Отчет за приходи и разходи стр. 14 Парични потоци стДата27.10.2018
Размер274.03 Kb.
#102312
ТипОтчет

Румяна Попова, СА Д.Ценов, фак.номер 3393


Оценка на инвестиционен проект
Съдържание:
1. Описание на проекта стр.2
2. Стойност на проекта

А. Инвестиционни разходи стр.3

Б. Експлоатационни разходи стр.5
3. Финансиране на проекта стр.6
4. Обезпеченост на заема стр.7
5. Срок за погасяване стр.8
6. Погасителен план стр.8

7. Маркетингов анализ

7.1.Описание на продуктите стр.9

7.2.Пазари стр.10

7.3.Конкуренция стр.12

7.4.Реализация стр.13

8. Финансов анализ

8.1.Финансов анализ за целия период на проекта

Таблица 8.1.1.Отчет за приходи и разходи стр.14

Таблица 8.1.2.Парични потоци стр.16

8.2.Оценка на ефективността стр.17
9. Заключение стр.17
10. Използвана литература стр.18


 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът е за производство на прозорци и балконски врати, входни и вътрешни врати и други видове пластмасова и алуминиева дограма . Предвижда се пластмасовите или алуминиевите прозорци и врати да се изготвят на ламелен принцип с вграждане на стъклопакет, отговарящ на всички съвременни изисквания. С реализацията на този проект фирма "Blue sky " ще стане един основен производител на качествена дограма в страната , в един цялостен цикъл за производството на стъклопакети, елементи на всички видове дограми - от алуминий и пластмаса . След въвеждането на производствената линия в експлоатация ще започне и разнообразяване на продуктовата асортиментна листа с прозорци с разнообразна геометрия и индивидуално изпълнявани масивни входни врати. Изпълнението на проекта се извършва по Генерален план върху 15 дка собствена земя в гр. Средец в региона на Бургас .Огромното строителство на “ Слънчев бряг “ и големите перспективи за ново строителство по Южното Черноморие предполагат бързо разширяващ се пазар на дограма . Оформя се един изключително функционален производствен комплекс за съвременна дограма със стъклопакети от всички видове материали - пластмаса и алуминий. Налице е необходимата основна инфраструктура - път до комплекса, ел.захранване, собствен водоизточник.Целият производствен процес ще се извършва в новозакупената сграда с площ от 1 800 кв.м.

Производствената линия е подготвена за получаване на всички необходими детайли и отговаря на европейските норми за безопастност и опазване на околната среда.

В общата стойност на проекта са включени всички необходими за неговото реализиране инвестиционни и експлоатационни разходи. Инвестиционните разходи са еднократни. Една част от тях фирмата вече ги е направила като вноски при регистрацията . Земята , производственият цех са част от производственото оборудване и транспортните средства. Друга част от разходите, необходими за проектиране и строителство също ще бъдат покрити със собствени средства. Кредит ще се ползва само за закупуване на основното технологично оборудване и транспортни средства. Експлоатационните разходи, които са включени в стойността на проекта са за едногодишна производствена дейност. Основна част от тях ще бъдат собствени. Предвиждат се също и привлечени средства за обезпечаване на производството на стъклопакети за първите две години. Кредит се иска само за основните суровини – материали за тримесечна производствена програма.

Стойността на проекта е дадена в Евро . Използвани са курсовете:

1 Евро = 1.95 бълг.лева2. СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
А. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ 655 000 EURO
2.1.Проектни работи 1 000 EURO

Проектните работи са свързани с цялостното композиране на обекта, сградата, ко-муникациите и всички изисквания на технологичния процес.

2.2.Строителни работи, в това число

2.2.1.Земя - общо 15 дка на стойност 15 000 EURO

Включва земята, върху която е построено основното производствено хале, земята, върху която ще се построят допълнителните постройки, пътя и малко свободна площ.

2.2.2.Път 300 м, паркинг и площадка за товаро-разтоварни работи около основното производство 7 000 EURO

2.2.3.Производствена сграда 80 000 EURO

Има 1800 кв.м. застроена площ. Предстои й реконструкция, модернизация и обо-рудване със съоръжения за вътрешнозаводски транспорт, ел.инсталации, отопле-ние и вентилация и др.

2.3.Машини и съоръжения

2.3.1.Изграждане на цех за производство на дограма


След разглеждане на офертите на две конкурентни фирми:

* TEICHMANN, Германия - на обща стойност 260 000 ЕURO

* MICHEL WEINIG, Германия - на обща стойност 187 050 EURO

Се предпочита офертата на MICHEL WEINIG по следните съображения: • Изключително висока точност на произвежданите детайли.

 • Висока производителност

- Ниска цена

Общата стойност на линията за дограма е :

Цена 187 050 EURO

Транспортни разходи (3 % от цената) 5611.50 EURO

Мито (12 % от цената) 22 446.00 EURO

Митническо обслужване (3 % от цената) 5611.50 EURO

Временна такса - внос (1 % от цената) 1870.50 EURO

ДДС (20 %) 37410.00 EURO

------------------------

260 000.00 EURO

2.3.2.Линия за производство на стъклопакет

на обща стойност 110 000 EURO

2.3.3. Офис оборудване 3 000 EURO

- Телефонна централа с телефони 1 500 EURO

- Копирна машина 500 EURO

- Факс 300 EURO

- телефони - 5 бр. 700 EURO


2.3.4.Други нестандартни съоръжения за производствени нужди - палети, мо-нтажни маси, маси за готова продукция 9 000 EURO

2.3.5.Транспортни средства

а) Съществуващи

- Товарен автомобил - 2 бр. 22 000 EURO

- Електрокар повдигач 8 000 EURO

- Лекотоварен автомобил VW 4 000 EURO

- Лек автомобил "Мазда" 16 000 EURO

-----------------------------

50 000 EURO
б) За закупуване на други транспортни средства на обща стойност (в тази цена са включени всички мита, данъци и транспортни разходи), включващи:

- Камион TIR с ремарке за возене на материали и готова продукция

- Товарен автомобил, оборудван за возене на стъклопакет и витрини

- Пет броя лекотоварни автомобили, оборудвани за возене на готови елементи и монтаж.

Общата стойност на тези превозни средства е 120 000 EURO, тъй като се пред-вижда те да бъдат втора употреба, но рециклирани с гаранционен период.

А. Обща стойност на инвестиционните разходи 655 000 EURO
Б. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ 545 000 EURO

2.4.Суровини и материали

2.4.1Цени на алуминиевия материал:

- Български 30 - 40 EURO /кв.м.

- Вносен 50 - 60 EURO/кв.м.

Ако приемем, че 2/3 от използвания материал ще бъде български при цена 30 EURO/кв.м. и 1/3 вносен, при цена 50 EURO/кв.м., то необходимите средства за едногодишно производство са:

100 000 кв.м. х 30 EURO = 300 000 EURO

20 000 кв.м. x 50 EURO = 100 000 EURO

---------------------------

400 000 EURO

2.4.2.Ел.енергия

Съоръженията имат инсталирана мощност 200 kW, а консумираната мощност е 200 kW x 0.8 = 160 kW x 0,144лв = 23.08 лв./час х 8 часа х 264 раб.дни = 48 750 лв. = 25 000 EURO годишно.

2.4.3.Работната сила включва:

- Мениджър 2

- Икономист 2

- Технолог,отговорен за спазването на технологичния процес 2

- Снабдияване и пласмент 1

- Оператор на линия за производство на дограма 7

-Оператор по производство на врати 4

- Техник по подръжка - съвместява електро и мотокарист 3

- Шофьор 5

- Монтажници - 5 групи х 3 съвместяващи и шофьори на микробусите 15

--------------

Всичко: 41
При средна работна заплата от 350 лв/месец, годишният фонд работна заплата вкл. начисленията за социални осигуровки, допълнително задължително пенсионно осигуряване, фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите, фонд Трудова злопулука и професионална болест и здравни осигуровки на работниците, възлиза на 232 470 лв ~ 120 000 EURO
Б. Обща стойност на експлоатационните разходи 545 000 EURO
В. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 1 200 000 ЕURO

3. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА
3.1.Структура и източници на финансиране

3.1.1.Собствени средства 540 000 EURO

3.1.2. Заем 660 000 EURO

-----------------------------

1 200 000 EURO

3.2.Разпределение на средствата за инвестиционни и експлоатационни разходи:

3.2.1.Средства за инвестиционни разходи 655 000 EURO

Ще бъдат покрити от:А. Заем

2.3.1.Линия за производство на дограма 260 000 EUROВ.Собствени средства

2.1.Проектни работи 1 000 EURO

2.2.1.Земя 15 000 EURO

2.2.2.Път 300 м, паркинг и площадка за товаро-

разтоварни работи около

основното производство 7 000 EURO

2.2.3.Производствена сграда 80 000 EURO
2.3.3.Офис оборудване 3 000 EURO

2.3.9.а Транспортни средства 50 000 EURO

2.3.9 б Транспортни средства 120 000 EURO

2.3.2. Производствена линия

за стъклопакети 110 000 EURO

2.3.4.Други нестандартни съоръжения за производствени нужди - палети, мо-нтажни маси, маси за готова продукция 9 000 EURO

----------------------

395 000 EURO
3.2.2. Средства за експлоатационни разходи 545 000 EURO

ще бъдат покрити от:А. Заем

2.4.1. Суровини и материали за първата година 400 000 EUROБ. Собствени средства

2.4.6.Ел.енергия 25 000 EURO

2.4.8.Работна сила 120 000 EURO

---------------------145 000 EURO
Общо заем: 660 000 EURO

Общо собствени средства 540 000 EURO4. ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ЗАЕМА:

4.1. По вид:

2.2.1. Земя 15 000 EURO x 100 % = 15 000 EURO

2.2.2. Път, паркинг и площадка за товаро-

Разтоварни работи 7 000 EURO x 100 % = 7 000 EURO

2.2.3. Производствена сграда 80 000 EURO x 100 % = 80 000 EURO

2.3.1. Линия за производство на дограма 260 000 EURO x 70% = 182 000 EURO

2.3.2. Линия за производство на стъклопакет 110 000 EURO x 70 % = 77 000 EURO

2.3.3. Офис оборудване 3 000 EURO x 33 % = 1 000 EURO

2.3.4. Нестандартни съоръжения 9 000 EURO x 70 % = 6 300 EURO

2.3.5.a Съществуващи автомобили 50 000 EURO x 50% = 25 000 EURO

2.3.6.б Новозакупени автомобили 120 000 EURO x 70% = 84 000 EURO

2.4. Съществуващи дълготрайни нематериални активи

390 000 ЕURO x 70 % = 273 000 EURO

----------------------

792 000 EURO

4.2. По размер (%)
Обезпеченост 792 000

-------------------- х 100 = ------------------ х 100 = 120 %

Стойност на кредита 660 000

5. СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ
1. Размер на валутния кредит 660 000 EURO

2. Срок на погасяване 5 години

3. Годишен Лихвен процент 12 %

4. Гратисен период на главницата 1 година

5. Изплащане на лихвата на 6 месеца

6. Изплащане на главницата на 6 месеца


6. ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН (EURO)
Период Начален/текущ баланс Главница Лихва

660 000

6 месеца - - 39 600

12 месеца - - 39 600

18 месеца 660 000 82 500 39 600

24 месеца 577 500 82 500 34 650

30 месеца 495 000 82 500 29 700

36 месеца 412 500 82 500 24 750

42 месеца 330 000 82 500 19 800

48 месеца 247 500 82 500 14 850

54 месеца 165 000 82 500 9 900

60 месеца 82 500 82 500 4 950

0.00 660 000 257 4007. МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ
7.1.Описание на продуктите.

Дограмата, която ще се изработва след реализирането на този проект има прин-ципни конструктивно-технологични различия с използваната в момента класическа алуминиева дограма. Елементите са от алуминий, специални сплави, пластмаса, които предварително са подложени на съответни технологични обработки. При новата дограма изходния материал се разкроява на заготовки, които се слепват. От така получените многопластови елементи се изработват профилите за прозорци и врати. Получава се конструкция без вътрешни напрежения и с високи технологични показатели, издръжлива на атмосферните влияния. Освен това, благодарение на липсата на остатъчни напрежения, рамките на дограмата запазват своята форма и размери, непроменени при дългогодишна експлоатация. Друг съществено нов елемент на тази дограма е, че тя задължително се остъклява със стъклопакет, а не с единично стъкло.

Специфичните и основните предимства на новите продукти в сравнение с класи-ческата дограма са следните:

* Изключително добра топлоизолация - коефициентът на топлопреминаване К = 1,6 - 2,2 W/кв.м.К. При външна температура -10 С, вътрешната в помещението си остава 20 С. Това се постига благодарение на :

- изолационните качества на материала с оптимално подбрани размери;

- използването на стъклопакет;

- подходящи уплътнения.

За сравнение същият коефициент за единично стъкло с дебелина 4,5 или 6 мм е

К = 5,8 W/кв.м.К.

* Добра изолация от шум - вследствие на по-горе посочените решения се постига степен на понижение на шума 32 - 39 dB.

* Много добра защита от проникване на прах в резултат на доброто уплътняване между отделните елементи, което се постига с използването на висококачествени уплътнения с гарантиран срок на употреба - 10 години.


 • Животът на предлаганата дограма е над 50 години, а гаранционният срок - 3 години, благодарение на обработката на материала .

 • Използване на специални алуминиеви профили за отвеждане на оттичащата се

от стъклата вода.

Описанието на новите продукти и техните предимства, посочени по-горе, са без-спорни, но представата за тях няма да е пълна, ако не се даде малко повече ин-формация за стъклопакета, като съществен елемент в конструкцията. Главното предназначение на остъкляването със стъклопакети е да намали топлинния обмен между външната и вътрешната среда, което от своя страна носи много допълнител-ни предимства:

- намаляване на разходите за отопление и охлаждане, включително и разходите за закупуване на съответните инсталации;

- по-добро използване на пространството в близост до остъкляванията, поради на-маляване на неприятните въздушни течения;

- видимостта никога не се нарушава, поради липса на кондензация между стъклата;

- възможност за използване на по-големи остъклени площи при дадена температура на помещението, без увеличаване на енергийните разходи.

Другата важна функция на стъклопакета е защитата от шум. В днешни дни околната среда е наситена с шум. Звуковите нива от 60 -80 dB се създават в много ситуации. Стъклопакетите са един идеален екран срещу шума, подходящ за всички жилища и обществени сгради и особено за тези, разположени в близост до кръстовища, спирки, аерогари, фабрики и т.н. Предназначението на осушителите, намиращи се в разделителната лайсна е улавянето на влагата, затворена при производството в херметичния обем . В прозорците, които ще се произвеждат след реализирането на настоящия проект, има вложено голямо по стойност ноу-хау, както и редица елементи на различни видове образци, предмет на патентна регистрация.
7.2. Пазари

Промените в страната ни, свързани с прехода към пазарна икономика дадоха отражение и в строителството. В жилищното строителство рязко намаля строежът на типови панелни жилища, но започнаха да се появяват жилищни кооперации със съвременни дизайн, функционалност, качество на използваните материали и из-пълнение. Строителството на модерни и функционални еднофамилни къщи не-прекъснато се увеличава и е перспективно, тъй като по принцип човечеството предпочита да живее в такъв тип жилища. В строежа на обществени и администра-тивни сгради също настъпиха големи промени, свързани с появата на нови ико-номически и финансови структури. Достатъчен е примерът с вече създадените де-сетки нови търговски банки и стотиците техни клонове в цялата страна. Реституцията също отвори голям фронт за реконструкция на хиляди сгради, вече с ново предназначение. В този ред на разсъждения могат да бъдат включени още нуждите на туризма, който предстои да бъде възстановен до индустриално ниво, строителството, свързано с развитието на частния производствен сектор, реконструкцията на предприятия вследствие предстоящата масова приватизация и т.н. Не е лесно да се направи оценка на процесите, свързани с новото строителство и реконструкциите на старото, но едно нещо може със сигурност да се подчертае. Това е стремежът към използване на модерни, съвременни и с добри експлоатационни качества материали и елементи, а дограмата във вид на прозорци и врати е една съществена част от тези елементи. Като потвърждение на това е голямото потребление на алуминиева и пластмасова дограма със стъклопакети през последните 4 - 5 години. Алуминиевата дограма намери бързо приложение, защото профилите се внасят готови от чужбина, а разкрояването и монтажа става леко и бързо с елементарни и евтини производствени съоръжения .

С настоящия проект фирма "Blue sky " ще бъде един от първите сериозни промишлени производители в България. Прогнозите са, че с производствените капацитетни възможности на избраното технологично оборудване (при едносменен режим на работа) ще се задоволяват 6 - 10 % от потребностите в страната ни. Направеният анализ на инвестицията показва добри показатели и при едносменен режим на работа, но ако в даден момент пазарните потребности нарастнат чувствително, нищо не пречи веднага да се премине и на дву- и трисменен режим на работа.

Заемането на пазарен дял от даден продукт неизменно е свързано с предимствата, които той предоставя на клиентите. Към безспорните предимства на алуминиевата и пластмасова дограма със стъклопакети, трябва да прибавим и още: • Фирмата предлага на клиента още проектиране, монтаж и консумативи за мон-таж;

 • Подходът към всеки клиент е персонален;

 • Фирмата предлага и цялостно интериорно оформление. Например комплексни доставки на интериорно обзавеждане на административни и обществени сгради - окачени тавани, изкуствени подови и преградни стени, ролетни щори, решетки и гаражни врати, мрежи против насекоми, покривни капандури и декоративни сгъваеми стълби.

 • Фирмата предлага затваряне на технологичния процес: проектиране, строителство, производство, монтаж и цялостно завършване на обекта "до ключ".

 • Изключително качество благодарение на високото качество на използваните материали: стъклото за стъклопакета се внася директно от най-големите достав-чици на стъкло в Европа и света "GLAVERBEL" - Белгия и "SAINT - GOBAIN" – Франция , гумените уплътнители са от "SEMPERIT INTERNA-TIONAL", монтажът се извършва в сътрудничество с "HILTI" и с инструменти и консумативи от нея.

 • Изключително качество на произвежданите елементи, благодарение на избраната уникална технологична линия от фирмата "EXPO ITALIA".


7.3. Конкуренция

Основни конкуренти в областта на производството са съществуващите в страната производители, по-големи от които са „Сулис – България”, „Ювента – 3” ООД, „Главербел България” и др. Те са частни фирми, повечето от тях с чуждо участие. В близко бъдеще не се очаква започване на ново производство от нови частни фирми - производителки или пък директен внос от чужди производители по следните причини:

* Необходими са големи първоначални инвестиционни разходи, които не са по силите на малките частни фирми. Повечето от съществуващите пък, не разполагат с необходимото оборудване и технология, а освен това изпитват затруднения с изплащането на стари задължения. Заемайки се с този проект, фирма "Blue sky " Е направила значителни инвестиционни разходи(вж.т.3).

* Продажбата на качествена алуминиева и пластмаова дограма изисква допълнителни условия за изпълнението на индивидуални заявки и монтаж на място. Това предполага солидно навлизане на пазара, създаване на връзки, система за информация, мрежа от монтажни звена в цялата страна. В този аспект фирмата има вече безспорните предимства, предлагани на клиента(вж.Маркетинговия анализ на пазарите). В самия проект също са предвидени инвестиции за специализиран транспорт, с който ще се разширява тенденцията за индивидуалния подход към клиентите.

* Поддържане на вътрешния пазар на чувствително по-ниски от международните цени, за да се реализират значителни обеми от продажби. Това на практика озна-чава ограничен достъп на чужди фирми на вътрешния пазар. Ценовата политика на "Blue sky " за поддържане на значително по-ниски международни цени се основава на стабилен контрол върху разходите и стремеж за дълготрайно оставане на пазара.

От изложеното до тук би могло да се счита, че позициите на "Blue sky " на вътрешния пазар за производство и реализация на алуминиева и пластмасова дограма са добре аргументирани и защитени. Фирмата ще разширява и стабилизира пазарния си дял за дълъг период от време, което е главно условие за стабилни приходи и конкурентноспособност.

Годишната производствена програма е базирана на:


 • капацитетните производствени възможности на избраното технологично оборуд- ване;

- приет едносменен режим на работа при 264 работни дни в годината;

- приета номенклатура на производството: остъклена дограма - прозорци и балконски врати , входни врати и др.

- за всички години на проекта (1 година гратисен период и 4 години погасяване на кредита) е приета една и съща производствена програма.

С тези уточнения във всички пресмятания, извършени дотук и в направения по-нататъшен финансов анализ е приета следната концепция:

С течение на времето, ако пазарните потребности го изискват, тази производствена програма може да претърпи промяна в:

- сменността на работа

- усвояване на нови изделия.

- разширяване и разнообразяване на номенклатурата на произвежданите прозорци и врати с разнообразна геометрия и индивидуални размери.7.4. Реализация

Произвежданите различни видове прозорци и врати ще бъдат реализирани както на вътрешния, така и на външни пазари.

На вътрешния пазар ще се удовлетворяват всички индивидуални заявки с монтаж на място. За изпълнението на индивидуални поръчки фирма "Blue sky " е предвидила закупуване на пет лекотоварни микробуса, които ще бъдат специално оборудвани за возене на готовите поръчани елементи и трима души монтажници, заедно с необходимите монтажни инструменти и приспособления.

Втората група клиенти на произвежданата дограма са новостроящи се или ремонтирани сгради на банки, застрахователни компании, хотели в туристическите комплекси, офиси, автосалони, промишлени сгради, индивидуални жилищни сгради и др.

Третата група са строителни фирми, с които ще се установяват дългосрочни контакти за вгражадане на дограмата в новостроящи се обекти.

Резултатите показват, че клиенти в страната на по-качествена, функционална и луксозна дограма има. Разбира се, предварително, преди да се усвои и покаже производството, не може да се предложат и подпишат договори. Но с реализацията на проекта ще се направи необходимата рекламна кампания и ще се открият представителства на фирмата в различни градове на страната.

Относно продажбата на пазари в чужбина, нещата са по-различни. В европейските страни алуминиева и пластмасова дограма отдавна се употребява, не само заради безспорните й предимства, но и поради по-високия жизнен стандарт. Фирма "Blue sky " oбаче смята, че местните клиенти не трябва да се пренебрегват . Прогнозите на бъдещето и на двата вида пазари са добри - вътрешният тепърва ще се разработва, а за външния са атрактивни по-ниските цени при същото високо ниво на качество.

Основната технологична линия за производство на алуминиева и пластмасова дограма има възможност да се настрои за производство на:

- различни по конфигурация и размери прозорци;

- различни по конструкция и размери входни, вътрешни и балконски врати;

Обслужването, ремонтите и поддръжката на линията нямат специални изисквания.

Като изключително достойнство на настоящия проект трябва да се подчертае, че след реализирането му той ще осигури 41 нови високоплатени работни места.


* Техническа безопастност, охрана на труда и пожарна безопастност

Всички машини и съоръжения отговарят на нормите за техническа безопастност, охрана на труда и пожарна безопастност. Тъй като машините за обработка на стъкло и профили са високооборотни, ще се прави допълнителен инструктаж.


* Екология

Производственият процес не създава никакви екологични проблеми, тъй като производственият процес е обезопасен и проектиран по действащите вече международни стандарти за качество и еколочино чисто производство.8. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
8.1.Финансов анализ за целия период на проекта

Финансовият анализ е направен за петгодишен период, обхващащ едногодишния гратисен период (2006 - 2007 г.) и четиригодишния период на погасяване на кредита (2007 - 2010 г.). Резултатите са отразени в таблиците:


Таблица 8.1.1.Отчет за приходи и разходи (в хил. EURO)

ПОКАЗАТЕЛИ

2006

2007

2008

2009

2010

1.Приходи от реализацията на продукция

8 157


1255

1671

1837

1707

1687

Общо:

1255

1671

1837

1707

1687

1. Разходи за материали (основни, спомагателни и др.) 2 378

400

448

510

510

510

Разходи за ел.енергия

125


25

25

25

25

25

3. Разходи за работна заплата 430

86

86

86

86

86

4. Разходи за социални и здравни осигуровки

170


34

34

34

34

34

5. Разходи за амортизации

670


134

134

134

134

134

6. Разходи за лихви

По валутен кредит

257


79

74

54

35

15

Общо:

758

801

843

713

693

7. Печалба преди облагане

4349


497

870

994

994

994

8. Данъчни преференции

0

0

0

0

0

9. Облагаема печалба

4349


497

870

994

994

994

10. Данък върху печалбата

849


97

170

194

194

194

11. Чиста /нетна/ печалба

400

700

800

800

800

Таблица 8.1.2.Парични потоци (в хил. EURO)ПОКАЗАТЕЛИ

2006

2007

2008

2009

2010

1. Общо приходи

8157

1255

1671

1837

1707

1687

2. Разходи за ел.енергия

125


25

25

25

25

25

3. Разходи за работна заплата 430

86

86

86

86

86

4. Разходи за социални и здравни осигуровки

170


34

34

34

34

34

5. Разходи за амортизации

670


134

134

134

134

134

Общо производствени разходи:

679

727

789

678

678

6. Разходи за лихви

по валутен кредит

257


79

74

54

35

15

Общо финансови разходи:

79

74

54

35

15

7. Данък върху печалбата

849


97

170

194

194

194

Общо разходи:

855

971

1037

907

887

8.Чист/нетен/ паричен поток:

3 500

400

700

800

800

800

9.Дисконтов множител 12 %

0.806

0.65

0.524

0.423

0.341

ПОКАЗАТЕЛИ

2006

2007

2008

2009

2010

10.Диск.паричен поток

3282


361

645

750

759

767

11. NPV

2 888


8.2.Оценка на ефективността

Финансовата ефективност на проекта е анализирана на база на ПАЗАРНАТА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. Тя е изчислена по два начина:


8.2.1.Пазарна рентабилност на производството, като съотношение между ПЕ-ЧАЛБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ към ПРИХОДИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯТА. За периода 2006 - 2010 г. тя средно възлиза на 55%, с тенденция на нарастване с около 3 % годишно.

8.2.2.Пазарна рентабилност на производството като съотношение на ЧИСТА

ПЕЧАЛБА към ПРИХОДИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯТА. За същия период средно възлиза на 43%.

Тези показатели характеризират проекта като ефективен и предполагат цялостно възвръщане на направените инвестиции за периода.

Използването на относително постоянните международни цени в EURO - както продажни, така и при доставката на основните суровини и материали, са гаранция за достатъчно точен финансов анализ. По този начин се игнорират както непостоянните вътрешни цени, така и очакваната инфлация.


Вътрешната норма на възвращаемост е IRR= -660 000 + 3 500 000 = 1 325 996

(1 + 0.12)5
Което е доказателство за перспективността и финансовият успех на направената инвестиция.
Целта на настоящия фирмен план бе да обоснове необходимостта от извършване на планираните в него дейности и мероприятия за предвидения петгодишен период, които ще доведат след себе си до една по-добра, ефективна и рентабилна дейност на производствения процес, извършван във фирма “Blue sky” - гр. Средец. Изпълнението на така очертаното развитие относно бъдещата дейност на предприятието в различните й аспекти и главно по отношение на продуктова, ценова, пласментна, социална, екологична политика и др. и реализация на предвидените инвестиции и инвестиционни намерения ще позволят на фирмата адекватно да реагира на промените в макро и микро икономическата среда в този отрасъл и в сектора като частност, което й гарантира добър пазарен дял за в бъдеще, както и една добра възвръщаемост на направената инвестиция.

Използвана литература:

 • за теоритичната част - учебник по „Микроикономика” , изд. НБУ 2005, а-р доц. Георги Манлиев

- за структурата на проекта - „9 Бизнесплана” под редакцията на Кирил Тодоров, изд. Сиела 2002г.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница