механизъм.

 • Нотификация за резултата от поканата за заявяване на интерес

Всички кандидати подали заявление за интерес следва да бъдат нотифицирани(предоставяне на документи с необходимата информация) по едно и също време за резултата от тяхната заявка

 • Разработване на пакета документи за кандидатстване

Пакета документи за кандидатстване се разработва от екипа за ПЧП. Той следва да осигурява на кандидатите (класирани в късата листа) възможност напълно да разберат изискванията за предоставяне на публичната услуга, да разработят ясна и кохерентна оферта и да поемат договорна отговорност за осъществяването на проекта. Елементите на пакета документи за кандидатстване включват:

 • Досие на проекта (прил.5) – документ който насочва кандидатите в подготовката на техните оферти

 • База данни от съпътстваща информация и материали - естеството на материалите, които може да бъдат включени в базата данни е разнородно и зависи от конкретния ПЧП проект (в основната си част са разработени на етап „бизнес казус”)

 • Проектодоговор - Проектодоговорът обхваща законово обвързващите договорености, на които се базира ПЧП проекта. Екипа по проекта с помощта на своите юристи носи основната отговорност за съставяне на проектодоговора

 • Комуникация с кандидатите

След издаването на пакета документи, диалогът с кандидатите започва с процес на разясняване. Това може да стане под формата на:

 • писмени въпроси на кандидатите и отговори на публичния орган;

 • срещи с кандидатите и

 • официални предложения за корекции в основната документация, направени от кандидатите.

Този процес позволява, от една страна, администрацията да разясни по-подробно изискванията си към офертите, а от друга страна, кандидатите могат да изяснят разбирането си за изискванията и могат да ги адресират адекватно, увеличавайки качеството на офертите

 • Оценка на офертите

Както и във фазата на краткия списък, изключително важно е оценката на офертите да се извършва на справедлива и последователна основа, без фаворизиране или дискриминиране, на който и да е кандидат. За да се постигне това, обикновено методологията за оценяване на офертите се изготвя предварително и основните й положения (например тежестта на отделните критерии) се предоставят на кандидатите като част от инструкциите и указанията за участие

Оценителната комисия следва да изготви доклад от оценката който резюмира получените оферти, сравнява всяка от тях с критериите за оценка и прави една от следните препоръки:

 • Да пристъпи към изпълнение на ПЧП проекта на база предпочетената оферта при условия, които оценителната комисия счита за приемливи от търговска гледна точка

 • Да се премине към традиционен подход за реализацията в случай че никоя от офертите за ПЧП проекта не донася „value for money”.

Този доклад се обсъжда и неговите резултати се приемат от ОС, който взема решение за сключване на договор с кандидата, който е направил най подходящо предложение.

  1. Заключителни преговори

   1. Определяне на предпочитан кандидат

В момента, в който екипът счита с увереност, че по-нататъшни дискусии и преговори не могат да добавят стойност, всички формални изисквания, произтичащи от процеса на договаряне са изпълнени и е получена една или повече конкурентни оферти, които предлагат поносимост за бюджета и добра стойност на вложените средства, може да се пристъпи към избор на предпочитания кандидат.

Все пак, препоръчва се екипът да е взел предвид и да е разрешил следните въпроси, или да е уверен, че те ще бъдат успешно разрешени във финалния етап от търга:

 • избраната оферта отговаря на техническите и други изходни изисквания;

 • избраната оферта може да бъде изпълнена;

 • избраната оферта предлага най-добра стойност на вложените средства;

 • избраната оферта е поносима за бюджета;

 • избраната оферта е финансируема;

 • проектната документация е изработена и приета, доколкото е практически възможно

Екипът следва да запази правото си за дискусии и с останалите кандидати, особено в случай че предпочетения кандидат се опита да наруши ангажиментите си, посочени писмено в офертата или в случай че не спазва сроковете в съответствие с план-графика и процеса начертан от екипа по проекта.

Препоръчително е използването на гаранция за добро изпълнение с оглед предпазване от подобни действия от страна на кандидата.

   1. Финансово приключване

Моментът, в който се постигне търговско споразумение между всички страни и договорната документация, свързана с проекта, е подписана, се означава като “търговско приключване”. “Финансово приключване” е моментът, в който се подпишат споразуменията за финансиране. В действителност, търговското и финансовото приключване обикновено стават по едно и също време, въпреки че съществуват и изключения

След приключване на процеса по преговорите и получаване на всички необходими одобрения, договорът се присъжда на успешния кандидат. Избира се подходяща дата и място за започване на изпълнението.

Кметът подписва последен едва след като кандидата е подписал окончателния вариант на договора.

Публично обявяване на договора с успешния кандидат следва да бъде направено при стриктно съблюдаване на законовите изисквания.

РЕ води регистър на всички проекти на книжен и на електронен носител.
 1. Приложения


Всички документи съпътстващи изясняването и договарянето на ПЧП проект се съхраняват в досие за времето на договора в архива на общинската администрация
 1. Регистър на ревизиите


Дата

Ревизия

Променени страници

Вид на промяната

01.02.2010

01

Няма

Нов документ

Длъжност

Фамилия и подпис

Дата

Съставил

Р-л екип за ПЧП
29.01.2010

Проверил/Утвърдил

Кмет

Н. Ахмедов

01.02.2010


Проект А08-14-37С/06.02.2009 „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Административен капацитет” www.opac.government.bg
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница