raw/uploads/obyawi
  Municipality of kaolinovo
raw/uploads/Antonovo/Programi
  Програма за развитие на читалищната дейност в община антоново за 2014 година
raw/uploads/obyawi
  Municipality of kaolinovo
za_wzdrawe
  20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата
raw/uploads/HOMEPage
  Информационен лист национален Референдум
raw/uploads/files
  Избирателен списък (за публикуване на интернет страницата на общината)
  Избирателен списък част I (за публикуване)
nnps/files
  Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6
download/version/1357849041/module/6524787554/name
  Програма за: а управление на база от данни; б текстообработка; в икономически изчисления; г графично рисуване. 1т
ects_guide/files/af/ba/mmm/1 semestyr
  Катедра: Изкуства Професионално направление
raw/uploads
  Програма за опазване на околната среда в община Върбица за периода 2016 2020 година
eo
  Справка проведени консултации, становища и препоръки Eкологична оценка
raw/uploads/obyawi
  Municipality of kaolinovo
raw/uploads
  Програма е разработена в съответствие с чл. 79 от Закона за опазване на околната среда. Програмата си поставя няколко основни
raw/uploads/mustafa
  Избирателен списък част I (за публикуване)
raw/uploads/proekti
  Програма за опазване на околната среда 2015 2020 г. Приета с Решение на Общинския съвет № г
Psychology
  Кажи го правилно
11klas
  Компютърна графика същност на компютърната графика
raw/uploads/documents
  Избирателен списък
raw/uploads/mustafa
  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
raw/uploads/FILES
  За публикуване
raw/uploads/mustafa
  Народно събрание на 05 октомври 2014 г
raw/uploads/obsnar
  Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Омуртаг Глава първа общи положения
raw/uploads
  Дом за деца лишени от родителски грижи – омуртаг
  П л а н за защита на населението и националното стопанство при терористични действия в община омуртаг
nsrz/files/prz/EU
  Законово основание № на заповедта на министъра Притежател на удостоверението за разрешаване
raw/uploads/Antonovo/Programi_Naredbi
  Инструкция за докумeнтационната и деловодната дейности в общинска администрация 2010 година раздел първи
raw/uploads/FILES
  За произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г
  За произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г
raw/uploads/documents
  За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г
intraweb/download/file
  Прессъобщение София, 17 март 2014
raw/uploads/obsnar
  Общински съвет омуртаг
raw/uploads/Antonovo
  По ред Наименование на обекта
raw/uploads/strategy
  Съдържание І. Увод 5 ІІ. Анализ на икономическото и социалното състояние на общинат
raw/uploads/muzey/og_muzey/im
  Исторически музей-Омуртаг
raw/uploads/documents
  За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г
raw/uploads/obsnar
  За организация и безопасност на движението в община омуртаг глава І. Общи положени
raw/uploads/OBS
  За връзка с нас
raw/uploads/FILES
  От избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г
raw/uploads/mustafa
  Чл. 48а, ал. 1 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 7 от ик
raw/uploads/FILES
  Населено място с. Борци кметство
ioh/documents/6
  Научни приноси на трудовете на н с I ст д-р Маргарита Димитрова Попова
raw/uploads/pcp
  Община каолиново
raw/uploads/Antonovo/Profil_na_kupovacha
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
Bogoslushebni Tekstowe 1/Paskha
  Тропар, глас 5
userfiles/file/docs2
  Официален член на esdu world Tour licenz – bg 30 bfsdd-bulgarian Federation
raw/uploads/documents
  За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
raw/uploads/mustafa
  От избирателните списъци в изборите за народни представители за
raw/uploads/Antonovo/Programi_Naredbi
  Н а р е д б а за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново
raw/uploads/Antonovo/Obiavi_i_obiavlenia
  Мотиви към проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл. 225а от зут
raw/uploads/Antonovo/Novini
  На 17 януари 2017 г. Община Антоново организира тържественото честване
  На 17 януари 2014 г. Община Антоново организира тържественото честване
raw/uploads/Antonovo/Programi_Naredbi
  Община антоново наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община антоново
raw/uploads/Antonovo
  Утвърждавам : съгласувано: танер али инж. Дечо дечев
raw/uploads/Antonovo/Programi_Naredbi
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и
raw/uploads/obsnar
  Територията на община омуртаг
raw/uploads/obste.pora4ki
  Осведомяване съобщение по
raw/uploads/Antonovo/Programi
  Програма за опазване на околната среда на община антоново 2009- 2013 г
raw/uploads/files
  За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
raw/uploads
  Чл. 48а, ал. 1 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 7 от ик
raw/uploads/FILES
  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители
raw/uploads
  Конкурс за приемане на военна служба в състава на Сухопътни войски /68-ма бригада «Специални сили», 55-ти инженерен полк-Белене и 10-ти отделен механизиран батальон-Враца
raw/uploads/Naredbi
  Решение №46/17. 08. 2005 г. Н а р е д б а №2 за търговската дейност в община хитрино
raw/uploads
  План за защита на населението и националното стопанство при наводнения в община омуртаг
raw/uploads/OBS
  Уважаеми дами и господа, общински съветници, Конституцията на България определя общината
raw/uploads
  За периода 2007 – 2013г. „Наймекс груп” еоод софия, 2006 съдържание
raw/uploads/FILES
  Населено място С. Борци, кметство
raw/uploads
  С п и с ъ к на служителите от общинска администрация и звената към нея, заемащи публични длъжности, подали декларации по чл. 12
  Д o k л a д e k o л о г и ч н а о ц е н к а общ устройствен план (оуп) на Община Върбица
raw/uploads/obsnar
  Н а р е д б а за ползвания от горите
docs/zop
  Проект bg051PO001 05„Да направим училището
raw/uploads/aop/smeto
  Образец №15 техническа оферта
sprawka-woda
  Актуална информация за качеството на питейната вода
  Актуална информация за качеството на питейната вода
  Актуална информация за качеството на питейната вода
nsrz/files/prz/EU
  Законово основание № на заповедта на министъра Притежател на удостоверението за разрешаване
zakoni
  Закон за здравето в сила от 01. 01. 2005 г
raw/uploads/poruchki
  Образец №10 Проект !!! Проектът на договорА се подписва на всяка страница, без да се попълва цената
raw/uploads/files
  Община Венец, област Шумен
raw/uploads/obyawi
  Основно училище”йордан йовков” село браничево, община каолиново
  Основно училище”йордан йовков” село браничево, община каолиново
raw/uploads/otceti
  Municipality of kaolinovo
raw/uploads/proekti
  Община каолиново /опит в изпълнението на проекти/ реализирани проекти
raw/uploads/FILES
  Пасища, мери и ливади
raw/uploads
  Утвърждавам: съгласувано: кмет на община омуртаг директор на дирекция “гражданска защита”
  План за защита на населението и националното стопанство при масови пожари в община омуртаг
  Приложение №1 Населени места Община Омуртаг-жители
raw/uploads/Obqvi_okolna_sreda
  Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти зоос закон за опазване на околната среда
raw/uploads/hrana/docs
  С п и с ъ к на кметовете и кметските наместници от община върбица, област шумен – мандат 2007 – 2011 година № Длъжност
raw/uploads/pdfs
  За периода 2007 – 2013г. „Наймекс груп” еоод
raw/uploads
  За развитие на община омуртаг за периода 2005 – 2013 Г
  План за защита на населението и националното стопанство при силни земетресения в община омуртаг
raw/uploads/OBS
  Проект Актуализация на стратегическата рамка за постигане на устойчиво интегрирано развитие на община Омуртаг актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие на за периода 2010-2013 г
raw/uploads/files
  Община венец, с. Венец, област шумен
  Наредба №3 за месечния наем за единица площ
raw/uploads
  Приложение №3 Информация за стопанските субекти, източници на отпадъчни води
  План за защита на населението и националното стопанство при снегонавявания, обледявания и свлачища в община омуртаг
sites/default/files/
  П р о г р а м а за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
raw/uploads
  Доклад за дейността на мкбппмн през 2015 г. Дoкладна записка вх.№38/25. 03. 2016г от Мердин Байрям Кмет на Община Върбица
raw/uploads/muzey/og_muzey
  Църковния храм “Свети Димитрий” в град Омуртаг
raw/uploads/poruchki
  Municipality ofhitrino
raw/uploads/obsnar
  Н а р е д б а з а у п р а в л е н и е на общинските пътища в община омуртаг
raw/uploads/OBS
  1. упи Х с площ 1380 кв м., кв. 33 по плана на с. Плъстина, общ. Омуртаг, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена в размер на 3450. 00/три хиляди четиристотин и петдесет/ лева без включен ддс
  Отчет за приходите и разходите на "Омуртаг инвест" еоод в ликвидация, гр. Омуртаг. Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация на общинско дружество "Омуртаг инвест" еоод, гр. Омуртаг
raw/uploads
  23 ти септември
  Програма за храни и/или основно материално подпомагане
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
raw/uploads/FILES
  Списък на пасища и мери за индивидуално ползване
raw/uploads/Naredbi/030816/Pravilnici i planove
  План за развитие на община хитрино
files/files
  I същност и структура на правото Характеристика и белези на правото като нормативен регулатор
raw/uploads
  Проекти в община Омуртаг изпълнявани през 2009 г
raw/uploads/OBS
  Заседание на Общински съвет Омуртаг на 10. 08. 2010 г. /вторник/, от 10. 00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за
  Заседание на Общински съвет Омуртаг на 13. 12. 2010г. /понеделник/, от 10. 00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за
  Отчет за изпълнението на бюджета за 2010 г и проекта за бюджета на Община Омуртаг за 2011 г
files/upload/Obrazovanie
  Правила за електронен прием на деца в общинските детски градини на територията на община град добрич глава І общи положения
raw/uploads/muzey/og_muzey
  През Руско-турската Освободителна война градът е частично опожарен, но бързо се съвзема от пораженията
raw/uploads
  Информация за извършени плащания по договор за оп с предмет: „Аварийно възстановяване на улица „Петър Златев Груев” в гр. Върбица сключен на: 19. 10. 2015г
raw/uploads/naredbi
  Общински съвет гр. Каолиново н а р е д б а №8
212.25.60.222=_627139-Donna-Haraway_A-Cyborg-Manifesto.pdf
  Е издание на Културния център на су „Св. Климент Охридски
95.140.209.202=_5484166-Rakovodstvo_CorelDrawX4.pdf
  За да стартирате CorelDraw, в лентата за задачи на Windows изберете бутона Start  All Programs  CorelDraw Graphics Suite X4  CorelDrawX4
directory raw  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница