Обявява търг с явно наддаванеДата22.01.2019
Размер26.31 Kb.
#111317


ОБЩИНА ПЛОВДИВ

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС; чл. 46, ал.2, т.1 и чл.98 във връзка с чл.91 и чл.92, ал.1 от НРПУРОИ, приета с Решение № 172 / 27.05.2010 г., изм. и доп. с Решение № 225 / 24.06.2010 г., Решение № 73 / 17.03.2011г. и Решение № 158 / 17.05.2012г. на Общински съвет – Пловдив, в изпълнение на решение № 376, взето с протокол № 15 от 13.09.2012 г. на Общински съвет – Пловдив.


ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Димитър Талев” №56, а именно: първи етаж от двуетажна паянтова жилищна сграда с идентификатор 56784.531.972.4.1 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка девет седем две точка четири точка едно), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ 57 (петдесет и седем) кв.м., състоящ се от две стаи и салон, при граници: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 56784.531.972.4.2, ведно с 1/2 (една втора) ид. част от баня с тоалетна, с идентификатор 56784.531.972.5 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка девет седем две точка пет), със застроена площ 11 (единадесет) кв.м., ведно с 1/2 (една втора) ид. част от баня с тоалетна с идентификатор 56784.531.972.6 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка девет седем две точка шест), със застроена площ от 4 (четири) кв.м., ведно с пристройка към първи етаж с идентификатор 56784.531.972.3 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка девет седем две точка три), със застроена площ от 10 (десет) кв.м., ведно с 1/2 (една втора) ид. части от поземлен имот с идентификатор 56784.531.972 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка девет седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК-Пловдив и Заповед №КД-14-16-1009/29.07.2011 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с площ на целия имот по кадастрална карта 350 (триста и петдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), за който имот е отреден УПИ V.972 (пет римско-деветстотин седемдесет и две) в кв.14 по регулационния план на кв. „Христо Ботев”- север, одобрен със заповед №№1043/15.ХІ.1984 г. и ОА-244/10.ІІІ.2000 г., при граници на имота по кадастрална карта и кадастрални регистри: 56784.531.975 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка девет седем пет), 56784.531.3121 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка три едно две едно), 56784.531.4588 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка четири пет осем осем), 4587 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка четири пет осем седем), 56784.531.970 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка девет седем нула), 56784.531.973 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка девет седем три), 56784.531.974 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка девет седем четири), а по регулационен план: от североизток – УПИ ІІІ-971 и УПИ ІV-971, жил. стр. е общ. дейност, от югоизток – ул. „Димитър Талев”, от югозапад – УПИ VІ-975, от северозапад – УПИ ХІ-973, при следните параметри:
Начална тръжна цена – 40 500, 00 (четиридесет хиляди и петстотин) без ДДС.

  • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС.

  • Стъпка на наддаване –3 000 (три хиляди) лева.

  • Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена – 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева, по банкова сметка BIC: IORTBGSF; BG 57 IORT 73753302000003 в ТБ ИНВЕСТБАНК АД– клон Пловдив на името на Община Пловдив.

  • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 13.11.2012 г. от 15:00 часа в Община Пловдив, пл.”Централен” № 1, ет.12.

  • Цена на тръжните документи – 1000 ( хиляда) лева плюс 20 % ДДС, платими в касата на Община Пловдив.

  • Получаване на тръжните книжа - Дирекция ОС, пл.”Централен” № 1, ет. 10, ст. 4 срещу представен документ за платена цена за книжата до 12.11.2012 г. включително до 15:00 ч., а ако кандидатът ползва пълномощник- изрично пълномощно за закупуване/получаване(нотариално заверено) – ОРИГИНАЛ.

  • Приемането на тръжна документация – до 12.11.2012 г. включително, в деловодството на Община Пловдив - гр. Пловдив, пл.”Централен” № 1, партера (през двора), ежедневно в работни дни от 8:30 ч. до 17:15 ч., а на 12.11.2012 г. до 16.00 часа . Ако кандидатът ползва пълномощник- изрично пълномощно за подаване(нотариално заверено) – ОРИГИНАЛ.

  • Оглед на имота-извършва се с представител на Дирекция ОС, след предварителна заявка, на 08.11.2012г. в 11.30-12.00ч.

  • За справки и допълнителна информация – тел.656 465

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница