Селскостопанска академияДата21.06.2018
Размер305 Kb.
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - СОФИЯ

бул. „Черни връх” № 53, София 1407, тел: 8681363, факс: 8683373, e-mail: director@ikht.bg, www.ikht.bg

*****************************************************************************************
СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, РАЗРАБОТВАНИ В ИКХТ

ЗА ПЕРИОДА 2009-2014 ГОДИНА
2009 ГОДИНА

1. ПРОЕКТ АИХТ 24 „Разработване на технологии с биологично активни вещества за приложение в растениевъдството”; Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Д. Ненкова; Колектив: ст.н.с. ІІ ст.д-р Иванка Иванова, н.с. І ст. д-р Илияна Петрова, ст. спец. Станка Кръстева, ст. експерт Маргарита Тенева, ст. експерт Живка Русева, ст. спец. Веселка Неделчева, ст. спец. Милка Радкова, мл. експерт Биляна Веселинова – лаборатория „БАВ за растениевъдството” - ИКХТ, доц. д-р Танко Колев - АУ Пловдив, доц. д-р Радка Иванова - АУ Пловдив, гл. ас. д-р Ваня Делибалтова - АУ Пловдив, гл.ас. Ценка Желязкова - ТУ Стара Загора, ст.н.с. ІІ ст.д-р Йорданка Славова - ЗИ Шумен, ст.н.с. ІІ ст. д-р Грози Делчев - ИПТП, Чирпан, ст.н.с. ІІ ст. д-р Ана Дженева - ОСЗ Поморие, н.с. ІІ ст. Ивелина Янкова – ИЗС ”Образцов чифлик”, Русе, н.с. ІІІ ст. Минка Колева - ИПТП, Чирпан; Срок: 2006 – 2009 г., Финансираща организация - ССА
2. ПРОЕКТ № АИХТ 30 „Разработване на технология за приемане, окачествяване, обработка и съхранение на рапично семе”; Ръководители: ст.н.с. II ст. д-р инж. Борис Божилов, ст.н.с. II ст. д-р инж. Иванка Петрова; Колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Георги Стефанов, н.с. І ст. инж. Петър Марков, ст. специалист технолог Ерика Живкова, ст. специалист технолог Лилия Вълчева, ст. специалист технолог Костадинка Чупетловска; Срок 2007-2009 г., Финансираща организация - ССА
3. ПРОЕКТ № АИХТ 67 Възможности за подобряване качеството на продукти от животински и растителен произход”; Ръководител: акад. Цв. Цветков; Срок: 2008 – 2009 г., Финансираща организация - ССА

Направление 1. “Разработване на съвременни методи за подобряване микробиалния статус на месни заготовки и пресни овкусени меса” - Ръководител направление: ст.н.с. ІІ ст. д-р Даниела Митева; Колектив: н.с. I ст. Светла Дянкова, н.с. I ст. Анета Дякова, н.с. I ст. д-р Красимир Димов, д-р Мариягалена Гърбачева, ст.н.с.ІІ ст. д-р Йордан Гогов-консултант.

Направление 2. ”Възможности за подобряване качествената характеристика на машинно обезкостено птиче месо във връзка с безопасността на храните” - Ръководител направление: ст.н.с. І- ст. д-р Тодорка Бакаливанова; Колектив: техн. изп. М. Станкова, техн. изп. Д. Богданова, доц. д-р М. Жиков, ФВМ, ЛТУ, гл. ас. д-р С. Радански ФВМ, ЛТУ.

Направление 3. Определяне на свободни радикали в хранителни продукти при различна технологична обработка”- Ръководител направление: н.с. I ст. д-р Красимир Димов; Колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Даниела Митева, н.с. I ст. Анета Дякова, н.с. II ст. д-р Анна Димитрова – Институт по катализ, БАН – консултант.
4. ПРОЕКТ Ж 43 - „Влияние на биохимичните промени в макро и микросъстава на овчето мляко и млечните продукти /бяло саламурено сирене, кисело мляко/ върху съдържанието на биологично активни и антикацерогенни субстанции; Ръководител - ст.н.с. I ст. дбн Любомир Ангелов; Колектив: ст.н.с. II ст. д-р Венета Цветкова, докторант инж. Силвия Иванова, техн. сътрудник Марияна Калоянова; Срок: 2008 – 2009 г., Финансираща организация - ССА

5. ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТ - “Изследване върху безопасността на някои храни и напитки”; Ръководител: ст.н.с. І ст. дтн Валентин Бъчваров; Колектив: ст.н.с. д-р Габриела Маринова, ст.н.с. д-р Силвия Милева, ст.н.с. д-р Георги Стефанов, ст.н.с. д-р Иванка Петрова, н.с. ІІІ ст. Теодора Стойчева, ст.н.с. д-р Тодорка Бакаливанова – ИКХТ, доц. д-р Маргарита Пешева – БФ СУ „Климент Охридски”, проф. дбн Пенчо Венков – консултант БФ СУ „Климент Охридски”; Срок 03.2009 – 12.2009 г.; Финансираща организация - ССА
6. ПРОЕКТ № СС 1611/06 към МОН - “Технология за безопасно съхранение на хранителни продукти”; Ръководител: ст.н.с. д-р Даниела Митева; Колектив: н.с. д-р Красимир Димов, н.с. Анета Дякова, ст.н.с. д-р Илиана Начева, специалисти от лаборатория „Облъчване на храни”; Срок: 2006-2009 г., Възложител – Министерство на образованието и науката, Фонд «Научни изследвания», Цена на договора за 2009 година 8000 лева.
7. Проект “ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

И КОЛОИДНАТА СТАБИЛНОСТ НА ПИВАТА НА "БОЛЯРКА ВТ" АД -

В. ТЪРНОВО"

РЪКОВОДИТЕЛИ: ст.н.с. І ст. дтн Валентин Бъчваров,

ст.н.с. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: специалисти от секция" Технология на пивото и
напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 20.03.2008 - 19.03.2009 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “БОЛЯРКА ВТ” АД - В.Търново
8. Проект “НАУЧНА, ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА

ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В „ЛОМСКО ПИВО” АД - ЛОМ”РъководителИ: ст.н.с. І ст. дтн Валентин Бъчваров,

ст.н.с. д-р Габриела Маринова


КОЛЕКТИВ: специалисти от секция" Технология на пивото и
напитките"

Срок на проекта: 01.09.2008 - 31.08.2009 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: „ЛОМСКО ПИВО” АД - ЛОМ”


9. Проект “ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В "ТРИМЕКС СЕРВИЗ" АД"


РЪКОВОДИТЕЛ: ст.н.с. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: ст.н.с. І ст. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от секция "Технология на
пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.10.2008 - 30.09.2009 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ТРИМЕКС СЕРВИЗ" АД - София
10. Проект “НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В

"МАЛЦ" АД - ЕЛИН ПЕЛИН"Ръководител: инж. Антоанета Кръстева
КОЛЕКТИВ: специалисти от секция" Технология на пивото и
напитките"

Срок на проекта: 01.07.2009 - 31.12.2009 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: "МАЛЦ" АД - ЕЛИН ПЕЛИН11. ПРОЕКТ Нови аспекти при здравословното хранене на животните и човека в някои ендемични планински райони от България и получаването на високо-качествени млечни продукти с антиканцерогенно действие. ПРОЕКТ FOKOOP - 1117517/ 31.07.2006 - AvH- Fondation, Германия; Ръководители: ст.н.с. I ст. дбн Любомир Ангелов, проф. д-р Герхард Ярайс; Колектив: ст.н.с. д-р Венета Цветкова, мл. експерт Силвия Иванова

2010 ГОДИНА

12. ПРОЕКТ № АИХТ 66 „Разработване на технология за производство на нов биопродукт – биологично активен материал с включен протеолитичен ензим”; Ръководител: акад. Цв. Цветков; Колектив: н.с. І ст. Светла Дянкова, н.с. ІІ ст. д-р Мария Донева, н.с. ІІ ст. Айтен Солак, Технически сътрудници: д-р Мариягалена Гърбачева, Владимир Манолов, Татяна Боцева, Катерина Илиева, Бойко Данданов; Срок: 2008-2010 г. Финансираща организация - ССА
13. ПРОЕКТ № АИХТ 89 - „Нови подходи за повишаване качеството и безопасността на суровините и храните от животински и растителен произход”; Ръководител: проф. дбн Любомир Ангелов; Колектив: доц. д-р Венета Цветкова, доц. д-р Тодорка Бакаливанова, доц. д-р Даниела Митева, доц. д-р Илиана Начева, гл. ас. д-р Красимир Димов – ИКХТ, София, доц. д-р Цонка Неделчева – ДВСК, София, доц. д-р Цонка Оджакова – РЦНПО, Смолян, доц. д-р Милослав Жиков, ас. Станислав Радански – ФВМ-ЛТУ, София, гл. ас. д-р Николай Калоянов, ХТМУ, София, гл. ас. д-р Анна Томова, д-р Катерина Алексиева, Институт по катализ – БАН, София; Срок 2010-2012 г., Финансираща организация – ССА.

Задача 1. Проучвания върху технологични параметри, биохимични показатели и трансфер на неорганични и биологично активни субстанции в овчето мляко и млечните продукти.

Ръководител: проф. дбн Любомир Ангелов – ИКХТ, СофияЗадача 2. Подобряване качеството, безопасността и съхранението на хранителни суровини и продукти чрез използуване на съвременни технологични решения.

Ръководител: доц. д-р Даниела Митева - ИКХТ, СофияЗадача 3. Нови технологични подходи при преработка на птиче месо.

Ръководител: доц. д-р Тодорка Бакаливанова


14. ПРОЕКТ № АИХТ 90 - „Нови технологии с прилагането на натурални органични продукти в земеделието и хранителната промишленост. Съвременни методи за контрол на качеството при приемане и съхранение на зърното”; Ръководители: доц. д-р Добринка Ненкова, доц. д-р Борис Божилов, доц. д-р Иванка Петрова; Колектив: доц. д-р Илияна Петрова, доц. д-р Георги Стефанов, ас. Петър Марков, ас. Женя Найденова – ИКХТ, София, доц. д-р Танко Колев, доц. д-р Радка Иванова гл. ас. д-р Ваня Делибалтова – Аграрен университет, Пловдив, доц. д-р Грози Делчев, ас. Минка Колева – ИПТП, Чирпан; Срок 2010-2012 г., Финансираща организация – ССА.

Задача 1. Нови технологии с прилагането на натурални органични продукти в земеделието и хранителната промишленост.

Ръководител: доц. д-р Добринка Ненкова – ИКХТ, СофияЗадача 2. Съвременни методи за контрол на качеството при приемане и съхранение на зърното.

Ръководители: доц. д-р Борис Божилов, доц. д-р Иванка Петрова - ИКХТ, София


15. Проект “НАУЧНА, ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА

ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В „ЛОМСКО ПИВО” АД - ЛОМ”РъководителИ: проф. дтн Валентин Бъчваров,

доц. д-р Габриела Маринова


Колектив: специалисти от секция "Технология на пивото и напитките”

Срок на проекта: 01.09.2009 - 31.08.2010 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: „ЛОМСКО ПИВО” АД - ЛОМ”


16. Проект “ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ПИВО В "ТРИМЕКС СЕРВИЗ" АД"


РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.10.2009 - 30.09.2010 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ТРИМЕКС СЕРВИЗ" АД - София
17. Проект “НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В

"МАЛЦ" АД - ЕЛИН ПЕЛИН"Ръководител: инж. Антоанета Кръстева
КОЛЕКТИВ: специалисти от лаборатория "Пивоварен ечемик и малц”

Срок на проекта: 01.04.2010 - 31.12.2010 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: "МАЛЦ" АД - ЕЛИН ПЕЛИН2011 ГОДИНА

18. ПРОЕКТ № АИХТ 79 – „Нови суровини, методи и технологии за производство на безопасни здравословни храни и напитки”; Ръководител: ст.н.с. I ст. дтн Валентин Бъчваров; Колектив: ст.н.с. д.р Габриела Маринова, ст.н.с. д-р Силвия Милева, ст. експ. Антоанета Кръстева, н.с. І ст. д-р Надка Михалкова, ст.н.с. д-р Иванка Петрова, ст.н.с. д-р Георги Стефанов, н.с. ІІ ст. Айтен Солак, н.с. ІІІ ст. Женя Найденова, ст. експерт Татяна Хараламбиева, мл. експерт Албена Митрева, мл. експерт Милена Павлова, ст. експерт Кунка Господинова, ст. експерт Йолина Дачева, ст. експерт Марина Стоянова – ИКХТ, София, ст.н.с. д-р Стайка Стратиева – ИП „Н. Пушкаров”, ст.н.с. д-р Дафина Николова - ИП „Н. Пушкаров”, ст.н.с. д-р Анета Димитрова - ИП „Н. Пушкаров”, н.с. І ст. Веселин Дочев – ИЗС „Образцов чифлик”, Русе, н.с. І ст. Петя Иванова – ИКП, Пловдив, проф. д-р Диана Светлева - Аграрен университет, Пловдив; Срок 2009-2011 г., Финансираща организация – ССА

Задача 1. Изследване на пивоварно-технологичните показатели на нови европейски и български сортове пивоварен ечемик.

Ръководители: проф. дтн Валентин Бъчваров,

доц. д-р Габриела Маринова – ИКХТ, София

Задача 2. Методи за получаване на ечемичено и овесено брашно, обогатено с бета-глюкани за хранителната промишленост.

Ръководител: доц. д-р Надка Михалкова – ИКХТ, СофияЗадача 3. Изследване върху антиоксидантната способност на пиво и други напитки и възможности за нейното повишаване.

Ръководител: доц. д-р Габриела Маринова - ИКХТ, СофияЗадача 4. Високоенергийни програмирани лиофилизирани концентрати за възстановително хранене.

Ръководител: проф. д-р Любка Георгиева – ИКХТ, София


19. ПРОЕКТ № АИХТ 80 – „Високоенергийни програмирани лиофилизирани концентрати за въстановително хранене”; Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Любка Георгиева; Колектив: ст.н.с. ІІ ст.д-р Габриела Маринова, ст.н.с. ІІ ст. д-р Илиана Начева, н.с. ІІ ст. Айтен Солак, ст.експерт Камелия Логиновска, ст. специалист Румяна Попова, ст. специалист Любомир Стоев – ИКХТ, ст.н.с. ІІ ст. д-р Георги Бекяров, ст.н.с. ІІ ст. д-р Тана Сапунджиева – ИКП, Пловдив, Университетска Болница “Царица Йоанна”; Срок 2009-2011 г., Финансираща организация - ССА
20. ПРОЕКТ № АИХТ 100 – „Разработване на биоразградими и биосъвместими филмови покрития с приложение в хранителната и фармацевтичната промишленост”- Нов проект

Ръководител: гл.ас. д-р Светла Дянкова, Колектив от ИКХТ: проф. дтн Валентин Бъчваров , проф. д-р Любка Георгиева, доц. д-р Габриела Маринова, гл.ас. д-р Мария Донева, гл ас. Айтен Солак, гл. ас. Петя Методиева; гл.експерти и ст.специалисти от секция «Криобиология и лиофилизация»

Членове на колектива от други научни организации: ЦЛФХМ-БАН – проф. дтн Румяна Коцилкова, доц. д-р Антония Топлийска

Задача 1. «Разработване и охарактеризиране на моно- и многослойни биополимерни филми с инкорпорирани биологично активни вещества и природни компоненти с антиоксидантни и антимикробни свойства»

Ръководители: гл ас. Айтен Солак и гл.ас. д-р Светла ДянковаЗадача 2. “Оптимизиране на технологията за получаване на колаген и колагенови хидролизати от отпадни продукти от кожарската и месопреработвателната промишленост”

Ръководител : гл.ас. д-р Мария ДоневаЗадача 3. ”Адаптиране на лабораторната технология за получаване на биополимерни филмови покрития и пилотно производство на серия нови биоразградими активни опаковки за хранителната промишленост”

Ръководител: проф. д-р Любка Георгиева


21. Проект “ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ПИВО В "ТРИМЕКС СЕРВИЗ" АД"


РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.10.2010 - 30.09.2011 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ТРИМЕКС СЕРВИЗ" АД - София
22. Проект “НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В

"МАЛЦ" АД - ЕЛИН ПЕЛИН"Ръководител: инж. Антоанета Кръстева
КОЛЕКТИВ: специалисти от лаборатория "Пивоварен ечемик и малц”

Срок на проекта: 01.07.2011 - 31.12.2011 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: "МАЛЦ" АД - ЕЛИН ПЕЛИН


23. Проект “ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ПИВО В "МИКРОСПЕКТЪР" АД"


РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.12.2010 - 30.11.2011 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “МИКРОСПЕКТЪР" АД - Варна

24. Проект “МИКРОБИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО –

ОТ СУРОВИНИТЕ ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ"


РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Силвия Милева

КОЛЕКТИВ: специалисти от лаборатория " Микробиология на пивото и
напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.09.2011 - 31.12.2011 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ФРУТА" ООД - София

2012 ГОДИНА

25. ПРОЕКТ № АИХТ 105 - ”Традиционни, усъвършенствани и нови храни, напитки и технологии” – Нов проект.

Ръководител: проф. дтн Валентин Бъчваров

Колектив от ИКХТ: проф. д-р Габриела Маринова, проф. д-р Любка Георгиева, доц. д-р Надка Михалкова, доц. д-р Силвия Милева, доц. д-р Иванка Петрова

Членове на колектива от други научни организации: доц. д-р Галина Михова – ДЗИ, Генерал Тошево, доц. д-р Татяна Петрова – ДЗИ, Генерал Тошево; доц. д-р Кънчо Лахчев – ИМ, БАН; доц. д-р Цветанка Ковачева – ИАИ, София; гл.ас.д-р Любомира Йочева - Катедра “Биология, медицинска генетика и микробиология” при МФ на СУ “Св. Кл. Охридски”, София; ръководител-изследовател Михаела Михайлова - ЕлБи „Булгарикум”, София.Срок 01.01.2012 – 31.12.2014 г., Финансираща организация – ССА.

Задача 1. «Изследване на стопанските и пивоварно-технологични показатели на перспективни линии пивоварен ечемик, създадени в Добруджански земеделски институт»

Ръководители: проф. д-р Габриела Маринова, проф. дтн Валентин БъчваровЗадача 2. «Метод за приготвяне на здравословен хляб с кисела закваска от пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале»

Ръководител: доц. д-р Надка Михалкова

Задача 3. «Нови и усъвършенствани алкохолни и безалкохолни напитки»

Ръководители: проф. дтн Валентин Бъчваров, проф. д-р Габриела МариноваЗадача 4. «Високоенергийни програмирани лиофилизирани концентрати за възстановително хранене»

Ръководител: проф. д-р Любка ГеоргиеваЗадача 5. «Изследване и селекция на щамове дрожди Saccharomyces cerevisiae за производство на биоетанол»

Ръководител: доц. д-р Силвия Милева


26. ПРОЕКТ № АИХТ 106 - ”Безопасни храни от животински произход” – Нов проект.

Ръководител: доц.д-р Тодорка Бакаливанова

Колектив от ИКХТ: доц. д-р Надка Михалкова, гл. ас. д-р Теодора Стойчева, ас. Радостина Стаменова, доц.д-р Илиана Начева, доц. д-р Даниела Митева, доц. д-р Венета Петрова, доц. д-р Красимир Димов, гл. ас. д-р Светла Дянкова, гл. ас. д-р Янчо Тодоров, техн. изп. М. Станкова, техн. изп. Д. Богданова, техн. изп. Л. Вълкова

Членове на колектива от други научни организации: доц. д-р Юрий Кълвачев - ИМК, БАН

Срок: 01. 01.2012 – 31.12.2014

Задача 1. «Здравословно хранене с продукти от птиче месо»

Ръководител: доц. д-р Тодорка БакаливановаЗадача 2. „Адаптиране на експресен биологичен тест за установяване на канцерогенни вещества в опушени хранителни продукти”

Ръководител: гл. ас. д-р Теодора СтойчеваЗадача 3. «Технология за производство на нови синбиотични храни»

Ръководител: доц. д-р Илиана Начева


27. Проект “МИКРОБИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО –

ОТ СУРОВИНИТЕ ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ"


РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Силвия Милева

КОЛЕКТИВ: специалисти от лаборатория " Микробиология на пивото и
напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.12.2011 - 31.11.2012 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ФРУТА" ООД - София
28. Проект “ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ПИВО В "ТРИМЕКС СЕРВИЗ" АД"


РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.10.2011 - 30.09.2012 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ТРИМЕКС СЕРВИЗ" АД - София
29. Проект “НАУЧНО-АНАЛИТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В БИРАРИЯ “RIVER SIDE BREWERY”, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ, МЕСТНОСТ „КИНОЦЕНТЪРА”

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова


КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 26.04.2012 - 25.04.2013 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ" ЕАД
30. Проект “КОНТРОЛНО-АНАЛИТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В "БРИТОС" ЕООД"


РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 07.05.2012 - 06.05.2013 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “БРИТОС" ЕООД – Велико Търново
31. Проект “АНАЛИТИЧНО И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В ПИВОВАРНА „ВЕНТУРА ПАРК ХОТЕЛ” ЕООД,

ГР. ВАРНА”

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.10.2012 - 31.10.2013 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ВЕНТУРА ПАРК ХОТЕЛ” ЕООД - Варна
32. Проект “АНАЛИТИЧНО И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В ПИВОВАРНА „СЛЪНЧЕВО СЕМЕЙСТВО”

ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН”

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.11.2012 - 31.10.2013 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “СЛЪНЧЕВО СЕМЕЙСТВО” ЕООД - Плевен

2013 ГОДИНА

33. ПРОЕКТХТАИ 110 -“Съвременни подходи за производството на растителна и животинска продукция с повишена биологична стойност“

Ръководител: проф. дбн Любомир Ангелов

Колектив от ИКХТ: проф. д-р Габриела Маринова, доц. д-р. Надка Михалкова, доц. д-р Венета Цветкова, гл.ас. д-р Силвия Иванова, гл. ас. Петър Марков

Членове на колектива от други научни организации: доц. д-р Танко Колев - АУ, Пловдив, доц. д-р Цонка Неделчева - БАБХ, доц. д-р Цонка Оджакова – ОСЗЖ,Смолян, гл.ас. д-р Димитър Гаджев – ОСЗЖ, Смолян, гл.ас. Светлана Стоянова – ИЗС Русе, гл.ас. Гергана Иванова - ИЗС, Русе, гл. ас. Минка Колева - ИПК,Чирпан

Срок: 2013–2015 г., Финансираща организация – ССА.

Задача 1. „Прилагане на природоидентични биоактиватори за повишаване продуктивността при ръж, рапица и памук“

Ръководител: доц. д-р Илияна ПетроваЗадача 2. „Изследаване на генотипове твърда пшеница по технологично качество на зърното“

Ръководител: доц. д-р Иванка ПетроваЗадача 3. „Технологични решения за получаване на нови млечни продукти (меки и твърди сирена) с повишено съдържание на антиканцерогенни субстанции и биологично активни вещества от неорганичен произход“

Ръководител: проф. дбн Любомир Ангелов


34. Проект “МИКРОБИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО –

ОТ СУРОВИНИТЕ ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ“


РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Силвия Милева

КОЛЕКТИВ: специалисти от лаборатория " Микробиология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.12.2012 - 31.11.2013 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ФРУТА" ООД - София
35. Проект “МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО –

ОТ СУРОВИНИТЕ ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ"


РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Силвия Милева

КОЛЕКТИВ: специалисти от лаборатория " Микробиология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 02.12.2013 - 01.12.2014 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “КАЛИФОРНИЯ ДРИНКС" ООД - София

36. Проект “НАУЧНО-АНАЛИТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В БИРАРИЯ “RIVER SIDE BREWERY”, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ, МЕСТНОСТ „КИНОЦЕНТЪРА”, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 26.04.2013 - 25.04.2014 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ" ЕАД – София
37. Проект “КОНТРОЛНО-АНАЛИТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В “БРИТОС“ ЕООД“


РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 07.05.2012 - 06.05.2013 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “БРИТОС" ЕООД – Велико Търново
38. Проект “АНАЛИТИЧНО И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В ПИВОВАРНА „ВЕНТУРА ПАРК ХОТЕЛ” ЕООД,

ГР. ВАРНА”

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.10.2012 - 31.10.2013 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ВЕНТУРА ПАРК ХОТЕЛ” ЕООД - Варна
39. Проект “АНАЛИТИЧНО И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В ПИВОВАРНА „СЛЪНЧЕВО СЕМЕЙСТВО”

ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН”

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.11.2012 - 31.10.2013 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “СЛЪНЧЕВО СЕМЕЙСТВО” ЕООД - Плевен
40. Проект “ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ПИВО В “МИКРОСПЕКТЪР“ АД“


РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 15.07.2013 - 14.07.2014 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “МИКРОСПЕКТЪР" АД - Варна

41. Проект “НАУЧНО-АНАЛИТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ПИВО В МИНИПИВОВАРНА „ГЛАРУС“, НАХОДЯЩА СЕ В С. СЛЪНЧЕВО, ОБЩИНА АКСАКОВО

”РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.11.2013 - 31.10.2014 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ДОРОВСКИ ИНВЕСТ“ ООД – Варна

2014 ГОДИНА

42. ПРОЕКТ № ХТАИ 121 -“Технологии за производство на храни със специално предназначение и естествени оцветители за хранителната промишленост“

Ръководители: доц. д-р Даниела Петкова Митева, гл.ас.д-р Светла Максимова Дянкова

Колектив от ИКХТ: доц. д-р Илиана Начева, доц. д-р Красимир Димов, доц. д-р Венета Цветкова, гл. ас. д-р Мария Донева, гл. ас. д-р Петя Методиева, докторант Александър Влъчков

Членове на колектива от други научни организации: доц. д-р Пламен Петрунов – ВМА, София

Срок: 2014–2016 г., Финансираща организация – ССА.

Задача 1. “Разработване на лиофилизирани храни на месна основа за специализирано хранене“

Ръководител: доц. д-р Даниела МитеваЗадача 2. “Получаване, охарактеризиране и стабилизиране на естествени оцветители от растителен произход“

Ръководител: гл.ас. д-р Светла Дянкова


43. Проект “НАУЧНО-АНАЛИТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В МИНИПИВОВАРНА „ПИВОВАРНА 359“, НАХОДЯЩА СЕ В С. МРАМОР, УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ № 2,

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 14.02.2014 - 13.02.2015 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ПИВОВАРНА 359“ ЕООД – София
44. Проект “НАУЧНО-АНАЛИТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В БИРАРИЯ “RIVER SIDE BREWERY”, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ, МЕСТНОСТ „КИНОЦЕНТЪРА”

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 26.04.2013 - 25.04.2014 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ" ЕАД – София

45. Проект “НАУЧНО-АНАЛИТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ПИВО В БИРАРИЯ “RIVER SIDE BREWERY”, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ, МЕСТНОСТ „КИНОЦЕНТЪРА”


РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 26.04.2014 - 25.04.2015 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ" ЕАД
46. Проект “МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО –

ОТ СУРОВИНИТЕ ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ"


РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Силвия Милева

КОЛЕКТИВ: специалисти от лаборатория " Микробиология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 02.12.2013 - 01.12.2014 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “КАЛИФОРНИЯ ДРИНКС" ООД - София
47. Проект “МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО –

ОТ СУРОВИНИТЕ ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ“


РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Силвия Милева

КОЛЕКТИВ: специалисти от лаборатория " Микробиология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 03.11.2014 - 30.04.2015 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ПИВОВАРНА 359“ ЕООД – София
48. Проект “НАУЧНО-АНАЛИТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В МИНИПИВОВАРНА „ГЛАРУС“, НАХОДЯЩА СЕ В С. СЛЪНЧЕВО, ОБЩИНА АКСАКОВО

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.11.2013 - 31.10.2014 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ДОРОВСКИ ИНВЕСТ“ ООД – Варна
49. Проект “НАУЧНО-АНАЛИТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИВО В МИНИПИВОВАРНА „ГЛАРУС“, НАХОДЯЩА СЕ В С. СЛЪНЧЕВО, ОБЩИНА АКСАКОВО

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 01.11.2014 - 31.10.2015 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “ДОРОВСКИ ИНВЕСТ“ ООД – Варна
50. Проект “ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ПИВО В “МИКРОСПЕКТЪР“ ООД“


РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Габриела Маринова

КОЛЕКТИВ: проф. дтн Валентин Бъчваров,
специалисти от лаборатория "Технология на пивото и напитките"
СРОК НА ПРОЕКТА: 15.07.2014 - 14.07.2015 г.

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: “МИКРОСПЕКТЪР" ООД - ВарнаПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница