Обявява свободно работно място чрез подбор за длъжността: І. „Юрисконсулт”Дата08.06.2018
Размер26.22 Kb.
#72631


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София-1000, ул. "Леге" № 6 , тел. 9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org


ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЧРЕЗ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

І. „ЮРИСКОНСУЛТ”


1. Цел на длъжността – осъществяване на процесуално представителство на Столична община и район „Средец” – СО пред съдебните органи на Република България, решаване на правни проблеми, свързани с дейността на района; нормативно обезпечаване на работата на районната администрация; изготвяне правни становища и даване юридически консултации; активно подпомагане провеждането на конкурси за държавни служители; участие в подготовката на документи по Закона за обществените поръчки и други нормативни актове, свързани с дейността на района.

Област на дейност – право.

2. Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен - "Магистър"

 • Специалност „Право” и издържан теоретико-практичен изпит за юридическа правоспособност

 • Професионален опит – не се изисква

 • Вид правоотношение – трудово.

3. Допълнителни изисквания - съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 • Професионална компетентност - познаване и използване на нормативни актове за работата на общинската и районната администрации; АПК, ГПК, Решения на СОС; КТ, ЗЗД, ЗС, ЗДСл., ЗМСМА, ЗАНН и други подзаконови нормативни актове по прилагането им

 • Комуникационна компетентност и работа в екип

 • Компютърни умения - работа с WORD, EXCEL и други специализирани ПП.

4. Размерът на определената за длъжността работна заплата е до 670 лв.

ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 • По документи и интервю

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Писмено заявление

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;

 • Копия от документи, удостоверяващи наличието на допълнителните изисквания за заемане на длъжността (удостоверения, дипломи за допълнителна квалификация и др.);

 • Подробна автобиография/европейски формат.

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – едноседмичен от датата на публикуване

 • в Центъра за обслужване на граждани на Район „Средец”-СО, ул. „Леге” № 6, ет. І – “Деловодство”, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.

 • по mail b.primov@sredec-sofia.org

Всички съобщения във връзка с обявата ще бъдат изложени на 23.02.2015г., след 13.00 ч. на информационното табло, намиращо се на входа на сградата, на Район „Средец”-СО, (списък на допуснатите до интервю кандидати и друга информация).
Нареждам обявлението за свободното работно място за длъжността „юрисконсулт” да се изложи на информационното табло, намиращо се на входа на сградата, на Район „Средец”-СО -

ул. Леге № 6 и да се публикува на сайта на Район ”Средец” – СО – www.sredec-sofia.org и в сайта на www.zaplata.bg.МАРИЯ АЧКОВА

Кмет на район “Средец”

Съгласувал: Изготвил:Борислав Примов Цецилия Рашева

Секретар на район „Средец” Главен експерт ЧР


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница